9


Protokół Nr 9/2011
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia,
które odbyło się 12 września 2011 roku
 
Obecni według listy obecności oraz pani Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu.
 
W posiedzeniu uczestniczy pięciu członków Komisji.
 
Tematyka posiedzenia:
  1. Informacja o bieżącej działalności powiatowej służby zdrowia. Funkcjonowanie poradni specjalistycznych.
  2. Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu za I półrocze 2011r.
  3. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
 
Ad. 1
p. Przewodniczący – poinformował, że przedmiotem posiedzenia miała być informacja o bieżącej działalności Szpitala Tucholskiego i poradni specjalistycznych. Jest to okres przed kolejnym trzyletnim kontraktowaniem usług. Niestety dzisiaj dowiedział się, że Prezes Spółki nie może przybyć na dzisiejsze posiedzenie.
p. Starosta – poinformowała, że Zarząd wyraził zgodę na wydzierżawienie pomieszczeń firmie zewnętrznej w celu prowadzenia oddziału kardiologicznego i stacji dializ. Na sesji będzie pan Prezes i inspektor nadzoru, którzy będą udzielali wyjaśnień.
p. Przewodniczący – zaproponował, aby Komisja spotkała się w szpitalu i obejrzała obiekt.
p. M. Gaca  - poinformował, że na nowej części, gdzie znajduje się poradnia chirurgiczna przecieka strop.
p. Starosta – poinformowała, że podjęła decyzję o przeprowadzeniu audytu inwestycyjnego całego zadania m.in. ze względu na dużą ilość robót dodatkowych. Audyt będzie obejmował całe zadanie, ponieważ Zarząd chce mieć pewność, że inwestycja była dobrze prowadzona.
 
Na posiedzenie przybyli: p. Danuta Tyda i p. Piotr Mówiński. Od tej pory w posiedzeniu uczestniczy 7 członków Komisji.
 
p. M. Gaca – dodał, że tylko część poradni specjalistycznych kontraktuje szpital. Pozostała część jest kontraktowana bezpośrednio przez lekarzy lub przez spółki zewnętrzne.
p. Przewodniczący – poinformował, że wpłynęła odpowiedź Zarządu Powiatu na wniosek Komisji złożony w kwietniu i dotyczący utworzenia poradni rehabilitacji kardiologicznej. Odczytał odpowiedź, która znajduje się w teczce Komisji. Stwierdził, że przychodzą do niego pacjenci, którzy muszą zrobić np. do medycyny pracy zdjęcia rtg płuc. W Szpitalu Tucholskim nie można zrobić tego odpłatnie.
p. Starosta – poinformowała, że ten sprzęt został zakupiony z udziałem środków unijnych i dlatego nie można pobierać opłat za wykonywane zdjęcia.
p. Przewodniczący – uważa, że to duże uproszczenie. Bardzo dużo sprzętu w szpitalach jest zakupiona z udziałem środków unijnych i można wykonywać odpłatne badania. Na wykonanie zdjęcia rtg zawsze i tak musi być skierowanie od lekarza. Nie można wykonać badania na własną prośbę.
p. P. Mówiński – dodał, że to problem dotyczący trwałości projektu. Scedowanie części zadań na inny podmiot mogłoby rozwiązać ten problem.
 
Komisja wypracowała następujący wniosek: Do członków Komisji zgłaszają się pacjenci, którzy chcieliby wykonać zdjęcia RTG odpłatnie. Posiadają oni skierowania z prywatnych gabinetów. Niestety są odsyłani, dlatego że Szpital nie może pobierać opłat za wykonywanie takowych usług. Komisja wnosi o poszukanie możliwości prawnych wykonywania takich usług odpłatnie przez Szpital Tucholski, tak aby pacjenci nie musieli wykonywać tych zdjęć poza granicami powiatu. 
 
p. P. Mówiński – nawiązał do terminu zakończenia inwestycji. Ostatni aneks przedłużający umowę jest do 30 września, choć spółka występowała o termin 30 czerwca.
p. Starosta – poinformowała, że to była jej propozycja, bo po zapoznaniu się z przebiegiem i stopniem zaawansowania inwestycji uznała, że do końca czerwca nie uda się tego zakończyć. Do zrobienia pozostały roboty dodatkowe. Techand zaproponował zakończenie inwestycji do końca października. Prezes otrzymał już zgodę instytucji zarządzającej co do terminu październikowego. Prowadzący negocjacje przeliczają ten element na termin niezrealizowania inwestycji. Poza umową została zapłacona fosa i podjazd, które wykonano w tym roku.
p. P. Mówiński – spółka w przypadku stwierdzenia potrzeby wykonania robót dodatkowych powinna wystąpić z protokołem konieczności i Zarząd decyduje, czy takie roboty będą realizowane.
p. M. Mróz – można stwierdzić, że inwestycja była realizowana, ale występowały jeszcze roboty dodatkowe. Nie były one usankcjonowane, a płatności realizowano.
p. P. Mówiński – to były naruszenia warunków umowy partnerskiej. Zwracał się do spółki, że nie dopełniła formalności dotyczących robót dodatkowych. W takich przypadkach musi być protokół konieczności. Dotyczyło to fosy i podjazdu. Jako Starosta żądał też usunięcia jednego z podwykonawców i zmiany kierownika budowy. To nie zostało zrealizowane.
p. Starosta – wystąpiła z pismem do Prezesa Spółki o wyjaśnienie kilku kwestii. Dostała odpowiedź nie do końca satysfakcjonującą, dlatego zdecydowała o zleceniu audytu. Jutro mija termin składania ofert. Na chwilę obecną jest jedna oferta.
p. P. Mówiński – dodał, że swego rodzaju kontrola będzie z Urzędu Marszałkowskiego.
p. M. Mróz – na spotkaniu z wójtami padł termin 30 lipca. Pan Prezes Pluciński mówił, że ostateczny termin musi być 31 października, bo chodzi o kontraktowanie usług na kolejny trzyletni okres.
p. P. Mówiński – część prac wynikała z braku decyzji. Dodał, że od pierwszej sesji delikatnie sugerował, że należy wejść w tempo jeżeli chodzi o inwestycję dotyczącą Szpitala.
p. Starosta – wszyscy wiedzą jakie było tempo.
p. P. Mówiński – stwierdził, że były wnioski o zmianę wykonawcy i inwestora. Dużą wiedzę od strony czysto technicznej miał pan Wiktor Metkowski. Jako Starosta interweniował w sytuacjach, gdy był zastój lub brakowało płatności dla podwykonawców. Żądał częstych spotkań z prezesem Paszkowskim.
p. M. Mróz – na spotkaniu w sierpniu prezes Tehandu przyznał, że Grupie 3J więcej nie zaufa. Chodziło o to, aby Grupa 3J dała cesję i upoważnienie dla Tehandu. Teraz podwykonawcom będzie płacił Tehand.
p. P. Mówiński – poinformował, że Powiat nie przekazywał środków, jak nie było płatności dla podwykonawców.
p. Starosta – stwierdziła, że wszystkim powinno zależeć na dokończeniu tej inwestycji.
p. M. Mróz – uważa, że trzeba przyjąć fakty, o których  mówią prezesi Tehand i Szpitala. Za te terminie odpowiedzialności nie możemy wziąć.
p. Starosta – dodała, że Zarząd nie weźmie odpowiedzialności za te terminy.
p. P. Mówiński – złożył propozycję, aby Komisja przeszła się i zobaczyła jak to wszystko wygląda.
p. Przewodniczący – poinformował, że już występował z taką propozycją. Uważa, że wszyscy chcą, aby ta inwestycja została zakończona.
p. P. Mówiński – na jednej z sesji na początku roku było zapewnienie o dotrzymaniu terminu przez Prezesa Spółki Pana Plucińskiego i przez inspektora nadzoru.
p. W. Kroplewski – uważa, że audyt to bardzo dobry pomysł.
p. Przewodniczący – na spotkaniu z wójtami słyszał zapewnienia Pana Prezesa, że wyrobią się z terminami i że wezmą kredyt na dokończenie inwestycji. Teraz Prezes się z tego wycofał.
p. P. Mówiński  ludzie zaczynają już narzekać na warunki panujące w Szpitalu.
 
Komisja w związku z nieobecnością Pana Prezesa zakończyła dyskusję na ten temat.
 
p. Przewodniczący – poinformował, że wpłynęła odpowiedź na wnioski Komisji dotyczące postawienia tabliczek informujących o Domu Pomocy Społecznej. Takowe tabliczki zostaną ustawione. Pismo znajduje się w teczce Komisji.
 
Ad. 2
Opinia do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.
p. Przewodniczący – poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie informacji.
p. Skarbnik –  poinformowała, że planowany ostatecznie budżet Powiatu Tucholskiego po stronie dochodów na 30.06.2011r. w kwocie 68.319.629,85 zł, został wykonany w I półroczu 2011r. w kwocie 31.085.567,98 zł tj., w 45,50 % planu. Dochody bieżące zostały wykonane w 55,03%, a dochody majątkowe w 20,35%. Po stronie wydatków planowany budżet został wykonany w 39,40 % planu. Wydatki bieżące zostały wykonane w 51,21%, a wydatki majątkowe w 13,69%.  Z ogólnej kwoty  wykonanych wydatków, wynoszącej 27.249.646,31 zł, 89,04 % stanowią wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 24.265,987,96 zł , a 10,95% stanowią wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 2.984.258,35 zł. Większość inwestycji jest w trakcie realizacji lub na ukończeniu. Analiza realizacji dochodów budżetowych w I półroczu 2011 roku w porównaniu z I półroczem 2010 roku  wskazuje, że kwotowo wykonanie jest wyższe o 5.016.407,67 zł, a wykonanie wydatków jest wyższe o 3.561.682,47 zł. Uchwalony budżet po zmianach zaplanowany został z deficytem w kwocie - 850.000,00 zł. Wykonanie  budżetu na dzień 30 czerwca 2011r. to nadwyżka w kwocie 3.835.921,67 zł. Uzyskanie dochodów  poniżej 50 % w I półroczu wynika  między innymi z niskich wpływów środków z Unii Europejskiej, które nie zostały zrefundowane przez Urząd Marszałkowski po wykonaniu zadań.  Dochody własne planowane do osiągnięcia w 2011r. w kwocie 10.743.826,00 zł zostały wykonane w I półroczu 2011 roku na sumę 5.135.168,29 zł tj. w 47,79% planu.  Dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych środków zagranicznych planowane na rok 2011 w kwocie 13.993.365,26 zł, wykonano w 19,11%.  Z analizy wynika że wysokość wykonanych dochodów i wydatków nie powinna zagrażać realizacji budżetu roku 2011. Zarząd prowadzi działania w celu ograniczenia wydatków bieżących zarówno w Starostwie jak i w podległych jednostkach organizacyjnych. Przychody zaplanowane w kwocie 3.950.000,00 zł wykonano w 33,32 %. Zaciągnięcie kredytu w kwocie 3.100.000,00 zł nastąpi w II półroczu 2011r. Rozchody zaplanowane w kwocie 3.100.000,00 zł, zostały wykonane w I półroczu 2011 roku w 35,73% w kwocie 1.107.794,96 zł.  Na koniec czerwca 2011 roku, nie występowały zobowiązania przeterminowane. W dziale Ochrona zdrowia znajdują się składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych i dzieci z Domu Dziecka. Jest to finansowane z dotacji Wojewody i istnieje obawa, że do końca roku może zabraknąć środków. Stosowne wystąpienia do Wojewody w tej sprawie zostały już wystosowane. W dziale Pomoc społeczna znajdują się też realizowane projekty unijne. Wykonanie w Domu Pomocy Społecznej wynosi 49,07 % planu.
p. Przewodniczący – zapytał, czy powstały nowe rodziny zastępcze.
p. Starosta – poinformowała, że zostały przeszkolone 3 nowe rodziny zastępcze. Jednak nie doszło na razie do przyjęcia przez nie dzieci.
p. Przewodniczący – w budżecie jest dodatkowa kwota dla Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności.
p. Starosta – zwiększenie środków jest spowodowane potrzebami. Jest bardzo dużo wniosków o orzeczenie.
p. Skarbnik – poinformowała, że na stronie 64 sprawozdania zostały wymienione wszystkie inwestycje i poziom ich realizacji. Znajduje się tu też informacja o Wieloletniej Prognozie Finansowej.
p. Przewodniczący – zapytał, czy w Domu Dziecka zostały już wykonane wszystkie prace związane z ochroną przeciwpożarową.
p. Starosta – poinformowała, że nie wszystko jest wykonane. Na te prace został złożony wniosek o dofinansowanie.
 
Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała informację o realizacji budżetu Powiatu Tucholskiego za I półrocze 2011 r. (7-0-0).
 
Ad. 3.
Analiza materiałów sesyjnych:
1)     projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2011 r.
p. Skarbnik  – poinformowała, że dochody i wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 731.485,99 zł. Po stronie dochodów zwiększenie jest z tytułu wpływu kary za nieterminową realizację inwestycji w Cekcynie  oraz z tytułu przyjęcia dotacji z Gminy Cekcyn na współfinansowanie inwestycji drogowej na łączną kwotę 290.098,25 zł. Komenda Powiatowa Państwowej Straż Pożarnej otrzymała zwiększenie dotacji o kwotę 90.000 zł. Powiat otrzymał również zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 350.000,00 zł. W dziale Oświata i wychowanie decyzją Wojewody otrzymaliśmy dotację w wysokości 264 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych. Te kwoty znajdują się po stronie wydatków. Kwota 195.005,75 zł w dziale Transport i łączność zostanie przeznaczona na zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg.  Pozostała kwota w tym dziale przeznaczona jest na współfinansowanie inwestycji z Gminą Cekcyn. Zwiększenie subwencji oświatowej przeznaczone zostało na remonty w szkołach. Z działu pomoc społeczna  z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 30.000 zł zostaje przeniesione do Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności. 8.000 zł zostało zabezpieczone na stypendia dla uczniów. W uzasadnieniu do uchwały jest też zapis na końcu o zmianie zapisu w § 5 uchwały. Jest to spowodowane uwagą Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 
Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2011 rok (7 – 0 - 0).
 
p. Starosta – poinformowała, że do porządku obrad zostanie wprowadzony projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, rozmiaru i zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość. Kolejnym projektem przygotowanym przez Zarząd jest projekt uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Tucholskiego do zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Śliwice. Dotyczy to ścieżki Śliwice – Lińsk. Ustalono, że Powiat zajmie się regulacją gruntów, a Gmina pokryje koszty zadania. Takie zasady zostały ustalone z wszystkimi gminami. Zarząd proponuje też wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2011-2014”.
p. Przewodniczący – poprosił o kilka słów na temat projektu uchwały o zleceniu zadania Staroście Tucholskiemu.
p. Starosta – poinformowała, że wpłynęła skarga na dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy. Jest to skarga pracownika. Nie są to przyjemne sprawy. W PUP była już kontrola Państwowej Inspekcji Pracy.
 
Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zlecenia zadania Staroście Tucholskiemu (7-0-0).
 
p. Przewodniczący – poinformował, że spotkał się z panią Krystyną Koczwarą – radną poprzedniej kadencji i wspólnie doszli do wniosku, że warto byłoby kontynuować organizowanie konferencji. Tematem miałaby być „Dieta i wysiłek fizyczny dla każdego”.
 
Komisja przychyliła się do tej propozycji i ustaliła, że konferencja odbędzie się wiosną 2012 r.
 
Komisja poruszyła też sprawę pogotowia ratunkowego i wyjazdów do pacjentów oraz wpływu spółki Szpital Tucholski na spółkę obsługującą Pogotowie Ratunkowe.
Na tym zakończono protokół.
 
Protokołowała:                                                                           Przewodniczący Komisji
 
Elżbieta Damasiewicz                                                                     Andrzej Myszkowski

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (12 września 2011)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (30 listopada 2011, 10:05:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1082