Protokół Nr 21/2012 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia z dnia 26 listopada 2012 r.


Protokół nr 21/2012
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia,
które odbyło się 26 listopada 2012 roku
 
Obecni według listy obecności oraz p. Zofia Łącka – Skarbnik Powiatu, p. Zofia Reszka – Sekretarz Powiatu, p. Leszek Pluciński – Prezes Spółki Szpital Tucholski, p. Katarzyna Bronikowska – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej, p. Aleksandra Knade – Dyrektor Domu Dziecka, p. Anna Toby – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, p. Aleksandra Myszka – Kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.
 
Komisja rozpoczęła się w 4 osobowym składzie.
 
Tematyka posiedzenia:
  1. Informacja kierowników instytucji z zakresu zdrowia i pomocy społecznej o aktualnej sytuacji finansowej i wykonywaniu przypisanych im zadań.
  2. Wypracowanie stanowiska w sprawie projektu budżetu na 2013 r.
  3. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
 
p. Przewodniczący – zaproponował zmienić porządek. Proponuje najpierw omówić projekt budżetu, ponieważ zaprosił Pana Prezesa. Jedną z propozycji jest podniesienie czynszu Spółce.
p. Prezes – poinformował, że Szpital ma obowiązek do końca roku złożyć program dostosowawczy u Wojewody. Program wcześniej musi być zatwierdzony przez Sanepid Wojewódzki. Bez takiej rejestracji nie można prowadzić działalności. Większość w Szpitalu zrobiono, ale jeszcze trochę do jest do zrobienia. Przesłał 5 października informację, co zostało zrobione i co trzeba zrobić, ile będzie to kosztować i w jakim okresie. Program dostosowawczy będzie realizowany w zależności od tego co samorząd zatwierdzi. Dołączył plan inwestycyjny, w którym przedstawił kilka wariantów. Pierwszy wariant polega na tym, że po pierwsze rezygnują z ZOL, bo w tej lokalizacji nigdy nie będzie w stanie zrobić tak dużego, aby im się finansował. Zgodnie z umową jest tworzenie stacji dializ, ale trzeba wcześniej opróżnić pomieszczenia. Trzeba przenieść Oddział Dziecięcy. W I półroczu powinno być przystosowanie I piętra dla oddziału dziecięcego. Potem nastąpiłoby dostosowanie pomieszczeń dla stacji dializ i wygaszanie ZOL. To jest korzystne jeżeli chodzi o zakres finansowy i sytuację finansową spółki. Do ZOL zawsze będą dokładać. Mają 13 łóżek, chciał, aby było 20 łóżek.
 
Na posiedzeniu przybył p. M. Mróz. Od tej pory w Komisji uczestniczy 5 radnych.
 
