35

Protokół nr 35/2010
z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki

w dniu 18 marca 2010 roku.

 
Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. P. Mówiński – Starosta Tucholski, p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Z. Poturalski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi, p. L. Ciżmowski – Powiatowy Rzecznik Konsumentów
 
Tematyka posiedzenia:
1.      Ocena funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych.
2.      Ocena pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
3.      Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
 
Ad. 1
Ocena funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych.
p. Z Poturalski – w materiale przedstawiliśmy dane dotyczące dróg, chodników, budowanej kanalizacji deszczowej, co jest istotne ze względu na gwałtowność zjawisk. Zakończyliśmy budowę drogi Iwiec - Wełpin, przebudowę odcinka drogi w Rzepicznej, przebudowę mostu w Bruchniewie i przebudowę mostu w Mosnej na drodze 1005 C. Została zrealizowana przebudowa drogi w Nowym Suminie przy udziale finansowym gminy Cekcyn. Przebudowa drogi Iwiec – Wełpin także była realizowana przy udziale finansowym gmin Cekcyn i Lubiewo oraz w Rzepicznej przy udziale gminy Tuchola. Załączyliśmy do materiału informację o obiektach mostowych. Zmniejszyła nam się liczba mostów z 21 na 20, gdyż po przebudowie most został zakwalifikowany do przepustów. Zgodnie z planem dokonujemy przeglądów obiektów mostowych. Na dzień dzisiejszy mamy przygotowany projekt przebudowy mostu w Plaskoszu. Kosztorys opiewa na 5 mln zł. Jeśli chodzi o ocenę stanu technicznego mostów to most w Nowym Młynie ma stosunkowo niską ocenę i nośność do 15 ton, co jest to wąskim gardłem. Jest opracowany kosztorys, który opiewa na kwotę 3 mln zł. W złym stanie jest most w Łobodzie na drodze 1017C. Na drodze 1023C z Plaskosza do Cekcyna są 2 mosty i stan pierwszego także wymaga zwiększonej uwagi na dzień dzisiejszy. Koszt akcji zimowej wyniósł prawie 800 tys. zł. Była to trudna zima ze względu na gwałtowność zjawisk. Tę kwestię należy przeanalizować i przygotować się na przyszłość na ewentualność takich zjawisk poprzez stosowanie płotków i siatek. Dołączyliśmy Państwu także wykaz posiadanego sprzętu. Posiadany sprzęt na dziś jest wystarczający. Zakup pojemnika do emulsji, który został dokonany w ostatnim czasie umożliwił nam nabycie większych ilości tego towaru, co zmniejszyło koszty. Nowy zbiornik ma także w zestawie podgrzewacz i mieszadło, co ułatwia sprawę prowadzenia tych prac. Ponadto przedstawiliśmy informację na temat stanu zatrudnienia. W ZDP pracuje 17 osób, 6 pracowników administracyjnych i 11 pracowników liniowych. Nie przygotowałem na dzień dzisiejszy informacji na temat planowanych remontów, jak prosiła Komisja, gdyż najpierw musiała się zakończyć akcja zimowa. W ciągu 10 najbliższych dni planuję to przygotować.
p. D. Gromowska – co ze sprawą odwodnienia w Małym Gacnie?
p. Z. Poturalski – mamy przygotowaną dokumentację, będziemy się do tego przymierzać.
p. M. Mróz – w sprawie mostów chciałbym zapytać, kto dokonywał tej oceny? Są tu 2 obiekty w bardzo dobrym stanie czyli most w Pile i w Karczewie. Wiemy, że nie możemy się ubiegać o środki finansowe na te cele, ze względu na możliwości finansowe. Czy pozostałych obiektów mostowych, gdzie są konieczne prace, nie można by ująć w WPI? Jeśli chodzi o akcję zimową, to oceniam ją bardzo dobrze i w tej sytuacji łatwiej jest przyjąć do wiadomości informacje na temat jej kosztów, kiedy ma się poczucie, że sytuacja była opanowana.
Starosta – rzeczywiście były sygnały od mieszkańców, że utrzymanie zimowe było na dobrym poziomie.  Co do przepraw mostowych to nie jest tak, że gorsza ocena stanu mostu oznacza zagrożenie bezpieczeństwa. Mam nadzieję, że rząd podejmie jakieś działania w tym zakresie. Możliwości finansowe samorządów się wyczerpują. Może zmieni się podejście samorządu wojewódzkiego i rządu do tych spraw. Obecnie dofinansowanie inwestycji drogowych może być do wysokości 50%, a środki na inwestycje krajowe i autostrady nie są wykorzystywane.
