22

Protokół nr 22/2008
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia,
które odbyło się w dniu 1 grudnia 2008 r.

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności oraz p. Tadeusz Zaborowski – Wicestarosta Tucholski, p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu
 
Tematyka posiedzenia:
1. Wypracowanie stanowiska w sprawie projektu budżetu na 2009 r.
2. Sprawy bieżące.

Ad. 1.
p. K. Siniło – dochód 49 571 795 zł wydatki wyższe o 11 mln. Dochody wyższe o 3 mln, wzrost w subwencjach. Dochody są niższe o dochody dotyczące ZSL - 4mln. W projekcie są ujęte dochody dotyczące sprzedaży Kamienicy, subwencji, dotacji i podatek dochodowy. Będą korekty w ministerstwie i subwencje mogą ulec zmianie.
Ochrona zdrowia - 3mln na szpital, 679 000 na ubezpieczenie zdrowotne dotyczące bezrobotnych i Dom Dziecka. Dom Dziecka w tym rozdziale są środki na utrzymanie placówki oraz dotacje dla powiatów, gdzie są umieszczone dzieci z naszego powiatu, a także na usamodzielnienia. Kwota jest taka jaką zaplanowano w DD. DPS kwota 1 204 417 jest finansowany także ze środków od mieszkańców. SOWOPR 354 000 – dotacja Wojewody. Rodziny zastępcze – wzrost o 23%. Jest zaplanowanych 6 nowych rodzin i wynagrodzenia dla rodzin zawodowych. PCPR – wzrost wynagrodzeń (z naszego budżetu), ze względu na konieczność zatrudnienia nowych osób w związku z nowymi zadaniami i zatrudnienia księgowej. WTZ – dotacje z naszego budżetu 94.688. Zespoły Orzekania 123 575, dotacja Wojewody i 11.575 dołożono z budżetu powiatu. PUP – jest wyższe zapotrzebowanie na środki na ubezpieczenia. Nie wiemy czy będzie to mogło być z innych środków. Muszą mieć zabezpieczone wynagrodzenia, a jak otrzymają środki z Funduszu Pracy to środki te będą uwolnione na remonty. PCPR i PUP realizują projekty w ramach POKL.
p. T. Zaborowski – odnośnie zmniejszenia środków na ubezpieczenia zdrowotne PUP wskazuje, żeby osoby mogły być ubezpieczone u małżonków.
p. K. Siniło – na to jest dotacja wojewody. Będą rosły wydatki odnośnie rodzin zastępczych oraz usamodzielnienia. Trudno to zaplanować, bo nie wiemy czy dziecko się usamodzielni.
p. T. Zaborowski – występują odnośnie rodzin zastępczych kwestie, że dziadkowie są rodziną zastępczą.
Przewodniczący – jeśli chodzi o Ochronę Zdrowia to są środki na dostosowanie szpitala zabezpieczone.
p. T. Zaborowski – może być taka sytuacja, że kwota na dostosowanie będzie musiała być zwiększona.
Przewodniczący – czy mamy zdolności kredytowe?
p. K. Siniło – mamy, ale może być problem z pozyskaniem dobrego kredytu.
p. T. Zaborowski – mają być podobno przesunięte środki i one będą przeznaczane na Bank Gospodarstwa Krajowego.
Przewodniczący – może by złożyć wniosek o wykonanie elewacji na budynku Domu Dziecka.
p. K. Koczwara – jestem za, tylko pytanie czy te domy dziecka będą, czy rodziny zastępcze.
p. T. Zaborowski – po 2010 do domów dziecka nie mają być kierowane dzieci poniżej 5 lat. PCPR  podjął działania, żeby był nabór na rodziny zastępcze, ale czy znajdziemy chętnych.
p. K. Siniło – teraz jest projekt, żeby były rodzinne domy dziecka.
p. T. Zaborowski – obecnie w Domu Dziecka jest taki system, iż są 3 grupy 10-cio osobowe, które funkcjonują jako takie rodzinki.
Przewodniczący – jak z tymi dochodami od mieszkańców?
p. T. Zaborowski – osoby skierowane do 2004 nie płacą, po 2004 płacą i część ich dochodów jest przekazywana na ich utrzymanie. Jest wniosek u wojewody odnośnie statusu placówki 24 godzinnej i będzie kontrola. Mamy nadzieję, że zostanie DPS zapisany na listę wojewody i być może otrzymamy zwiększenie stawki w przyszłym roku.
Przewodniczący – prace zostały zakończone?
p. T. Zaborowski – nie powinno być większych uwag. Proponuję zrobić posiedzenie w DPS-ie.
Przewodniczący – odnośnie PZON wiem, że są problemy z pozyskaniem lekarzy.
p. T. Zaborowski – odnośnie PZON to będzie zwiększona powierzchnia dla PZON w pomieszczeniu kadr i w obecnej jednej toalecie. Był pomysł, żeby zespół był w innym miejscu, ale nie można przenosić tej dokumentacji. W zakresie lokalowym w przyszłym roku powinno się polepszyć. Co do stawek są odgórnie ustalone.
Przewodniczący – jest taka sytuacja, że są na naszym terenie zakłady pracy chronionej i żeby dostać pracę trzeba być niepełnosprawnym.
p. T. Zaborowski – jest problem, żeby rodzice dzieci niepełnosprawnych nie mają kart parkingowych, a mają je osoby, które nie mają problemu z poruszaniem się. Takie są przepisy, że opiekunowie nie mogą.
p. K. Siniło – od przyszłego roku zmienia się wiele przepisów.
p. D. Tyda – na Komisji Edukacji była propozycja, żeby zwiększyć po 5 tys. środki na sport i na kulturę, ale nie wiadomo skąd przekazać te środki.
p. T. Zaborowski – zobaczymy najpierw ile spłynie wniosków i na jaką kwotę Jeśli będą takie potrzeby to Zarząd zwiększy to ciągu roku. Są naciski, żeby przejmować pewne zadania gminne. Nie mamy za dużo dochodów własnych, a Powiat ma własne zadania i na to musi zabezpieczyć środki. Dużo robimy ponad , co musimy.
p. K. Siniło – RIO określi jednoznacznie, że samorządy nie mogą finansować zadań innych samorządów. Będzie to traktowane jako pomoc i naruszenie prawa.
p. W. Kroplewski – czy dotyczy to też dróg.
p. K. Siniło – tak też.
Przewodniczący – co z tym wnioskiem p. Tydy, czy ktoś widzi skąd by zabrać?
p. K. Siniło – proponuję, żeby to w przyszłym roku ewentualnie zwiększyć. Wiele spraw jest zaplanowanych w większej wysokości niż przewidywane potrzeby, żeby uniknąć problemu niedoszacowania.
p. T. Zaborowski – były też zarzuty, że za dużo środków na drogi. Mamy to tak przygotowane, żeby w razie pojawienia się jakiś środków zewnętrznych będzie można to realizować.
p. K. Siniło – odejdzie ZSL z dochodów i wydatków.
p. T. Zaborowski – sprawa jest taka, że tu minister będzie się martwił.
p. D. Tyda – mam pytanie dotyczące likwidacji barier. Mój pacjent nie ma nóg i jest niewidomy. Miał wykonany remont, ale teraz nie może już uzyskać podjazdu i ma prysznic z wysokim brodzikiem, co jest bez sensu.
p. T. Zaborowski – rozpoznam tę sprawę. Były różne sytuacje. Mam nadzieję, że sytuacja się poprawi.
 
W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia pozytywnie (4-0-0) zaopiniowała projekt uchwały w sprawie w budżetu Powiatu Tucholskiego na 2009 r.
Komisja widzi także potrzebę wyasygnowania środków na wykonanie elewacji  na budynku Domu Dziecka i wnioskuje o rozważenie takiej możliwości.

Ad. 2.
Przewodniczący – w sprawie drogi Iwiec – Wełpin - jeżeli ta droga zostanie pozytywnie zaopiniowana, to kiedy będzie realizowana.
p. T. Zaborowski – do końca 11.2009 musi być rozliczone. Jeżeli będzie zatwierdzone to będzie ogłoszony przetarg i będzie to realizowane.

Przewodniczący – chcemy włączyć się do obchodów 10-lecia. Chcemy zrobić Dzień Służby Zdrowia. Będzie ogłoszenie w Tygodniku Tucholskim i będą prelegenci – lekarze i będą przedstawione różne tematy dla zainteresowanych. Będzie harmonogram. Proponujemy 4 kwietnia. Zaprezentowanie lekarzy z powiatu to będzie.
p. T. Zaborowski – należy rozważyć kwestię prowadzenia dziennego domu opieki pomocy społecznej. To domena gminy. Zobaczymy jak to ewentualnie będzie. Chcielibyśmy to realizować przez stowarzyszenie, żeby pozyskać środki zewnętrzne. Zapraszam do udziału w tym przedsięwzięciu. Mogłoby to być na terenie obok Domu Dziecka.
p. K. Koczwara – musiałaby to być osoba, która była by oddana takiej pracy, bo to dużo pracy.
p. T. Zaborowski – bardzo dużo pracy. Będziemy zapraszać do udziału i myślę, że stowarzyszenie wybierze taką osobę. To by musiało być pomieszczenie dla osób w zależności od stanu zdrowia.
p. K. Koczwara – chciałam poruszyć kwestię chorób zawodowych rolników, na liście jest ich ponad 100.
Przewodniczący – tak, ale jest bardzo mało orzeczeń. Sprawa jest bardzo złożona. Orzeczeń jest w granicach kilkunastu w skali kraju. Procedury są niezmiernie złożone i bardzo trudne do przejścia, dlatego nie ma tych orzeczeń.

p. T. Zaborowski – chciałbym poinformować, że Sanepid od 1 stycznia przechodzi pod powiat. Prawdopodobnie będziemy musieli to dofinansowywać, bo nie ma tu laboratorium, które przynosiłoby dochody..

Na tym zakończono protokół.
Protokołowała:                                                                    Przewodniczący Komisji
Katarzyna Puczyńska                                                            Andrzej Myszkowski

 

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Puczyńska (1 grudnia 2008)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (10 czerwca 2009, 14:29:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1098