4


Protokół nr 4/2011
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia,
które odbyło się 24 stycznia 2011 r.
 
Obecni według listy obecności oraz pani Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Jan Przybysz – członek Zarządu Powiatu.
 
Posiedzeniu przewodniczy pan Andrzej Myszkowski – Przewodniczący Komisji.
 
Tematyka posiedzenia:
1.      Analiza materiałów sesyjnych.
2.      Przygotowanie projektu planu pracy Komisji.
 
Ad. 1.
Analiza materiałów sesyjnych:
1)     projekt budżetu Powiatu Tucholskiego na 2011 r. wraz z autopoprawkami Zarządu
p. Przewodniczący – poprosił panią Skarbnik o przedstawienie projektu budżetu na 2011 r. wraz z uwzględnionymi autopoprawkami Zarządu Powiatu.
p. Skarbnik – omówiła projekt budżetu wraz z autopoprawkami. Poinformowała, że dochody i wydatki zostały zmniejszone o kwotę 1.175.625,00 zł i wynoszą  70.626.727,60  zł. Zmniejszenia wynikają między innymi z przeniesienia zadań inwestycyjnych dotyczących budowy ścieżek rowerowych Tuchola – Stobno oraz Gostycyn – Piła na rok 2012. Nastąpiło też zmniejszenie dofinansowania do ścieżek rowerowych  z Gminy Tuchola i Gminy Gostycyn w kwocie 1.000.000,00 zł i zmiany zadań inwestycyjnych. Było dofinansowanie z Gminy Śliwice na drogę 1017C w kwocie - 800.000 zł oraz dofinansowanie do wykupu nieruchomości z Gminy Śliwice w wysokości 100.000 zł. Wprowadzono dofinansowanie  z Gminy Cekcyn do drogi 1026C w kwocie 200.000 zł, dofinansowanie Gminy Kęsowo do odnowy dróg 300.000 zł. Równocześnie planuje się pozyskać środki z rezerwy subwencji ogólnej z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych z preferencją zadań inwestycyjnych obejmujących budowę lub przebudowę mostów, na przebudowę mostu w Nowym Młynie. Z rezerwy budżetu państwa planuje się pozyskać  na ten cel 1.500.000 zł. Dokonuje się też zwiększenia o kwotę 24.375,00 zł. Zwiększenie wynika z podpisanego porozumienia w sprawie  dofinansowania do termomodernizacji DPS Wysoka z UE. Zmniejszono też zadanie dotyczące przebudowy drogi powiatowej 1005C  budowa ścieżki rowerowej  zmniejszono o 2.500.000,00 zł i wynosi po zmianach 0,00zł. Zmniejszono zadanie dotyczące przebudowy drogi powiatowej 1038C  budowa ścieżki rowerowej zmniejszono o 2.500.000,00 zł i wynosi po zmianach 0,00zł. Zmniejszono zadanie dotyczące rozbudowy drogi powiatowej 1017C  Śliwice – Lińsk  zmniejszono o 1.600.000,00 zł i wynosi po zmianach 0,00zł. Zwiększono zadanie dotyczące rozbudowy drogi nr 1026C  Cekcyn etap II o 1.000.000,00 zł i wynosi po zmianach 1.000.000,00 zł. Zwiększono zadanie dotyczące przebudowy drogi nr 1036C na odcinku Bruchniewo – Jania Góra o 100.000,00 zł i wynosi po zmianach 200.000,00zł. Zwiększono zadanie dotyczące odnowy dróg o 1.100.000,00 zł i wynosi po zmianach 1.200.000,00 zł. Zwiększono zadanie dotyczące budowy mostu o 3.000.000,00 zł. W Starostwie Powiatowym dokonuje się zmniejszenia  o kwotę 108.125,00 zł. Zmniejsza się tu § 4010 i § 4300 z przeznaczeniem na udział własny w zadaniu inwestycyjnym dotyczącym DPS, DD i na zwiększenie dotacji. W rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze  dokonuje się zwiększenia o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację Domu Dziecka w wyniku protokołu straży pożarnej. W rozdziale 85202 dokonuje się zwiększenia o kwotę 32.500,00 zł z przeznaczeniem na termomodernizację DPS. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się zwiększenia wydatków na dotacje z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych o  kwotę 20.000 zł,  i wynosi po zmianach 50.000,00 zł. Dokonuje się też zwiększenia wydatków na dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  o  kwotę 30.000 zł, i wynosi po zmianach po 40.000,00 zł na kulturę i na sport.
p. Starosta D. Gromowska – dodała, że zdjęcie środków ze ścieżek na terenie Gmin Tuchola i Gostycyn uzgodniła z Burmistrzem i Wójtem. Dodatkowo wprowadzono inwestycję związaną z przebudową mostu w Nowym Młynie. Ma to być realizowane po części z rezerwy celowej budżetu Państwa.
 
Komisja 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Tucholskiego na 2011 r. wraz z autopoprawkami Zarządu Powiatu.
 
2)     projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2011 - 2024
p. Skarbnik – w stosunku do wcześniej analizowanego projektu uchwały dodano paragraf 4 mówiący o tym, że planowaną nadwyżkę w WPF planuje się przeznaczyć na spłatę długu.
 
 Komisja 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2011 – 2024.
 
