WSO

REGULAMIN
WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH
I AGROTECHNICZNYCH
W TUCHOLI

Spis treści:

§ 1. Wstęp.
§ 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych.
§ 3. Zasady kontroli wiadomości i umiejętności uczniów.
§ 4. Dostosowanie wymagań.
§ 5. Klasyfikacja śródroczna i końcowa.
§ 6. Egzamin klasyfikacyjny, poprawkowy i sprawdzian.
§ 7. Ocenianie zachowania uczniów.
§ 8. Nagrody i kary.
§ 9. Zasady skreślania z listy uczniów.
§ 10. Szkoły dla dorosłych.
§ 11. Zatwierdzenie regulaminu.

§ 1

Wstęp

 Niniejsze zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania są realizacją zadań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
Ocenianiu podlegają:
         -  osiągnięcia edukacyjne ucznia;
         -  zachowanie ucznia.
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.
Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
 -  informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie

-  udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
- motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
-   dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
-  umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod dydaktyczno-wychowawczej.

 


§ 2

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych

 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Każdy semestr kończy się klasyfikacją. Klasyfikacja końcoworoczna oparta jest o ocenę śródroczną.

2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych)  o:

-  wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych  (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z  obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych   z  realizowanego przez siebie programu nauczania (kryteria na poszczególne oceny);

-  sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

 -  warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny    klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych  zajęć edukacyjnych (PSO).

3. Na miesiąc przed klasyfikacją śródroczną i końcoworoczną, nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. W przypadku rażącego zaniedbywania obowiązków szkolnych proponowana ocena może ulec zmianie.

4. Bieżące ocenianie odbywa się w skali ocen:

Stopień Oznaczenie cyfrowe Skrót literowy
celujący 6 cel
bardzo dobry 5 bdb
dobry 4 db
dostateczny 3 dst
dopuszczający 2 dop
niedostateczny 1 ndst
W ocenach cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaków "+" (podwyższającego ocenę) oraz "-" (obniżającego ocenę) a nauczyciele uwzględniają to w przedmiotowych systemach oceniania.

5. W dokumentach szkolnych oceny klasyfikacyjne końcoworoczne podawane są w pełnym brzmieniu; przy opisie ocen klasyfikacyjnych śródrocznych można stosować odpowiednie skróty literowe.

6. Na ocenę osiągnięć edukacyjnych ucznia nie ma wpływu jego zachowanie, wygląd, światopogląd, status społeczny.

7. Zasady oceniania z religii (etyki) regulują odrębne przepisy. Ocenę z religii wlicza się do średniej ocen z przedmiotów edukacyjnych.

§ 3

Zasady kontroli wiadomości i umiejętności uczniów

1. Przyjmuje się następujące formy sprawdzania wiadomości i umiejętności:
● praca klasowa - jest to pisemne, zapowiedziane sprawdzenie umiejętności i wiadomości uczniów odbywające się w czasie jednej lub dwóch jednostek lekcyjnych, obejmujących większy zakres materiału programowego. Termin pracy klasowej uczeń powinien znać z tygodniowym wyprzedzeniem;
● sprawdzian  - jest to pisemne, zapowiedziane sprawdzenie umiejętności i wiadomości, obejmujące materiał z czterech - pięciu jednostek lekcyjnych trwające 15 - 20 minut, termin sprawdzianu powinien być podany przynajmniej
na poprzedniej lekcji  danego przedmiotu.
● kartkówka - jest to pisemne niezapowiedziane sprawdzenie wiadomości i umiejętności, obejmujące materiał z ostatnich trzech jednostek lekcyjnych, trwające do 15 minut.

Wszystkie prace pisemne powinny być ocenione
i zwrócone w ciągu dwóch tygodni; w przypadku języka polskiego termin wydłuża się o jeden tydzień.
W przypadku niedotrzymania terminu nauczyciel nie wstawia ocen niedostatecznych.

● kontrola bieżąca - jest to ustne sprawdzenie wiadomości i umiejętności uwzględniające zakres materiału maksymalnie z trzech ostatnich jednostek lekcyjnych oraz z wiedzy stale obowiązującej w danym przedmiocie.

Inne formy kontroli wiadomości i umiejętności nauczyciele ustalają z zespołem klasowym i są one zawarte w PSO.

2. Pytania powinny być tak sformułowane, aby w wyżej wymienionych formach kontroli wiadomości i umiejętności, w określonym czasie, uczeń mógł wyczerpująco udzielić odpowiedzi i sprawdzić pracę.

