6

Protokół nr 6/2007
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia,
które odbyło się w dniu 16 kwietnia 2007 r.


Obecni na posiedzeniu wg listy obecności oraz p. Ewa Gierchowska – Kierownik PCPR

Tematyka posiedzenia:
1. Informacja o funkcjonowaniu PCPR. Wypracowanie stanowiska w sprawach Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, Programu Wyrównywania Szans Osobom Niepełnosprawnym, Zintegrowanego Systemu Pomocy Rodzinie i Dziecku.
2. Wypracowanie stanowiska w sprawie wykonania budżetu Powiatu za rok 2006.
3. Sprawy bieżące.
Ad. 1.
Przewodniczący – poprosił, aby pani kierownik PCPR przedstawiła krótką informację na temat funkcjonowania jednostki. Zapytał w czym komisja mogłaby pomóc.
p. E. Gierchowska – poinformowała, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie funkcjonuje od 1999 roku. Do 2007 roku w PCPR pracowało 6 osób. W tej chwili jest 7 pracowników. PCPR blisko współpracuje z Chojnickim Bankiem Żywności. W tym roku zostało wysłane pismo do Banku Żywności z wykazem jednostek, aby Bank kontaktował się bezpośrednio z jednostkami. Corocznie odbywają się przeglądy twórczości osób niepełnosprawnych. PCPR zajmuje się również rodzinami zastępczymi. Rodziny zastępcze dzielą się na spokrewnione, niespokrewnione i zawodowe. W tej chwili są dwie rodziny zawodowe, jedna wielodzietna i jedna o charakterze pogotowia opiekuńczego. PCPR zajmuje się również rozdziałem środków z PFRON. W tym zakresie została przeprowadzona kontrola. Kontrolerzy nie wnieśli uwag. Zauważa się znaczący wzrost wniosków o orzekanie niepełnosprawności. Na zakończenie stwierdziła, że życzy sobie przychylności Komisji i dobrej współpracy.
Przewodniczący – zapytał, jaki jest odzew społeczny dotyczący rodzin zastępczych.
p. E. Gierchowska – odpowiedziała, że zgłaszają się osoby zainteresowane, ale bywa, że nawet po szkoleniu część osób się wycofuje.
p. M. Sass – zapytał jak pani kierownik ocenia rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem.
p. E. Gierchowska – większość rodzin zastępczych to rodziny spokrewnione. Do takich rodzin dzieci są kierowane postanowieniem sądu. PCPR musi wykonać to postanowienie. PCPR nie może niestety nic zrobić w tej sprawie, bo sąd tłumaczy swoje decyzje dobrem dziecka. PCPR dwa razy do roku ma obowiązek wchodzić w te rodziny. Jeżeli docierają niepokojące informacje to takie wizyty odbywają się częściej.
Przewodniczący  - wysoko ocenił pracę PCPR. Poprosił członków Komisji o wyrażenie opinii na temat programów realizowanych przez PCPR.
p. W. Kroplewski – stwierdził, że programy w 2005 roku zostały gruntownie zmienione. Zaproponował, aby Komisja nie przedstawiała opinii na ten temat, ponieważ jest jeszcze za wcześnie na pełną analizę.
p. E. Gierchowska – poinformowała, że w strategii znajduje się diagnoza, która nie była zmieniana. Zastanawia się nad uaktualnieniem danych w diagnozie. Z obecną obsadą kadrową będzie to jednak bardzo trudne. Myślała o tym, że gdyby znalazły się pieniądze to lepiej byłoby zlecić to zadanie firmie zewnętrznej. Na ten cel potrzebna byłaby kwota około 5 tysięcy złotych.

Po dyskusji Komisja wypracowała następującą opinię: Komisja na posiedzeniu omawiała informację o funkcjonowaniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Po wysłuchaniu informacji przedstawionej przez panią kierownik Ewę Gierchowską Komisja postanowiła pozytywnie zaopiniować powyższą informację. Komisja zapoznała się z informacją o realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, Programu Wyrównywania Szans Osobom Niepełnosprawnym oraz Zintegrowanego Systemu Pomocy Rodzinie i Dziecku. Komisja stwierdza, że programy po modyfikacji są realizowane. Zdaniem Komisji jest jednak za wcześnie  na dokonanie pełnej oceny. Komisja wnioskuje do Zarządu Powiatu o zabezpieczenie w budżecie na 2008 r. kwoty około 5000 zł na uaktualnienie diagnozy wchodzącej w skład Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Ad. 2.
Komisja zapoznała się z wykonaniem budżetu za 2006 rok i postanowiła zaopiniować je pozytywnie.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian środków PFRON.

Ad. 3.
Przewodniczący – wrócił do sprawy rezygnacji z przewodniczenia Komisji. Poprosił o wyrażenia poglądu w tej sprawie.

Komisja ustaliła, że pan Andrzej Myszkowski nadal będzie pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:       
                                                                         Przewodniczący Komisji
Elżbieta Damasiewicz      
                                                                            Andrzej Myszkowski

 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (16 kwietnia 2007)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (29 czerwca 2007, 08:35:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1431