p. Prezes – odnośnie stacji dializ jest gwarancja i zgoda konsultanta wojewódzkiego. Z tego byłby konkretny przychód. Firma byłaby gotowa wyremontować pomieszczenia po ZOL. II wariant - nie można dostosować I piętra i przenieść Oddziału Dziecięcego i rezygnują z dostosowania stacji dializ. Nikogo tu o nic nie oskarża, ale to będzie wspólna porażka. Wtedy stopniowo trzeba będzie rozbudowywać ZOL do 30 kilku łóżek, ale to też nie będzie opłacalne. W Chełmży ZOL ma 50 łóżek i jeszcze 5 brakuje, aby się bilansowało. Nie mając terminów można to sobie zaplanować na rok 2015, 2016. Wtedy całe dostosowanie odbywa się we własnym zakresie. Oba te warianty przedstawiono na zgromadzeniu wspólników z prośbą o możliwość współfinansowania i wskazania miejsca dla ZOL, gdyby był wariant I. Wybrano wariant I. Zatwierdzono plan inwestycyjny na lata 2012-2016. Plan ma jedną wadę. Nie wskazuje źródeł finansowania w całości. Kwota prawie 4 milionów złotych pozostaje bez pokrycia. Cały plan to prawie 7 mln złotych. Spółka zagwarantuje 1.760.000 zł, z Unii Europejskiej na tę chwilę jest 870.000 złotych, powiat – 150.000 złotych, PFRON – 150.000 złotych. Jest wielce wątpliwe czy uda się zrealizować ten wariant. Dostosowanie Oddziału Dziecięcego to 800.000 złotych. Nie ma tych środków. Nie mówi, że to stracony temat. Rozmowy z firmą od stacji dializ będą czy nie chcieliby częściowo dofinansować, może Gminy też zadeklarują jakieś środki. Kwota, którą szpital zadeklarował to 375.000 złotych na informatyzację, bo jest umowa podpisana i ustawa obliguje przejście na dokumentację elektroniczną. Nie da się od razu wszystkiego przestawić. 870.000 złotych z UE jest przeznaczone na  informatyzację. Żeby zacząć to realizować to chociaż połowa musi być w 2013r. Wpisał też wydatki związane z remontem, bo są nakazy Sanepidu. Bez tego nie będzie zgody na działalność. Jest kwestia zakupu sprzętu. Te kwoty są wpisane jako zobowiązanie spółki. Nie ma pokrycia na Oddział Dziecięcy. Jest konieczne dostosowanie do wymogów ppoż. Jest zgoda na użytkowanie do końca 2014r. Brak systemu ppoż. trzema mieć świadomość, że nie można zabezpieczyć się do końca. Są jeszcze puste pomieszczenia i nie wiadomo czy nikt tam nie wejdzie. Można się starać o prolongaty terminów, ale nie jest to sytuacja komfortowa. Został przyjęty plan inwestycyjny. Przyjęto to też bez wiedzy na temat kontraktów na rok przyszły. Zakładając ten plan finansowy i zobowiązania, które może przyjąć spółka opierał się na planie NFZ. Wzrost kontraktów może być na poziomie  3,5%. Brał pod uwagę też sytuację bieżącą. Sytuacja bieżąca na koniec października jest taka, że jest 500.000 zł  straty. Płynność finansowa jest zła. Szpital ma 400.000 złotych przeterminowanych zobowiązań. Wynika to z tego, że nie mają regularnych należności za procedury ratujące życie. Muszą to robić, kredytują NFZ, a pieniądze najprawdopodobniej otrzymają w marcu. Wcześniej bywało tak, że NFZ w ogóle nie płacił. Jest sprawa w sądzie dotycząca 500.000 złotych nie zapłaconych należności. Dyrektor NFZ zapewnia, że te należności zostaną zapłacone.
p. W. Kociński – zapytał jakich lat dotyczy proces w sądzie.
p. Prezes – dotyczy to 2010 i 2011r. Jest opinia, że wszystkie procedury były ratującymi życie. Teraz za 10 miesięcy jest to kwota ponad 400.000 złotych. Ta kwota by powodowała, że strata wyniosłaby 100.000 złotych. Niestety rok zakończą ze stratą. To, co można deklarować na przyszły rok musi wynikać z tego, że nastąpi wzrost ilości kontraktów. Nie potrafi dziś powiedzieć jak skończą się negocjacje w przyszłym roku. Była mowa o nocnej opiece poz. Zamierzał brać oddział w konkursie. Nie wie kto wygra. Jeżeli wygra szpital, to będzie miał dodatkowy kontrakt. To jest pomoc w charakterze doraźnym. W tej chwili sytuacja jest zawsze na styku, że nie wiadomo kto ma pojechać. NFZ rozsyła propozycje. Jeżeli się je podpisze to jest umowa. Jak się nie podpisze to trwają negocjacje. Szpital podpisał propozycję tylko na ratownictwo medyczne. To jest dysponowane centralne i nie ma z kim negocjować. Tam był niewielki wzrost w granicach inflacji. Na pozostałą działalność propozycja jest na poziomie tego roku. Jest to propozycja marna. Oczekuje na negocjacje. Podpisał porozumienie w zakresie rehabilitacji na poziomie 100%, bo nie ma szansy na wzrost. To samo dotyczy ZOL. W czwartek jedzie w sprawie ZOL i już jest informacja, że na wiele nie ma liczyć. Psychiatria pozostaje bez zmian. Strategiczny jest kontrakt szpitalny. NFZ dzisiaj na komisji dialogu społecznego miał prezentację. Na szpitalnictwo przeznaczyli 2,6% więcej niż w 2012r. Szpitale powiatowe nie są rozpieszczane przez NFZ. Tuchola od tego roku stała się specjalistyczna. Ma kardiologię. Kontrakt w zakresie kardiologii inwazyjnej jest nielimitowany, ale to osłabia możliwość negocjowania w pozostałych działach. Ma nadzieję, że uda się osiągnąć 3-4% wzrostu. To da zdolność dodatkowych kosztów w zakresie inwestycyjnym i tych związanych z czynszem. To zależy od negocjacji. Musi to być traktowane łącznie. Wyższy czynsz musi się skądś pojawić. Trzeba zrezygnować z inwestycji, ale one wynikają z ustaw lub zaleceń. Wspólnie trzeba się zastanowić, które inwestycje i w jakiej wysokości zostaną realizowane. Gdy będzie mógł przygotować plan będzie decyzja właścicieli co musimy zrobić. Ta zdolność nie będzie większa niż przedstawił. Oddział dziecięcy, ppoż. i stacja dializ, nie będą wtedy realizowane, bo nas na to nie stać. Występował do fundacji Polsat, TVN, ale odmawiają współfinansowania dostosowania. Przekażą trochę sprzętu.
p. Przewodniczący – stwierdził, że do zrobienia jest bardzo wiele. Spółka deklaruje straty. Pytanie o kwotę 900.000 złotych z budżetu jest retoryczne. Sprawa robi się polityczna i społeczna. Otrzymał pismo od Rady pracowniczej Spółki.
p. Prezes – do niego bardziej przemawia wykaz przeterminowanych płatności.
p. Przewodniczący – nawet w najskromniejszym planie są potrzebne duże środki. Komisja będzie musiała się nad tym pochylić.
p. P. Mówiński – na Komisji Rewizyjnej i na sesji udzielono odpowiedzi, ze niejako Prezes pokazał możliwość wzrostu czynszu do kwoty 500.000 złotych w skali roku.
p. Prezes – była rozmowa, mówił o tym, że wyliczenie jest możliwe po zakończeniu kontraktowania. Mógł tak zasymulować, że łącznie inwestycje plus dzierżawa będzie mogła być na kwotę 500.000 złotych. To od początku października mówił.
p. W. Kociński – była o tym mowa na sesji. Pan Wicestarosta to mówił.
p. P. Mówiński – była mowa o 500.000 złotych.
p. W. Kociński – padła kwota z zastrzeżeniem, że jest to kwota z udziałem inwestycji.
p. Prezes – traktuje to łącznie, ale to nie jest prosty zabieg finansowy. Jeżeli powiat przejmie inwestycję na 375.000 złotych i w jakiejś formie zrealizuje, a potem spółka zapłaci czynsz to jest to trudne, bo jest VAT, itd. Innym kosztem jest inwestycja, a innym czynsz. Przy zapłacie czynszu jest strata 500.000 złotych. To jest przy staraniu się o kredyt trudne. Nikt nie da kredytu przy stracie 500.000 złotych. To nie jest bez znaczenia. Wydaje się, że wydatek ten sam, ale w papierach zupełnie inaczej to wygląda.
p. W. Kociński – Zarząd informował, że padł taki głos i propozycja.
p. Prezes – Spółka ten wynik sobie pogorszy. Może z innych powodów to będzie korzystne.
p. Przewodniczący – stwierdziliśmy, że 900.000 zł jest nierealne.
p. Prezes – te 900.000 zł to byłby przychód powiatu, a koszt spółki to kwota 1.100.000 złotych.