3. W ciągu tygodnia mogą się odbyć łącznie trzy prace pisemne typu praca klasowa, sprawdzian; nie więcej niż jeden w ciągu dnia.

4. Uczeń powinien mieć co najmniej siedem dni czasu na przygotowanie dłuższych zadań domowych (np. referat, wypracowanie).

5. W pierwszym dniu po przerwach świątecznych (Boże Narodzenie, Wielkanoc, ferie zimowe) uczeń jest zwolniony z odpytywania.

6. Uczeń, który wylosował "szczęśliwy numerek" jest zwolniony ze wszystkich form kontroli zajęć edukacyjnych z wyjątkiem zapowiedzianych prac klasowych i sprawdzianów.

7. Uczeń ma prawo do poprawienia cząstkowej oceny niedostatecznej w uzgodnionym z nauczycielem terminie. Oceny z prac klasowych i sprawdzianów uczeń powinien poprawić w terminie, który nie przekroczy dwóch tygodni od daty oddania danej pracy i wpisania oceny do dziennika. Daty oddania prac klasowych nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.

8. Uczeń, który był nieobecny w dniu sprawdzianu, ma obowiązek napisania pracy w wyznaczonym przez nauczyciela terminie.

9. Dwa tygodnie przed klasyfikacją semestralną lub roczną nie należy przeprowadzać prac klasowych i sprawdzianów, natomiast kartkówek w ostatnim tygodniu. Pisemne formy kontroli powinny być oddane na tydzień przed klasyfikacją.

10. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne nauczyciel przechowuje przez okres danego roku szkolnego. Pozostają one do wglądu uczniów i rodziców (opiekunów prawnych) na zasadach określonych przez nauczyciela.

11. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych).

12. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.

13. Każdy nauczyciel obowiązany jest do dokonania wpisu o sprawdzianie w dzienniku lekcyjnym używając symboli np. S1, S2, S3.

14. Nauczyciel powinien stosować następujące symbole
nad kolumnami ocen w dzienniku lekcyjnym:
S - sprawdzian,
K - kartkówka,
PK - praca klasowa,
O - odpowiedź,
ZD - zadanie domowe,
A - aktywność,
Z - zeszyt, obowiązująca dokumentacja,
R - referat.

15. Formy sprawdzania umiejętności i wiadomości, (prace klasowe, sprawdziany, kartkówki), z których oceny wystawiane są na drugi semestr, powinny odbywać się z chwilą rozpoczęcia drugiego semestru.

16. Nauczyciel obowiązany jest przestrzegać zasady rytmiczności oceniania wg tabeli:


 

§ 4

Dostosowanie wymagań

1. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej
na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii. W przypadku zwolnienia ucznia z ww. zajęć zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony.

4. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej zwalnia ucznia z wada słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.

§ 5

Klasyfikacja śródroczna i roczna

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wg skali określonej w § 2 i § 7.

2. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wg skali określonej w §2i § 7.

3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązujących zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy, ocenianego ucznia oraz wychowawcy internatu, jeżeli dotyczy wychowanka internatu.

4. W szkole zawodowej, która organizuje praktyczną naukę zawodu, wg zasad określonych odrębnymi przepisami, na podstawie umowy między szkołą a pracodawcą lub centrum kształcenia praktycznego bądź inną szkołą, ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych ustala:
-  w przypadku organizowania praktycznej nauki  zawodu u pracodawcy – opiekun (kierownik) praktyk,  w porozumieniu z osobami prowadzącymi zajęcia  praktyczne lub praktyki zawodowe,
-  w pozostałych przypadkach – nauczyciel lub   instruktor prowadzący zajęcia praktyczne lub  praktyki zawodowe, kierownik praktycznej nauki zawodu w porozumieniu z osobami prowadzącymi zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe.


5. Pierwszy semestr kończy się w ostatnim dniu pełnego tygodnia nowego roku kalendarzowego.

6. Miesiąc przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych  (semestralnych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej ocenie rocznej klasyfikacyjnej zachowania.

7. W przypadku rażącego zaniedbywania obowiązków szkolnych proponowana ocena może ulec zmianie.

8. Laureaci konkursów przedmiotowych i finaliści olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole ponadgimnazjalnej i dotychczasowych szkołach ponadpodstawowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną celującą. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego
o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

9. Uczeń kończy szkołę ponadgimnazjalną z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
   
10. Najlepszy uczeń w danym  typie szkoły, kończący szkołę ponadgimnazjalną, może otrzymać Statuetkę oraz tytuł Najlepszego Absolwenta Roku.


