13

Protokół nr 13/2008
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia,
które odbyło się w dniu 21 stycznia 2008 r.

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności oraz p. Tadeusz Zaborowski – Wicestarosta Tucholski.
 
Tematyka posiedzenia:
1. Przygotowanie planu pracy Komisji na 2008 r.
2. Opinia do programów:
- Diagnozy Środowiskowej Problemów Społecznych,
- Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych,
- Programu Wyrównywania Szans Osobom Niepełnosprawnym,
- Zintegrowanego Systemu Pomocy Rodzinie i Dziecku.
3. Sprawozdanie z funkcjonowania powiatowej służby zdrowia.
4. Sprawy bieżące.

Ad. 1.
Przewodniczący – przygotował projekt planu pracy Komisji o poprosił o składanie propozycji i uwag.
p. K. Koczwara – zaproponowała, aby dodać na wrzesień informację o realizacji harmonogramu dostosowania szpitala do standardów. Przypomniała również o pojęciu tematu narkomanii.
p. M. Sass – poinformował, że Komisja Edukacji ma temat dotyczący uzależnień przewidziany na miesiąc czerwiec. Zaproponował zorganizowanie wspólnego posiedzenia z udziałem pedagogów szkolnych.

Komisja przyjęła na marzec temat „Problematyka wychowawcza i zagrożeń w szkołach ponadgimnazjalnych”.

Przewodniczący – poinformował, że zwróciła się do niego p. Aleksandra Myszka – p.o. kierownika PCPR z prośbą o zorganizowanie spotkania dotyczącego orzekania o niepełnosprawności.

Komisja przyjęła na kwiecień temat „Spotkanie z lekarzami POZ celem omówienia problematyki osób niepełnosprawnych”.

Komisja 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących przyjęła plan pracy Komisji, który zostanie przedstawiony Radzie Powiatu celem zaakceptowania.

Ad. 2.
p. K. Koczwara – na wstępie pochwaliła działalność warsztatów terapii zajęciowej. Stwierdziła, że materiał jest przejrzyście i starannie przygotowany.
p. W. Kroplewski – poinformował, że pierwszą wersję programów przygotowała pani Maria Skowrońska – Szweda. Był to bardzo obszerny materiał. Pan Krzywański – ówczesny przewodniczący Komisji postawił sobie za cel odchudzenie tego materiału. Komisja bardzo wnikliwie się tym zajmowała.
p. T. Zaborowski – poinformował, że te programy były również dyskutowane przez Powiatową Komisję ds. Osób Niepełnosprawnych. W programach znajdują się generalnie zadania ustawowe, z pewnym uszczegółowieniem.
Przewodniczący – zapytał, czy w tym roku wnioski o dofinansowanie i turnusy rehabilitacyjne będą rozpatrywane przez cały rok.
p. T. Zaborowski – w tym roku już od stycznia wszystkie działania są na bieżąco realizowane.
p. M. Sass – stwierdził, że są orzekane niepełnosprawności dla uczniów. Szkoły jednak często o tym nie wiedzą, ponieważ rodzice nie czują się w obowiązku o tym informować.  Przy tej okazji podziękował za współpracę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Komisja 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia  Diagnozy Środowiskowej Problemów Społecznych, Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, Programu Wyrównywania Szans Osobom Niepełnosprawnym, Zintegrowanego Systemu Pomocy Rodzinie i Dziecku na lata 2008-2014.

Ad. 3.
Przewodniczący – poinformował, że na posiedzenie Komisji zaprosił pana Jarosława Katulskiego – Prezesa spółki Szpital Tucholski. Pan Prezes jednak na posiedzenie nie przybył.
p. T. Zaborowski – poinformował, że w dniu 28 stycznia ma nastąpić zatwierdzenie nowego prezesa Spółki przez Walne Zgromadzenie. Od 1 lutego nowy prezes miałby przejąć obowiązki. Kandydat na prezesa ma inną wizję budowy specjalistki. Uważa, że powinna być to budowa w kompleksie szpitalnym. Dostosowanie wraz z poradniami może kosztować około 17 milionów złotych. Z tego 5 – 7 milionów byłoby możliwe do pozyskania ze środków zewnętrznych.
p. K. Koczwara  - zapytała, czy spływają jakieś środki z projektu „Zdrowe Dziecko w Borach Tucholskich”.
p. T. Zaborowski – wniosek przeszedł pierwszą turę i nie ma dalszych informacji na ten temat.

Komisja 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała informację o funkcjonowaniu powiatowej służby zdrowia.

Ad. 4.
p. T. Zaborowski – poinformował, że Zarząd zwrócił się do Rady Nadzorczej Spółki Szpital Tucholski o przygotowanie materiałów.
p. K. Koczwara – poinformowała, że odbył się spacer historyczny. Kolejny spacer miałby się odbyć w Bysławiu.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:       
                                                                             Przewodniczący Komisji
Elżbieta Damasiewicz      
                                                                                Andrzej Myszkowski

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (21 stycznia 2008)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (13 marca 2008, 11:58:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1428