29


Protokół nr 29/2009
z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki
w dniu 21 września 2009 roku.
 
Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Piotr Mówiński – Starosta Tucholski, p. Bogusław Szramka – Członek Zarządu Powiatu Tucholskiego, p. Mariola Pawelska – Dyrektor ZSP w Śliwicach, Pani Anna Grzeca  - inspektor WOSOiZK, Katarzyna Affeldt - inspektor WOSOiZK.
 
Tematyka posiedzenia:
  1. Wypracowanie stanowiska w sprawie realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2009 roku.
  2. Analiza finansowa szkół prowadzonych przez Powiat Tucholski.
  3. Informacja o pozyskanych środkach zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych.
  4. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
  5. Analiza finansowa i ocena funkcjonowania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicach (ten punkt posiedzenia komisji zrealizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicach).
 
Ad. 1
Skarbnik – są podsumowane kwoty wszystkich § na str. 142. Jest niskie wykonanie wpływów majątkowych.
Przewodniczący – w I półroczu nie wyemitowano obligacji?
p. Skarbnik – na dzisiaj część już nastąpiła, ale większość zostanie dopiero zrealizowana.  
Przewodniczący – w sprawozdaniu widnieją zobowiązania na kwotę 5 tys. zł.
Skarbnik – są to nie opłacone składki zdrowotne za bezrobotnych.
Starosta – jest to duży problem, ale zostało na poziomie krajowym załatwione, że  termin płatności tych składek do ZUS został odroczony do 31.03.2010.
Przewodniczący – czy deficyt się nie zwiększył?
Skarbnik – nie, deficyt pozostał na tym samym poziomie.
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za I półrocze 2009 roku  (7-0-0).
 
Ad. 2
W sprawie analizy finansowej szkół prowadzonych przez powiat głos zabrali:
p. Szramka – dyrektorzy szkół nie zgłaszają uwag, co do ilości środków do końca roku, mimo nowych obiektów sportowych na utrzymaniu w ZSO i ZSLiT. Przedstawię informację na temat naboru do szkół:
            ZSO – 529 uczniów, przyjęto 5 oddz. LO,  1 gimnazjum – w sumie 19 oddz.
            ZSLiT – 772 uczniów , przyjęto 8 oddz. – w sumie 27 oddz.
            ZSLiA – 600 uczniów, przyjęto 6 oddz.- w sumie 21 oddz.
            TCEZ – 630 uczniów, 
            ZSP -  70 uczniów, nabór 27 uczniów, 1 oddz.
            SOSW – 199 uczniów
            LO TSR – 66 uczniów – przybył 1 oddz.
            Prywatne  LO dla dorosłych – 52 słuchaczy.
W sumie do szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjum powiatowego uczęszcza 2882 uczniów.
 
 
W tym roku w szkołach zostały wydatkowane środki ma remonty w wysokości 96 516 zł i tak m.in. na remonty:
               SOSW- dach 9 tys. zł
               ZSLiT- 18,025 zł
               ZSLiA – malowanie sali gimnastycznej i remont – 29 289zł
               ZSO – malowanie pomieszczeń 40 202 zł
Przewodniczący – uczniów  jest mniej czy ich liczba o dużo się zmniejsza?
p. B. Szramka – liczba uczniów zmienia się z roku na rok i już tak będzie jeszcze przez kilka lat.
p. S. Łangowski - tak będzie taka tendencja przez kilka lat.
 
Ad. 3
W sprawie realizacji inwestycji głos zabrali:
Starosta – realizacja przebudowy drogi w  Śliwicach, która została przewidziana na ten rok zostanie przeniesiona to na przyszły rok. W październiku zostanie ogłoszony ponowny konkurs w ramach RPO.
Pani Katarzyna Affeldt i Anna Grzeca przedstawiły informacje o złożonych wnioskach o dofinansowanie inwestycji w ramach RPO – informacja w załączeniu do oryginału protokołu.
Starosta – panie także będą przygotowywały merytorycznie wnioski na drogi do RPO.
Wicestarosta – co za droga Tuchola- Świat- Tuchola?
p. A. Grzeca -  jest propozycja, żeby to była ścieżka Tuchola - Tleń odcinek do Gołąbka.
Starosta – nie możemy podpisać porozumienia z ZDW, bo nie mieli zgody sejmiku, a tylko ZDW, jako zarządca drogi może skorzystać ze specustawy. Rozmawiałem z p. Fajkowskim w tej sprawie i tu zaproponowano podpisanie listów intencyjnych. Pozostaje zrezygnować z tego dofinansowania lub zrealizować inna ścieżkę, na którą jest gotowa kompletna dokumentacja i tu wpisuje się ścieżka do Gołąbka. Wniosek może być złożony do dn. 25.09 br.
 
