15

Protokół nr 15/2008
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia,
które odbyło się w dniu 21 kwietnia 2008 r.

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności oraz p. Aleksandra Myszka – p.o. Kierownik PCPR, p. Tadeusz Zaborowski – Wicestarosta Tucholski.
 
Tematyka posiedzenia:
1. Wypracowanie stanowiska w sprawie wykonania budżetu za rok 2007.
2. Wypracowanie stanowiska w sprawie funkcjonowania PCPR.
3. Ocena realizacji:
- Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych,
- Program wyrównywania szans osobom niepełnosprawnym,
- Koncepcji zintegrowanego systemu Pomocy Rodzinie i Dziecku.
4. Sprawy bieżące.

Ad. 1.
Sprawozdanie z wykonania budżetu
p. K. Siniło – przedstawiła informację z wykonania budżetu, którą Komisja przyjęła bez uwag.

Następnie pani Skarbnik omówiła proponowane przez Zarząd Powiatu zmiany do budżetu na 2008 r.

Komisja przyjęła zaproponowane zmiany, które znajdują się w materiałach sesyjnych.

Ad. 2 i 3.
p. A. Myszka – trudno mówić o roku 2007. Kierownikiem została 3.12.2007 r. Wtedy był ustalony już budżet na rok 2008. Pani kierownik od 27.09.2007 jest na zwolnieniu lekarskim i nie wyznaczyła zastępcy. Z tego powodu Zarząd powierzył obowiązki kierownika na czas nieobecności pani E. Gierchowskiej.
Przewodniczący – zapytał, jakie są zasady przyznawania dofinansowania na turnusy rehabilitacyjne.
p. A. Myszka – poinformowała, że jest ustalona kolejność. Przepisy mówią, że wobec prawa raz w roku można skorzystać z turnusu. Liczba wniosków jest duża. Kolejność reguluje rozporządzenie. Wokół turnusów jest dużo wątpliwości, ale cieszą się one dużym powodzeniem. Starają się wydać te środki w całości. Na likwidację barier składa się wnioski. Zawsze środków jest za mało. W tym roku chce, aby budowlaniec jeździł i sprawdzał możliwości realizacji wniosków o likwidację barier. Dotąd były przyjmowane wnioski na dany rok.
p. W. Kroplewski – uważa, że w przypadku turnusów jest wiele nadużyć. Czy nie sensownie byłoby przeznaczyć te środki na likwidację barier.
p. T. Zaborowski – sprawa likwidacji była robiona nie do końca profesjonalnie. Powinno się rozważyć kwalifikacje obiektów, wyznaczyć jakie elementy powinny podlegać wykonaniu. W umowie powinno być określone co podlega likwidacji barier.
p. Przewodniczący – zapytał, czy jeżeli ktoś się zwraca o likwidację barier to jest to weryfikowane?
p. A. Myszka – pracownik oceniał to w miejscu zamieszkania. Jeżeli są bariery to wniosek jest pozytywnie opiniowany, ale np. z braku środków nie będzie zrealizowany w tym roku.
p. T. Zaborowski – jest społeczna rada osób niepełnosprawnych. Chciałby, aby ona zajmowała się weryfikacją wniosków.
p. W. Kroplewski – może należałoby się też pokusić się o weryfikację turnusów.
p. T. Zaborowski – trudno pracownikom czasem tą celowość wyciągnąć. Najczęściej starsze osoby chcą dofinansowanie np. 20-30%.
Przewodniczący  - zaproponował, aby Komisja złożyła wniosek, aby przy weryfikacji wniosków był pracownik budowlany. Możemy się skupić na tym, że płacimy za konkretne sprawy.
p. A. Myszka – orzecznictwo – wypisywanie wniosków – jeżeli nie zgadzają się lekarze z tym to proponuje pisać „na żądanie pacjenta”. Wtedy sytuacja jest jasna. Należy rozróżnić co jest niepełnosprawnością a co jest chorobą.
p. K. Koczwara – dopóki zakłady będą przyjmowały osoby niepełnosprawne to te wnioski będą.
p. T. Zaborowski – zaproponuje, aby na spotkanie społecznej rady zaprosić członków komisji. Jeżeli będą dysponować czasem to nic nie stoi na przeszkodzie, aby uczestniczyć w posiedzeniach komisji.
p. A. Myszka – nie ma chętnych lekarzy do pracy w zespole. Mają zwiększoną dotację. Stawki są małe. Tam jest trudna sytuacja, bo jest przewodnicząca i jeden pracownik.
p. T. Zaborowski – w PCPR od ubr jest problem kadrowy. Połowa osób to stażyści i na robotach interwencyjnych. Pracowników stałych jest niewielu. Z tego powodu pewne rzeczy szwankowały. Te sprawy powoli będziemy rozwiązywać.
Przewodniczący – czy dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych są finansowane przez te powiaty?
p. A. Myszka – tak. Jest 60 dzieci w rodzinach zastępczych. Mają się zmienić przepisy i może spokrewnione rodziny zastępcze przejdą w gestię gmin.
p. T. Zaborowski – mówi się o ograniczeniu ilości domów dziecka na korzyść rodzin zastępczych zawodowych. Może nowa ustawa o pomocy społecznej pewne rzeczy zweryfikuje. Trzeba się przymierzyć do prowadzenia rodzin zastępczych. Będzie nasilał się problem zawodowych rodzin specjalistycznych. Ten element dopiero kiełkuje w Tucholi, ale zacznie się to rozwijać. Są obawy jakie będzie nasilenie.
p. A. Myszka – posiadając uchwalone programy z zakresu pomocy społecznej jest dużo możliwości. Przystępują do programu Kapitał Ludzki. Jest projekt uchwały, który pozwoli złożyć ten wniosek. Będę z tego środki na szkolenia.
Przewodniczący –Starosta powinien docenić chęci pracowników PCPR i ściąganie środków.
p. T. Zaborowski – powstały Warsztaty Terapii Zajęciowej. Jest 18 zatrudnionych i 40 uczestników. Była rywalizacja między środowiskowym domem samopomocy a WTZ. Trzeba przeprowadzić rozmowy z Burmistrzem. Jest zapotrzebowanie osób starszych na tzw. dzienny dom pobytu. Powinna to tworzyć gmina.

