Protokół Nr 23/2013 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia z dnia 31 stycznia 2013 r.


Protokół nr 23/2013
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia,
które odbyło się 31 stycznia 2013 roku
oraz Protokół nr 12/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się 31 stycznia 2013 roku
 
Obecni według list obecności oraz p. Zofia Łącka – Skarbnik Powiatu, p. Wiktor Metkowski – Wicestarosta Tucholski.
 
Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia obradowała wspólnie z Komisją Rewizyjną.
 
Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia rozpoczęła się w 5 osobowym składzie.  Posiedzeniu przewodniczył – Przewodniczący Komisji Andrzej Myszkowski.
 
Tematyka posiedzenia:  
  1. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
  2. Funkcjonowanie Szpitala Tucholskiego, sp. z o.o. w kontekście osiągnięcia standardów do 2016 r.
 
Ad. 1.
Komisje omówiły materiały na XXV sesję Rady Powiatu:
1)     projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu naprawczego dla Powiatu Tucholskiego na lata 2013-2024
p. Wicestarosta – poinformował, że program po aktualizacji zakłada zwiększenie wysokości kredytu do 16. 268.606,86 zł. Jest to związane z wykupem wierzytelności, spłatą kredytów i urealnieniem dochodów. Da to większy oddech Powiatowi i pozwoli płacić najważniejsze zobowiązania. Zmianą jest też karencja trzyletnia. Zmieniły się również częściowo założenia dotyczące sprzedaży ośrodka w Białej. Została urealniona wartość ośrodka. Sprzedaż zaplanowana jest na trzy lata licząc od roku 2015. Jest wstępna deklaracja Chorągwi, że nie wykluczają zakupu. Jednak będzie to możliwe dopiero po zakończeni inwestycji. Poinformował, że do programu naprawczego były poprawki, dlatego radni otrzymali projekt z autopoprawkami.
p. Skarbnik – omówiła autopoprawki do programu naprawczego, które znajdują się w załączeniu do oryginału protokołu. Poinformowała, że pożyczka ma być przeznaczona na wykup wierzytelności, spłatę rat kredytu za 2014 i 2015 r. kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji oraz na pokrycie deficytu roku 2013. Do pożyczki należało wskazać rzecz, które będzie można bardzo szybko rozliczyć, ponieważ pożyczka musi zostać rozliczona w ciągu 2 tygodni.
p. Przewodniczący – zapytał, w jakim terminie Powiat może otrzymać pożyczkę.
p. Skarbnik – pożyczka prawdopodobnie będzie możliwa na przełomie marca i kwietnia. Po podjęciu uchwał konieczne będą ponowne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej i Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
p. Przewodniczący – wrócił do tematu Szpitala. Była mowa o tym, aby nie obciążać Szpitala czynszem. Komisja składała taki wniosek do budżetu. jest mowa propozycja, która mówi o tym, że Spółka weźmie kredyt, który poręczą wszystkie samorządy. Zapytał, czy Powiat również będzie poręczał ten kredyt.
p. Wicestarosta – Powiat już poręcza Spółce kredyt i nie jest ujęty w tym podziale poręczeń. Prezes wskazuje, aby poręczenie Powiatu wydłużyć o 3 lata. Nie jest to niestety prosta sprawa. Jeżeli zostanie przyjęty program naprawczy to na przedłużenie poręczenia potrzebna jest zgoda Ministerstwa.
 
Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia w wyniku głosowania 3 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu naprawczego dla Powiatu Tucholskiego na lata 2013-2024.
 
2)     projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2013 r.
p. Skarbnik – omówiła zmiany w dochodach i wydatkach budżetu. Poinformowała, że dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 4.862.610,06 zł i po zmianie wyniosą 47.558.433,91 zł. Zmniejszenie dotyczy między innymi urealnienia dochodów dotyczących projektu „Bory Tucholskie w labiryntach natury” w związku z wpływem części refundacji środków europejskich w IV kwartale 2012 r. Ponadto zmniejszenie dotyczy rezygnacji ze sprzedaży ośrodka w Białej w bieżącym roku i sprzedaży jednej działki w Rudzkim Moście. Urealniono też dochody z tytułu udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Dochody zostają też zmniejszone w związku z rezygnacją  ze zwiększenia czynszu za obiekty od Spółki Szpital Tucholski. Wydatki zwiększają się natomiast o kwotę 10.960.092,80 zł  i będą wynosiły 59.272.049,79 zł. Zwiększenie dotyczy miedzy innymi spłaty w całości umowy o wykup wierzytelności, zwiększenia środków na kwotę 840.375 zł w związku ze zwrotem części opłat za karty pojazdu. Wzrasta również kwota na obsługę długu publicznego. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć pomiędzy paragrafami. Do projektu uchwały Zarząd zgłasza autopoprawkę. Dotyczy ona załącznika nr 4 „Zadania Inwestycyjne w 2013 r. kwota 10.820.618,84 w punkcie 4 znajduje się w kolumnie 9, a powinna się znaleźć w kolumnie 8.
                                                                                                     
Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia w wyniku głosowania 3 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2013 r.
 
3)     projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2013 – 2024
p. Skarbnik – poinformowała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa uwzględnia pożyczkę z budżetu Państwa i jest konsekwencją programu naprawczego. Przedstawiła autopoprawki do WPF, które znajdują się w załączeniu do oryginału protokołu.
 
Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia w wyniku głosowania 3 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2013 – 2024.
 
4)     projekt uchwały w sprawie  zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Budżetu Państwa w ramach postępowania naprawczego
 
Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia w wyniku głosowania 3 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Budżetu Państwa w ramach postępowania naprawczego.
 
Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia poinformował, że przygotował plan pracy Komisji na 2013 r. i sprawozdanie za ubiegły rok. Zapytał, czy radni mają jakieś uwagi do tego.
 
Komisja nie wniosła uwag.
 
Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia poddał pod głosowanie protokół z 22 posiedzenia Komisji, który został przyjęty 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poddała pod głosowanie protokół z 10 posiedzenia Komisji, który został przyjęty 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.
 
Komisja Rewizyjna zaakceptowała również protokół z kontroli Komisji dotyczącej: Wypełnienia porozumienia partnerskiego pomiędzy Powiatem i Spółką „Szpital Tucholski” na zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja Szpitala Tucholskiego”
 
Ad. 2.
Komisje udały się na dalszą część posiedzenia do Szpitala Tucholskiego. W tej części posiedzenia uczestniczyło 6 członków Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (przybył radny Wojciech Kroplewski) oraz Pan Prezes Spółki Szpital Tucholski Leszek Pluciński.
 
Komisje zapoznały się z planami Szpitala dotyczącymi dostosowania do standardów do roku 2016 i zwiedziły budynek.
 
Na tym protokół zakończono.
 
Protokołowała: Elżbieta Damasiewicz                                                             
 
   Przewodnicząca                                                                        Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej                                                                Komisji Polityki Społecznej
                                                                                                      i Zdrowia
  Małgorzata Oller
                                                                                               Andrzej Myszkowski
 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (31 stycznia 2013)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (18 kwietnia 2013, 09:38:17)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Damasiewicz (4 lipca 2013, 13:42:02)
Zmieniono: Poprawiono pomyłkę w numeracji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1132