Pani Anna Grzeca i Pani Katarzyna Affeldt opuściły posiedzenie Komisji.
Ad. 4
W punkcie: Analiza materiałów sesyjnych omówiono następujące uchwały:

W sprawie projektu uchwały dot. zmiany uchwały w sprawie PFRON głos zabrali:
Skarbnik – zostały przeniesione środki na sprzęt rehabilitacyjny w wyniku rezygnacji osób z turnusów rehabilitacyjnych.
Starosta – są braki w środkach na pieluchomajtki i inne środki rehabilitacyjne. Były odmowy z tytułu turnusów, ale są braki.
Przewodniczący – widzę,  że tu jest źle i tu być może należy jakieś stanowisko wypracować, gdyż nie tutaj powinno się szukać oszczędności.
Starosta – jest coraz mniej środków, a w tej chwili brakuje środków na zakup przedmiotów do potrzebnych do codziennej egzystencji.
Skarbnik – jest to naliczane wg algorytmu, nie mamy na to wpływu.
Starosta – my mamy wysoki poziom niepełnosprawności w porównaniu do innych powiatów, więc te środki i tak nie są najniższe.
p. A. Kabat – jeśli było dużo wniosków na turnusy i nie były przyznane, to czy powinniśmy teraz przenosić te środki, jeśli nie zostały wykorzystane? Jest przyjęty regulamin, ale nie jest on umieszczany na stronie PCPR, a powinien być dostępny. Czy ten regulamin był sprawdzany przez prawnika?
Starosta – tak było to sprawdzane przez prawnika, można ubiegać się o dofinansowanie raz na 2 lata.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały dotyczący określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych ( 4-0-3).
 
W sprawie projektu uchwały dot. zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego głos zabrali:
Skarbnik – zmienia się załącznik w związku ze zmianą zakresu projektu, ale tak może być, że do jutra jeszcze to zmieni ze względu na zmianę ścieżki w projekcie „labirynty”.
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (6-0-1).
 
Na posiedzenie przybył Pan Waldemar Kierzkowski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi.
W sprawie projektu uchwały dot. zmiany budżetu Powiatu Tucholskiego na 2010 rok głos zabrali:
Skarbnik – zmiany po stronie dochodów i wydatków 115 059,00 zł. W wydatkach zostały przeniesione środki z inwestycji drogowych (oszczędności na przetargach) i ze środków na przebudowę szpitala, które nie zostaną zrealizowane w kwocie łącznej 900 tys. zł. Ponadto
Przeznacza się kwotę 50 tys. zł na zakup pojazdu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi.
 
p. W. Kierzkowski- nasz pojazd jest z 92 r. i uzyskamy środki od województwa  od powiatu 50 tys. i  50 tys. od gminy na wkład własny i jest to samochód do ratownictwa drogowego z funkcją gaśniczą. Dotychczas na takie akcje jeździły 2 pojazdy, a teraz jeździ 1 pojazd. Jest to ostatni pojazd, który wymagał wymiany.
Skarbnik – Wojewoda przeniósł już środki z wydatków bieżących na inwestycje.
p. A. Kabat – a pozostałe samorządy?
p. W. Kierzkowski – gminy poniosły duże koszty na utrzymanie OSP, dlatego nie wyraziły zgody. Mieliśmy pozyskać 100 tys.
Przewodniczący – samorządy wspierają straż państwowa, a przecież te środki pochodzą z tego samego państwa.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2009 rok (6-0-1).
 
Posiedzenie opuścił Pan Waldemar Kierzkowski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi.
W sprawie projektu uchwały dotyczącego wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia przez Zarząd Powiatu głos zabrali:
Przewodniczący – to trudna, powinniśmy więcej na ten temat wiedzieć. Czy to musi być na 10 lat i czy taka kwota?
Starosta -  przy takiej kwocie kontraktu z NFZ jest to bezpieczna kwota.
Przewodniczący – czy spółka jest w stanie osiągnąć taki wynik finansowy, żeby to spłacić?
Starosta -  szpital nie wykazywał zysku, gdyż nie miał takiego obowiązku. To zależy czy spółka ma osiągać zysk, czy ma realizować zadania. W zeszłym roku szpital zakupił sprzęt, ale za ten sprzęt otrzyma zwrot jako koszt kwalifikowany. Taki ośrodek mały jak tucholski nie ma tak dużych oczekiwań płacowych, choć jakieś na pewno są. Nie da się zapewnić na 100%, że będzie w stanie, ale powinno to być do zrealizowania. Była też rozstrzygana kwestia, że zabezpieczenie majątkiem, ale tu były wyższe koszty tego kredytu. Jest to kredyt na sprzęt i będzie to kupowane w najbliższym czasie.
Skarbnik – w budżecie wykazujemy w danym roku to, co jest wymagane.
p. A. Kabat - chcielibyśmy rozmawiać na ten temat z Prezesem, bo mamy dużo pytań.
p. A. Myszkowski – ważne jest, żeby pewne sprzęty zakupić w tym roku, bo to rzutuje na wysokość kontraktu.
p. M. Mróz – jeżeli my nie poręczymy tego kredytu, to spółka nie będzie mogła zakupić tego sprzętu. Jako właściciel jesteśmy do tego zobligowani.
Starosta – banki przy poręczeniu oferują oprocentowanie niższe o kilka procent niż przy poręczeniu majątkowym.
p. A. Myszkowski – zakupienie pewnego sprzętu spowoduje, że zmaleją koszty np. sterylizacji sprzętu do kolonoskopii. Teraz jest to zlecane na zewnątrz. Takie działania spowodują, że więcej środków zostanie u nas.
p. M. Mróz – ja zastanawiam się, czy tych środków nie będzie za mało.
Wicestarosta – to może się okazać, że to będzie większa kwota. Bez względu jaka będzie sytuacja spółki i to wpływa tez na nasze możliwości. Będzie można jutro na sesji dopytać Pana Prezesa. Jeśli chodzi o standaryzację, to kto zrobi to szybko zrobi to taniej.
Starosta – wykonawca znał harmonogram i będzie się starał go dotrzymać. Być może są szanse na oszczędności w budowlance, a jeśli chodzi o sprzęt, który  jest kupowany za środki unijne i tu jest kwestia kursu EURO.
Wicestarosta – chcę zwrócić uwagę, że spółka należy do powiatu w  84 %, a są też inni właściciele. Nad tym należy się zastanowić i było to już sygnalizowane Radzie Nadzorczej. Inna rzecz, że obiekt jest powiatu, a ta uchwała dotyczy sprzętu.
p. S. Łangowski – to poręczenie daje możliwość, że to będzie tańszy kredyt i nie dopuszczam myśli, że spółka tego nie spłaci.
Przewodniczący – chciałbym wiedzieć, co będzie za to zakupione.
Starosta – posiadamy harmonogram i można go udostępnić. Jest także możliwość zakontraktowania sfery leczenia dla nerwowo chorych.
p. A. Kabat -  uważam, że Pan  Prezes powinien być jutro i udzielić nam informacji.
p. A. Myszkowski – Prezes przedstawia zawsze informację na posiedzeniach Komisji Zdrowia, gdy został o to poproszony.
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia przez Zarząd Powiatu (6-0-1).
 
Posiedzenie opuścili Radna Dorota Gromowska i Radny Andrzej Myszkowski oraz Starosta Tucholski Piotr Mówiński. Od tej pory w posiedzeniu uczestniczy 5 członków, Komisja udała się do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicach.
Ad. 5
Komisja po zapoznaniu się z budynkiem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicach zajęła się oceną jego  funkcjonowania.
Przewodniczący – sytuacja w Śliwicach jest zaprzeczeniem sytuacji w Kamienicy. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby gdzie indziej też tak było. Młodzież jest na miejscu i w dobrych warunkach.
p. M. Pawelska – w tym roku skończył 3-letni cykl edukacyjny, obecnie mamy cykl 3 letni i 2 letni kształcenia w zawodach: sprzedawca, kucharz małej gastronomii. Staramy się zachować poziom i mamy ponad 80% zdawalności egzaminu z przygotowania zawodowego. Jest realizowane przygotowania zawodowe przez przedsiębiorców w zawodach: mechanik samochodowy, cieśla, kucharz, lakiernik samochodowy. Mamy podpisana umowę z Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego. Budynek jest do dyspozycji na mocy porozumienia z gminą. Powiat płaci za wynagrodzenia nauczycieli i 1 etat obsługi. Działanie tej szkoły jest także powiązane z działaniem gimnazjum, jeśli chodzi o korzystanie z sali informatycznej i sali sportowej na zajęciach W-F. Budżet szkoły to ponad 200 tys. zł. Funkcjonuje tutaj także 1 oddz. TCEZ i jest LO dla dorosłych. W środy sale są wykorzystywane przez gimnazjum i na lekcje języka  obcego. Media finansuje gmina. Ogrzewanie jest na ekogroszek wspólne ze szkołą gminną. Ten budynek jest ogólnie ciepły  i nie ma problemu.
p. A. Kabat – czy do szkoły uczęszcza tylko młodzież ze Śliwic?
p. M. Pawelska - są też z Osia. Młodzież ze  Szlachty i Osiecznej wybiera Malachin. Do Śliwic są problemy z dojazdem.
Wicestarosta – rozmawiałem w tej sprawie z Janturem , ale nie ma odzewu.
p. M. Pawelska – dużo młodzieży jeździ do Tucholi i do Czerska. Do Czerska czas przejazdu to 15 minut,  a do Tucholi podróż jest znacznie dłuższa.
p. A. Kabat – porównując z Kamienicą, to do Tucholi jest bliżej niż do Bydgoszczy.
Wicestarosta -  inne są oczekiwania w gminie Gostycyn, a inne tutaj. Tutaj kończą szkołę zawodową i idą do LO w TCEZ , a dopiero później na studia.
p. M. Mróz – liczba mieszkańców w Gostycynie jest również inna. Tutaj są 4 klasy III gimnazjum, a w Gostycynie 2 klasy. Kamienica jest odległa od innych placówek oświatowych, a tutaj jest skondensowanie całej edukacji w jednym miejscu. Myślę, że jest to także kwestia mentalności i postaw rodziców. Poza tym dzieci po gimnazjum chcą iść do Tucholi do szkoły.
p. S. Łangowski – jest tu także skondensowanie zakładów pracy. A jak wyglądają dane demograficzne?
p. M. Pawelska – będzie spadek do ok. 80-90 uczniów.
p. A. Kabat -  ile mieszkańców jest w gminie?
p. M. Pawelska – ponad 5 tys. a same Śliwice 2,5- 3 tys.
Wicestarosta – z Kamienicą był dylemat, a w Śliwicach tego dylematu nie było.
p. M. Mróz – tu można było bardziej zyskać niż stracić. 30 km do Tucholi, a 15 do Czerska. Kiedy przejąłem GS to niestety nie było usług, tylko handel. Czy widzi Pani szanse rozwoju? Jak to wygląda dzisiaj?
p. M. Pawelska – baza jest wystarczająca. Ewentualnie małe doposażenie w sprzęt, programy komputerowe by się przydało. Przydałoby się doposażyć boisko, bo młodzież jest aktywna sportowo. Bieżnia byłaby świetną sprawą.
 
Komisja wypracowała następujący wniosek: Po wysłuchaniu informacji o funkcjonowaniu szkoły Komisja wnioskuje o rozważenie kwestii budowy bieżni przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicach.  
 
p. S. Łangowski – czy są problemy wychowawcze?
p. M. Pawelska – raczej nie ma, sporadycznie się zdarza.
Przewodniczący – czy są wyjazdy uczniów na wycieczki?
p. M. Pawelska – krótkie wyjazdy, bo wiąże się to z praktykami.
Wicestarosta – jakie są wrażenia uczniów dotyczące kursów kwalifikacyjnych.
p. M. Pawelska – są różne wrażenia, bo wyjazdy są daleko, ale np. cieślą zaopiekował się pracodawca, jeden z uczniów egzamin zdawał w Zakopanem i pracodawca go zawiózł. Uczniowie pracują często w soboty i  muszą być też w wakacje.  To nie jest takie łatwe. 
 
Przewodniczący wobec braku dalszych pytań zamknął posiedzenie Komisji Finansów.
 
Na tym zakończono protokół.
 
Protokołowała:                                                                       Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Puczyńska                                                                      Zbigniew Grugel
 

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Puczyńska (21 września 2009)
Opublikował: Katarzyna Puczyńska (11 lutego 2010, 11:20:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1313