Ad. 4.
Sprawy bieżące
Przewodniczący zaproponował, aby na sesję zaprosić panią Ewę Gierchowską, która przeszła na rentę i podziękować jej za dotychczasową współpracę.
p. T. Zaborowski – na sesji będzie uroczystość na początku. Wręczana nagroda i kwiaty.
p. K. Koczwara – poinformowała, że ruszył regionalny program aktywności fizycznej seniorów. Jest to finansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego.

W wyniku głosowania Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej pozytywnie(4-0-0) zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok.

W wyniku głosowania Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej pozytywnie(4-0-0) zaopiniowała informacji o realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i funkcjonowaniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

W wyniku głosowania Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej pozytywnie(4-0-0) zaopiniowała oceny realizacji programów PCPR.

W wyniku głosowania Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej pozytywnie(4-0-0) zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/112/20087 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 stycznia 2008r. w sprawie przyjęcia Diagnozy Środowiskowej Problemów Społecznych, Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, Programu Wyrównywania Szans Osobom Niepełnosprawnym, Zintegrowanego Systemu Pomocy Rodzinie i Dziecku na lata 2008-2014

W wyniku głosowania Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej pozytywnie(4-0-0) zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania statutu Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej.

W wyniku głosowania Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej pozytywnie(4-0-0) zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2008 rok.

Na tym zakończono protokół.
Protokołowała:                                                               Przewodnicząca Komisji
Elżbieta Damasiewicz                                                         Andrzej Myszkowski

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (21 kwietnia 2008)
Opublikował: Katarzyna Puczyńska (27 sierpnia 2008, 08:45:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1228