18


Protokół nr 18/2008
z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki
w dniu 17 września 2008 roku.

Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Bogusław Szramka – Członek Zarządu Powiatu Tucholskiego, p. Maciej Korda – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu.
 
Tematyka posiedzenia:
1.Wypracowanie stanowiska w sprawie realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2008 roku.
2. Analiza finansowa szkół prowadzonych przez Powiat Tucholski.
3. Informacja o pozyskanych środkach zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych (RPO, PROF i inne).
4. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.

Pan Radny Andrzej Myszkowski opuścił posiedzenie Komisji o godz. 14.30.
Pani Radna Dorota Gromowska opuściła posiedzenie Komisji o godz. 14.45.
Ad. 1
Przewodniczący - przywitał zebranych i przedstawił tematykę posiedzenia. Zapytał czy któryś z Radnych ma propozycję do porządku posiedzenia. Wobec braku takowych propozycji porządek posiedzenia został przyjęty przez aklamację. Poprosił o zabranie Panią Krystynę Siniło i przedstawienie realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2008 roku.
p. K. Siniło – w ciągu I półrocza bieżącego roku budżet powiatu Tucholskiego zmieniano 12 razy. Dochody ustalone przez Radę Powiatu Uchwałą Nr XII/95/2007 z dnia 25 grudnia 2007 roku na kwotę 39.235.810,00 zł wzrosły o 17,51% tj. o kwotę 6.868.353,00 zł. Natomiast wydatki uchwalone na kwotę 40.235.810 zł wzrosły o kwotę 11.863.353,00 zł co stanowi 29,48% pierwotnych wydatków. Ostatecznie planowany budżet Powiatu Tucholskiego na dzień 30 czerwca 2008 roku po stronie dochodów w wysokości 46.104.163,00 zł został wykonany w kwocie 25.330.411,45 zł, tj. w 54,94%. Zaś po stronie wydatków planowany budżet w wysokości 52.099.000,00 zł wykonany został w kwocie 23.103.453,20 zł, tj. w 44,35%. W przypadku jednostek oświatowych następują odchylenia wykonania budżetu, co jest spowodowane jak wiadomo od lat już przesunięciem prac remontowych na okres wakacyjny.
p. A. Myszkowski – środki z Unii Europejskiej pozyskano tylko w kwocie 500 tys. zł?.
p. K. Siniło –te środki pozyskano z Regionalnego Programu Operacyjnego i są one zapisane w Zarządzie Dróg Powiatowych. Pozyskujemy środki na przykład z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, ale one nie są środkami unijnymi.
Przewodniczący – czy ktoś z Państwa Radnych ma jeszcze jakieś pytania do realizacji budżetu?. Kto z Państwa jest za pozytywną opinią w sprawie budżetu.
Wniosek Komisji:
W wyniku głosowania 4 głosami za przy 3 wstrzymujących się (4-0-3) Komisja Finansów i Gospodarki Rady Powiatu Tucholskiego pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Powiatu Tucholskiego za I półrocze 2008 roku
Przewodniczący – mam jeszcze jedno pytanie czy Komisja życzy sobie, abym wzorem lat ubiegłych przygotował opinię Komisji w sprawie powyższego punktu. Nie widzę sprzeciwu wobec tego czuję się zobligowany do przygotowania opinii.
Ad. 2
Przewodniczący – przechodzimy do dyskusji nad punktem 2 porządku posiedzenia.
p. K. Siniło – jeśli chodzi o finansową analizę działalności szkół prowadzonych przez powiat, to jest ona zawarta w sprawozdaniu z realizacji budżetu powiatu za I półrocze bieżącego roku. Gdyby ktoś z Państwa Radnych miał dodatkowe pytania to ja udzielę odpowiedzi. Myślę, że nie trzeba tu jeszcze raz przedstawiać tego, co jest tam zawarte. Podwyżki w jednostkach oświatowych dotyczą zarówno nauczycieli jak i obsługi administracyjnej. Wynoszą one 10,65% zgodnie z uchwaloną podwyżką przez Radę Ministrów.
p. M. Mróz – jak mam rozumieć szczegółowo omówiła sprawy finansowe jednostek oświatowych Komisja Edukacji?.
p. K. Siniło – tak. Mogę jeszcze dodać, że ponadplanowe dochody wypracowane przez jednostki oświatowe trafiają ponownie do ich budżetów.
Ad. 3
Przewodniczący – przystępujemy do omówienia punktu 3 porządku posiedzenia.
p. D. Gromowska – mam pytania, co do kwot zapisanych w porozumieniach dla projektu „Bory Tucholskie – w labiryntach natury”. One są zapisane w złotych?.
p. M. Korda – zwróciłem się do gmin czy one w swojej partycypacji pozostają na tym samym poziomie czy też zwiększają go. Zwiększono go o 18%. Kilka gmin zaś pozostawiło swoje udziały na tym samym poziomie. Do uzgodnienia pozostają jeszcze porozumienia z nadleśnictwami.
Przewodniczący – czy straciliśmy teraz po ponownym przeliczeniu kursu Euro?.
p. M. Korda – po przeliczeniu kursu straciliśmy na tym projekcie 17 mln zł. Z Regionalnego Programu Operacyjnego powiat będzie startował do projektów drogowych na kwotę 3,3 mln zł. Weszły cztery inwestycje drogowe w Żalnie, Śliwicach, Raciążu i Cekcynie. Udział powiatu w tych projektach to 5 mln zł, aby otrzymać dofinansowanie w wysokości 25% inwestycji. Jeżeli chodzi o projekt „Bory Tucholskie – w labiryntach natury” to zdajemy sobie sprawę, że ze względu na rozwarstwienie tego projektu będziemy mieli komplikacje w rozmowach z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu. Nie mniej jednak nie będziemy rezygnować z możliwości uzyskania dofinansowania.
p. A. Myszkowski – na ostatniej Komisji Zdrowia rozmawialiśmy również na temat rozbudowy szpitala z Prezesem Plucińskim. Poinformował on nas, że od powiatu oczekiwał będzie na ten projekt kwotę 15 mln zł. Zależy mu, aby w ciągu najbliższych 2-3 lat dostosować nasz szpital do standardów.
Przewodniczący – czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania. Nie widzę żadnych pytań.
Przewodniczący podziękował Panu Maciejowi Kordzie za przybycie na posiedzenie Komisji. 
Ad. 4
Przewodniczący - przystępujemy do omawiania punktu 4 porządku posiedzenia. Poprosił o zabranie głosu p. Krystynę Siniło.
p. K. Siniło – nas stronie 21 materiałów sesyjnych jest uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będącej własnością Powiatu Tucholskiego położonej w Kamienicy. Jak wiadomo wszystkim Państwu Zarząd Powiatu ogłosił o możliwości wydzierżawienia tej nieruchomości. Niestety nikt nie zgłosił chęci wydzierżawienia jej wobec tego zgodnie z procedurą Zarząd postanowił przeznaczyć ja do sprzedaży.
p. M. Mróz – ja nadal ubolewam nad tym, że Zarząd nie ma koncepcji zagospodarowania tej nieruchomości. Czy nie można dogadać się z Gminą Gostycyn i ponownie otworzyć tam oddział szkolny. Ten budynek świetnie się do tego nadaje, a ponadto jest po remoncie.
p. K. Siniło – nie doszliśmy z gminą do żadnego konsensusu w tej sprawie. Zresztą Rada Gminy podjęła decyzję, aby nie dzierżawić tej nieruchomości.
Przewodniczący – czy są jakieś pytania jeszcze do tego projektu uchwały. Jeśli nie ma przystępujemy do głosowania.
Wniosek Komisji:
Komisja Finansów i Gospodarki 4 głosami za, przy 3 wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będącej własnością Powiatu Tucholskiego położonej w Kamienicy.
p. K. Siniło –kolejny projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków dotyczy możliwości wspierania przez Samorząd Powiatu Tucholskiego realizacja zadań w tym zakresie przez właścicieli zabytków. Dotacje na ten cel zabezpieczone zostały w budżecie powiatu.
Przewodniczący – czy ktoś ma pytania. Nie widzę. Przystępujemy wobec tego do głosowania.
Wniosek Komisji:
Komisja Finansów i Gospodarki 7 głosami pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. 
p. K. Siniło – na stronie 27 materiałów sesyjnych mamy projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu komercyjnego w 2008 roku. Zgodnie z uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2008 oraz jej zmianą dokonaną przez Radę Powiatu w dniu 27 czerwca 2008 roku dla realizacji wszystkich zadań zaplanowanych w budżecie 2008 roku konieczne jest zaciągnięcie kredytu w wysokości 1.500.000,00 zł. Z czego kwota 1 mln zł dotyczy pokrycia deficytu, a kwota 500 tys. zł spłaty wcześniejszych zaciągniętych kredytów. Podjęcie tej uchwały konieczne jest także, aby wystąpić do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu wyrażenia przez nią opinii o możliwości spłaty przez powiat zaciągniętego kredytu.
Przewodniczący – czy są pytania. Nie ma. Wobec tego przystępujemy do głosowania.
Wniosek Komisji:
Komisja Finansów i Gospodarki w wyniku głosowania 4 głosami za, przy 3 wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu komercyjnego w 2008 roku.
p. K. Siniło – kolejna uchwała w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2008 rok. W wyniku tych zmian dochody i wydatki uległy zmniejszeniu o kwotę 120.286,44 zł. Powiat otrzymał dofinansowanie w kwocie 280 tys. zł na projekt pod nazwą „Społeczeństwo Informacyjne Elementem Rozwoju Powiatu”. Środki te zostaną zapisane w dziele 720 Informatyka w rozdziale 72095. Jednocześnie środku te zostają zapisane po stronie wydatków. Zwiększenie następuje również w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85204 rodziny zastępcze na kwotę 40.000 zł w wyniku umieszczenia w rodzinach zastępczych naszego powiatu dzieci z innych powiatów. Po stronie wydatków mamy zwiększenie w paragrafach placowych jednostek oświatowych wynikających z niedoszacowania na etapie projektowania budżetów. W wydatkach powiatu następuje także zmniejszenie o kwotę 500 tys. zł spowodowane zaniechaniem budowy poradni specjalistycznych. W wydatkach następuje także zmniejszenie o kwotę 20 tys. zł z przeznaczeniem dla Parafii Rzymskokatolickiej w Raciążu na remont dachu i wieży kościelnej. Jest to związane z uchwałą w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
Przewodniczący – czy ktoś z Państwa ma pytania do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2008. Jeśli nie ma przystępujemy do głosowania.
Wniosek Komisji:
Komisja Finansów i Gospodarki 7 głosami za pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2008.  
p. K. Siniło – na stronie 61 materiałów sesyjnych jest projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Uchwała ta dotyczy wniosków złożonych przez samorządy w sprawie pomocy na usunięcie skutków klęsk. Do Zarządu Powiatu zwróciły się z prośbą o pomoc finansową Gmina Kęsowo na usunięcie skutków gradobicia oraz Powiaty Strzelecki i Lubliniecki w związku z trąbą powietrzną, która wyrządziła ogromne szkody. Zarząd postanowił przyznać Gminie Kęsowo pomoc w wysokości 10 tys. zł, a Powiatom Strzeleckiemu i Lublinieckiemu po 1.500 zł.
Przewodniczący – myślę, że tu nie ma nic do dodanie. Proponuję przystąpić do głosowania.
Wniosek Komisji:
Komisja Finansów i Gospodarki 7 głosami za pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.  
Przewodniczący – następny projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/118/2008 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 marca 2008 roku dotyczącej określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zatrudnienie i rehabilitację osób niepełnosprawnych myślę, że nie wymaga specjalnego tłumaczenia. Poproszę o przystąpienie do głosowania nad tym projektem uchwały.
Wniosek Komisji:
Komisja Finansów i Gospodarki 7 głosami za pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/118/2008 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 marca 2008 roku dotyczącej określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zatrudnienie i rehabilitację osób niepełnosprawnych.
Przewodniczący – na stronie 66 materiałów sesyjnych mamy projekt uchwały w sprawie wyboru delegatów Powiatu Tucholskiego do Towarzystwa Rozwoju Regionalnego „Promocja Borów Tucholskich”. Ja rekomenduje do tego Towarzystwa Panią Radna Dorotę Gromowską. Mam pytanie do Członków Komisji czy będziemy głosować nad tą uchwałą. Czy podejmujemy tę uchwałę?.
Wniosek Komisji:
W wyniku głosowania 3 głosami za przy 3 wstrzymujących nie podjęła żadnej opinii.
Przewodniczący wobec braku dalszych pytań zamknął posiedzenie Komisji Finansów.
 
Na tym zakończono protokół.
 
Protokołowała:                                                                       Przewodniczący Komisji
 
Kinga Majer                                                                                  Zbigniew Grugel
 

metryczka


Wytworzył: Kinga Majer (17 września 2008)
Opublikował: Kinga Majer (15 czerwca 2009, 12:58:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1488