Protokół Nr 34/2014 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia z dnia 22 września 2014 r.

Protokół nr 34/2014 
Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia, 
z posiedzenia, które odbyło się 22 września 2014 r. 
 
Obecni według list obecności (5 osób) oraz p. Zofia Łącka – Skarbnik Powiatu. 
  
Posiedzeniu przewodniczył pan Andrzej Myszkowski – Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia. 
  
Tematyka posiedzenia: 
1.      Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu Powiatu za I półrocze 2014 r. 
2.      Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące. 
  
Ad. 1. 
Pan Przewodniczący poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie sprawozdania z realizacji budżetu za I półrocze 2014 r. 
p. Skarbnik – poinformowała, że budżet po zmianach na 30.06.2014 r. wynosił 55.767.254,44 zł. Zmiany budżetu w tym okresie dotyczyły m.in. zwiększeń lub zmniejszeń dochodów z tytuły zmian wielkości dotacji na zadania zlecone, własne, subwencji; zwiększenia lub zmniejszenia dochodów własnych, przeniesień pomiędzy paragrafami. Wykonanie dochodów w I półroczu wynosiło 49,87 % planu. Dochody bieżące zostały wykonane w 55,71 % a dochody majątkowe w 14,58 %. Po stronie wydatków wykonanie wyniosło 43,47 % planu. Największy udział w dochodach uzyskanych w I półroczu stanowią  subwencje – 57%. Dotacje celowe stanowią 18,55 % a środki z Unii Europejskiej 4,62 %. Dochody własne to 19,03 % udziału w dochodach ogółem. Dochody własne planowane na kwotę 10.667.549,97 zł zostały wykonane w 49,62 % planu rocznego. Udało się pozyskać dochody ze sprzedaży 11 działek w Rudzkim Moście. Dochody zaplanowane w tym zakresie powinny zostać wykonane. Sprzedaż ośrodka w Białej planowana jest na 2015 r. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 50,72 %, a wydatki inwestycyjne w 4,18 %. Przychody z tytułu wolnych środków zaplanowane w kwocie 1.414.841,99 zł wykonano w 305,11 % tj. w kwocie 4.316.875,73 zł. Rozchody zaplanowane w kwocie 3.306.905,02 zł zostały wykonane w 58,51 %. Jest to związane ze spłatą kredytów i pożyczek w wysokości 1.934.773,68 zł. Na koniec czerwca nie występowały zobowiązania przeterminowane. 
p. P. Mówiński – uważa, że odnośnie Białej, trzeba wykonać nowy operat szacunkowy na realną kwotę i potem poprawić program naprawczy. 
p. Skarbnik – na stronie 74 sprawozdania została zawarta informacja o przebiegu programu naprawczego. Jest wskazany plan i wartość na koniec 2014 r. 
p. P. Mówiński – zapytał, ile powiatów jest w podobnej sytuacji do naszego Powiatu. 
p. Skarbnik – w piątek otrzymała biuletyn Regionalnej Izby Obrachunkowej. Powiat Tucholski ma najwyższy wskaźnik zadłużenia w województwie, oprócz miast na prawach powiatu. Z ościennych powiatów na razie żaden nie jest w takiej sytuacji. Na razie żaden z powiatów w województwie nie ma programu naprawczego. Powiat kościerski jest w trakcie programu naprawczego. 
p. Przewodniczący – zauważył, że środki zewnętrzne wynoszą 4 %. Zapytał, czy Powiat może realizować projekty. 
p. Skarbnik – obecnie realizowane są 3 ścieżki rowerowe przy drogach powiatowych. Została zrealizowana inwestycja drogowa w Gminie Kęsowo. 
p. P. Mówiński  - stwierdził, że na dotychczasowych warunkach samorządy nie będą w stanie korzystać ze środków unijnych. Jeżeli nie zostaną zmienione warunki pozyskania środków, to Polska być może zwróci środki unijne. Część środków wchłoną duże miasta, a małe samorządy nie będą miały możliwości finansowych. 
p. Przewodniczący – jeżeli będzie taka sytuacja to nie będzie można liczyć na jakikolwiek rozwój. 
p. P. Mówiński  - jeżeli zostanie ustalony inny procent dofinansowania to będą większe szanse na wykorzystanie środków unijnych. W poprzedniej perspektywie finansowej państwo niewiele środków wykorzystało. Nie wydano środków w wielu dziedzinach, a samorządu dostały drogie pieniądze do wykorzystania. 
p. M. Mróz – być może one zostaną wydane, ale takim rzutem na taśmę, na szybko pod koniec okresu finansowania. 
p. Skarbnik – dodała, że niektóre gminy przystąpiły do rolowania kredytów i dla nich zadłużenie w wysokości 30 % jest bardzo duże. 
p. M. Mróz – w Gminie Śliwice sobie z tym poradzili. Jest duża przychylność gminy dla przedsiębiorców. Podatki utrzymują się na tym samym poziomie. 
p. Przewodniczący – zauważył, że w Zespole Orzekania dotacja nie pokrywa kosztów utrzymania. Zapytał jakie środki przeznacza na ten cel Powiat. 
p. Skarbnik – Powiat dokłada kwotę około 90 tysięcy złotych. Utrzymanie Zespołu rocznie kosztuje około 190.000 zł. W ubiegłym roku wpłynęły dodatkowe środki w wysokości 20.000 zł. W Powiecie Świeckim Zespół utrzymuje się z dotacji. W Zespole muszą być zatrudnione dwie osoby, bo tego wymaga ustawa. 
p. P. Mówiński – w ubiegłej kadencji Zespół musiał zostać dostosowany do przepisów, bo inaczej groziła mu likwidacja. 
p. Przewodniczący – zapytał, czy w tym roku odbywał się w Domu Pomocy Społecznej remont i czy były na ten cel pozyskane środki zewnętrzne. 
p. Skarbnik – realizacja inwestycji będzie się odbywać w drugim półroczu. Pozyskano 10 tysięcy złotych od Konserwatora Zabytków i 50 tysięcy złotych z Urzędu Marszałkowskiego. 
p. P. Mówiński – stwierdził, że Pani Skarbnik bardzo szybko zapanowała nad budżetem. Podziękował za sprawną pracę. 
  
