15


 
Protokół nr 15/2012
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia,
które odbyło się 12 marca 2012 r.
 
W posiedzeniu uczestniczyło sześciu członków Komisji według listy obecności a także:
 
  • p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu,
  • p. Wiktor Metkowski – Wicestarosta Tucholski,
  • p. Anna Toby – p.o. kierownika PCPR w Tucholi,
  • p. Aleksandra Myszka – kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,
  • p. Katarzyna Bronikowska – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej,
  • p. Aleksandra Knade – Dyrektor Domu Dziecka
  • p. Mirosława Zakrzewska-Wołejko – Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
  • p. Leszek Pluciński – Prezes Szpitala Tucholskiego
 
   
Tematyką posiedzenia było:
1.  Wypracowanie stanowisk w sprawach:
- funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, Programu Wyrównywania Szans  Osobom Niepełnosprawnym, Koncepcji Zintegrowanego Systemu Pomocy Rodzinie i Dziecku,
- Funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
- informacji o działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.
- informacji o działalności Domu Dziecka.
- informacji o działalności Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej .
2. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
 
 
Posiedzeniu przewodniczył Andrzej Myszkowski - Przewodniczący Komisji.
- Pan Przewodniczący poprosił Pana Leszka Plucińskiego Prezesa Szpitala Tucholskiego o przedstawienie informacji o funkcjonowaniu powiatowej służby zdrowia.
- Prezes Szpitala przygotował zwyczajowo sprawozdanie roczne z działalności jednostki. Szersze sprawozdanie z działalności składane jest na zgromadzeniu wspólników. Negocjacje, jeśli chodzi o kontrakt szpitala trwały dość długo i nie udało się ich zakończyć w tym roku. Dopiero w lutym br. Szpital Tucholski podpisał kontrakt na cały rok. Narodowy Fundusz Zdrowia zaproponował nam początkowo wzrost w wysokości inflacji, co przy bieżącej, trudnej sytuacji finansowej i tak naprawdę stagnacji płacowej od praktycznie dwóch lat  uczynił ten kontrakt mało atrakcyjnym. Jeśli chodzi o to, co nam się udało podpisać więcej na ten rok, to jest w sumie 7%. Wynika to głównie z konieczności zrealizowania większej ilości usług. Kontrakt szpitala na specjalistykę jest o 17% wyższy niż w roku ubiegłym. Takim jeszcze znaczącym elementem kontraktu to są badania specjalistyczne, które są oddzielnie kontraktowane. Dotyczy to badań endoskopowych i tomografii. Jeśli chodzi o tomografię komputerową, to mamy kontrakt wyższy o prawie 50%. Jeśli chodzi o inne, czyli opieka długoterminowa, ratownictwo medyczne, to w zasadzie nic istotnego się nie zmieniło. Powstał nowy oddział kardiologiczny. Niestety na początek NFZ poinformował nam, że nie ma tu zaplanowanych wydatków w tym zakresie, no ale po trudnych negocjacjach udało się podpisać kontrakt na kwotę 2 mln zł. Poza tym w kardiologii jednak jest sporo procedur, które nie są limitowane.
Jeśli chodzi o inwestycje to w tej chwili odbywają się odbiory i poprawki. Pierwsze piętro jest umyte i czeka na otwarcie.  Kończą się naprawy, które wynikają z usterek, które zostały zgłoszone przy odbiorze. Były m.in.  awarie dachowe. 21 marca br. odbędzie się oficjalne otwarcie. W przyszłym tygodniu zaczną się przenosiny, które mogą potrwać około miesiąca. Kłopot w tym, że wszystkie inwestycje, które stanowiły ogromny wydatek i dla samorządu i dla szpitala nie kończą inwestycji i potrzeb, które nadal ciążą na szpitalu. Pozostaje remont  trzech oddziałów „starej” części szpitala. Remonty będą się nadal odbywały, tak aby jak najmniej zakłócać pracę szpitala. Na ten cel należy przeznaczyć około  2-2,5 mln zł.
W tym półroczu Szpital przewiduje zbudować Stację Dializ. Jest na to umowa z podmiotem, który otworzył oddział kardiologii. Miejsce Stacji Dializ to pół piętra w starym budynku. Będziemy pobierać czynsz od dzierżawiącego i środki te przeznaczone zostaną na remonty pozostałych oddziałów. Ostateczny termin dostosowania szpitala do warunków określonych w przepisach prawnych to koniec 2016 roku.  Zakończenie remontu planowane jest za 1,5 roku. Jesteśmy w trakcie rozmów z powiatem, który postanowił dofinansować wymianę starej windy szpitalnej. Będzie również dofinansowanie z Powiatowego Funduszu Niepełnosprawnych. Termin realizacji to koniec 2012 roku.
W trakcie realizacji jest także termoizolacja całości budynku, która sfinansowana zostanie częściowo ze środków własnych, a częściowo z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska jako częściowo umarzalna pożyczka
- Pan przewodniczący Andrzej Myszkowski zapytał się czy lekarze POZ mogą spotkać się z przedstawicielami szpitala nt. współpracy z nowymi oddziałami szpitala.
- Prezes Szpitala Pan Leszek Pluciński poinformował, iż oddział kardiologiczny już funkcjonuje i wykonał 80 zabiegów. Spotkanie z lekarzami jest możliwe. Oddział musi współpracować z poradniami kardiologicznymi z kilku powiatów, żeby była odpowiednia ilość pacjentów. Współpraca z POZ musi ulec poprawie, więc spotkania są potrzebne.
- Pan Radny Piotr Mówiński zapytał o funkcjonowanie algorytmu.
- Pan Prezes Leszek Pluciński przekazał radnym, iż w zakresie algorytmu liczenia na województwa nie ma poprawy. Algorytmowi podlegają środki powyżej planu finansowego. Ponadto poinformował, że koszt przenosin jest finansowany ze środków własnych szpitala i ujęty został w wydatkach bieżących. Zwrócił uwagę, że większość szpitali nie płaci dzierżaw. W chwili obecnej szpital opłaca 140 tys. zł na zasadzie odpisu amortyzacyjnego. Prezes Leszek Pluciński stwierdził, iż nieruchomość należałoby przekazać spółce.
- Pan przewodniczący podziękował panu prezesowi za przedstawienie informacji  i oddał głos Pani Aleksandrze Myszka – Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
- Pani Aleksandra Myszka poinformowała o budżecie jednostki oraz planowanej rozbudowie ośrodka. Dwa dodatkowe pomieszczenia będą przeznaczone głównie na gabinety dla psychologów. Wnioskowała do Urzędu Wojewódzkiego o środki na ten cel. Dotacja dodatkowa to 42 tys. zł. Powierzchnia po 20 metrów na każde pomieszczenie. Jeżeli chodzi o działalność ośrodka to pomoc psychologiczną w ciągu roku otrzymały 84 osoby, liczba porad to 478. Objęte psychoterapią zostały dwadzieścia sześć osób. Praca ośrodka to również szukanie placówki dla osób uzależnionych od alkoholu. Nastąpiła zmiana, ponieważ jest możliwy pobyt bezpłatny dla niektórych osób o dochodach poniżej kryterium określonych w ustawie o pomocy społecznej.  Niestety procedura w Ośrodkach Pomocy Społecznej trwa długo.
- Pan przewodniczący podziękował Pani Aleksandrze Myszka za udział w obradach komisji. Poprosił Panią Annę Toby – p.o. Dyrektor PCPR w Tucholi o przedstawienie sytuacji w jednostce.
- Pani Anna Toby przedstawiła współpracę z Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej i stowarzyszeniami i innymi jednostkami z terenu powiatu. Ze Stowarzyszeniam Rodzin Dzieci Specjalnej Troski napisano projekt, który trafił do dalszego etapu. Będą dodatkowe obowiązki dla pracowników i nowe standardy działania jednostki. W tym roku zostanie pozyskany psycholog, prawnik oraz terapeuci. Będzie również dostępny logopeda. W Polsce 50 jednostek przystąpiło do programu pilotażowego. Przeznaczone są ten cel  600 tys. zł. Projekt ten przewiduje środki finansowe również na szkolenia dla Domu Dziecka. Wychowankowie Domu Dziecka są niestety zdemoralizowani coraz bardziej. Jeżeli chodzi o turnusy to jest mniej osób, które dostają odpowiedź negatywną. Prawdopodobnie w tym roku będzie więcej pieniędzy na ten cel.
- Pan przewodniczący podziękował Pani Annie Toby za przedstawienie materiałów sesyjnych członkom komisji i oddał głos Pani Bronikowskiej Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej.  
- Pani Bronikowska poinformowała, że jednostka uzyskała dostęp do psychologa. Jest też dostępność do pozostałych usług. Również została nawiązana współpraca z psychiatrą z poradni specjalistycznej. Do innych poradni niestety trzeba jeździć. Wystąpiły dwa przypadki w trakcie diagnostyki onkologicznej. W chwili obecnej jednostka utrzymuje płynność, ponieważ jest pełne obłożenie 46 mieszkańców. Na starych zasadach przebywa 20 mieszkańców, a 26 na nowych zasadach, gdzie występuje pełna odpłatność. Odpłatność na ten rok wynosi 2542 zł. W roku 2011 Dom Pomocy Społecznej przeznaczył część środków na inwestycje. Odnowiona została świetlica Domu Pomocy Społecznej. Do wykonania zostało odnowienie elewacji. Z własnych środków jednostka nie jest w stanie tego zrealizować. Izolacja dachu spowodowała duże oszczędności. Jesteśmy jedną z tańszych placówek.
W innych miejscach opłata za pobyt wynosi nawet ponad 3 tys. zł. Średnio mieszkaniec dopłaca około 600 złotych.
-Pan przewodniczący podziękował Pani Dyrektor Domu Pomocy Społecznej za udział
w komisji i poprosił Panią Mirosławę Zakrzewską – Wołejko o przedstawienie informacji o pracy Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
- Przewodnicząca Zespołu poinformowała członków komisji o liczbie wydanych orzeczeń. Orzeczenia wydawane są na stałe, jeśli choroba nie rokuje poprawy. Występuje duża ilość wniosków osób powyżej 80 roku życia. Wynika to z tego, że można uzyskać pieniądze na opiekę. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że zbyt łatwo są wystawiane zaświadczenia w tej sprawie. Na każdej komisji zdarzają się dwa, trzy przypadki, gdzie wydaje się zaocznie takie zaświadczenia. Aktualnie jednostka posiada dostęp do wszystkich podstawowych lekarzy specjalistów.
- Pan przewodniczący podziękował Pani Mirosławie Zakrzewskiej – Wołejko i poprosił Panią Aleksandrę Knade o przedstawienie sytuacji w Domu Dziecka w Tucholi.
Pani Aleksandra Knade poinformowała, iż powstało stowarzyszenie Przyjaciół Domu Dziecka w Tucholi.  Jest nadzieja na dodatkowe środki w związku z przystąpieniem  PCPR-u. do projektu. Pieniądze potrzebne są dla dzieci z Domu Dziecka, w szczególności na mieszkania do usamodzielnienia się wychowanków. Dzieci z mieszkań usamodzielnienia mogą brać udział w projekcie i będą mogły zdobyć np. prawo jazdy. W grudniu Urząd Miejski w Tucholi przekazał mieszkanie dla PCPR z przeznaczeniem dla dzieci z Domu Dziecka. Staramy się o zwolnienie odpłatności za mieszkanie. Ponadto w jednostce zatrudniono psychologa klinicznego. Planowana jest również współpraca z Panem Mariuszem Sokołowskim – terapeutą ds. uzależnień. W jednostce jest 13 dzieci leczących się w Poradni Zdrowia Psychicznego. Niestety brakuje dostępu do psychiatry dziecięcego. Może w tym roku uda się go pozyskać.
- Pan przewodniczący poprosił Skarbnika Powiatu Panią Krystynę Siniło o przedstawienie  zmian do budżetu Powiatu Tucholskiego.
- Pani Krystyna Siniło przedstawiła planowane zmiany w budżecie powiatu tucholskiego. Zmiany budżetowe dotyczą zmniejszenia dochodów w wysokości 1 562 462 zł  i zwiększenia wydatków o 337 537 zł. Łączna suma zmniejszeń plus zwiększenia dotyczące wydatków to 1 milion 900 tys. zł. Konsekwencją jest pomniejszenie zaplanowanej nadwyżki z 2 mln 700 tys. zł do 800 tys. zł. Na brakującą kwotę musimy zwiększyć przychody, żeby móc spłacić zadłużenie w kwocie 4 miliony 100 tys. zł. W Zarządzie Dróg Powiatowych - drogi publiczne w dziale 600 zwiększamy kwotę 453.149,00 zł w wyniku dofinansowania zwiększonego przez Gminę Kęsowo na drogę Sławęcin - Wieszczyce. W dziale turystyka było zaplanowane uzyskanie dochodów od Marszałka oraz z gminy Tuchola. Marszałek Województwa wycofał się z dofinansowania do ścieżki rowerowej. Gmina Tuchola zapłaciła swoje środki w dniu 22 grudnia 2011r. Dlatego kwota po stronie dochodowej zostaje zmniejszona. Zmniejszamy również kwotę 311.980,50 zł z tytułu podatku VAT. W dziale pomocy społecznej na termomodernizację DPSu są ponadplanowe dochody. Uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 18 tys.  Ponadto Urząd Pracy przystąpił do programu „Skuteczny Urząd Pracy” i zwiększamy dochody w kwocie 85.488,44 zł na zabezpieczenie tego projektu.
Zmniejszamy dochody dotyczące projektu „Borowiackie Szlaki”. Podpisano umowę
z Funduszem Ochrony Środowiska; środki dotyczące ochrony środowiska wpłyną w kwocie 24 tys. zł w tym roku, a pozostałe w roku 2013. W dziale transportu po stronie wydatkowej dokonujemy zmniejszenia 203 701 zł po przetargach dot. drogi Sławęcin – Wieszczyce. W dziale geodezji musimy przeznaczyć 24 tys. zł na obsługę programu geodezyjnego „Ewid2000”. W dziale Starostwo Powiatowe zwiększamy o 50 tys. zł na zabezpieczenie wypłat za kartę pojazdu. W oświacie zwiększamy 40 tys. zł na remont w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Zabezpieczamy 150 tys. zł na wniesienie udziałów do spółki „Szpital Tucholski” wynikające z dofinansowania windy. Dokładamy również 262 150 zł na roboty dodatkowe w szpitalu. Dokładamy również środki w kwocie 7282 zł do projektu „Teatr bliżej nas”  z przeznaczeniem na udział własny projektu. W dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza przeznacza się 310 tys. zł na remont w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych. Zmniejszenie nadwyżki w budżecie spowodowało, że powiat musi poszukać środki na spłatę należności z tytułu kredytów i obligacji.
Pan przewodniczący poddał pod głosowanie zaopiniowanie następujących projektów uchwał:
·         uchwała w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2012.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały Rady Powiatu  Tucholskiego (3-2-1).
·         uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  Powiatu Tucholskiego na lata 2012-2024.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały Rady Powiatu  Tucholskiego (6-0-0).
·         uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykupu obligacji.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały Rady Powiatu  Tucholskiego (6-0-0).
 
- Pan Przewodniczący poprosił Pana Wicestarostę o przedstawienie krótkiej informacji o kończącej się inwestycji modernizacji Szpitala Tucholskiego.
- Pan Wicestarosta Wiktor Metkowski poinformował o zbliżającym się odbiorze inwestycji oraz o zgłoszonych poprawkach, które są do wykonania przez firmę remontująca obiekt.
 Na tym zakończono obrady komisji.

 
Protokołował:                                                                               Przewodniczący Komisji
 
Jacek Lorczak                                                                                 Andrzej Myszkowski

 

Wytworzył: Jacek Lorczak (12 marca 2012)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (8 maja 2012, 08:39:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1260

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij