19


Protokół nr 19 /2008
z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki
z dnia 21 października 2008 roku.
 
Obecni na posiedzeniu oraz zaproszeni goście: p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu.
Tematyka posiedzenia:
1. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.

Przewodniczący – przywitał zebranych i przedstawił tematykę posiedzenia. Następnie poprosił o zabranie głosu p. Krystynę Siniło i przedstawienie zmian w budżecie powiatu.
p. K. Siniło – dochody uległy zwiększeniu o kwotę 141.344,94 zł. W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego otrzymaliśmy dotację w wysokości 110.000,00 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące i remonty obiektów i sprzętu. Decyzją Wojewody przyznane zostały także środki w wysokości 15.904,80 zł z przeznaczeniem na wypłatę Nagród Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty dla 3 osób z terenu powiatu. Dokonano także zwiększenia o kwotę 55.213,90 zł w rozdziale 85395 pozostała działalności z działu 853 pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej. Zwiększenie także nastąpiło w rozdziale 92118 Muzea o kwotę 1.756,00 zł w wyniku wypracowania dodatkowych dochodów. Po stronie wydatków nastąpiło również zwiększenie w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 110.000,00 zł. Zwiększenia dokonano także w wydatkach związanych z wynagrodzeniami w rozdziałach dotyczących placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia, powiatowych centrów pomocy rodzinie.
p. St. Łangowski – na czym polegają te zmiany?.
p. K. Siniło – przede wszystkim na przesunięciu środków z działów do rozdziałów.
Przewodniczący – czy ktoś z Państwa ma jeszcze pytania do uchwały o zmianie budżetu. Nie widzę. Wobec tego przystępujemy do głosowania.
Wniosek Komisji:
W wyniku głosowania Komisja Finansów i Gospodarki 5 głosami za pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2008.
p. K. Siniło – kolejna uchwała spowodowana jest koniecznością podziału dodatkowych środków w kwocie 187.842,00 zł otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Otrzymane środki dotyczą dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych oraz likwidacji barier architektonicznych. Te środki umożliwią wykorzystanie środków przyznanych z PFRON-u przyznanych w 2008 roku w 100%.
p. Michał Mróz przybył na posiedzenie Komisji o godz. 15.10.
Przewodniczący – czy są pytania?. Jeśli nie ma przystępujemy do głosowania.
Wniosek Komisji:
W wyniku głosowania Komisja Finansów i Gospodarki jednogłośnie 6 głosami za pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/109/2007 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 grudnia 2007 roku dotyczącej określenia zadań i wysokości środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zatrudnienie i rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych.
Przewodniczący wobec braku dalszych pytań zamknął posiedzenie komisji.
Na tym zakończono protokół.
Protokołowała:                                                                 Przewodniczący Komisji
Kinga Majer                                                                          Zbigniew Grugel

metryczka


Wytworzył: Kinga Majer (19 października 2008)
Opublikował: Kinga Majer (26 sierpnia 2009, 09:34:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1812