28


Protokół nr  28/2009
z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki
w dniu 25 czerwca 209 roku.
 
Obecni według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Krzysztof Kociński – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tucholi, p. Krystyna Siniło - Skarbnik Powiatu, p. Piotr Mówiński – Starosta Tucholski.
 
Tematyka posiedzenia:
1. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
2. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
 
Przewodniczący – przywitał zebranych. Przedstawił tematykę posiedzenia. Zapytał się czy ktoś z Radnych chciałby dodać kolejny punkt do tematyki. Wobec braku propozycji zaproponowana tematyka została przyjęta przez aklamację.
 
Ad. 1
Przewodniczący –poprosił o zabranie głosu przez p. Krzysztofa Kocińskiego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
p. K. Kociński – przedstawię tutaj w skrócie moje sprawozdanie, które zawarte jest w materiałach. Będę oczekiwał na pytania od Państwa Radnych. Zaakcentować muszę jedną rzecz. Mianowicie nastąpił wzrost postępowań, co do stanu technicznego budynków. Od 1999 roku głównym przedmiotem naszej pracy były samowole budowlane. Dzisiaj jest to już mniejszy procent naszej działalności. Oczywiście według prawa samowole budowlane nie ulęgają przedawnieniu i zawsze do nich wracamy. Większość spraw, które teraz rozpatrujemy związana jest ze stanem technicznym budynków. Właściciele sprawdzanych przez nas obiektów nie rozumieją, że mają obowiązek dbać o stan budynku. Dotyczy to całej gamy budynków. Takie postępowania kończą się decyzjami o opróżnienie budynku, zakazem jego użytkowania, a nawet nakazem rozbiórki. Te problemy dotyczą nie tylko naszego powiatu, ale i innych również. Jeżeli taka decyzja o opróżnieniu budynku dotyczy właścicieli prywatnych to problem dotyczy li tylko i wyłącznie tych właścicieli tego obiektu. Wówczas, jeżeli taki człowiek nie może zapewnić sobie domostwa problem ten dotyczy wójta i burmistrza.
p. A. Myszkowski – słyszeliśmy takie informacje, że Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego miały zostać rozwiązane na rzecz powołania takiej instytucji w województwie?.
p. K. Kociński – owszem był taki pomysł, aby stworzyć okręgowy inspektorat nadzoru budowlanego. W naszym przypadku byłby to inspektora w Bydgoszczy. Poprawka ta jednak na szczęście nie przeszła w Senacie. Jednakże będziemy mieli zmianę ustawy prawo budowlane. Nie będzie już decyzji o wydaniu pozwolenia na budowę. Petent będzie musiała przynieść 3 egzemplarze projektu budowlanego do organu w celu zarejestrowania budowy. Na rejestrację takiej budowy organ będzie miał 30 dni. To nie będzie postępowanie administracyjne, więc nie obowiązuje tu kodeks postępowania administracyjnego. Czyli nie zawiadamiamy stron o postępowaniu. Ma to przyspieszyć działania inwestycyjne. Ta zmiana będzie także dotyczyć nadzoru budowlanego, co faktycznie spowoduje zwiększenie naszych obowiązków. Kolejna zmianą będzie legalizacja wszystkich samowól budowlanych, które powstały do roku 1994. Te zmiany miały wejść od roku 2010. Zostały jednakże zaskarżone przez Prezydenta RP do Trybunału Konstytucyjnego. Czekamy na wyrok Trybunału.
Przewodniczący – czy są jeszcze jakieś pytania do Pana Kocińskiego. Nie widzę. Serdecznie dziękuję za przybycie na posiedzenie Komisji. Proszę o zabranie głosu Pana Starostę.
p. P. Mówiński – chciałbym Państwa poinformować, że dzisiaj rozstrzygana jest druga część przetargu na część budowlaną. 10.500.000,00 zł wykłada Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Chciałbym poinformować, że będzie można zaoszczędzić kwotę 1 mln zł.
 
Komisja Finansów i Gospodarki zapoznał się i przyjęła informację z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 
Ad. 2
Przewodniczący – przechodzimy do omówienia materiałów sesyjnych. Proszę o zabranie głosu panią Skarbnik.
p. K. Siniło – na stronie 83 materiałów sesyjnych mamy projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniego Programu Inwestycyjnego. Zmiana ta podyktowana jest możliwością pozyskania środków na remont Domu Pomocy Społecznej. Dotyczy on remontu elewacji i dachu. Wniosek został złożony do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
p. P. Mówiński – Marszałek w grantach tę pomoc udzieli.
Przewodniczący – czy ktoś z Państwa ma pytania? Nie widzę wobec tego przystępujemy do głosowania.
 
Wniosek Komisji:
W wyniku głosowania Komisja Finansów i Gospodarki 5 głosami za pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/73/2007 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 13 sierpnia 2007 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Powiatu Tucholskiego na lata 2007 – 2010.
 
p. St. Łangowski – a co z zajęciami pozalekcyjnymi w szkolnictwie zawodowym.
p. P. Mówiński – aby ubiegać się o środki trzeba mieć zabezpieczone 15% środków własnych co wynosi od 260 tys. zł.
p. K. Siniło – następną w kolejności jest uchwała w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2009. W wyniku zmian zwiększa się sumę dochodów i wydatków o kwotę 360.2020,17 zł. po stronie dochodów następuje przeniesienie dochodów w dziale gospodarka mieszkaniowa pomiędzy rozdziałami na kwotę 179.445,86 zł. w dziale 750 Administracja publiczna rozdział dotyczący starostwa powiatowego zwiększenie na kwotę 15.300 zł w związku z wdrożeniem programu ISO w jednostkach samorządu terytorialnego województwa kujawsko-pomorskiego. Ta kwota zapisana jest także po stronie wydatków. Nastąpiło także uaktualnienie środków w rozdziale 75618 wypływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego. W związku z otrzymaniem dochodów z podziału majątku związanego z likwidacją spółki ośrodka Sportu i Rekreacji w Tucholi zostaje utworzony nowy § 0970. W dziale 801 Oświata i wychowanie następuje zwiększenie dochodów o kwotę 220.919,53 zł w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów do końca maja br. Zwiększenia dokonuje się także w dziale 926 kultura i sport w związku z dotacją w kwocie 11.061,86 zł otrzymana od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Tucholi, czyli boiska w ramach programu „Orlik-2012”. Ta sama kwota zapisana jest także po stronie wydatków. Po stronie wydatków dokonuje się zwiększenia w rozdziale 02001 Gospodarka leśna z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych. W dziale oświata nastąpiło zwiększenie związane z wypracowaniem ponadplanowych dochodów z przeznaczeniem na wydatki w paragrafach wymagających zabezpieczenia. W dziale 852 Pomoc społeczna zapisano w wydatkach kwotę 10 tys. zł. Jest to związane z tą uchwałą, którą omawiałam wcześniej.
Przewodniczący – czy ktoś z Państwa ma pytania do tego projektu uchwały?.
p. M. Mróz – mam pytanie dotyczące tych 111 tys. zł?.
p. K. Siniło – to są te środki w ramach 333 tys. zł na boisko w ramach projektu „Orlik-2012”.
Przewodniczący – jaki będzie zakres rzeczowy prac remontowych w Domu Pomocy Społecznej?.
p. P. Mówiński – dotyczy to najpierw dachu obiektu, a potem elewacji. Dach jest w najgorszym stanie, więc jego remont jest najważniejszy. Część prac dyrektor Bąkowski wykona w ramach własnych środków.
Przewodniczący – a co z oknami w DPS-ie?
p. P. Mówiński – okna są już wymienione.
p. D. Gromowska – w czasie wakacji był remont dachu Powiatowego Urzędu Pracy, a kiedy remontowana będzie elewacja?.
p. P. Mówiński – dach w tym przypadku był również najważniejszy. Elewacja jeszcze poczeka. Urząd Miejski ma wymienić nagłośnienie.
Przewodniczący – czy są jeszcze jakieś pytania?. Nie widzę. Przystępujemy do głosowania.
 
Wniosek Komisji:
W wyniku głosowania Komisja Finansów i Gospodarki 5 głosami za pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2009.
 
p. K. Siniło – kolejny projekt uchwały dotyczy zmiany uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Limit środków finansowych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej na rok 2009 uległ wyczerpaniu. W związku z tym Zarząd Powiatu odstąpił od realizacji zadania polegającego na zlecaniu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej fundacjom i organizacjom pozarządowym. Środki te przesunięto na zadanie dotyczące dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny.
Przewodniczący – czy są pytania. Nie widzę. Przystępujemy do głosowania.

Wniosek Komisji:
W wyniku głosowania Komisja Finansów i Gospodarki 5 głosami za pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań i wysokości środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych.
 
Wniosek Komisji:
Komisja Finansów i Gospodarki 5 głosami za pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych.
 
Przewodniczący – ma pytanie dotyczące zmiany Regulaminu Organizacyjnego? Na czym będą one polegały.
p. P. Mówiński – najważniejsza zmiana dotyczy utworzenia nowego wydziału, którego zadaniem będzie pozyskiwanie środków. Taki zespół został już utworzony, gdyż prowadzimy już tak poważne inwestycje, które wymagają ogromnego nakładu sił. Zespół ten tworzą dwie osoby z Wydziału Promocji i 2 osoby z Wydziału Organizacyjnego. Połączony zostanie także w jeden wydział: Wydział Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami. To jest dobre rozwiązanie. Zostały także poprawione także zakresy obowiązków. Kontrowersje budziło połączenie Wydziału Promocji i Edukacji. W praktyce zaś okazało się dobrym rozwiązaniem.
p. D. Gromowska – powstanie siedem referatów i w związków z tym będzie siedmiu kierowników?
p. P. Mówiński – kontrowersji finansowych nie będzie. Jeden wydział zostanie zlikwidowany.
p. K. Siniło – kierownicy podlegają naczelnikom.
p. M. Mróz – głosowałem przeciwko takiemu rozwiązaniu. Schemat widzę tutaj pozostał bez zmian. Co uległo zmianom w geodezji?.
p. P. Mówiński – zmiana dotyczy gospodarstwa pomocniczego.
p. M. Mróz – nie widzę tutaj dużych zmian. To jest ta sama wizja, którą przedstawiono nam poprzednio.
p. P. Mówiński – generalnie schemat pozostaje ten sam. Spowodowane jest to pragmatyką i koniecznością podjęcia coraz to nowych zadań w samorządzie. To jest moje narzędzie pracy.
p. M. Mróz – to znaczy, że do tej pory nie odbywało się sprawnie. Co jeszcze będzie realizował ten nowy wydział?. Czy to nie jest sytuacja doraźna?.
p. P. Mówiński – to nie jest doraźne rozwiązanie. Mamy przetargi na szpital. Ponadto wydział ten służy doradami eksperckimi. Jakie siły ma starostwo, a jakie szpital?. Uważam, że tutaj przewagę ma starostwo.
p. M. Mróz – podkreślam to co mówiłem na ostatniej sesji. To pan jest kreatorem. Poczynił pan już pewne ruchy, choć nie ma na to schematu organizacyjnego. To pan wymienił nazwiska.
p. P. Mówiński – te zmiany nie wynikają z mojego widzimisię. Namawiam do uchwalenia regulaminu. Nie mogę czekać, aż Państwo zaakceptują pewne rzeczy.
p. D. Gromowska – nie mówmy w ten sposób panie starosto. W wydziale finansów jest osoba odpowiedzialna za to.
