Regulamin

                                                             
REGULAMIN NABORU
NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
W SPECJALISTYCZNYM OŚRODKU WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W TUCHOLI
 
Rozdział 1
Przepisy ogólne
 
§ 1
1. Podstawa prawna:
a) ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).
b) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2009 nr 50 poz. 398).
c) regulamin organizacyjny Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy                      w Rodzinie w Tucholi.
2. Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na stanowiska urzędnicze w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowiska pracy.
3. Kierownik może odstąpić od przeprowadzania procedury, jeśli zatrudnienie na danym stanowisku związane jest z przesunięciem pracowników w ramach jednostki.
4. Procedurze nie podlega zatrudnienie na stanowiskach pracowników obsługi.
 
§ 2
1. Szczegółowe zasady procesu rekrutacji pracowników do Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi określa niniejszy regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi.
 
§ 3
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych;
2)  Regulaminie – należy przez to rozumieć regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi;
3) Kierowniku – należy przez to rozumieć Kierownika Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi;
4) Ośrodek – należy przez to rozumieć Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie;
5) Komisji – należy przez to rozumieć komisję rekrutacyjną,
6) Kandydatach – należy przez to rozumieć kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, którzy biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym,
7) Postępowaniu sprawdzającym – należy przez to rozumieć przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej lub (oraz) testu kwalifikacyjnego z kandydatami spełniającymi wymogi formalne.
 
Rozdział 2
Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej
na wolne stanowisko urzędnicze
 
§ 4
1. Potrzebę zatrudnienia pracownika zgłasza Kierownik bezpośrednio Staroście składając odpowiedni wniosek (załącznik nr 1) wraz z uzasadnieniem utworzenia nowego stanowiska pracy bądź zatrudnienia na powstałym wakacie z dwumiesięcznym wyprzedzeniem.
2. Wnioskujący wraz z wnioskiem zobligowany jest do przedłożenia projektu opisu stanowiska na wolne miejsce pracy (załącznik nr 2).
3. Akceptacja zadań stanowiska pracy i wymagań wobec kandydata przez Starostę powoduje rozpoczęcie procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze.
4. W przypadku, gdy możliwe jest obsadzenie stanowiska urzędniczego w drodze awansu lub przesunięcia pracownika nie przeprowadza się naboru.
   
Rozdział 3
Powołanie komisji rekrutacyjnej
 
§ 5
1. Po wydaniu przez Starostę dyspozycji przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Ośrodka powołuje komisję rekrutacyjną.
 
§ 6
1. Postępowanie rekrutacyjne przygotowuje i prowadzi komisja powoływana każdorazowo do prowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze.
2. Komisję powołuje Kierownik.
 
§ 7
1. Komisja składa się przynajmniej z dwóch członków.
2.W skład komisji mogą wchodzić:
      1) kierownik,
      2) pracownik Ośrodka wyznaczony przez Kierownika,
      3)pracownik prowadzący sprawy osobowe, będący jednocześnie sekretarzem komisji lub osoba wyznaczona przez Starostę.
   4)inna osoba upoważniona przez Kierownika posiadająca wiedzę i umiejętności w celu merytorycznego sprawdzenia czy kandydat spełnia wymagania określone w ogłoszeniu.
3.Do skuteczności czynności podejmowanych przez komisję wymagana jest obecność przynajmniej 2 członków.
4. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy.
5. Propozycje pytań do testu kwalifikacyjnego oraz najważniejszych zagadnień do rozmowy kwalifikacyjnej przygotowują członkowie komisji.
 
 
Rozdział 4
Etapy naboru
 
§ 8
1. Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:
1) ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko w Ośrodku,
2) składania dokumentów aplikacyjnych przez kandydatów,
3)wstępnej selekcji kandydatów – analizy dokumentów aplikacyjnych,
4)ogłoszenia listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne,
5)selekcji końcowej kandydatów w ramach której można  przeprowadzić razem lub do wyboru:
- test kwalifikacyjny,
- rozmowę kwalifikacyjną.
6) sporządzenia protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko urzędnicze,
7) podjęcia decyzji o zatrudnieniu,
8) ogłoszenia wyników naboru.
 
§ 9
1. Nadzór nad procesem rekrutacji sprawuje Kierownik Ośrodka.
 
Rozdział 5
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
 
§ 10
1. Ogłoszenie o naborze publikowane jest:
1)  Biuletynie Informacji Publicznej ,
2) na tablicy ogłoszeń w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi,
3) dodatkowo możliwe jest opublikowanie ogłoszenia w prasie oraz przekazanie Powiatowemu Urzędowi Pracy w Tucholi, Starostwu Powiatowemu w Tucholi.
2.Ogłoszenie o naborze powinno zawierać:
1) nazwę i adres Ośrodka,
2) określenie wolnego stanowiska,
3) określenie wymagań związanych ze stanowiskiem, zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe,
4) wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,
5)wskazanie wymaganych dokumentów,
6) określenie terminu i miejsca składania dokumentów.
 
3.Termin składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.
4.Wzór ogłoszenia stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.
 
 
Rozdział 6
Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych
 
§ 11
1. Po ogłoszeniu następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych pracą na wolnym stanowisku w Ośrodku.
2. Ustala się, że dokumentami, o których mowa ust.1 są w szczególności:
1) curriculum vitae,
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie kandydata,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających szczególne uprawnienia zawodowe kandydata,
5) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,
6) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.
7) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 
 
Rozdział 7
Metody i techniki naboru, system oceniania kandydatów
 
§ 12
1. Po upływie terminu złożenia dokumentów, określonym w ogłoszeniu o naborze następuje otwarcie kopert z dokumentami aplikacyjnymi oraz ich analiza pod względem zgodności z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu o naborze.
 
§ 13
1. Informację o zatwierdzonej przez komisję liście kandydatów spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze upowszechnia się w BIP podając liczbę kandydatów oraz datę przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych. Jednocześnie osoby spełniające wymagania formalne zostaną powiadomione o dacie i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej indywidualnie.
 
§ 14
1. Metodą naboru jest postępowanie rekrutacyjne prowadzone przez komisję zgodnie z zasadami wynikającymi z regulaminu.
§ 15
1. Przyjmuje się test kwalifikacyjny oraz rozmowę kwalifikacyjną jako techniki selekcji końcowej wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze.
2. O wyborze jednej, dwóch lub dodatkowej techniki naboru rozstrzyga Kierownik.
§ 16
Celem testu kwalifikacyjnego jest m.in. sprawdzenie wiedzy i umiejętności kandydatów zadeklarowanych w dokumentach aplikacyjnych oraz ich predyspozycji psychicznych do wykonywania zadań na wolnym stanowisku.
§ 17
Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest m.in.:
1) nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem,
2)  weryfikacja informacji zawartych w dokumentach aplikacyjnych,
3) ocena predyspozycji kandydata do prawidłowego wykonywania zadań na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór.
 
§ 18
1. Przyjmuje się system punktowy jako sposób oceniania kandydatów w postępowaniu sprawdzającym.
 
§ 19
1. Po zakończeniu postępowania sprawdzającego komisja dokonuje podliczenia punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów.
 
Rozdział 8
Ogłoszenie wyników
 
§ 20
1.Komisja rekomenduje do wyboru na wolne stanowisko urzędnicze kandydata, który uzyskał najwyższą ilość punktów spośród wszystkich kandydatów albo wnosi o zakończenie procedury naboru z powodu nie wybrania żadnego kandydata.
2. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu wyłonionego kandydata podejmuje Kierownik.
 
Rozdział 9
Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko pracy
 
§ 21
1. Komisja sporządza protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze.
2. Wynik postępowania rekrutacyjnego oraz protokół przeprowadzonego naboru zatwierdza Kierownik.
3. Protokół zawiera w szczególności:
1) określenie stanowiska urzędniczego, na które był przeprowadzany nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy kandydatów uszeregowanych według spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,
2) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru, 
3) uzasadnienie danego wyboru.
4. Wzór protokołu określa załącznik nr 5 do regulaminu.
 
 
Rozdział 10
Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko pracy
 
§ 22
1. Po zatwierdzeniu przez Kierownika wyniku postępowania oraz protokołu przeprowadzonego naboru upowszechnia się informacje o wynikach naboru.
2. Informacje o wynikach naboru upowszechnia się niezwłocznie.
3. Informacja zawiera w szczególności:
1) nazwę i adres Ośrodka,
2) określenie stanowiska urzędniczego,
3) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania,
4) uzasadnienie dokonanego wyboru lub uzasadnienie nie zatrudnienia żadnego kandydata.
4. Informację o wynikach naboru upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres co najmniej 3 miesięcy.
5. Wzór informacji o wynikach naboru określa załącznik nr 6 do regulaminu.
 
§ 23
1. Wybrany kandydat który po raz pierwszy obejmie etat urzędniczy, zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych, musi odbyć służbę przygotowawczą zakończoną zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym.
2. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze konkursu ustał w ciągu 3 miesięcy od zatrudnienia, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole naboru.
 
Rozdział 11
Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi
 
§ 24
1. Dokumenty aplikacyjne kandydata wyłonionego w postępowaniu rekrutacyjnym dołącza się  do jego akt osobowych.
2. Dokumenty aplikacyjne osób wymienionych w protokole przeprowadzonego naboru będą przechowywane w archiwum zakładowym.
 

metryczka


Wytworzył: Aleksandra Myszka (20 marca 2009)
Opublikował: Aleksandra Myszka (20 marca 2009, 09:59:06)

Ostatnia zmiana: Agata Fröhlke (8 sierpnia 2017, 13:10:08)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5850