Komisja w wyniku głosowania 4 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Tucholskiego za I półrocze 2014 r. 
  
 Ad. 2. 
Analiza materiałów sesyjnych: 
1)  Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia porozumienia Powiatu Tucholskiego z Gminą Kęsowo na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa dróg powiatowych:  nr 1010C Wielka Komorza – Drożdzienica,  nr 1110 C Chojnice – Pamiętowo i nr 1019 C Przymuszewo – Drożdzienica (etap III)” (5-0-0). 
2)  Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Cekcyn na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 010302C Zalesie – Stary Sumin w gminie Cekcyn w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” (5-0-0). 
3)  Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kęsowo na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej 010401C Grochowo-Piastoszyn i 010402C Grochowo-Raciąż w miejscowości Grochowo, gmina Kęsowo”  w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (5-0-0). 
4)  Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Śliwice na zadanie pn. „Przebudowa ul. Kościelnej w Śliwicach” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (5-0-0). 
5)  Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tuchola na zadanie pn. „Przebudowa połączenia drogowego centrum miasta Tucholi z drogą wojewódzką nr 240” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (5-0-0). 
6)  projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2014 r. 
p. Skarbnik – omówiła zaproponowane zmiany w budżecie. Poinformowała, że dochody i wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 593.382,05 zł.  W dziale 600 – Transport i łączność następuje zmniejszenie o kwotę 1.011,47 zł. Jest to związane z oszczędnościami poprzetargowymi. W dziale 630 Turystyka dokonuje się zwiększenia o kwotę 23.903,85 zł. Zwiększenie jest związane z otrzymaniem środków finansowych za zrealizowany projekt „Organizacja Historycznego Pochodu Borowiaków w Tucholi” w ubiegłym roku. W dziale 750 dokonuje się urealnienia dochodów w wysokości 6.800 zł. W dziale 758 – Różne rozliczenia następuje zwiększenie o kwotę 321.922 zł w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi. W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia o kwotę 41.633,18 zł w związku z urealnieniem dochodów. W Domu Dziecka dokonuje się zwiększenia o kwotę 9.500 zł w związku z przekazaną darowizną. W Zespole orzekania o niepełnosprawności następuje zwiększenie o kwotę 6.000 zł w związku ze zwiększeniem dotacji na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. W rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonuje się zwiększenia w kwocie 13.765,47 zł w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego do projektu pn. „Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego”. W Powiatowym Urzędzie Pracy dokonuje się zwiększenia § 2690 w kwocie 119.700 zł z przeznaczeniem na finansowanie w 2014 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w Tucholi, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się zwiększenia w kwocie 50.555,08 zł w związku z otrzymaniem środków z budżetu krajowego dotyczącego rozliczenia końcowego projektu „Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie”.  Po stronie wydatków w dziale 020 - Leśnictwo dokonuje się zwiększenia § 4300 w kwocie 713,72 zł w związku z zabezpieczeniem planowanych wydatków. W Zarządzie Dróg Powiatowych dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa dokonuje się zwiększenia o kwotę 118.692,82 zł w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte od osób fizycznych na rzecz Powiatu Tucholskiego pod budowę ścieżki rowerowej Tuchola – Stobno. W dziale 750 Administracja publiczna dokonuje się zmniejszenia o kwotę 165.496,79 zł. W dziale 757 Obsługa długu publicznego dokonuje się zmniejszenia w kwocie 250.000 zł w związku z terminową spłatą raty poręczenia. Dokonuje się również zmniejszenia rezerwy ogólnej w kwocie 52.864,61 zł przenosząc środki do rozdziału 70005, § 4590. W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia o kwotę 620.923,18 zł związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów i przeznaczeniem ich na wydatki. Środki finansowe zwiększające dział zgodnie z potrzebami złożonym przez dyrektorów jednostek oświatowych zostaną przeznaczone na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki bieżące. Dokonuje się również w poszczególnych działach przeniesień pomiędzy paragrafami. 
  
Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2014 r. (5-0-0). 
7)  Komisja w wyniku glosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIII/310/2013  Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2014 (5-0-0). 
  
Sprawy bieżące: 
p. Przewodniczący – zaproponował wypracowanie przez Komisję wniosku dotyczącego określenia jasnych zasad przyjmowania wniosków przez Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności. O celowości wniosku w tej chwili decyduje się w sekretariacie Zespołu. 
  
Komisja wypracowała następujący wniosek: Komisja wnioskuje o określenie jasnych zasad przyjmowania wniosków przez Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności. 
  
Komisja w wyniku głosowania 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących przyjęła protokół z 33 posiedzenia Komisji. 
  
Na tym protokół zakończono.
 
Protokołowała:                                                                        Przewodniczący Komisji
 
Elżbieta Damasiewicz                                                                   Andrzej Myszkowski

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (22 września 2014)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (29 października 2014, 10:14:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 497