§ 6

Egzamin poprawkowy, klasyfikacyjny
i sprawdzian


 I. Egzamin klasyfikacyjny.

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku
lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw
do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej
z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4. W przypadku nie przyznania uczniowi prawa do składania egzaminu klasyfikacyjnego za pierwszy semestr, może on uczęszczać do szkoły po spełnieniu następujących warunków:

-   ustaleniu z nauczycielem terminu i zakresu   materiału do zaliczenia z danego przedmiotu lub przedmiotów,

-   systematyczne uczęszczanie na zajęcia edukacyjne.

5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

7. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

8. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) imiona i nazwiska nauczycieli,
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego,
3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,
4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

9. Dla ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, nieklasyfikowanego z zajęć praktycznych z powodu usprawiedliwionej nieobecności, szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć praktycznych.

10. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.

11. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjna jest ostateczna z zastrzeżeniem dz. III, pkt 1.

12. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 II. Egzamin poprawkowy.

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

2. Rada pedagogiczna może wyznaczyć uczniowi nawet dwa egzaminy poprawkowe z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że otrzymał ocenę zachowania, co najmniej poprawną.

3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz z części ustnej z wyjątkiem egzaminu z: informatyki, technologii informacyjnej oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zajęć praktycznych.

4. W szkole zawodowej egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych ma formę zadań praktycznych.

5. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej   szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

7. Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 6 podpunkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, w takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.

8. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) skład komisji,
2) termin egzaminu poprawkowego,
3) pytania egzaminacyjne,
4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

9. Termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. Po tym terminie ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż
do końca września.

11. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy programowy wyższej i powtarza klasę.

III. Sprawdzian.

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie do 7 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

- w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości, umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych, 

 -  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną  zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

4. W skład komisji wchodzą:

a) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

b) w przypadku rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
2) wychowawca klasy,
3) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
4) pedagog,
5) psycholog,
6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
7) przedstawiciel rady rodziców.

5. Nauczyciel może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.

6. Ustalona przez komisje roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych:

1) skład komisji,
2) termin sprawdzianu,
3) zadania (pytania) sprawdzające,
4) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

b) w przypadku rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania:

1) skład komisji,
2) termin posiedzenia komisji,
3) wynik głosowania,
4) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 

§ 7

Ocenianie zachowania uczniów

1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje ucznia oraz jego rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania.

2. Śródroczne i końcoworoczne oceny zachowania ustala się wg następującej skali:
          - wzorowe,
          - bardzo dobre,
          - dobre,
          - poprawne,
          - nieodpowiednie,
          - naganne.

3. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na  oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych.

4. Uczeń może nie uzyskać promocji do klasy programowo wyższej lub nie ukończyć szkoły, jeżeli po raz drugi z rzędu uzyskał naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania w tej szkole.

5. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
          -  wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
          -  postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
          -  dbałość o honor i tradycje szkoły,
          -  dbałość o piękno mowy ojczystej,
          -  dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz 
              innych osób,
          -  godne, kulturalne zachowanie się w szkole oraz poza
              nią,
          -  okazywanie szacunku innym osobom.

 


6. Szczegółowe kryteria ocen zachowania.
6.1 Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

a)  pracuje sumiennie i systematycznie - osiąga wyniki w  nauce na miarę swoich możliwości,

b)  regularnie i punktualnie uczęszcza do szkoły (łączna liczba nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych i  spóźnień nie może przekroczyć 5; usprawiedliwienia  mają być dostarczone w ciągu tygodnia od powrotu do szkoły),

c)  zawsze przynosi zeszyty, podręczniki, przybory szkolne,
d) zawsze dotrzymuje ustalonych terminów (np. zwrot  książek, podpisanych przez rodziców sprawdzianów,  oddanie projektu),
e) postępuje uczciwie, jest prawdomówny,
f)  przejawia szacunek wobec symboli narodowych,
g) jest zawsze taktowny, prezentuje wysoką kulturę    słowa, a jego postawa nacechowana jest życzliwością  w stosunku do innych,
h)  zachowuje się zgodnie z  ogólnie przyjętymi normami  moralnymi

i) nie narusza godności innych osób,

j)  okazuje szacunek wobec innych osób w szkole i poza  nią,

k)  swoja postawą podkreśla szacunek dla pracy swojej i innych,
1)   troszczy się o zdrowie własne i innych,
m) nie opuszcza samowolnie terenu szkoły, 

n) przestrzega regulaminu bhp pracowni oraz regulaminu wycieczek,
o) nie ulega nałogom czy uzależnieniom,
p) troszczy się o higienę i estetykę własną oraz otoczenia,  jest zawsze czysty i stosownie ubrany (skromnie, nie  wyzywająco, nie prowokująco; ubiera strój odświętny  na uroczystości szkolne), bez widocznego makijażu i  przesadnej biżuterii, nie nosić kolczyków w innych widocznych częściach ciała niż uszy,
q)  szanuje mienie szkolne i prywatne, 
r)   właściwie reaguje w miarę możliwości na dostrzeżone przejawy zła.

6.2. O uzyskaniu oceny wyższej decyduje spełnienie wszystkich kryteriów na ocenę dobrą i dodatkowo:

a)  na ocenę bardzo dobrą - co najmniej dwóch z  dodatkowych   kryteriów podanych w punkcie 3; łączna liczba nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych i spóźnień nie może przekroczyć 2,
b) na ocenę wzorową - co najmniej czterech z dodatkowych kryteriów podanych w punkcie 3; uczeń nie opuścił żadnej godziny lekcyjnej bez   usprawiedliwienia.
6.3. Do dodatkowych kryteriów decydujących o podwyższeniu oceny należą:
a.  aktywnie pracuje w samorządzie klasowym lub      szkolnym,
b. uczestniczy w konkursach przedmiotowych,
c. reprezentuje klasę lub szkołę w zawodach sportowych,
d. uczestniczy w organizowaniu imprez szkolnych i pozaszkolnych,społecznych, naukowych, artystycznych,
e. pomaga koleżankom i kolegom oraz innym potrzebującym osobom,
f. pracuje konsekwentnie nad przezwyciężeniem swoich niedostatków ibraków wiedzy.
6.4 Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który naruszył wymagania stawiane na ocenę dobrą, ale w wyniku uwag i upomnień zestrony wychowawcy, nauczycieli lub dyrekcji szkoły
pracuje nad poprawą swojego postępowania. Łączna liczba
nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych i spóźnień nie może przekroczyć 13. W przypadku spełnienia jednego z kryteriów na ocenę bardzo dobrą/wzorową, uczeń może uzyskać ocenę dobrą.
 
6.5  Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń lekceważąco odnoszący się do stawianych przez szkołę wymagań (określonych w kryteriach na ocenę dobrą). Przez lekceważenie rozumiemy brak poprawy postępowania, pomimo uwag i upomnień ze strony wychowawcy, nauczycieli i dyrekcji szkoły. Łączna liczba nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych i spóźnień nie może przekroczyć 20. W przypadku spełnienia trzech z kryteriów na ocenę bardzo dobrą/wzorową, uczeń może uzyskać ocenę poprawną.

6.6 Ocenę  naganną  otrzymuje  uczeń,  który notorycznie  łamie  zasady  zachowania ustalone przez szkołę i nie wykazuje żadnej chęci poprawy. Łączna liczba nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych i spóźnień przekracza 20.
W przypadku spełnienia co najmniej pięciu kryteriów na ocenę bardzo dobrą/wzorową, uczeń może uzyskać ocenę nieodpowiednią.

6.7 Wystawia się ocenę niższą od poprawnej za:
a) udowodnioną kradzież,
b) pobicia,
c) posiadanie, używanie lub dystrybucję narkotyków,
d) spożywanie alkoholu,
e) w przypadku interwencji policji (z udowodnieniem winy).
6.8. Ocenę zachowania ucznia ustala się według następującego trybu i zasad:
a. oceną wyjściową ustalenia oceny zachowania w szkole jest ocenadobra,
b. przesłanki potrzebne do wystawienia oceny gromadzone są w postaci uwag pozytywnych/negatywnych zapisywanych w  klasowych zeszytach spostrzeżeń o uczniach,
c. nauczyciele zobowiązani są na bieżąco odnotowywać swoje uwagi  i spostrzeżenia oraz informować o nich wychowawcę klasy,
d. ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po naradzie klasowej, której powinna nastąpić samoocena ucznia, ocena zespołu klasowegooraz po zasięgnięciu opinii innych nauczycieli,
e. ocena ustalona przez wychowawcę jest ostateczna
7. Ocena zachowania nieodpowiednia wyklucza pełnienie  przez ucznia jakichkolwiek funkcji w samorządzie uczniowskim, uczestnictwo w poczcie sztandarowym oraz reprezentowanie szkoły na zewnątrz.

a. Usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach szkolnych musi być uzasadnione:
     - zaświadczeniem lekarskim,
     - ustną lub pisemną prośbą rodziców (prawnych   opiekunów), 
       wyrażoną przed przewidywaną nieobecnością syna (córki);
       rodzic ma prawo nie podać powodu zwolnienia,
     - ustną prośbą ucznia,
     - prośbą instytucji (urzędu).

b. Uczniowie bądź rodzice (prawni opiekunowie) obowiązani są do natychmiastowego powiadomienia o nieobecności dziecka w szkole wychowawcę klasy w terminie nie przekraczającym 3 dni.

c. Nieobecność musi być usprawiedliwiona w ciągu tygodnia, w wyjątkowych wypadkach w ciągu dwóch tygodni.

d. Decyzję o usprawiedliwieniu podejmuje wychowawca klasy.

e. Ustala się obowiązkowe zebrania rodziców (wywiadówki) jeden raz w semestrze. Inne formy powiadamiania i kontaktu z rodzicami ustala wychowawca klasy.

§ 8

Nagrody i kary

1. Nagrody są przydzielane na wniosek:
      - rady pedagogicznej,
      - rady wychowawczej internatu,
      - rady rodziców,
      - rady samorządu szkolnego,
      - wychowawcy,
      - nauczyciela.

2. Nagrody mogą być:
      - ustne (pochwały),
      - pisemne (pochwały, listy gratulacyjne),
      - książkowe,
      - pieniężne,
      - rzeczowe,
      - wycieczki.

3. Kary – za przewinienie i przekroczenia stosuje się następujące kary:
      - upomnienie wychowawcy klasy, internatu (uczeń 
        opuścił do10 godzin lekcyjnych bez 
        usprawiedliwienia),
      - nagana wychowawcy klasy, internatu (uczeń opuścił
        od 11 do 15 godzin lekcyjnych bez 
        usprawiedliwienia),
      - nagana kierownika internatu,
      - nagana dyrektora szkoły , (uczeń opuścił od 16 do 20
        godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia),
      - nagana dyrektora szkoły z ostrzeżeniem (uczeń
        opuścił powyżej 20 godzin lekcyjnych bez 
        usprawiedliwienia),
      - usunięcie z internatu,
      - karne przeniesienie do innej klasy,
      - karne przeniesienie do innej szkoły,
      - skreślenie z listy uczniów.


4. Nagana dyrektora szkoły lub kierownika internatu skutkuje obniżeniem zachowania do oceny nieodpowiedniej lub nagannej.

5. Szkoła ma obowiązek zgłaszania właściwym organom wykroczeń uczniów.

§ 9

Zasady skreślania z listy uczniów

1. Uczeń może być skreślony z listy uczniów za:
       - posiadanie, rozprowadzanie, używanie narkotyków,
       - kradzież,
       - pobicie,
       - picie alkoholu,
       - dewastację mienia,
       - terroryzowanie rówieśników i innych osób,
       - ubliżanie nauczycielom i pracownikom szkoły,
       - wnoszenie na teren szkoły środków pirotechnicznych
          i alkoholu,
       - opuszczenie 25 i więcej godzin lekcyjnych     
          nieusprawiedliwionych w roku szkolnym.

2. Dyrektor może dokonać skreślenia z listy uczniów w formie decyzji administracyjnej za wykroczenie, które zostało uwzględnione w statucie szkoły na podstawie:
       - uchwały Rady Pedagogicznej dotyczącej danej sprawy,
       - opinii samorządu uczniowskiego wyrażonej na piśmie,
       - własnego postępowania sprawdzającego.

3. O swojej decyzji, bez względu czy jest to skreślenie z listy uczniów czy nie – dyrektor powiadamia Radę Pedagogiczną, ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
4. Uczniowi przysługuje prawo odwołania od decyzji dyrektora w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji do Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy.


§ 10

Szkoły dla dorosłych

Oceniania, klasyfikowanie i promowanie słuchaczy w szkołach dla dorosłych reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i  Sportu z dnia 7 września 2004 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych – rozdział 3 (Dz. U. Nr 199, poz. 2046).

 


§ 11

Zatwierdzenie regulaminu

Regulamin został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną
w porozumieniu z Radą Rodziców i Radą Samorządu Uczniowskiego w dniu


Wytworzył: administrator (3 marca 2008)
Opublikował: Regina Wrębel (3 marca 2008, 12:04:27)

Ostatnia zmiana: Regina Wrębel (4 marca 2008, 08:01:36)
Zmieniono: 2008-03-04

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3073

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij