10

Protokół nr 10/2007
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia,
które odbyło się w dniu 19 listopada 2007 r.

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności oraz p. Roman Nowakowski – dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej, p. Tadeusz Zaborowski – Wicestarosta Tucholski.
Posiedzenie odbyło się w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej. Komisja zwiedziła DPS po remoncie dostosowawczym.

Tematyka posiedzenia:
1. Działalność Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej
2. Sprawy bieżące.

Ad. 1.
Przewodniczący – poprosił o przedstawienie informacji na temat działalności Domu Pomocy oraz na temat przeprowadzonego remontu.
p. R. Nowakowski – poinformował, że remont dostosowawczy trwał dłużej niż to na wstępie przewidywano. Po zakończeniu remontu Zarząd Powiatu będzie mógł wystąpić do Wojewody  o stałe pozwolenie na funkcjonowanie. Inwestorem remontu był Zarząd Powiatu .
p. T. Zaborowski – Między 23 sierpnia a 12 listopada przedstawiciele Starostwa 12 razy kontrolowali postępy prac remontowych. Następnym razem należałoby się zastanowić, czy remont przy pełnej obsadzie jest możliwy do wykonania. W dniu jutrzejszym odbędzie się odbiór techniczny windy i kontrola wykorzystania środków z Urzędu Marszałkowskiego.
Przewodniczący – zapytał, czy po remoncie koszty utrzymania będą niższe.
p. R. Nowakowski – odpowiedział, że koszty wzrosną, ponieważ standardy mówią, że trzeba obniżyć ilość pensjonariuszy przy jednoczesnym zwiększeniu obsady.
Przewodniczący – zapytał, czy w związku z tym Powiat będzie musiał dokładać do tej działalności.
p. R. Nowakowski – stwierdził, że może być taka potrzeba. W poprzedniej kadencji DPS nie otrzymał żadnych dodatkowych środków z Powiatu.  Przedstawił statystyki dotyczące pensjonariuszy i zatrudnionego personelu. Stwierdził, że przy niewielkim udziale powiatu przeznaczonym na dostosowanie cały czas funkcjonuje Dom, czyli jedno z miejsc pracy. Sytuacja w DPS-ach się polepszy bo robią się kolejki oczekujących, więc będzie można podnieść koszty. Ilość pensjonariuszy po remoncie będzie dawała środki na bieżące utrzymanie, nie będzie środków na rozwój. Może należy pomyśleć nad powiększeniem pomieszczeń i spróbowaniem zwiększenia ilości mieszkańców.
p. W. Kroplewski – uważa, że można pójść w kierunku podniesienia standardu. Jest to potencjał do stworzenia ośrodka o podwyższonym standardzie.
p. R. Nowakowski – jeżeli chciałoby się zrealizować ten pomysł, to należałoby zamknąć ten Dom i otworzyć na nowo na zasadach komercyjnych. W najbliższym czasie potrzebna będzie wymiana okien, odnowienie elewacji, dachu, uporządkowanie terenu i remont cieplarni.
p. W. Kroplewski – stwierdził, że teraz trzeba myśleć nad strategią rozwoju tego Domu.
Przewodniczący – zapytał o sprawy własnościowe Domu, czy rodzina Janta – Połczyńskich nadal ma jakiś wpływ na ten Dom.
p. R. Nowakowski – fama niesie o pewnych zapisach, ale nikt nie widział żadnych dokumentów na ten temat. W Księdze Wieczystej jako właściciel jest zapisany Powiat Tucholski. Gdyby udowodniono, że ten majątek został przejęty niezgodnie z przepisami prawa to można byłoby starać się o jego odzyskanie. Jednak wszystko zostało załatwione zgodnie z prawem.
Przewodniczący – zapytał o konkurs na dyrektora Domu Dziecka i Domu Pomocy Społecznej. Stwierdził, że okres ogłaszania konkursu jest dość niefortunny bo pokrywa się z czasem zakończenia standaryzacji.
p. T. Zaborowski – odpowiedział, że do dnia dzisiejszego jest termin składania ofert. Data rozpatrzenia ofert nie jest jeszcze ustalona. Dyrektor Nowakowski ma do końca roku przedłużone umowy i należy to uregulować.
p. D. Tyda – zapytała, że w komisji konkursowej będzie Przewodniczący Komisji Zdrowia.
p. T. Zaborowski – odpowiedział, że nie ma takiego wymogu, ale Zarząd może powołać Przewodniczącego.

Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia wytypowała do komisji konkursowej Przewodniczącego Komisji. W tej sprawie zostanie przygotowane pismo do Zarządu Powiatu.

p. K. Koczwara – pochwaliła za to, że pałac jest w tak dobrym stanie.
p. T. Zaborowski – poinformował, że DPS powstał na początku lat osiemdziesiątych. Do tej pory w części pałacu były biura Państwowego Gospodarstwa Rolnego, a reszta budynku była w ruinie. Duże zasługi wniósł w ten Dom pan Henryk Krzywański, który doprowadził do powstania DPS w tym miejscu i załatwiał środki na remonty.
Przewodniczący – podkreślił też duże zaangażowanie pana Nowakowskiego w remont DPS jak i remont w Domu Dziecka.
p. R. Nowakowski – w remont Domu Pomocy Społecznej duży wkład miało Starostwo.

Ad. 2.
Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Powiatu Tucholskiego i 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała go.

Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/29/2007 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 9 lutego 2007  r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
p. T. Zaborowski – poinformował, że od przyszłego roku Zarząd planuje zobowiązać PCPR do wykorzystywania środków od 1 stycznia.

Komisja 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
p. T. Zaborowski – poinformował, że do końca listopada będą wyremontowane pomieszczenia dla warsztatów terapii zajęciowej. Został już wybrany kierownik warsztatów i 17 pracowników. Specjalny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie powiększono o 2 pomieszczenia. Wykonano ogrodzenie i elewacje. W Ośrodku od początku, przez cały czas jest stuprocentowa obsada. Zarząd wystąpił do Wojewody o zwiększenie środków na ten cel.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:       
                                                                                             Przewodniczący Komisji
Elżbieta Damasiewicz      
                                                                                               Andrzej Myszkowski


 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (19 listopada 2007)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (19 grudnia 2007, 12:53:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1226