p. M. Mróz – są możliwości podzielenia tej trudnej sytuacji ale to działanie na zasadzie proporcjonalności.  Druga rzecz to z czym spółka może sobie poradzić. Czy to o czym mówimy, o trochę tej dziwnej konstrukcji, to z drugiej strony prezes mówił dlaczego tak się dzieje. To nie pozostaje bez wpływu. Zmierza do tego, bo prezes użył słów, że jest to możliwe w miejscu i czasie, czyli po podpisaniu kontraktu. To jest zazwyczaj końcówka roku. Przy projekcie budżetu możemy mówić, że mamy problem czasowy. Jest coś nie do zaakceptowania i rozminiemy się czasowo. Prezes nie podejmie decyzji jak nie będzie miał kontraktu, a 28 grudnia mamy głosować. Zapytał, czy można to  jakoś wstępnie uzgodnić.
p. Prezes – stwierdził, że uzgodnienie  to podpisanie umowy, aneksu, porozumienia. Mając symulację - koniec roku daje wiedzę jak skończymy ten rok i wiedzę na temat wielkości kontraktu, to da wtedy co w przyszłym roku. Bez tego nie może nic powiedzieć. Jedynie sensowne jest porozumienie z innymi udziałowcami i ta dotacja będzie też udziałem innych samorządów. W Powiecie Toruńskim jak jest potrzeba środków to połowę daje powiat, a drugą połowę reszta samorządów według ilości mieszkańców. Z tego, że zapłacą więcej czynszu, a powiat sfinansuje inwestycję,  może nie być żadnego skutku.
p. Przewodniczący – Komisja widząc i znając sytuację szpitala, wiedząc jaki jest budżet musi wypracować jakiś wniosek, żeby było pole do dalszych rozmów.
p. W. Kroplewski – spółka potrzebuje dokapitalizowania. Na szybko jest to kwota 500.000 złotych, a żeby wszystko skończyć potrzeba 3 mln złotych.
p. Prezes – teraz trzeba środków na stację dializ, bo drugi raz takiej szansy może nie być.
p. M. Mróz – sytuacja jest szczególna. Jest informacja, że możemy utracić możliwość powstania stacji dializ. Możemy się spotkać z taką sytuacją, że niedokapitalizowanie spółki spowoduje, że straty będą o wiele wyższe.
p. Przewodniczący – stwierdził, że należy ująć to w kontekście budżetu. Jest zapis taki, a nie inny.
p. W. Kroplewski – Powiat potrzebuje 500.000 złotych i spółka potrzebuje 500.000 złotych.
p. Prezes – stwierdził, że jest tylko zarządzającym. To właściciel musi powiedzieć ile chce włożyć. Utrata stacji dializ będzie stratą dla wszystkich.
p. P. Mówiński – były pisma, wezwania do gmin, aby włączyć się w uruchomienie i zakończenie inwestycji. Zwracał wtedy uwagę na sesji, że pewne standardy powinny być zachowane. Poszły najpierw pism, a potem rozmowy. Odpowiedziały tylko Śliwice. Zainteresowanie wykazała Gmina Tuchola. Akurat one mają dobre wyniki finansowe. Musi być chęć przekonania, aby to włożyć. Gmina musi chcieć. To jest ruch po stronie Zarządu.
p. Prezes – poinformował, że będzie jeździł po gminach i prosił o wsparcie stacji dializ, bo to jest sprawa strategiczna.
p. Przewodniczący – poinformował, że nie zagłosuje za budżetem, gdzie będzie ujęte 900.000 złotych na czynsz za szpital. Chce, aby ten budżet był do przyjęcia. Jest też w sporze z Zarządem.
p. M. Mróz – podpisuje się pod tym co mówił p. Przewodniczący. Niemożliwy jest ten  czynsz z racji tych rzeczy, o których była mowa. Prezes mówił o tym jak traktuje się koszty łączone z dochodami. W naszym budżecie tego nie ma. Musi być przychód z czynszu i w wydatkach środki na inwestycje.
p. W. Kociński – w formie autopoprawki, przed sesją mogą takie poprawki zostać ujęte.
p. M. Mróz – na dzisiaj jest kwota 900.000 złotych i albo się z tym zgadzamy albo nie. Powinna być poprawka, że 500.000 zł znajduje się po stronie dochodów,  ale po stronie inwestycji znajduje się kwota na inwestycje.
p. Prezes – zauważył, że to 500.000 złotych to brutto Spółki, a dochód powiatu to 410.000 złotych.
 
Pan Prezes opuścił posiedzenie Komisji.
 
Ad. 1.
p. Przewodniczący - przeprosił za zamieszanie i poprosił Kierowników jednostek o informację na temat aktualnej sytuacji finansowej.
p. A. Myszka – poinformowała, że Ośrodek funkcjonuje z dotacji Wojewody. Dotacja wpływa zgodnie z planem. Wnioskują o dodatkowe środki i je otrzymują. Dobudowali 2 pokoje i przeprowadzili remont. Pozostały kosmetyczne rzeczy do zrobienia w jednym pokoju. Dotacja jest niezagrożona. Na przyszły rok dotacja jest przewidziana na poziomie tego roku. W tym roku do kwoty 375.000 złotych, dostali jeszcze środki na remont i budżet wynosi 417.000 złotych. Wszystkie 3 pokoje są zajęte. Jest 1 prawnik mniej, a reszta bez zmian.
p. A. Knade - tegoroczny budżet w zakresie zdrowia jest dobry. Dzieci objęte są opieką stomatologiczną doktora Kraski. Dwa razy w tygodniu to się odbywa. Ma on podejście do dzieci. Pod względem specjalistów bywa różnie. Dzieci są objęte opieką we wszelkich poradniach, które są konieczne. Pan terapeuta pracuje raz w tygodniu w zakresie uzależnień. Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Dziecka wspomaga wyjazdy na basen. Odbywają się zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci. Są dwie panie, które to prowadzą. Uzyskali pomoc dotyczącą dodatkowych szczepień. Psycholog pracuje na ¾ etatu. Tak samo będzie w przyszłym roku bez względu na obcięty budżet. Stara się, aby jeżeli są dzieci chore psychicznie to mówi, że nie chce przyjmować. Gdy trafi takie dziecko to nie ma znikąd pomocy. Znaleźli sposób na to. Nikt nie chciał ich nigdzie przyjąć. W Bydgoszczy na ul. Kurpińskiego jest pogotowanie psychiatryczne i wtedy szpital przyjmuje. W tym roku budżet wygląda dobrze. W przyszłym roku będą znaczne cięcia. Dwóch wychowanków mieszka w mieszkaniach usamodzielnienia.
p. P. Mówiński – poinformował, że Pani dyrektor nie musi się odnosić tylko do zdrowia. Zapytał jaka jest proporcja odnośnie dzieci spoza Powiatu do dzieci za które Powiat płaci i  znajdują się na terenie innych powiatów.
p. A. Toby – poinformowała, że w tej chwili 11 dzieci w Domu Dziecka jest z terenu Powiatu, a reszta z innych Powiatów.
p. A. Knade – utrzymanie wychowanka jest wyjątkowo tanie. W innych powiatach jest już kwota 4,5 tyś. złotych. W tym roku utrzymanie dziecka jest większe niż w 2011r., ale w przyszłym roku będzie o 200 zł mniej niż było. Sanepid nakazał wentylację w starej części domu. Nie wie jaki to koszt.
p. P. Mówiński - to nie do końca jest takie wprost. To trzeba z p. Skarbnik i księgową sprawdzić, bo zawyżanie kosztów utrzymania dziecka powoduje generowanie kosztów też u nas.
p. A. Toby – poinformowała, że w Powiecie są 23 rodziny zastępcze spokrewnione i opiekują się 33 dziećmi, 20 rodzin niezawodowych mających 26 dzieci oraz  5 rodzin zawodowych z 12 dziećmi. 27 rodzin jest objętych opieką koordynatora. Widzi jak praca tego koordynatora poprawia pracę, funkcjonowanie tych rodzin. Może to też wpływ pracy pedagoga i psychologa. Dzieci chodzą na zajęcia i na bieżąco są rozwiązywane problemy. Jest wiele problemów w tych rodzinach. Było 12 usamodzielnień. 8 wychowanków opuściło placówki opiekuńczo-wychowawcze. Rodziny miały możliwość wyboru świadczeń na starych czy nowych zasadach. Większość przeszła na nowe zasady, część została na starych. Środki w budżecie nie pozwoliły na wypłaty od stycznia do marca. Tylko 4 powiaty uzyskały te środki. Świadczeń fakultatywnych nie są w stanie realizować. Udało się zawnioskować o 18 tyś. złotych, bo jest dwoje dzieci gdzie trzeba będzie dać około 10 tyś. złotych na dostosowanie domu. Czekają na rozstrzygnięcie konkursu. Jest dotacja na 30 tyś. złotych na zwrot kosztów wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych. Wnioskowali o 3.900 złotych na szkolenie na rodziny zastępcze. Nie było chętnych i to nie zostanie wykorzystane. W grudniu będzie szkolenie dla rodzin, które zostały przekształcone. Programy korekcyjno-edukacyjne nie zostaną zrealizowane, bo nie ma chętnych.
p. Przewodniczący – zapytał, czy PCPR planuje jakieś nowe projekty.
p. A. Toby - będzie projekt systemowy w 2013r. Są w trakcie rozmów czy przejdzie on też na 2014 r. Mają projekt, gdzie otrzymają 500.000 złotych na psychologa, prawnika i koordynatora. Tym projektem udało się poprawić budżet. Jeżeli chodzi o PFRON w tym roku środków jest bardzo dużo. PUP oddał 80.000 złotych. Jest to problematyczne, że trzeba to wykorzystać do końca roku. Wnioski wpływają na bieżąco. Na sport, kulturę i rekreację stowarzyszenia nie mają na wkład własny. Zostało mało czasu. Na likwidację barier architektonicznych jest 27 wniosków i 27 wniosków z barier technicznych.  Większość będzie pozytywnie rozpatrzona. Wnioski są częściowo już realizowane. Jeżeli chodzi o turnusy to nie ma już miejsc w ośrodkach. Przychodzą odmowy z powodu braku wolnych miejsc. Na 23 listopada br. do wydania pozostało 381.000 złotych. Większość zostanie wydana. Na przedmioty ortopedyczne jest 816 wniosków, które na bieżąco są realizowane. Postarają się oddać jak najmniej. Muszą weryfikować kosztorysy. Wnioskowali, aby można było te środki wykorzystywać na rehabilitację stacjonarną. Są naciski kierowników, aby pójść w tym kierunku. Dostali nowe zadanie „Aktywny samorząd”. To są zakupy wózków elektrycznych itp. Pozostało na to około 150.000 złotych. Ludzie składają wnioski. Są umowy na 27.000 złotych na zakup urządzeń do języka Braile, to też sprawy związane z naprawą wózków, prawem jazdy.
p. W. Kroplewski – zapytał jak wygląda sprawa Zakładu Aktywności Zawodowej.
p. A. Toby - w tym roku dostali środki na dostosowanie. Liczą, że marzec, kwiecień wpłyną środki na wyposażenie. Nie wiadomo kiedy to ruszy. Nie wiadomo, czy od razu całą pulę dostaną czy w dwóch częściach.
p. K. Bronikowska – poinformowała, że zakończyli inwestycje na ten rok. Całość inwestycji to kwota 220.000 złotych, ale jest to podzielone na etapy. Z Urzędu Marszałkowskiego było dofinansowanie częściowe i z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków oraz Powiatu. Wykonano opaskę wokół domu, zaizolowano fundamenty. Przy współpracy z p. Sekretarz będą się starać, aby wykonanie 2 etapu, czyli malowanie, odnowienie sztukaterii odbyło się z dofinansowaniem.
p. Sekretarz – poinformowała, że koszt drugiego etapu ma wynosić 169.000 złotych, z czego 145.000 złotych z Urzędu Marszałkowskiego, 17 tyś. złotych z udziału własnego, ale chcą to pozyskać od Konserwatora. Koszt Powiatu wyniósłby 984 złote. Nie wiadomo jak będzie. W tym roku składali wniosek na całość i nie dostali. Jak się nie uda w całości, to będzie robiony kolejny etap. Jest też podjazd dla osób niepełnosprawnych. Jak się nie uda to trzeba będzie szukać pieniędzy. Ważniejsza jest elewacja na razie.
p. K. Bronikowska - przez cały rok nie mogli uzyskać pełnej obsady mieszkańców i w związku z tym będą musieli zmniejszyć budżet. Nie było przez 3 miesiące 2 mieszkańców. Teraz jest kolejka. OPS w Tucholi stara się o umieszczenie osoby i Powiat Sępoleński. Jak to się uda to budżet zostanie podratowany. Liczą na to, że w 2013r. będzie pełne obłożenie. Są tam osoby bardzo schorowane. Posiłkują się stażystami. Zatrudniają na umowy na czas zastępstwa. Na dyżurze muszą być 3-4 osoby.
p. P. Mówiński – zauważył, że pod względem opiekuńczym są wysokie standardy.
p. K. Bronikowska – dodała, że przyjeżdżają wolontariusze z Gimnazjum Nr 1. To taka odskocznia dla tych osób mieszkających. Współpracują ze szkołami. Jest współpraca z Warsztatami Terapii Zajęciowej. Marzy im się zainstalowanie solarów do ogrzewania wody i byłaby to realna oszczędność. To jest możliwe tylko na zasadzie kredytu. To by kosztowało około 45.000 złotych.
p. Przewodniczący – stwierdził, że warto się nad tym pochylić i myśleć o tym.
 
Radni nie mieli pytań, dlatego Przewodniczący zamknął ten punkt posiedzenia. Panie opuściły posiedzenie Komisji.
 
Ad. 2.
p. M. Mróz - nie akceptuje formy zapisu 900.000 złotych czynszu w budżecie. Możliwa jest formuła zaprezentowana przez Pana Prezesa, który poruszył możliwość dialogu z gminami.
p. Przewodniczący - propozycja trzykrotnego czynszu wchodzi w grę i zapis, że udziałowcy przeznaczą 370.000 złotych na inwestycje związane z uruchomieniem stacji dializ. Rozmawiał ze Starostą w tej sprawie.
p. M. Mróz - nie może być czynsz 900.000 złotych, a 500.000 złotych i po stronie wydatkowej 370.000 złotych.
 
Komisja wypracowała następujący wniosek: Komisja nie akceptuje kwoty 900.000 zł, która ma zostać pozyskana z tytułu czynszu od Spółki „Szpital Tucholski. Po rozmowie z Prezesem Spółki Komisja  proponuje w projekcie budżetu zapisanie wpływów z czynszu w wysokości 500.000 zł, z jednoczesnym zapisaniem w wydatkach kwoty 375.000 zł na inwestycje w Spółce i prowadzenie dalszych rozmów z Prezesem po podpisaniu kontraktu z NFZ.
 
p. P. Mówiński – zauważył, że bardziej newralgiczne będą sprawy związane z majątkiem i przewidywanymi dochodami z podatku od osób fizycznych.
p. M. Mróz - przyszłoroczny budżet oświaty mieści się w subwencji i trochę zostaje. Zadanie postawiono szkołom  takie, że Dyrektor  otrzymuje pieniądze i musi się w nich zmieścić. Pani Skarbnik wyliczyła pensje i wychodzi to dobrze. Oddziały nie przekraczają 30 osób. W latach 2002-2006 było średnio 34-35 osób w oddziale.
p. P. Mówiński – jest dużo innych newralgicznych momentów. Jest nie zapłacona faktura za modernizację na kwotę 1.800.000 złotych.
p. W. Kociński – poinformował, że nie jest wykonana umowa, bo nie jest zapłacone podwykonawcom.
p. P. Mówiński - podwykonawcy zaczynają myśleć o tym, że chcą ten dług sprzedać.
p. W. Kociński –nie może reagować na to jak nie ma oficjalnych informacji. Był to dobry zapis w umowie, bo zabezpiecza podwykonawców. Grupa 3J zostawiła 200 ludzi bez wypłaty.
p. P. Mówiński - jeżeli chodzi o płatność podwykonawcom, to były spotkania z prezesem Grupy 3J.
p. Skarbnik – faktura opiewa na kwotę 1.831.000 złotych. To jest planowane w zobowiązaniach tegorocznych. Nie wiadomo czy to będzie w zobowiązaniach tegorocznych.
p. W. Kociński - trzeba wymienić się pismami i potwierdzić, że podwykonawcy mają środki na koncie.
p. M. Mróz – zauważył, że podobna sytuacja jest z działkami.
p. Skarbnik – sprzedaż działek jest zdjęta z budżetu. W projekcie jest jedna działka.
p. P. Mówiński – stwierdził, że w przyszłorocznym budżecie nie ma tych środków.
p. Skarbnik - nie może się to znajdować tu i tam. Jeżeli przejdzie na przyszły rok to zostanie tam wprowadzone.
 
Komisja w wyniku głosowania 3 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych wydała pozytywną opinię do projektu budżetu Powiatu na 2013 r.
 
Ad. 3.
Analiza materiałów sesyjnych:
1) projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2012 r.
p. Skarbnik – omówiła zmianę do budżetu. Poinformowała że dochody i wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 150.771,95 zł.  Jest to spowodowane zwiększeniem dotacji dla  Komendy Powiatowej PSP, przekazaniem dotacji na zakup plandek związanych z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 10.400 złotych.  Ponadto PCPR otrzymał kwotę 70.000 złotych na projekt z EFS. To samo w wydatkach został ujęte w wydatkach.
 
Komisja w wyniku glosowania 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2012.
 
2)     projekt uchwały w sprawie w sprawie przystąpienia przez Powiat Tucholski do realizacji projektu pn.: „Prace konserwatorsko – restauratorskie budynku Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej – II etap” w ramach dotacji Marszałka Województwa     Kujawsko-Pomorskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Dziedzictwo kulturowe – priorytet 1 – Ochrona zabytków
 
Komisja w wyniku glosowania 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt wyżej wymienionej uchwały.
 
3)     projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2012
 
p. Sekretarz – poinformowała, że ta uchwała może być przed sesją jeszcze zmieniana, ponieważ osoby rezygnują.
 
Komisja w wyniku glosowania 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt wyżej wymienionej uchwały.
 
p. Przewodniczący – poinformował, że w płynęło pismo od Pani A. Dobrzyńskiej dotyczące prac nad ustawą o In vitro.  
p. W. Kociński – poinformował, że p. Starosta i p. Wicestarosta są na Komisji w Bydgoszczy dlatego on uczestniczy w posiedzeniu Komisji.
p. Przewodniczący – zapoznał członków Komisji z pismem od Rady pracowniczej Spółki Szpital Tucholski i z odpowiedzią na wniosek Komisji.
 
Komisja w wyniku głosowania 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących przyjęła protokoły nr 19 i 20 z poprzednich posiedzeń.
 
Na tym protokół zakończono.
 
Protokołowała                                                                                Przewodniczący Komisji
 
Elżbieta Damasiewicz                                                                       Andrzej Myszkowski
 

Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (26 listopada 2012)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (4 stycznia 2013, 12:21:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1023

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij