30


Protokół nr 30/2009
z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki,
które odbyło się 29 października 2009 r.
 
Obecni według listy obecności oraz p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Jacek Sławatycki – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Tucholi, p. Adam Ostrowicki – Prezes Zarządu Powiatowego OSP, p. Dariusz Stoński – Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji, p. Marek Wolski – Sekretarz Powiatu.
 
Posiedzeniu przewodniczy p. Zbigniew Grugel – Przewodniczący Komisji.
 
Tematyka posiedzenia:
1.      Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego w powiecie tucholskim.
2.      Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego w powiecie tucholskim.
3.      Informacja o działalności Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.
4.      Sprawozdanie z realizacji powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony obywateli i porządku publicznego.
5.      Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
 
Ad. 1.
Przewodniczący – poprosił o przedstawienie krótkiej informacji na temat bezpieczeństwa pożarowego w Powiecie.
p. J. Sławatycki – poinformował, że szczegółowa informacja znajduje się w materiale sesyjnym. Stwierdził, że sytuacja pożarowa w powiecie przedstawia się dobrze. Są pewne zagrożenia dotyczące komunikacji samochodowej, ponieważ jest coraz więcej wypadków. Dodał, że udało się pozyskać lekki samochód ratownictwa drogowego, który do końca roku powinien trafić do jednostki. Jest jednak problem, ponieważ trzeba do niego dokupić wyposażenie.
p. Przewodniczący – zapytał, czy w roku bieżącym były w jednostce podwyżki i premie.
p. J. Sławatycki – odpowiedział, że nie było podwyżek, a premii w ogóle nie ma. Funkcjonuje system nagród. Dodał, że ten nowy samochód jest bardzo potrzebny. Teraz jednostka bazuje na volkswagenie transporterze, który nie ma wody. Do zdarzenia drogowego trzeba w związku z tym wysyłać dwa pojazdy. Po otrzymaniu nowego samochodu sytuacja się zmieni. Do wypadku będzie wyjeżdżał jeden samochód z czteroosobową obsadą.
p. D. Gromowska – zapytała czy Państwowa Straż Pożarna korzysta często z usług ochotniczych straży.
p. J. Sławatycki – bardzo często Państwowa Straż Pożarna korzysta z pomocy ochotników. Bez nich nie udałoby się wykonać wielu rzeczy.
p. T. Zaborowski – dodał, że część jednostek OSP znajduje się w krajowym systemie ratownictwa drogowego.
p. A. Myszkowski – zapytał, jak Powiat Tucholski sprzętowo wygląda w porównaniu z innymi powiatami.
p. J. Sławatycki – odpowiedział, że park maszynowy jest dobry.

Ponieważ więcej pytań nie było, Przewodniczący podziękował za przybycie i przedstawienie informacji.

Ad. 2.
p. Przewodniczący – poprosił o przedstawienie krótkiej informacji na temat bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Tucholskim.
p. D. Stoński – w materiale sesyjnym znalazło się zestawienie za osiem miesięcy. Jest pięć kategorii przestępstw uciążliwych dla społeczeństwa. Wzrosła ilość włamań. Coraz częściej są to włamania do piwnic i sklepów. Kradzieży odnotowano mniej niż w roku ubiegłym, jest też większa ich wykrywalność. Tendencja wzrostowa dotyczy nietrzeźwych kierujących. W tym roku w powiecie zginęło na drogach o 3 osoby mniej niż w roku ubiegłym.
p. Przewodniczący – zapytał, jak w Powiecie wygląda sprawa narkotyków.
p. D. Stoński – odpowiedział, że w całej Polsce trudno znaleźć miejsce, gdzie te narkotyki by się nie pojawiały. W Powiecie Tucholskim również się pojawiają. Organizowane są akcje uświadamiające młodzież, spotkania.
p. Przewodniczący – na budynku Komendy jest plakat „Wstąp w nasze szeregi”. Zapytał, jak wygląda obecnie sprawa zatrudnienia. Poprosił też o informacje na temat planów budowy komendy.
p. D. Stoński – odpowiedział, że w tej chwili w komendzie nie ma wolnych wakatów. Budowa komendy w Tucholi, tak jak wszystkie nowe budowy jest wstrzymana. Sprawa rozbija się o pieniądze.
p. Przewodniczący – zapytał, jaka jest ocena przeniesienia monitoringu do komendy. Czy dało to efekty ?
p. D. Stoński – uznał, że daje to efekty. Policja na bieżąco dowiaduje się o zdarzeniach i od razu może interweniować.
p. A. Myszkowski – poruszył problem dzieci dojeżdżających do szkół. Rowery często nie mają żadnego oświetlenia. Często spotyka takie dzieci od strony Suchej w kierunku Lubiewa. Może należałoby przeprowadzić jakąś akcję, aby zwiększyć bezpieczeństwo tych dzieci.
p. D. Stoński – takie akcje są prowadzone, jednak jest to brak świadomości rodziców.
p. S. Łangowski – zapytał, czy w Powiecie odbywają się nielegalne wyścigi samochodowe.
p. D. Stoński – odpowiedział, że nie ma takiej informacji.
 
Ponieważ więcej pytań nie było, Przewodniczący podziękował za przybycie i przedstawienie informacji.
 