p. M. Mróz – jeżeli chodzi o mosty to taka informacja jest pierwszy raz i jeżeli może to pomóc w uzyskaniu rozwiązań systemowych, to może dotrzeć do dokumentów, które mogą być podstawą do dalszych działań.
p. Z. Poturalski – co roku są dokonywane podstawowe oceny mostów, a co 5 lat przeprowadzane muszą być oceny rozszerzone.
p. T. Zaborowski – u władz Województwa podejmujemy działania w zakresie przekazania drogi 1015C. Wystąpiliśmy z prośbą o przeanalizowanie kwestii przejęcia tej drogi. Trasa ta nazwana została przez Przewodniczącego Sejmiku Województwa trasą transborowiacką, która prowadzi dalej przez powiat świecki, aż do Warlubia. Temat ten był poruszany na spotkaniu z radnymi województwa w Świeciu i radni ci są przychylni tej inicjatywie. Gdyby doszło do przekazania drogi, to jesteśmy gotowi przekazać przygotowaną dokumentację dotyczącą przebudowy tej przebudowy.
Przewodniczący – nie wiadomo jak to odebraliby mieszkańcy.
p. T. Zaborowski – projekt został przygotowany w parametrach spełniających warunki drogi wojewódzkiej ze ścieżką rowerową.
p. Z. Poturalski – jeśli chodzi o „schetynówki”, to środki są ograniczone i muszą być spełnione absurdalne warunki bezpieczeństwa np. zastosowanie sygnalizacji świetlnej.
Przewodniczący – należy zastanowić się nad naszymi zadaniami. Nie powinno być naszym zadaniem utrzymanie czegoś, na co potem nie daje się nam środków. Jedynym światłem w tunelu jest to, że pojawi się zagrożenie niewykorzystania środków z Unii na drogi i odpowiednio wcześnie zostanie to zauważone. Wszyscy dostrzegają problem na dole, a na poziomie rządu nikt tego nie widzi.
Starosta – była przygotowana procedura, w której była przewidziana możliwość, że samorządy mogłyby otrzymywać dofinansowanie w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych. Jeżeli by do tego doszło, to zyskałyby samorządy, które decydują się na przygotowanie dokumentacji projektowej.
p. Z. Poturalski – projekty są przygotowywane, gdyby pojawiła się taka szansa.
p. M. Mróz – przykładem takiej sytuacji był program SAPARD, gdzie na początku wykorzystanie środków było bardzo niskie, a po zmianie zasad został wykorzystany w 100%.
Przewodniczący – nadleśnictwa mogą pozyskać 100% środków na drogi pożarowe, ale najpierw muszą wyłożyć środki, a następnie następuje refundacja. Takie nadleśnictwo nie jest w stanie wyłożyć potrzebnych środków.
p. T. Zaborowski – jesteśmy przygotowani na pozyskanie dużej ilości środków, ale nie na zasadach refundacji.
p. Z. Poturalski – jest konkurencja województw dotycząca wykorzystania jak największej ilości środków.
p. S. Łangowski – jak będzie wyglądał udział ZDP w realizacji ścieżki Tuchola – Świt Tuchola? Kiedy rozpocznie się realizacja i jaki będzie zakres prac?
p. Z. Poturalski – po uzyskaniu decyzji ZRID może rozpocząć się proces inwestycyjny, który ma być realizowany przez ZDP. Realizacja powinna nastąpić w tym roku. Przebieg w stronę Bydgoszczy po lewej stronie, w stronę Świecia po prawej. Przy drogach wojewódzkich będzie wykonana z kostki polbrukowej i będzie miała szerokość 2,5m. Do Świtu będzie drogą gruntową oraz po istniejącej drodze powiatowej. Tak to zostało uzgodnione z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska.
Przewodniczący – czy ścieżka będzie miała jakąś infrastrukturę?
p. Z. Poturalski – będą parkingi, kosze na śmieci itp.
Przewodniczący – proponuję, żeby rozważyć kwestię, by kostka brukowa była znakowana, żeby odstraszyć ewentualnych złodziei.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący podziękował za przedstawioną informację i Pan Zenon Poturalski opuścił posiedzenie Komisji.
 
