Z A P R O S Z E N I E do składania ofert na opracowanie: koncepcji architektonicznej IV pietra w Szpitalu Tucholskim Sp. z o.o. z uwzględnieniem jej dostosowania do potrzeb sakralnychZ A P R O S Z E N I E
do składania ofert na opracowanie:
 koncepcji architektonicznej
IV pietra w Szpitalu Tucholskim Sp. z o.o.
z uwzględnieniem jej dostosowania do potrzeb sakralnych
 
I.     Zamawiający:
Szpital Tucholski Sp. z o.o.
ul. Nowodworskiego 14-18
89-500 Tuchola
 
II.  Opis przedmiotu zamówienia:
1.      Miejsce objęte zamówieniem:
Opracowanie obejmuje salę konferencyjną zlokalizowaną w siedzibie Szpitala Tucholskiego Sp. z o.o.  przy ul. Nowodworskiego 14-18 w Tucholi, na IV piętrze budynku głównego Szpitala Tucholskiego Sp. z o.o.  Powierzchnia całkowita pomieszczeń objętych niniejszym zaproszeniem obejmuje  63 m2.
Zamawiający przewiduje dla tego pomieszczenia następujące funkcje:
1)     Sala konferencyjna (miejsce walnych zgromadzeń wspólników, zebrań i spotkań pracowniczych, wykładów, szkoleń, spotkań pacjentów i ich rodzin itp.)
2)     Kaplica szpitalna  (możliwość odprawiania nabożeństw, spotkań pacjentów z duchownymi itp.).
 
2.      Wytyczne programowo – przestrzenne:
Celem koncepcji ma być harmonijne zabezpieczenie interesu i potrzeb różnych użytkowników przedmiotowego pomieszczenia (organów spółki, wspólników, pracowników, duchownych, pacjentów, wykładowców) poprzez przedstawienie optymalnego sposobu zagospodarowania pomieszczeń.
Koncepcja powinna obejmować zagospodarowanie pomieszczeń objętych zaproszeniem poprzez przedstawienie propozycji przebudowy i/lub modernizacji pomieszczenia w celu zapewnienia realizacji zakładanych funkcji – sala konferencyjna z dostosowaniem jej wykorzystania również dla potrzeb sakralnych.
 
3.      Wizja lokalna pomieszczenia:
W celu umożliwienia zapoznania się z aktualnym stanem pomieszczeń, jego bezpośrednim sąsiedztwem itp. Zamawiający przewiduje wizję lokalną pomieszczeń  objętych zaproszeniem dla zainteresowanych wykonawców w dniach od 20.01.2016 – 29.01.2016  r.
Osobą  upoważnioną  przez Zamawiającego  do  kontaktów  jest:
Pan Arkadiusz Łosiński nr tel.   519 323 212
 
III.             Sposób opracowania koncepcji:
Koncepcję należy przedstawić w formie:
1)     graficznej – na którą składa się zagospodarowanie pomieszczenia objętego zaproszeniem, z uwzględnieniem proponowanych rozwiązań architektonicznych,   kolorystyki, oświetlenia, itp.
2)     opisowej – na którą składa się opis koncepcji zagospodarowania pomieszczenia z uwzględnieniem jego planowanych funkcji, projektowanych rozwiązań architektonicznych oraz zbiorcze – szacunkowe  zestawienie kosztów realizacji projektu zwartego w koncepcji.
 
IV.               Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
Zamawiający oczekuje wykonania koncepcji architektonicznej Sali Konferencyjnej w Szpitalu Tucholskim Sp. z o.o. z uwzględnieniem jej dostosowania również do potrzeb sakralnych do dnia 29.02.2016 r.  
 
V.                     Wymagania dotyczące przekazania opracowanych dokumentów:
Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć opracowanie objęte niniejszym zapytaniem w ilości 2 kompletów, wydrukowanych i oprawionych wraz z tożsamą wersją elektroniczną zapisaną na twardym nośniku ( w formatach: .doc oraz .pdf).
 
VI.              Warunki udziału w postępowaniu:
Uczestnikami postępowania mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, podmioty organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz zespoły autorskie utworzone przez te podmioty, które:
1)     udokumentują swoje wykształcenie i kwalifikacje do opracowania przedmiotu zapytania ;
2)     złożą oświadczenie, że przedstawiona koncepcja nie narusza praw osób trzecich.
 
VII.           Kryterium wyboru oferty:
Prace oceniane będą wg następujących kryteriów:
1)     Cena – do 70 pkt;
2)     Walory estetyczne, oryginalność projektu – 10 pkt;
3)     Stopień realności wykonania i walory ekonomiczne koncepcji – do 20 pkt.
 
VIII.        Termin, miejsce i forma składania ofert:
                  Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście lub listownie) w siedzibie
                  Zamawiającego, Sekretariat pokój nr 1 do dnia 29.02. 2016 r. do godz. 09:00,
                  opakować w jednej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego i opatrzonej
                  napisem:   „Oferta  na opracowanie  koncepcji architektonicznej IV pietra w
                  Szpitalu Tucholskim Sp. z o.o.  z uwzględnieniem jej dostosowania do potrzeb
                   sakralnych”  
Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, zawartych w punkcie VI Zaproszenia do składania ofert oraz wstępną koncepcję zagospodarowania pomieszczenia objętego niniejszym zaproszeniem.
W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Osobą do kontaktów z oferentami jest:
Prezes Zarządu – lek. med. Jarosław Katulski , tel. 52 33 60 503, mail: sekretariat@szpitaltuchola.pl 
 
IX.              W przypadku wybrania Państwa oferty, zostaną Państwo poinformowania o miejscu i terminie podpisania umowy.
 
 
 metryczka


Wytworzył: Renata Remus (11 stycznia 2016)
Opublikował: Renata Remus (11 stycznia 2016, 13:39:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 993