Ad. 3.
p. Przewodniczący – poprosił o przedstawienie krótkiej informacji na temat działalności Związku Powiatowego OSP w Powiecie Tucholskim.
p. A. Ostrowicki – przedstawił, jakie środki ochotnicze straże pożarne otrzymały z budżetu Powiatu. W ubiegłym roku za kwotę 91.400 zł zakupiono sprzęt i umundurowanie.
p. Przewodniczący – zapytał, jakie jest zainteresowanie młodzieży wstępowaniem w szeregi OSP.
p. A. Ostrowicki – odpowiedział, że następuje stały wzrost ilości członków OSP. Ilość młodzieży waha się, raz jest jej trochę mniej a raz więcej. W ubiegłym roku w zawodach startowało 13 drużyn młodzieżowych. W tym roku tylko 7.
p. Przewodniczący – zapytał, jak wyglądają szkolenia dla czynnych strażaków.
p. A. Ostrowicki – poinformował, że szkolenie ochotników jest w gestii Państwowej Straży Pożarnej. Z reguły takie szkolenia odbywają się na terenie gmin. Dodał, że wprowadzono zmiany w prawie z korzyścią dla OSP. Należy zauważyć też pozytywne działania, takiej jak między innymi stacjonowanie karetek we wsiach Powiatu.
 
Ponieważ więcej pytań nie było, Przewodniczący podziękował za przybycie i przedstawienie informacji.
 
Ad. 4.
p. Przewodniczący – poprosił o przedstawienie krótkiej informacji na temat realizowanego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony obywateli i porządku publicznego.
p. M. Wolski – poinformował, że obowiązek przyjęcia tego programu wynika z ustawy o samorządzie powiatowym. W przyszłym roku planowane jest sprawozdanie z realizacji całości programu. Główni realizatorzy zadań to Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej i ochotnicze straże pożarne. W tej informacji wskazano jakie zadania dodatkowe są wykonywane. Był to między innymi zakup testów narkotykowych, materiałów informacyjnych. Prowadzone są też działania w zakresie bezpiecznej drogi do szkoły.
 
Ponieważ więcej pytań nie było, Przewodniczący podziękował za przybycie i przedstawienie informacji.
 
Ad. 5.
Analiza materiałów sesyjnych:
1)      projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych
p. Skarbnik – omówiła zmiany występujące w PFRON. Poinformowała, że nastąpiło zwiększenie środków w wysokości 106.397 zł oraz przesunięcie pomiędzy zadaniami. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych oraz na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.  
2)      projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Tucholskiego na lata 2007-2010
p. Skarbnik – poinformowała, że zmiana polega na przeniesieniu realizacji zadania nr 6 tzn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1017C w miejscowości Śliwice” z roku 2009 na rok 2010.
3)      projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2009 rok
p. Skarbnik - uchwała zawiera zwiększenie po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę 198.194,51 zł. Przede wszystkim zwiększenie dochodów dotyczy przyjęcia do dochodów środków przekazanych przez Gminę Tuchola, pozyskania większych wpływów z dzierżawy przez jednostki oświatowe oraz zwiększenia dochodów w Domu Pomocy Społecznej. Uchwała zawiera również zmniejszenia dokonane przez Wojewodę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące ujawnienia w księgach wieczystych działek skarbu państwa w kwocie 86.200 zł. Zgodnie z zaleceniem kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej dokonuje się przeniesienia między paragrafem dotyczącym dotacji 6610 na paragraf 6300 dotyczący wpływów z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego. W zadaniach inwestycyjnych jest wprowadzone nowe zadanie dotyczące zakupu kserokopiarki.
 
Komisja Finansów 6 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała powyższe projekty uchwał.

4)      projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tucholi
p. M. Wolski - przedstawił autopoprawki do projektu regulaminu. Poinformował, że wprowadza się zapis w § 7 o brzmieniu: „Pracownicy przy wykonywaniu zadań i czynności określonych regulaminem podlegają bezpośredniemu przełożonemu, za wyjątkiem czynności i zadań, które z mocy przepisów prawa należą do wyłącznej kompetencji Starosty”.
p. M. Mróz – poprosił pana Wicestarostę o przybliżenie tej zmiany.
p. T. Zaborowski – odpowiedział, że przyporządkowane są mu wydziały, a w nich są zadania, za które odpowiada Starosta. Te zadania muszą być wyłączone z zadań podległych Wicestaroście. Głównie chodzi o stanowisko do spraw drogownictwa i o sprawy organizacji przewozu pojazdów na wyznaczone parkingi, nadzoru nad stacjami diagnostycznymi, ośrodkami nauki jazdy.
p. S. Łangowski – w punkcie 2 autopoprawki jest nieścisłość, ponieważ w materiale są dwa punkty 6.
p. M. Mróz – zapytał, czy nieetatowy członek Zarządu nie ma przyporządkowanych żadnych zadań, czy nie może ich mieć.
p. M. Wolski – odpowiedział, że Regulamin obejmuje tylko etatowych pracowników.
p. A. Myszkowski – zapytał, czy w związku ze zmianami organizacyjnymi będą zmiany kosztów utrzymania Starostwa.
p. T. Zaborowski – poinformował, że koszty się zwiększą, ponieważ pod Starostwo przechodzi przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Likwidacji ulegnie też gospodarstwo pomocnicze działające przy Starostwie. Dwoje pracowników tego gospodarstwa zostanie przeniesionych do Starostwa.
p. M. Wolski – dodał, że w budżecie Powiatu nie będzie to powodowało zmian. Będą większe koszty w Starostwie, ale zmniejszą się w PCPR.
p. A. Myszkowski – poinformował, że Komisja Zdrowia zorganizowała spotkanie dotyczące profilaktyki raka szyjki macicy. Poprosił o poparcie w sprawie zaszczepienia dziewczynek z Domu Dziecka.
Komisja pozytywnie odniosła się do tej inicjatywy.
 
Na tym protokół zakończono.
 
Protokołowała:                                                                                  Przewodniczący Komisji
 
Elżbieta Damasiewicz                                                                               Zbigniew Grugel

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (29 października 2009)
Opublikował: Katarzyna Puczyńska (11 lutego 2010, 11:26:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1197