40


Protokół nr 40/2010
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia,
które odbyło się w dniu 25 października 2010 r.

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności oraz p. Joanna Hanczewska – kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Aleksandra Myszka – kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, p. Ewa Kiersznicka – dyrektor Domu Dziecka, p. Violetta Neumann – Powiatowy Inspektor Sanitarny, p. Andrzej Bąkowski – dyrektor Domu Dziecka, p. Piotr Mówiński – Starosta Tucholski.
 
W posiedzeniu uczestniczy 5 radnych.
 
p. Przewodniczący poprosił o zmianę porządku obrad. Zaproponował rozpoczęcie posiedzenia od analizy materiałów sesyjnych, następnie przejście do podsumowania i spraw bieżących.
 
Komisja przychyliła się do tej propozycji.
 
Tematyka posiedzenia:
1.      Analiza materiałów sesyjnych
2.      Podsumowanie działalności Komisji Zdrowia z udziałem zaproszonych gości.
3.      Sprawy bieżące.
 
Ad. 1.
Analiza materiałów sesyjnych:
1)      projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Tucholskiego na lata 2010 – 2012
p. Skarbnik – poinformowała, że w projekcie dopisano zadania, o które Zarząd zamierza występować w ramach projektów unijnych.
p. Starosta - dodał, że projekt „Borowiackie szlaki” czeka na decyzję ministra. Wniosek zyskał akceptację formalną i merytoryczną. Wniosek jest na wysokiej pozycji w rankingu i oczekuje na podpis ministra. Przewidywane dofinansowanie ma wynosić 95 %. Powiat zaangażuje 150.000 zł wkładu własnego i może otrzymać około 3.000.000 zł.
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Tucholskiego na lata 2010 – 2012 (5-0-0).
 
2)     projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2010 r.
p. Skarbnik – zmiana uchwały dotyczy głównie zmniejszeń w budżecie. Największe zmniejszenie wynika z tego, że w tym roku nie wpłyną środki na budowę ścieżki Tuchola – Świt – Tuchola. Te środki wpłyną do budżetu w 2011 r. Ponadto wpłynęła decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmniejszająca budżet Domu Pomocy Społecznej o 80.000 zł. W Domu Dziecka nastąpiło rozliczenie środków przeznaczonych na termomodernizację. Ponadplanowe dochody z tytułu odzyskania podatku VAT w Szpitalu Tucholskim pomniejszają wysokość środków z planowanej sprzedaży budynków w Kamienicy. Ponadto w uchwale znalazły się przeniesienia pomiędzy paragrafami.
p. Starosta – dodał, że w najbliższych dniach planowany jest przetarg na ścieżkę Tuchola – Świt – Tuchola, ponieważ teraz można uzyskać dobrą cenę. Przed sezonem 2011 roku ścieżka powinna być gotowa. Jest już ostateczny projekt porozumienia z Marszałkiem w tej sprawie. Jeżeli wójtowie będą zdeterminowani to również inne ścieżki mają szansę na realizację.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2010 r. (5-0-0).
 
3)     projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki „Szpital Tucholski” Sp. Z o.o. w Tucholi
p. Skarbnik – poinformowała, że projekt uchwały dotyczy objęcia udziałów z tytułu wniesienia wkładu własnego na termomodernizację budynków Szpitala.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki „Szpital Tucholski” Sp. Z o.o. w Tucholi (5-0-0).
 
4)     projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów w Spółce „Szpital Tucholski” Spółka z o.o. w Tucholi
p. Starosta – poinformował, że są złożone wnioski do Rady Nadzorczej dotyczące chęci zbycia udziałów. Są to osoby fizyczne i Gmina Gostycyn. Gmina poprzez to, że posiada udziały otrzymuje bilans oraz bierze udział w walnych zgromadzeniach spółki.
p. W. Kroplewski – uważa, że gminy powinny być współwłaścicielami szpitala. Będzie infrastruktura i będzie można to wykorzystać.
p. Starosta –gminy dofinansowują podstawową opiekę zdrowotną. Trzeba jednak  patrzeć w pewnej perspektywie. Są pewne zagrożenia funkcjonowania. Występowaliśmy do minister Kopacz z wyrazami oburzenia w sprawie finansowania w sposób upośledzony opieki szpitalnej w naszym województwie. W tym roku kwota ta pomimo zapewnień pani Minister jest o 100 milionów niższa. To kwota na poziomie likwidacji dwóch szpitali powiatowych. Zostanie podpisany korzystny kontrakt na tomografię komputerową. Pozytywną opinię na kardiologię wydał konsultant krajowy. Czy zostanie to uwzględnione przez Ministerstwo i Narodowy Fundusz Zdrowia to trudno powiedzieć.
p. Przewodniczący – poinformował, że chodzą słuchy o nowej ustawie, która zlikwiduje świąteczną i nocną opiekę. Ma to być kontraktowane przez szpitale. Podstawowa opieka zdrowotna ma wstrzymane kontraktowanie na tego rodzaju usługi. Prawdopodobnie to co zostało wypracowane i dobrze działało na terenie powiatu przestanie istnieć.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów w Spółce „Szpital Tucholski” Spółka z o.o. w Tucholi (5-0-0).
 
5)     projekt uchwały w sprawie określenia jednostki budżetowej gromadzącej dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania
p. Skarbnik – poinformowała, że ustawa o finansach publicznych wymusiła likwidację gospodarstwa pomocniczego prze Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej. Likwidacja następuje z dniem 31. października 2010 r. W związku z tym niezbędne jest podjęcie niniejszej uchwały.
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia jednostki budżetowej gromadzącej dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania (5-0-0).
 
6)    projekt uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania
p. Skarbnik – ta uchwała dotyczy pozostałych jednostek, które posiadają stołówki i internaty. Środki na tych rachunkach nie mogą być przeznaczone na wynagrodzenia. Na koniec roku, środki, które nie zostały wykorzystane trafiają do budżetu powiatu.
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania (5-0-0).
 
7)    projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Tucholski Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego Oś priorytetowa 3 Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej „Wyposażenie w środki i zasoby obiektów szkół powiatowych w Tucholi”
p. Skarbnik – poinformowała, że Powiat składa wniosek na pracownie komputerowe i laboratoria w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych.
p. Starosta – w pierwszym rozdaniu warunki były inne, ale konkurs został unieważniony. W drugim rozdaniu pieniądze są trudne do skonsumowania. W związku z tym zdecydowano o złożeniu takiego wniosku i o próbie odświeżenia pracowni komputerowych.
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Tucholski Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego Oś priorytetowa 3 Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej „Wyposażenie w środki i zasoby obiektów szkół powiatowych w Tucholi” (5-0-0).
8)     projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Tucholski Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego Oś priorytetowa 3 Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej „Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez przebudowę Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tucholi”
p. Skarbnik – wniosek dotyczy przebudowy w Zespole Szkół Ogólnokształcących. Tam mają być dobudowane ścianki działowe i remont podłóg oraz zakup wyposażenia.
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Tucholski Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego Oś priorytetowa 3 Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej „Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez przebudowę Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tucholi” (5-0-0).
 
9)     projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację Projektu w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa
p. Skarbnik – uchwała dotyczy drugiego etapu drogi w Raciążu.
p. Starosta – pozostały oszczędności poprzetargowe i Zarząd zdecydował, aby wykorzystać te środki poprzez wykonanie drugiego etapu drogi w Raciążu.
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację Projektu w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa (5-0-0).
 
10)     projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  użyczenie  Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego  Hufiec Tuchola nieruchomości będącej własnością Powiatu Tucholskiego położonej w Białej
p. Starosta – Związek Harcerstwa Polskiego wystąpił do Zarządu Powiatu o przedłużenie terminu użytkowania ośrodka w Białej o rok. ZHP ma możliwość pozyskania około 3 milionów złotych na infrastrukturę, jednak musi wykazać się tytułem do gruntu na okres pełnych 10 lat.
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  użyczenie  Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego  Hufiec Tuchola nieruchomości będącej własnością Powiatu Tucholskiego położonej w Białej (5-0-0).
 
11)        projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych
p. Skarbnik – poinformowała, że środki, które nie zostały wykorzystane turnusy  zostaną przesunięte na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty i środki pomocnicze.
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych (5-0-0).
 
Ad. 2.
p. Przewodniczący – poprosił, aby goście po kolei powiedzieli kilka słów na temat problemów z jakimi się borykają i na temat tego co udało się osiągnąć.
p. J. Hanczewska – poinformowała, że na przyszły rok ma sygnały, że PFRON zostanie znacznie zmniejszony. Myśli o zmianie regulaminu przyznawania środków i likwidacji dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych i dofinansowania do sportu i turystyki.
p. Starosta – dodał, że planowane środki na fundusz pracy mają wynosić 40 % budżetu tegorocznego. Planowano z PFRON windy w szpitalu zrobić, jednak chyba nie będzie możliwości.
p. A. Bąkowski – poinformował, że otrzymał decyzję o obcięciu budżetu Domu Pomocy Społecznej o 80.000 zł.
p. Starosta – informacje o zmianie budżetu docierają niestety najczęściej pod koniec roku. W czerwcu były podjęte decyzje inwestycyjne, a na początku października wpłynęła decyzja o zmniejszeniu budżetu jednostki o 1/5. Jest to trudna sytuacja. Można pewne rzeczy zaniechać do minimum, ale całkowicie nie można. Realizacja programu dostosowawczego napotykała na bariery. Udało się to jednak zrealizować. Od lat zaniedbany Dom wymagał zaangażowania.
p. E. Kiersznicka – Dom Dziecka doczekał się ładnej elewacji, są trawniki i chodniki. Niestety w środku budynku zaczynają się palić przewody elektryczne.
p. Starosta – Dom Dziecka uzyskał standaryzację, a po pożarze w Kamieniu okazuje się że są jeszcze sprawy, które trzeba zrobić. Są protokoły uzgodnień Jednak nie są to duże prace, bardzo kosztowne.
p. A. Myszka – poinformowała, że planowana jest konferencja na temat nowej ustawy. Też wystąpiła sytuacja obcięcia budżetu. W tej chwili te środki ponownie mają trafić do budżetu jednostki. Planowany jest większy nacisk na poradnictwo, terapię psychologiczną i psychoterapię.
p. Starosta – trudno przewidywać dalszy byt Ośrodków Wsparcia. Dochodziły już słuchy o likwidacji. Jednak raczej do końca programu czyli do 2016 roku te Ośrodki będą istniały.
p. V. Neumann – poinformowała, że sytuacja Sanepidu jest zawieszona. Nastąpiły zmiany kompetencji. Ostatnie informacje wskazują na to, że wszystkie działania na chwilę obecną zostały wstrzymane.
p. Starosta – dodał, że zmiany ustalone na komisji wspólnej Rządu i samorządu były zupełnie inne. Powstał dziwny twór.
p. V. Neumann – planowano, że wojewódzkie stacje miały przejść pod urzędy wojewódzkie. Miała być podobna sytuacja jak w straży pożarnej. W październiku zostały podjęte działania odnośnie walki z dopalaczami. Tryb działania był nadzwyczajny. Wszyscy żałują, że przy okazji tych szybkim zmian ustawowych nie wprowadzono poprzedniej struktury. Problem dopalaczy był ogólnokrajowy. Nie udało się znaleźć producenta w kraju. Nie wiadomo z czego składają się. Instytut leków nie umie się przymierzyć do tych badań. Główny inspektor sanitarny wydawał decyzje wsteczne. Przyznano 20 milionów złotych na zbadanie składu dopalaczy. W tej chwili sklepy są pozamykane. Problemem było to, że jeżeli takie stoisko znajdowało się w galerii handlowej to zamykano cały sklep. Na otwarcie sklepu musi być zgoda Głównego Inspektora Sanitarnego. Sanepid nadal ma problem z samochodem.
p. Starosta – poinformował, że problem samochodu stawał na Zarządzie, jednak nie jest to w gestii powiatu.
 
Przewodniczący podziękował dyrektorom za współpracę podczas tej kadencji. Dyrektorzy jednostek opuścili posiedzenie.
 
Ad. 3.
Komisja po konferencji „Jak pomagać chorym w domu – porady medyczne i prawne” zdecydowała o wystąpieniu z interpelacją do posła Jarosława Katulskiego w sprawie skrócenia procedury ubezwłasnowolnienia osób chorych, które wymagają pilnego podjęcia leczenia oraz w sprawie umożliwienia ośrodkom pomocy społecznej udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym w trudnej sytuacji.  
Pismo w tej sprawie zostanie przygotowane i przekazane panu Posłowi.
 
p. K. Koczwara – wróciła do poruszanego wcześniej przez nią tematu otyłości. Uznała to za swoją porażkę, ponieważ nie doszło do opublikowania serii artykułów w tej sprawie.
p. Przewodniczący – podsumował pracę Komisji podczas czterech lat. Stwierdził, że podjęto wiele działań. Podziękował członkom Komisji za współpracę.
 
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:                                                                         Przewodniczący Komisji
Elżbieta Damasiewicz                                                                  Andrzej Myszkowski

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (25 października 2010)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (6 grudnia 2010, 12:14:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1079