p. St. Łangowski – każdy z nas jest szefem i każdy z nas dobiera sobie instrumenty własnej pracy. Każdy szef ma własny plan i wizję. Myślę, że nie mamy prawa negować tego co robi starosta.
p. M. Mróz – nie negujemy tego co mówi starosta. Wcześniej też ktoś wykonywał te zadania. Proszę postawić się w tej sytuacji.
p. P. Mówiński – do zmian wybrałem ten moment. Nie chciałem czekać z tym do końca. Trudno było przewidzieć na początku, co będziemy musieli robić. Nastąpiła w naszym przypadku masa krytyczna. Zanim doszło do zmian była ocena merytoryczna pracowników.
p. M. Mróz – ten proces jest cały czas realizowany.
Przewodniczący – faktem jest, że wielkość działań inwestycyjnych i zadłużenie powiatu spowodowało konieczność zmian. Myśmy o tym podjęli decyzji i niewątpliwie trzeba teraz tego wszystkiego pilnować. Każdy zaś szef w firmie ma schemat działań. Czy Komisja widzi potrzebę zajęcia stanowiska w sprawie Regulaminu Organizacyjnego, czy też pozostawiamy to indywidualnej ocenie każdego z nas?. Nie widzę głosów za stanowiskiem. Wobec tego pozostawiam to do oceny indywidualnie podczas sesji.
p. P. Mówiński – otrzymaliśmy informację od Prezesa szpitala, że Marszałek Województwa zaproponował otwarcie w Tucholi oddziału nerwic. To bardzo dobra propozycja. Rozważaliśmy tę kwestie, żeby na ten cel przeznaczyć obiekt w Kamienicy. Na jutro umówiłem się z Prezesem Pluciński na wizytację Kamienicy.
Przewodniczący – czy ktoś z Państwa chciałby zabrać jeszcze głos.
p. M. Mróz – chciałbym poruszyć sprawę gimnazjum miejskiego na ul. Piastowskiej. Na skutek zawirowań wokół gimnazjum powiatowego gimnazjum miejskie zyskało bardzo złe opinie. Wobec takiego faktu wielu rodziców zastanawia się nad przeniesieniem swoich dzieci do innych ościennych gimnazjów. Rozumiem, że zgodnie z porozumieniem zawartym z Burmistrzem powiat utworzyć może w gimnazjum powiatowym jeden oddział liczący 36 uczniów. Dlatego chciałbym, aby Pan Starosta zastanowił się, żeby powiększyć w przyszłym roku otworzyć drugi oddział w gimnazjum powiatowym. Gdyż realnie grozi nam, że te dzieciaki odejdą z naszego terenu. To jest duży problem.
p. P. Mówiński – tak, ale wraz z utworzeniem drugiego oddziału czekają nas rozprawy sądowe za złamanie porozumienia.
p. M. Mróz – proszę jednakże, aby poruszył Pan ten problem z Burmistrzem.
p. P. Mówiński – obowiązują nas warunki zawarte w porozumieniu. Burmistrz nie jest skłonny iść na ustępstwa w tej sprawie, gdyż obawia się, że jeżeli raz się zgodzi na ustępstwa, to będzie musiał się na nie zgadzać ciągle. Myślę, że powinniśmy poczekać jak rozwinie się sytuacja.
p. St. Łangowski – jestem tego samego zdania co Pan Starosta.
Przewodniczący – czy są jeszcze jakieś pytania. Nie widzę. Wobec tego zamykam posiedzenie Komisji Finansów.
 
Na tym zakończono protokół.
 
Protokołowała:                                                                       Przewodniczący Komisji
Kinga Majer                                                                                Zbigniew Grugel

metryczka


Wytworzył: Kinga Majer (25 czerwca 2009)
Opublikował: Kinga Majer (23 listopada 2009, 10:36:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1433