Ad. 2
Ocena pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
p. L. Ciżmowski – działalność rzecznika, to działalność biura interwencyjnego. Aktywność konsumentów zwiększa się zwykle w okolicy świąt. Towary niestety często są złej jakości. Interesanci zwykle są zadowoleni, że mogą liczyć na bezpłatną poradę w tym zakresie.
Starosta – jak pan ocenia skuteczność działań prewencyjnych u sprzedawców?
p. L. Ciżmowski –  największe trudności są z obuwiem, bo buty są złej jakości, a firmy krótko prowadzą działalność, a następnie za jakiś czas rozpoczynają na nowo pod inną nazwą. W związku z tym są trudności. Jeśli 50% osób uda się skutecznie pomóc to jest to niezły wynik.
Starosta – jest dużo zagadnień dla prawników, ale nie są oni chętni do pełnienia tej funkcji.
p. L. Ciżmowski –  w dużych miastach się tego podejmują, bo tam jest więcej spraw.   
p. S. Łangowski – patrząc z perspektywy 10 lat czy interesantów i spraw jest mniej czy więcej?
p. L. Ciżmowski –  liczba podobna tylko sprawy coraz trudniejsze, niosące za sobą coraz poważniejsze skutki finansowe.
p. A. Myszkowski – interesanci z gminy Śliwice korzystają najmniej?
p. L. Ciżmowski –  myślę, że tutaj jest to sprawa odległości od Tucholi.
p. M. Mróz – są tutaj przedstawione wykresy, jak to zostało obliczone?
p. L. Ciżmowski –  wykresy te dotyczą osób zidentyfikowanych, ale także jest często tak, że interesanci nie są zidentyfikowani, gdyż udzielam im informacji telefonicznie i nie są zainteresowani podaniem swoich danych.
p. M. Mróz – zabrakło mi tu informacji na temat liczby spraw w poszczególnych dziedzinach oraz ile spraw zostało załatwionych pozytywnie, a ile jest w toku.
p. L. Ciżmowski –  nie zawsze jest mi znany ostateczny skutek rozpoczętych działań, bo część interesantów w dalszym postępowaniu radzi sobie już samodzielnie i nie informuje o skutkach. Postaram się na sesji uzupełnić te informacje.
p. A. Myszkowski – w ostatnim czasie pojawiają się w domach u mieszkańców przedstawiciele oferujący sprzęt medyczny.
p. L. Ciżmowski –  w takim wypadku ważne jest to, że mamy 10 dni na odstąpienie od umowy, jeżeli sprzedaż tą prowadzi prawdziwa firma. Niestety osoby zgłaszają się najczęściej już po 10 dniach i wtedy już nic nie można zrobić, bo umowa jest prawnie zawarta.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący podziękował za przedstawioną informację i Pan Leszek Ciżmowski opuścił posiedzenie Komisji.
 
Ad. 3
W sprawie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2010 r. głos zabrali:
p. K. Siniło – zmiana budżetu obejmuje zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 925.788 zł. Zwiększenie dochodów następuje m. in. w wyniku zwiększenia subwencji o 1.089.112 zł oraz w wyniku przeliczenia wartości EURO w projekcie „Bory Tucholskie – w labiryntach natury”, a także w wyniku utworzenia wielodzietnej rodziny zastępczej. W wydatkach zostały wcześniej zabezpieczone środki na inwestycje drogowe w Żalnie i Śliwicach, a teraz te środki wracają na zadanie „Bory Tucholskie – w labiryntach natury”. W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym zostało dodane nowe zadanie: zakup autobusu. Wkład powiatu miałby wynosić 50.000 zł, resztę planuje się pozyskać z PFRON. Uchwała budżetowa musi się też dostosować do ustawy o finansach publicznych. Wszystkie zadania powyżej 3.500 zł staną się zadaniami inwestycyjnymi. Dodaje się także nowe zadania budowa ciągu pieszo – jednego w TCEZ i ZSLiT, na remonty w szkołach, a także na inwestycję w budynku Starostwa Powiatowego na ul. Pocztowej 7.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Tucholskiego na 2010 rok (6-0-0).
 
W sprawie projektu uchwały dotyczącego zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Powiatu w 2010 r.   głos zabrali:
p. K. Siniło – w związku z pokryciem deficytu jest konieczność wszczęcia procedury przetargowej.
p. M. Mróz – na co zostaną przeznaczone te środki?
p. K. Siniło – na pokrycie różnicy w dochodach i wydatkach, na realizowane inwestycje.
p. T. Zaborowski – na drogi, na „labirynty” oraz na termomodernizacje Domu Dziecka i Zespołu Szkół Ogólnokształcących.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Powiatu w 2010 r. (6-0-0).
 
 
W sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Tucholskiego na lata 2007-2010 głos zabrali:
p. K. Siniło – w WPI została zmieniona ostateczna kwota wartości projektu „Bory Tucholskie – w labiryntach natury”.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Tucholskiego na lata 2007-2010  (6-0-0).
 
W sprawie projektu uchwały dotyczącego zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zatrudnienie i rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych na rok 2010 głos zabrali:
p. K. Siniło –  została zmniejszona ostateczna kwota i w związku z tym należało dokonać zmiany.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zatrudnienie i rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych na rok 2010 (6-0-0).
 
 
W sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Tucholskiego głos zabrali:
p. K. Siniło –  projekt dotyczy kwestii zmiany przepisów w sprawie sprawozdań, na podstawie których jest naliczana subwencja oświatowa: było, że EN, a teraz jest SIO.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Tucholskiego (6-0-0).
 
 
 
W sprawie projektu uchwały dotyczącego udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków głos zabrali:
p. K. Siniło –  uchwała dotyczy przydzielenia dotacji w ramach kwoty 50 tys. zł, jaka została zaplanowana w budżecie na rok 2010 na zabytki.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (6-0-0).
 
 
W sprawie projektu uchwały dotyczącej darowizny na rzecz gminy Lubiewo nieruchomości będących we władaniu Powiatu Tucholskiego położonych w Suchej głos zabrali:
Starosta -  jest to związane z porządkowaniem spraw gruntowych pod drogami.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie darowizny na rzecz gminy Lubiewo nieruchomości będących we władaniu Powiatu Tucholskiego położonych w Suchej (6-0-0).
 
W sprawie projektu uchwały dotyczącego deklaracji o przystąpieniu do realizacji projektu związanego z budową sieci szerokopasmowej w gminach powiatu tucholskiego głos zabrali:
Starosta - chciałbym poinformować, że na sesji zostanie zgłoszona kolejna uchwała dotycząca budowy sieci szerokopasmowej. Sieć taka daje możliwość odbierania wielu mediów czyli internetu radia, a także telewizji. Jest to pilotażowy projekt w skali kraju. Gminy naszego powiatu przystąpiły do projektu poza Kęsowem, które nie podjęło jeszcze decyzji w tej sprawie. Po rozmowach z Urzędem Marszałkowskim okazuje się, że są dwa powiaty, które chcą to realizować: nasz i chełmiński. Dofinansowanie projektu ma wynosić w granicach 14 mln zł. Przy złożeniach, że do projektu przystąpi 7 samorządów z naszego powiatu udział własny będzie wynosił ok. 400 tys. zł. na samorząd. Realizacja projektu została zaplanowana na 2 lata. Projekt ten będzie miał duże znaczenie dla terenów wiejskich. Marszałek deklarował poszukanie środków na tzw. ostatnią milę, by mogło to być dostępne dla mieszkańców. Nie zostało to zapewnione przez dostawców komercyjnych. Dotychczas najdalej poszła Gmina Cekcyn, która przy inwestycjach gminnych umieszczała w gruncie kanały pod światłowody i próbowała samodzielnie podjąć starania u Marszałka, by pozyskać środki.
 
Sprawy bieżące:
Przewodniczący – podobno odbyło się spotkanie w sprawie obwodnicy?
Starosta – w spotkaniu u Wojewody uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia S.O.S. Pojawiło się pytanie czy można obejść Rudzki Most i na mapie zaproponowano przebieg z budową nowego mostu na Brdzie. Stanęło na tym, że należy przygotować przebieg na granicy terenów chronionych oraz wariant z mostem w Piszczku. Wskazałem na spotkaniu, że obecny przebieg drogi 240 jest większym zagrożeniem dla środowiska, ze względu na częste zdarzenia drogowe, niż proponowany przebieg obwodnicy. Firma Europrojekt ma przygotować koncepcję i konieczne będzie sporządzenie nowego raportu oddziaływania na środowisko oraz inwentaryzacji stanu przyrody. Już na spotkaniu została zgłoszona przez Pana Machnikowskiego sprawa występowania w tym miejscu minoga rzecznego.
p. T. Zaborowski – przejście wariantem 1A zmodyfikowano od Rudzkiego Mostu przez lasy i jest to powrót do koncepcji drogowców z lat 70-tych. Działania zmierzają w tą stronę.
Starosta – bardzo optymistyczne było porozumienie przedstawione przez Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego, ale na ostatnim spotkaniu Wicemarszałek poinformował, że to powiat i gmina będą inwestorami. Zwróciłem uwagę zebranym, że jest to droga wojewódzka.
p. T. Zaborowski - w zaproponowanym porozumieniu znalazł się zapis, że drogi wojewódzkie na terenie miasta staną się drogami powiatowymi i zgłosiliśmy sprzeciw do Marszałka w tym zakresie.
 
Przewodniczący – co z salą przy ZSL?
Starosta – ma zostać ogłoszony program przez Urząd Marszałkowski i szkoła mogłaby tu działania podjąć, ale to Ministerstwo Środowiska musi być inwestorem i to Minister powinien zadeklarować chęć realizacji zadania i zabezpieczenia środków na ten cel.
Przewodniczący – wnioski trzeba będzie składać już niedługo, a my nie mamy uchwały o przystąpieniu do przedsięwzięcia. Czy nie możemy tego zrobić?  Nie widomo czy Ministerstwo Środowiska może złożyć wniosek o dofinansowanie.
Starosta – nie mamy informacji od Ministerstwa Środowiska czy oni w ogóle zamierzają przystąpić do tego projektu.
p. T. Zaborowski – sprawa szła dwutorowo: Starosta rozmawiał z Panią dyrektor ZSL, a ja rozmawiałem z przedstawicielami Ministerstwa, że musimy mieć informację czy zamierzają to realizować.
p. M. Mróz – czy możemy taką uchwałę intencyjną podjąć?
p. T. Zaborowski – można, ale to by znaczyło, że powiat jest głównym inwestorem.
Przewodniczący – boję się, że pojawi się to za późno – ostatniego dnia.
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji Finansów i Gospodarki.
 
Na tym zakończono protokół.
 
Protokołowała:                                                                       Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Puczyńska                                                                    Zbigniew Grugel
 

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Puczyńska (18 marca 2010)
Opublikował: Katarzyna Puczyńska (27 sierpnia 2010, 13:31:47)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Puczyńska (14 września 2010, 11:34:52)
Zmieniono: poprawiono omyłkę pisarską

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1051