Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na dosatawę autobusu użwanego

Zamawiający:
Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych
ul. Nowodworskiego 9-13, 89-500 Tuchola
NIP: 561-14-25-168
Tel. 052 334 84 83
Fax 052 334 89 76
e-mail: zslia@tuchola.pl
Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007r. Nr 223 poz. 1655)

dostawa autobusu używanego

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 34.12.10.00-1

1. Przedmiotem zamówienia jest nabycie autobusu używanego o parametrach opisanych poniżej.
2. Używany autobus wykorzystywany będzie do przewozów uczniów szkoły. Autobus powinien być sprawny technicznie i zdatny do natychmiastowej eksploatacji.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - tzn. minimalne wymagania techniczne i użytkowe autobusu. Opisy te zawierają minimalne wymagania, co oznacza, że Wykonawca może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi:
1) rok produkcji: od 1999 do 2005 roku
2) przebieg do 270 tys udokumentowany
3) Ilość osób łącznie z kierowcą – 24
4) Moc silnika od 120 KM do 160 KM
5) Rodzaj silnika – diesel
6) Skrzynia biegów – manualna
7) Stan pojazdu – bezwypadkowy
8) Wyposażenie dodatkowe:
- wspomaganie kierownicy
- ABS
- klimatyzacja
- hak z możliwością szybkiego montażu i demontażu
- tachograf z legalizacją
- kontrola trakcji
- panoramiczne szyby
- wykładzina antypoślizgowa
- radio CD z MP3
- nagłośnienie z mikrofonem – przód-tył
4. Do oferty należy dołączyć:
1) dokładne (szczegółowe) opisy parametrów funkcjonalnych, użytkowych, technicznych i innych wymaganych elementów w zakresie umożliwiającym ocenę spełnienia określonych przez Zamawiającego minimalnych wymagań.
2) Kopię dowodu rejestracyjnego
3) Kopie aktualnych badań technicznych
4) Dokumentację DTR w tym książkę obsługi technicznej
5) Kolorowe, czytelne zdjęcia pojazdu w różnych ujęciach oraz wnętrza pojazdu, tak aby można było właściwie ocenić stan pojazdu.
6) Wycenę rzeczoznawcy wpisanego do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Motoryzacji i Ruchu Drogowego potwierdzającą parametry oferowanego autobusu.
5. Autobus musi spełniać wymagania aktualnych przepisów i norm dotyczących przewozu osób.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania oględzin oferowanego autobusu. Wobec powyższego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić autobus po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu przyjazdu. Wykonawca jest zobowiązany także udostępnić wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące oferowanego autobusu.

Termin realizacji zamówienia: w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać u Zamawiającego przy ul. Nowodworskiego 9-13, 89-500 Tuchola, w sekretariacie.
Specyfikacja jest zamieszczona na stronie www.bippowiat.tuchola.pl

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Spełniają warunki art. 22 ust. 1 ustawy.
2) Nie podlegają wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na postawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy;
3) Spełniają pozostałe warunki określone w SIWZ.
Zamawiający oceniać będzie jedynie oferty ważne, spełniające wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych i warunki niniejszej specyfikacji.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” na podstawie informacji zawartych w złożonych dokumentach.
Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ust 3 ustawy.
Zamawiający dokona oceny spełniania tych warunków na podstawie wymaganych dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawców.
Wykonawca, ubiegający się o zamówienie publiczne, musi załączyć do oferty wymagane oświadczenia lub dokumenty:
1) Wypełniony formularz oferty;
2) Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w SIWZ wynikające i określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz, że nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy;
3) W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
a. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Oferty należy składać u Zamawiającego, w sekretariacie Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych ul. Nowodworskiego 9-13, 89-500 Tuchola.
Termin składania ofert upływa dnia 12.08.2008 r. o godz.09:00.
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest:
Elżbieta Górna – Sekretarz Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych,

Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.08.2008 r. o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego w gabinecie dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych, ul. Nowodworskiego 9-13, 89-500 Tuchola.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
- Cena autobusu - 100 %


Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie zamierza stosować aukcji elektronicznej.


Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zamieszczono na stronie portalu Urzędu Zamówień Publicznych www.portal.uzp.gov.pl dn.04-08-2008
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zamieszczono na stronie www Zamawiającego www.bippowiat.tuchola.pl dn. 04-08-2008
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zamieszczono w siedzibie Zamawiającego dn. 04-08-2008

Załączniki:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (138kB) pdf
Formularz ofertowy (39kB) pdf
Oświadczenie (46kB) pdf
Projekt umowy (43kB) pdfmetryczka


Wytworzył: Irena Gabrych (4 sierpnia 2008)
Opublikował: Regina Wrębel (4 sierpnia 2008, 15:34:30)

Ostatnia zmiana: Szymon Hoppe (18 sierpnia 2011, 14:20:28)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1820