27


Protokół nr 27/2009
z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki
w dniu 25 maja 2009 roku
 
Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Piotr Mówiński – Starosta Tucholski.
Tematyka posiedzenia:
1. Analiza materiałów sesyjnych.
2. Sprawy bieżące.
 
Ad. 1
Przewodniczący – przywitał zebranych i przedstawił tematykę posiedzenia. Poprosił o zabranie głosu Panią Skarbnik.
p. K. Siniło – na stronie 7 materiałów sesyjnych mamy uchwałę o wyrażeniu zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Tucholski Projektów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działanie 2.3 Rozwój Infrastruktury w zakresie ochrony powietrza w kategorii: efektywność energetyczna, produkcja skojarzona, zarządzanie energią. Ta uchwała dotyczy termomodernizacji Domu Dziecka i Zespołu Szkół ogólnokształcących w Tucholi.
p. P. Mówiński – nie ukrywam, że sesja została zwołana w celu wyrażenia zgody przez Radę Powiatu na przystąpienie do tego projektu. Wielokrotne wnioski jakie składała dyrekcja Domu Dziecka na temat remontu elewacji budynku przyczyniły się do tego, że po pojawieniu się możliwości dofinansowania z tego programu postanowiliśmy połączyć remont elewacji z termomodernizacją budynku. Taki sam wniosek złożył Szpital Tucholski. Na ten cel jest przeznaczone 20 mln zł i z pewnością będzie duża konkurencja. Nie mniej jednak i tak musimy skorzystać z tej okazji.
p. St. Łangowski – ile kosztuje audyt energetyczny?.
p. P. Mówiński – w granicach 2-3 tys. zł.
p. M. Mróz – w załącznikach 2 do tej uchwały w pozycji 21 i w załączniku 3 do uchwały dotyczącej zmian budżetu powiatu w pozycji 27 dotyczącej termomodernizacji zapisane są dwie różne kwoty. Która jest właściwa?
p. K. Siniło – właściwa jest kwota 1.137.000,00 zł. Wkradł się drobny błąd przy pisaniu załączników.
p. M. Mróz – ta uchwała jest rzeczą nową.
Przewodniczący – czy ktoś z Państwa ma jeszcze pytania do tej uchwały. Nie widzę. Przystępujemy do głosowania.
 
Wniosek Komisji:
Komisja Finansów i Gospodarki Rady Powiatu Tucholskiego 5 głosami za, przy braku przeciwnych i wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Tucholski Projektów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działanie 2.3 Rozwój Infrastruktury w zakresie ochrony powietrza w kategorii: efektywność energetyczna, produkcja skojarzona, zarządzanie energią.
 
p. K. Siniło – w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na stronie 15 i stronie 12 przy pozycji 5 kwotę 3.000.000,00 zł zastąpić należy kwota 3.500.000,00 zł. Jest to spowodowane tym, że musimy dostosować WPI do złożonego wniosku. Są to wymagania Urzędu Marszałkowskiego.
Przewodniczący –tej uchwały głosować nie będziemy.
p. K. Siniło – w uchwale budżetowej zmiana dotyczy przyjęcia darowizny przez Dom Pomocy Społecznej w kwocie 1.900,00 zł. kolejna zmiana to przesunięcie kwoty 52 tys. zł z rozdziału Rezerwy ogólne i celowe z przeznaczeniem na zabezpieczenie paragrafów związanych z wynagrodzeniami w DPS-ie.
p. P. Mówiński – w przypadku 4 powiatów założono oszczędności dla opieki społecznej. Jesteśmy jednym z tych powiatów. Mam opinię, że te środki zostaną wyrównane do kwoty 250 tys. zł.
Przewodniczący – czy ktoś z Państwa ma pytania, nie widzę. Przystępujemy do głosowania.

Wniosek Komisji:
Komisja Finansów i Gospodarki Rady Powiatu Tucholskiego 5 głosami za, przy braku przeciwnych i wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu tucholskiego na rok 2009.
 
p. K. Siniło – na stronie 34 materiałów sesyjnych jest projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach powiatu w 2009 roku. W celu zrealizowania wszystkich zaplanowanych w budżecie na 2009 rok zadań konieczne jest zaciągniecie kredytu w wysokości 6 mln zł. z czego 4 mln zł przeznaczone będą na pokrycie deficytu, a 2 mln zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Wielkość zadłużenia może ulec zmianie. Mamy upoważnienie Regionalnej Izby Obrachunkowej do zaciągnięcia kredytu w tej wysokości. Niestety wpływy z podatku dochodowego są niższe niż zakładano.
p. P. Mówiński – pierwszy termin płatności tego kredytu to październik lub listopad tego roku.
p. M. Mróz – ta uchwała mówi o zaciągnięciu kredytu na pokrycie wydatków?
p. K. Siniło – płacimy na bieżąco zaciągnięte wcześniej kredyty, ale na koniec roku zabraknie nam na pokrycie deficytu i spłaty bieżących kredytów. W uchwale budżetowej na ten rok zostało zapisane, że wyrażona została przez Radę Powiatu zgoda na zaciągniecie kredytów do kwoty 13 mln zł.
p. M. Mróz – kolejna uchwała jest o emisji obligacji. To dla mnie bardzo poważne przedsięwzięcie. Brakuje mi w § 2 tej uchwały wskazania na co konkretnie potrzebne są środki z emisji obligacji. W % udziale powinno być ujęte do jakich zapisów się to odnosi.
Przewodniczący – przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały na stronie 34 materiałów sesyjnych.
 
Wniosek Komisji:
Komisja Finansów i Gospodarki Rady Powiatu Tucholskiego 5 głosami za, przy braku przeciwnych i wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach powiatu w 2009 roku.
 
p. K. Siniło – na stronie 26 materiałów sesyjnych zapisane są wszystkie kredyty i pożyczki, z których finansujemy budowę dróg. Kwota 7 mln zł z obligacji to udział własny powiatu w budowie dróg.
p. M. Mróz – nadal ten zapis mnie nie satysfakcjonuje.
p. K. Siniło – określenie co do konkretnej drogi kiedy nie zrealizujemy wykupu wierzytelności nie ma sensu. Zapis o pokryciu deficytu jest dla nas zabezpieczeniem, daje on nam zmniejszenie ryzyka w przypadku nie wykonania tego zadania.
p. M. Mróz – ja jednak nie zgadzam się z tym zapisem. Wobec tego jeśli wyniknęłaby hipotetycznie sytuacja, że nie zrealizowalibyśmy zadań drogowych to ja wnoszę o usunięcie z treści § 2 tejże uchwały zapisu „w szczególności”.
Przewodniczący – przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie emisji obligacji Powiatu Tucholskiego wraz z poprawką wniesiona przez Radnego Michała Mroza.
 
Wniosek Komisji:
Komisja Finansów i Gospodarki Rady Powiatu Tucholskiego 5 głosami za, przy braku przeciwnych i wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie emisji obligacji Powiatu Tucholskiego pod warunkiem usunięcia z treści §2 tejże uchwały zapisu „w szczególności””
 
