2

Protokół nr 2/2006
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia,
które odbyło się w dniu 18 grudnia 2006 r.


Obecni na posiedzeniu wg listy obecności.

Tematyka posiedzenia:
1. Przygotowanie opinii do projektu budżetu Powiatu na 2007 r.
2. Zarys planu pracy Komisji na 2007 r.

Ad. 1.
Przewodniczący  - poprosił, aby Pani Skarbnik omówiła projekt budżetu w działach będących w zainteresowaniu Komisji.
p. K. Siniło – w dziale 851 znajdują się środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Jest to kwota szacunkowa. Takie środki są przekazywane z budżetu państwa w wysokości uzależnionej od ilości bezrobotnych. Dział 852 dotyczy pomocy społecznej. W tym dziale znajduje się Dom Dziecka, Dom Pomocy Społecznej, rodziny zastępcze i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. W Domu Dziecka zaplanowane są środki na wydatki bieżące i środki, jakie musimy zapłacić za dzieci z naszego powiatu znajdujące się w innych domach dziecka. W DPS zaplanowano środki na bieżące utrzymanie oraz 4 miliony złotych na budowę nowego budynku. Dotacja na DPS jest ruchoma i zależy od ilości mieszkańców.
p. A. Wegner – poinformował, że wcześniej DPS był w 100 % finansowany z budżetu państwa. Po zmianie ustawy za pomoc osobom, które nie potrafią żyć we własnym środowisku odpowiada gmina. W DPS w Wysokiej są dwie kategorie pensjonariuszy. Pensjonariusze na starych zasadach, czyli otrzymujemy na nich środki z budżetu państwa i pensjonariusze na nowych zasadach, za których odpłatność ponoszą gminy. Przez pierwsze dwa lata obowiązywania zmienionej ustawy gminy nie chciały kierować pensjonariuszy do DPS. Po rozmowach z wójtami gminy zaczęły kierować osoby do DPS.
Przewodniczący – zapytał, czy budowa nowego Domu Pomocy Społecznej to opłacalna inwestycja.
p. A. Wegner – poinformował, że budynek w Wysokiej składa się z dwóch części: starszej i młodszej. Ten budynek nigdy w stu procentach nie spełni standardów. Nie jest on w najlepszym stanie, konieczny będzie remont dachu. Konieczne jest zamontowanie windy. Konserwator wyraził zgodę na zamontowanie windy wewnątrz budynku. W związku z tym, że pojawił się inwestor, który chciał wybudować nowy dom, postanowiono, że będzie budowa. Inwestor jednak się wycofał. Wiele działań z tym związanych jednak zostało już podjętych, dlatego poprzedni Zarząd zdecydował o budowie i następnie sprzedaży budynku w Wysokiej.
p. W. Kroplewski – budynek w Wysokiej jest własnością powiatu, ale chodzą słuchy, że w przypadku sprzedaży mogą się pojawić roszczenia spadkobierców rodziny Janta – Połczyńskich. Wkładając w budynek w Wysokiej 300.000 zł przez kilka lat nie powinno być z nim problemów.
p. A. Wegner – spadkobiercy mają prawo pierwokupu, roszczenia są kierowane w stosunku do skarbu państwa. Problem z DPS w Wysokiej jest też taki, że wiele osób nie chce tam iść ze względu na lokalizację.
Przewodniczący – stwierdził, że zadania z zakresu pomocy społecznej są dużym obciążeniem dla budżetu. Za pozytyw należy przyjąć wzrost w tych działach. Podkreślić też należy, że zabezpieczono środki na usamodzielnienie wychowanków Domu Dziecka.
p. K. Siniło – poinformowała, że zgodnie z artykułem 170 ustawy o finansach publicznych zadłużenie wynosi 14,50 %, a może wynosić do 60 %. Spłata zadłużenia nie może przekraczać 15 % dochodu, w tej chwili wynosi 4,19 %.

Komisja w wyniku głosowania zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu Powiatu na 2007 r. (3 głosy za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących).

Ad. 2.
Komisja postanowiła, że zajmie się projektem planu pracy na kolejnym posiedzeniu, po zatwierdzeniu przez Radę Powiatu planu pracy Rady.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:       
                                                                                      Przewodniczący Komisji
Elżbieta Damasiewicz      
                                                                                        Andrzej Myszkowski

 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (18 grudnia 2006)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (13 marca 2007, 14:01:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1447