20

Protokół nr 20/2008
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia,
które odbyło się w dniu 10 listopada 2008 r.

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności oraz p. Tadeusz Zaborowski – Wicestarosta Tucholski.
 
Tematyka posiedzenia:
1. Postępy prac w zakresie poprawy bazy lokalowej powiatowej służby zdrowia.
2. Przygotowanie propozycji do projektu budżetu na 2009 r.
3. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.

Ad. 1.
Przewodniczący – nie zaprosiłem prezesa, bo miesiąc temu było to omawiane. Proszę o zabranie głosu pana Wicestarostę.
p. Wicestarosta – projekt rozbudowy został złożony do wydziału budownictwa. Są uwagi Sanepidu i będzie to przekazane do Bydgoszczy, bo brak pewnych branżystów w Tucholi. Prezes miał to przekazać do ekspertyzy. Do 25 października należało złożyć wniosek do Marszałka. Były pewne problemy, gdyż we wniosku były zawarte pewne nieprawdziwe informacje. Beneficjentem będzie spółka, a starostwo będzie partnerem. 10,5 mln powiat na kubaturę i 2,8 mln spółka i 4 mln z projektu na wyposażenie. Spłata kredytu miała być z amortyzacji. Czekamy na odpowiedź Urzędu Marszałkowskiego. Urząd Marszałkowski najpierw uznał, że to szpitale mają się starać o te środki, gdyż nie uwzględnili pewnych kwestii. Czekamy na decyzję Urzędu Marszałkowskiego. Kwotę 19,5 mln z RPO na szpitale powiatowe wywalczył Konwent Starostów.
p. W. Kroplewski – na informatyzację mają być środki?
p. Wicestarosta – na pewno prezes będzie się o to starał.
Przewodniczący – mówiąc o budowie Prezes Pluciński nam o poradniach. W tej dokumentacji nie widzę tego.
p. Wicestarosta – w początkowej fazie pogotowie było od Krzywej i teraz to się zmieniło. Wejście zza bloku od ul. Nowodworskiego, Pogotowie od ul. Nowodworskiego. W budżecie na przyszły rok przewidujemy 3 mln na ten cel. W przyszłym roku do zimy musi być cała kubatura i być może będzie trzeba więcej środków.  Kubatura do zimy, a zimą w środku. W 2010 należy realizować instalacje i przejście na dostosowanie 2011 w części starej. Co do tego wniosku to będzie musiała być umowa podpisana. Będzie też podpisana umowa na dzierżawę. Obecnie obowiązuje umowa, która była zawarta z siostrami.
Przewodniczący – czy wiadomo jakie poradnie tu będą?
p. Wicestarosta – nie chciałbym tu mówić, bo projekt jest w obróbce.
Przewodniczący – jest to duży problem zgłaszany przez mieszkańców, bo brak lokali na poradnie i dlatego też brak specjalistów.
p. W. Kroplewski – czy poważne te uwagi Sanepidu.
p. Wicestarosta – uwagi dotyczące skrzyżowań pewnych ciągów np. dotyczące mikrobiologii itp. To zostawmy specjalistom. 


Ad. 3.
Przewodniczący poprosił o omówienie projektów uchwał na sesję Rady Powiatu.
W sprawie projektu uchwały dotyczącego wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości Powiatu Tucholskiego położonych w Tucholi głos zabrali:
p. Wicestarosta – zaproponowano taki czas, gdyż to za mało na 3 lata, a trwałość projektu 5 lat, więc 10 lat to takie minimum. Teraz obowiązuje umowa z siostrami, która była na jeszcze 13 lat.
p. M. Sass – była propozycja Komisji Oświaty na 5 lat.
p. Wicestarosta – była taka propozycja. Szpital chciałby, aby to było na 20 lat, żeby rozliczać amortyzację.
Przewodniczący – podobno są dwie propozycje, że czynsz 30 tys. + VAT, a VAT wyniósłby 80 tys. i zarząd by dokapitalizował spółkę.
p. Wicestarosta – co do VAT-u to dla spółki jest VAT zerowy i pracujemy, żeby tego VAT-u nie było. Nie mamy jeszcze gotowego rozwiązania. Też kwestia amortyzacji, spółka może wykazać to jako koszt i tu też prawnicy pracują nad tym.
Przewodniczący – dla biednego powiatu szkoda przekazywać 80 tys. do Urzędu Skarbowego. Ta uchwała jest na radę i trzeba ją przyjąć. Czy umowa będzie do sesji?
p. Wicestarosta – nie będzie pewnie do sesji.

Ponadto Komisja poprosiła Zarząd o ponowne spotkanie się z Panem Leszkiem Plucińskim Prezesem Spółki „Szpital Tucholski” Sp. z o.o. i Zarządem Powiatu w celu wypracowania ostatecznej wersji umowy dotyczącej wydzierżawienia budynków szpitala.

p. W. Kroplewski – powinien być ten projekt umowy.
p. Wicestarosta – okres, który Zarząd proponuje jest minimalny. Uchwała dotyczy tylko okresu na jaki umowa ma zostać zawarta.
Przewodniczący – chcieliby, żeby to było na zasadzie rozliczeń, ale tak nie może być.
p. Wicestarosta – w akcie notarialnym było zapisane, że warunki umowy nie zostaną pogorszone. Ta uchwała upoważnia tylko do podpisania umowy na 10 lat, a sprawa warunków to zupełnie inna rzecz. To inwestowanie będzie w majątek powiatu i to pozostanie majątkiem powiatu, a sprzęt majątkiem spółki.
p. M. Sass – kto zaproponował stawkę czynszu.
p. Wicestarosta – Zarząd.
p. W. Kroplewski – prezes zaproponował, ale były inne przewidywania.
Przewodniczący – jeśli to nie jest dopracowane to nie powinno być przedstawiane na sesję. Czy możliwe jest przedstawienie projektu.
p. Wicestarosta – nie jest możliwe, bo nie zdążymy z prezesem tego uzgodnić.
p. M. Sass – czy możemy mieć zapewnienie, że jest konsensus.
p. Wicestarosta – możemy podjąć próby obietnicy nie mogę takiej dać. Umowa ta musi być podpisana, bo to trzeba dołączyć do wniosku w Urzędzie Marszałkowskim. Szukamy najlepszych rozwiązań i chcemy, żeby to było dobrze dla nas i dla spółki.

Komisja postanowiła przełożyć ten temat na 13 listopada br. czwartek i dokończyć to posiedzenie i tego dnia zaopiniować projekt uchwały.

W sprawie projektu uchwały dotyczącego wyrażenia zgody na przystąpienie i ralizcję przez Powiat Tucholski projektu „Modernizacja i rozbudowa Szpitala Tucholskiego w ramach Regionalneo Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Działanie 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej głos zabrali:
p. Wicestarosta – wynika to ze złożonego wniosku do RPO 2,8 mln spółka, 4,2 mln RPO, 10,5 mln powiat. Będzie spotkanie rady nadzorczej, że wzrośnie wartość udziałów i być może będą konieczne dopłaty przez gminy i wspólników indywidualnych lub odkupimy te udziały, gdyż nie można zrewaloryzować udziałów kosztem powiatu.

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia pozytywnie (5-0-0) zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Tucholski projektu ”Modernizacja i rozbudowa Szpitala Tucholskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Działanie 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej

W sprawie projektu uchwały dotyczącego zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2008 rok głos zabrali:
p. Wicestarosta – uzupełnienie na kwoty na wynagrodzenia dla nauczycieli.
p. W. Kroplewski – ile to wyniosło?
p. Wicestarosta – dwa razy po 5% od stycznia 5% i od września 5%. W przyszłym roku też jest ujęta podwyżka dwa razy 5% też od stycznia i od września i podniesienie kwoty brutto najniższego wynagrodzenia głównie stażystów.
p. M. Sass – gdyby znieść kartę nauczyciela i wprowadzić kontrakty to byłaby motywacja. Obecnie nauczyciel dyplomowany nie ma motywacji. Powinny być kontrakty na etap kształcenia. Brak możliwości motywacji, nie można zwolnić nauczyciela chyba, że dopuszcza się przestępstwa.

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia pozytywnie (5-0-0) zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżetu Powiatu Tucholskiego na 2008 r.

W sprawie projektu uchwały dotyczącego zmiany Uchwały nr XII/109/2008 Rady Powiatu Tucholskiego  z dnia 27 grudnia 2007 r. dotyczącej określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zatrudnienie  i rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych głos zabrali:
p. Wicestarosta, - zostały przygotowane przeniesienia w taki sposób, żeby środki zostały wykorzystane w 100%

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia pozytywnie (5-0-0) zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XII/109/2008 Rady Powiatu Tucholskiego  z dnia 27 grudnia 2007 r. dotyczącej określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zatrudnienie  i rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych.

p. Wicestarosta – ruszył program „schetynówek” i pracujemy nad zgłoszeniem do tego programu drogi Iwiec - Wełpin. Są prowadzone rozmowy z Gminą Cekcyn i Lubiewo  w związku przewidzianym udziałem finansowym gmin w tej inwestycji. Kosztorys 5 mln zł i jest to w tempie bardzo szybkim. Do pozostałych inwestycji trwają procedury uzgodnień. Rozmawiamy też o drodze 1015C, bo jest to najbardziej zaawansowane, ale na razie nie możemy tego realizować, może ścieżki.

Ad. 2.
Przewodniczący zaproponował, aby przejść do tematu obchodów 10-lecia Powiatu.
p. K. Koczwara – jestem gotowa wziąć udział w „białej sobocie” nieodpłatnie.
Przewodniczący – jestem za tym, żeby najpierw ustalić, co realizujemy.
p. K. Koczwara – to powinni być nasi lekarze, żeby mogli się zaprezentować.
Przewodniczący – może zrobić to jako Dzień Zdrowia i przeprowadzić sesję prelekcji. Może by Dzień Dziecka i spotkanie z pacjentami.
Ustalono, że członkowie Komisji przygotują propozycje na kolejne posiedzenie. Komisja wróciła do sprawy narkotyków:
p. K. Koczwara – sprawa nie odbiła się echem. Problem jest, a w materiale policji jest informacja, że problemu nie ma.
p. M. Sass – dyrektorzy problemu nie mają, a pedagodzy widzą ten problem.
p. K. Koczwara – powinniśmy ustalić drogę, jak to kontynuować.
p. M. Sass – powinien on trafić do szkół i spotkać się z młodzieżą.
Przewodniczący – spotkanie z pedagogami z całego powiatu i z zainteresowanymi.
p. M. Sass – każda szkoła prowadzi jakieś zajęcia profilaktyczne. Może by zebrać informacje z gmin jakie te działania są podejmowane. W Gminie Gostycyn zmienił się punkt widzenia w tym zakresie.
Przewodniczący – zaproponował, żeby się spotkać z pedagogami i określić na jakim to jest etapie i czego oni oczekują.
p. Wicestarosta – zostaną skierowane pisma do dyrektorów szkół jak to wygląda w szkołach, a do przewodniczących komisji alkoholowych jakie środki są przeznaczane i ewentualnie do wójtów.
Na tym Komisja zakończyła obrady tego dnia.

Dalszy ciąg posiedzenia dnia 13 listopada 2008 r.

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia pozytywnie (5-0-0) zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości Powiatu Tucholskiego położonych w Tucholi, ze wskazaniem na wynajęcie nieruchomości na okres możliwie najkrótszy.

Ponieważ porządek został wyczerpany Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji.

Na tym zakończono protokół.
Protokołowała:                                                                    Przewodniczący Komisji
Katarzyna Puczyńska                                                            Andrzej Myszkowski

 

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Puczyńska (10 listopada 2008)
Opublikował: Katarzyna Puczyńska (4 marca 2009, 11:16:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1147