p. K. Siniło – na stronie 40 materiałów sesyjnych mamy projekt uchwały w sprawie zobowiązania dotyczącego realizacji inwestycji „Rozbudowa i modernizacja Szpitala Tucholskiego” i sposobu jej finansowania. Realizacja tej uchwały polegać będzie na dokonaniu wykupu wierzytelności, jaka Stanowić będzie wartość wykonanych robót budowlanych wraz z należnym podatkiem VAT. Wykup wierzytelność prowadzony będzie przez bank wyłonionych w ramach przetargu na budowę i finansowanie inwestycji. Spłata zaś wykupionej przez bank wierzytelności realizowana będzie przez Powiat Tucholskich w ratach miesięcznych przez okres 15 lat.
p. M. Mróz – na budowę szpitala przeznaczone jest 10,5 mln zł. Natomiast rozstrzygnięty niedawno przetarg na budowę opiewał na kwotę 19 mln zł.
p. P. Mówiński – w nowym przetargu uzupełniony został przedmiot robót, gdyż wykonawca przedstawił nam materiały i sprzęty z górnej półki o wiele droższe. Po konsultacjach z lekarzami okazało się, że wiele rzeczy nie było koniecznych. Teraz drugi przetarg został podzielony na dwie części. Pierwsza dotycząca budowy i druga dotycząca dostawy sprzętu. Jasno przedstawiliśmy zarządowi spółki, że udział powiatu zamyka się w takich kosztach, gdyż nie stać nas na wydatkowanie więcej środków.
p. M. Mróz – powiat jest właścicielem substancji, na której działa spółka. Czy powiat finansuje też sprzęt do szpitala? Według moich informacji spółka ma większe możliwości pozyskania środków na sprzęt. To tylko te materiały i sprzęty z górnej półki będą zarabiać na utrzymanie szpitala. Ile spółka może dołożyć do zakupu sprzętu?.
p. P. Mówiński – chcę wyjaśnić, że to określenie dotyczyło na przykład zbyt dużej liczby klimatyzatorów, które byłyby bardzo rzadko używane. Stąd ich zakup po konsultacjach z lekarzami nie jest konieczny. To absolutnie nie dotyczy sprzętu medycznego. Docelowo będzie tak, że spółka będzie miała ten majątek. Jako zabezpieczenie kredytów. Rozmawialiśmy także o poręczeniu kredytu w wysokości 1 mln zł. banki taki sposób bardziej preferują i marża kredytu jest niższa.
p. M. Mróz – ile spółka wydatkowałaby na sprzęt?.
p. P. Mówiński – 2,5 mln zł.
Przewodniczący – myślę, że z zagrożeniem w tej dziedzinie trzeba się zawsze liczyć.
p. K. Siniło – tu możemy liczyć się z tym, że będą do tego przetargu składane protesty.
Przewodniczący – czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania do tego projektu uchwały. Nie widzę przystępujemy do głosowania.

Wniosek Komisji:
Komisja Finansów i Gospodarki Rady Powiatu Tucholskiego 5 głosami za, przy braku przeciwnych i wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zobowiązania dotyczącego realizacji inwestycji „Rozbudowa i modernizacja Szpitala Tucholskiego” i sposobu jej finansowania.
 
Przewodniczący – pozostała nam jeszcze uchwała na stronie 42 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia porozumienia z Gminą Kęsowo i Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy dotyczącego projektów przebudowy skrzyżowań dróg powiatowych z drogą wojewódzką nr 240.
p. T. Zaborowski – dotyczy skrzyżowań do dróg w miejscowościach Piastoszyn i Żalno. Projekt ten będzie finansowany po połowie przez powiat tucholski i Gminę Kęsowo. Dotyczą roboty wykonania lewoskrętów. Wykonawca będzie Zarząd Dróg Wojewódzkich.
p. St. Łangowski – ile wynosi kosztorys?
p. T. Zaborowski – 10-15 tys. zł.
Przewodniczący – przystępujemy do głosowania;
 
Wniosek Komisji:
Komisja Finansów i Gospodarki Rady Powiatu Tucholskiego 5 głosami za, przy braku przeciwnych i wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia porozumienia z Gminą Kęsowo i Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy dotyczącego projektów przebudowy skrzyżowań dróg powiatowych z drogą wojewódzką nr 240.
 
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji.
Na tym zakończono protokół.
 
Protokołowała:                                                                        Przewodniczący Komisji
Kinga Majer                                                                                 Zbigniew Grugel

metryczka


Wytworzył: Kinga Majer (25 maja 2009)
Opublikował: Kinga Majer (23 listopada 2009, 10:32:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1517