3)     projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Tucholskiego na lata 2011 – 2013
p. Skarbnik – w tym projekcie nie zostały ujęte zadania jednoroczne. Jest to program, jaki Zarząd zaproponował do realizacji.
p. Starosta D. Gromowska – Zarząd zaproponował w WPI jako jedno z zadań budowę pływalni. Jest to spowodowane tym, że programy zewnętrzne przewidują dofinansowywanie takich zadań. Chodzi o pływalnię przyszkolną, z której będą mogli korzystać również mieszkańcy.
p. Przewodniczący – zapytał jaki byłby koszt budowy i koszty utrzymania. Czy były robione takie wyliczenia.
p. J. Przybysz – koszt budowy to kwota około 5 milionów złotych. Nie były robione kalkulacje dotyczące utrzymania obiektu, ale należy się spodziewać, że Powiat się na tym nie dorobi. Dodał, że jeżeli nie zostaną pozyskane środki unijne to realizacja nie wchodzi w grę.
p. M. Gaca – uważa, że utrzymanie pływalni na pewno się nie zbilansuje. Zyskiem jednak będzie rehabilitacja i to, że młodzież będzie umiała pływać. Pewnie we współfinansowanie będzie można włączyć gminy.
 
Komisja 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Tucholskiego na lata 2011 – 2013.
 
p. Przewodniczący – poprosił o informację na temat Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i na temat finansowania turnusów rehabilitacyjnych w tym roku.
p. Starosta D. Gromowska – poinformowała, że PFRON boryka się z problemami finansowymi i chyba trzeba będzie przesunąć środki z turnusów na inne zadania. W związku z tym regulaminy przyznawania środków będą musiały zostać zmienione.
p. J. Przybysz – do tej pory była sytuacja taka, że składano wnioski np.. w lipcu i do tego dołączano rachunki. Na koniec roku jeżeli wniosek nie został zrealizowany to odsyłano rachunki z informacją, że nie otrzyma się dofinansowania. Jest propozycja, aby tych wniosków nie odsyłać tylko realizować.
p. Przewodniczący – pyta jak wygląda sytuacja, ponieważ wiele osób składa wnioski i prosi lekarzy podstawowej opieki o ich wypełnienie. Przychodnie chciałyby wiedzieć jakie będą priorytety przyznawania środków.
p. Starosta D. Gromowska – poinformowała, że wybiera się do PFRON w Warszawie. Wtedy będzie wiadomo jakie działania podejmować.
p. J. Przybysz – dodał, że być może są to działania zmierzające do likwidacji PRFON. Jeśli chodzi o pomoc dzieciom, to być może uda się z subwencji oświatowej wspomóc. Poinformował, że na sesję zostanie wprowadzone sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Takie sprawozdanie musi zostać w miesiącu styczniu przedstawione i do 17 lutego dostarczone do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Jest to zgodne z ustawą o stopniach awansu zawodowego nauczycieli.
p. M. Mróz – poinformował, że na sesję zostanie wprowadzony projekt uchwały w sprawie zmiany planu pracy Rady Powiatu na 2011 r. W planie nie została ujęta informacja o pracy Powiatowego Urzędu Pracy w 2010 r. W związku z tym został przygotowany projekt uchwały.
 
p. Przewodniczący – odczytał pismo od Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych Powiatu Tucholskiego „Dziecko w Rodzinie”. Stowarzyszenie zwraca się o dofinansowanie zakupu szczepionek przeciw HPV dla 10 dziewczynek z rodzin zastępczych.
p. Starosta D. Gromowska – poinformowała, że rodziny zastępcze otrzymują dofinansowanie z budżetu Powiatu. Takie samo pismo wpłynęło do Zarządu Powiatu. Umówiła się z prezesem Stowarzyszenia, bo chce uzyskać więcej informacji.
p. M. Gaca – zastanawia się, czy na tej zasadzie inne osoby i podmioty nie zaczną składać wniosków.
p. Przewodniczący – uważa, że decyzję będzie musiał podjąć Zarząd, dlatego powinien to przeanalizować. Komisja popiera działania związane z profilaktyką. Ponadto przedstawił pismo Przewodniczącego Rady dotyczące wniosku przewodniczącego Zarządu Oddziału NSZZ „Solidarność’ dotyczącego informowania go o posiedzeniach Rady i Komisji.
p. M. Mróz – dodał, że wpłynęło pismo, w którym zarzucono mu, że nie informuje o posiedzeniach Rady. W piśmie było życzenie, aby kontynuować tradycję przekazywania materiałów sesyjnych i informować o posiedzeniach Komisji.
 
Komisja uznała, że posiedzenia są jawne. Informacja jest wywieszona na tablicach ogłoszeń i ukazuje się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej. Nie ma więc potrzeby dodatkowego wysyłania informacji o posiedzeniach.
 
Ad. 2.
Plan pracy Komisji znalazł się w materiałach sesyjnych. Komisja nie zajmowała się tym tematem ponownie.
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia.
 
Na tym zakończono protokół.
 
Protokołowała:                                                                               Przewodniczący Komisji
 
Elżbieta Damasiewicz                                                                         Andrzej Myszkowski
 
 

Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (24 stycznia 2011)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (18 maja 2011, 10:59:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1429

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij