Protokół Nr 25/2013 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2013 r.

Protokół nr 25/2013 
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia 
które odbyło się 15 kwietnia 2013 r. 
  
Obecni według listy obecności (4 osoby) oraz p. Zofia Łącka – Skarbnik Powiatu, Pani Aleksandra Knade Dyrektor Domu Dziecka w Tucholi, Pani Katarzyna Bronikowska Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej, Pani Aleksandra Myszka Kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi, Pani Anna Liegmann i Pani Hanna Zielińska pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi. 
  
Posiedzeniu przewodniczył pan Andrzej Myszkowski – Przewodniczący Komisji. W posiedzenie uczestniczyło 4 członków Komisji. 
  
Tematyka posiedzenia: 
  1. Wypracowanie stanowisk w sprawach: 
  • funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 
  • Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, Wyrównywania Szans Osobom Niepełnosprawnym, Koncepcji Zintegrowanego Systemu Pomocy Rodzinie i Dziecku, 
  • Funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. 
  1. Wypracowanie stanowiska w sprawie informacji o działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. 
  2. Wypracowanie stanowiska w sprawie informacji o działalności Domu Dziecka. 
  3. Wypracowanie stanowiska w sprawie informacji o działalności Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej. 
  4. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące. 
  
  
p. Przewodniczący – powitał zaproszonych gości. Poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie informacji na temat projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2013 r. 
  
p. Skarbnik- na str. 160 materiałów w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2013 dochody uległy zwiększeniu o 5132,91 zł. Jest to wynik zmian w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne, w związku z mniejszym zabezpieczeniem wkładu własnego otrzymanego z Gminy Kęsowo wynoszącego 50% wartości zadania. 
W dziale 630 Turystyka zabezpieczono środki na pozostałą działalność w wysokości 24.983 zł. Zmiany dotyczą realizacji projektu „Organizacja Historycznego Pochodu Borowiaków” złożonego w konkursie ogłoszonym przez LGD Bory Tucholskie, w ramach środków PROW 2007-2012. 
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie w kwocie 85.488,45 zł. Jest to związane z przystąpieniem Powiatowego Urzędu Pracy w ramach Działania 6.2 POKL do projektu „Skuteczny PUP”. 
W Dziale 801 Oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia w kwocie 24.382,12 zł. Związane jest to z ostatecznymi wielkościami subwencji oświatowej i wyliczeniem dotacji przyznanej na jednego ucznia w Szkole Realnej, a także z dokształcaniem uczniów w szkołach. Dokonuje się również przeniesień między paragrafami w kwocie 4.380 zł w celu dostosowania paragrafów w ramach projektu Comenius. 
W wyniku zmian wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 5.132,91 zł i wynoszą 59.922.244,40 zł. 
  
Komisja w wyniku głosowania 4 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2013 r. 
  
Ad. 3. 
p. Przewodniczący – poprosił Panią Aleksandrę Knade Dyrektora Domu Dziecka w Tucholi o przedstawienie informacji. 
  
p. A. Knade – poinformowała, że inwestycje będą realizowane w jednostce w zależności od wielkości budżetu. W roku 2012 w Domu Dziecka było wśród wychowanków więcej chłopców niż dziewczynek. W materiałach sesyjnych zamieszczona została informacja na temat działania zespołu interdyscyplinarnego, którego zadaniem jest omówienie sytuacji danego dziecka, w ciągu 3 dni od pojawienia się dziecka w placówce. Zespół ustala do jakich poradni dziecko musi zostać skierowane. 
W naszej jednostce poszerzono zakres specjalistów, do których kierowane są dzieci. Jest poradnia pediatryczna, psychologiczna, logopedyczna, stomatologiczna, neurologiczna, dermatologiczna, alergologiczna, ortodontyczna, okulistyczna, kardiologiczna, laryngologiczna, endokrynologiczna, poradni „K”, chirurgiczna, poradni wad postawy. 
  
p. Przewodniczący- czy te poradnie są na bazie naszych jednostek? 
  
p. A. Knade – chciałabym, aby był np. psychiatra dziecięcy w Tucholi, który przyjmowałby raz w miesiącu. W naszej placówce jest 12 dzieci objętych opieką psychiatryczną. 
Jeżeli chodzi o profilaktykę zdrowotną to należy zwrócić uwagę na fakt, że do placówki trafiają dzieci zaniedbane i dlatego musimy korzystać z porady specjalistów. Dzięki NFZ Pan Kraska objął opieką stomatologiczną naszych wychowanków, a także w tym roku 7 dzieci pojedzie na turnus do Ciechocinka. Nasze dzieci były również samodzielnie na koloniach. Był to obóz socjoterapeutyczny. W tym roku chcielibyśmy, jeżeli będą fundusze, również taki obóz zorganizować. 
Nasze dzieci dzięki życzliwości szkół mogą również korzystać z ich sal gimnastycznych. W tym roku w marcu zostały wyremontowane mieszkania dla dwojga wychowanków. Są to osoby pełnoletnie, które uczą się i pracują oraz biorą udział w projekcie PCPR „Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców Powiatu Tucholskiego”. 
Na koniec 2012r. w Domu Dziecka mieszkało 26 wychowanków. 1 osoba znajdowała się w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii i 1 osoba w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. 
  
p. Przewodniczący- czy na dzieci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności otrzymujemy większą dotację? 
  
p. A. Knade- dla naszej placówki nie ma to znaczenia. Sytuacja rodzinno-prawna wychowanków przedstawia się następująco: w placówce mamy 0 sierot, 2 półsieroty, 25 dzieci, których rodzice mają ograniczoną władzą rodzicielską oraz 4 dzieci, których rodziców pozbawiono praw rodzicielskich. 
  
p. Przewodniczący- czy w jednostce są zatrudnieni pracownicy na karcie nauczyciela? 
p. A. Knade – tak. 
  
p. Przewodniczący- czy w budżecie jednostki są zabezpieczone środki na ochronę przeciwpożarową? 
  
p. Starosta – na ten rok zaplanowano wymianę jednych drzwi przeciwpożarowych, natomiast kolejne 2 pary drzwi zostaną wymienione w 2014roku. 
  
Radni nie mieli pytań, dlatego Przewodniczący podziękował Pani Dyrektor za przybycie i zamknął ten punkt porządku posiedzenia. 
  
Ad. 4. 
p. Przewodniczący – poprosił Panią Katarzynę Bronikowską Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej o przedstawienie informacji. 
  
p. K. Bronikowska- w naszej placówce przebywa 46 mieszkańców. Przez Wojewodę jest dotowanych 15 mieszkańców, natomiast 31 dotowanych jest przez gminy. W tym roku odnotowaliśmy 3 zgony naszych mieszkańców, natomiast 4 osoby przybywają w szpitalach. 
Należy zauważyć, że mamy mało skierowań do DPS z naszego powiatu, a większość pochodzi z powiatów ościennych. 
Powiat Tucholski złożył wnioski do Urzędu Marszałkowskiego oraz Ministerstwa Kultury o dofinansowanie II etapu zadania pn. „Prace konserwatorsko-restauratorskie budynku Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej”. Złożone wnioski uzyskały pozytywna ocenę pod względem formalnym, jednakże nie przyznano dofinansowania. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu otrzymaliśmy natomiast dotację na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy budynku Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej” na kwotę 12.000 zł. 
Do naszej placówki przyjeżdża psycholog, psychiatra hospicjum i pielęgniarki środowiskowe i długoterminowe. 
  
p. D. Tyda- dlaczego w placówce nie ma zatrudnionych na stałe pielęgniarek? 
  
p. K. Bronikowska- w 2005r. z ustawy wykreślono słowo „zdrowotne”, co jednocześnie przekreśliło możliwość zatrudnienia pielęgniarki na etat. 
W tym roku DPS będzie obchodził 30-lecie swojej działalności. Uroczystości jubileuszowe przewidziano na 30 sierpnia br. 
  
Radni nie mieli pytań, dlatego Przewodniczący podziękował Pani Dyrektor za przybycie i zamknął ten punkt porządku posiedzenia. 
  
Ad. 2. 
p. Przewodniczący – poprosił Panią Aleksandrę Myszka-Kierownika Kierownika Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi o przedstawienie informacji. 
  
p. A. Myszka- wiele zadań realizowanych jest przez zespoły interdyscyplinarne w gminach. Ilość usług świadczonych przez Ośrodek kształtuje się na tym samym poziomie. W zeszłym roku w Ośrodku przeprowadzono remont 2 pomieszczeń – sal socjoterapeutycznych. W hostelu Ośrodka zamieszkuje 8 osób z Powiatu Tucholskiego, 3 z Powiatu Toruńskiego, 9 z Powiatu Nakielskiego, 11 z Powiatu Bydgoskiego, 3 z Powiatu Sępoleńskiego, 1 z Powiatu Człuchowskiego, 2 z Powiatu Brodnickiego i 3 z Powiatu Włocławskiego. Trzeba również powiedzieć, że w naszej jednostce przebywają również osoby z zaburzeniami psychicznymi, a także takie które nie mogą liczyć na pomoc rodziny i znajomych. Dlatego praca też wygląda inaczej. 
  
p. Przewodniczący- na pochwałę zasługuje fakt, że ośrodek pełni również funkcję doradczą. 
  
p. D. Tyda- czy do Ośrodka mogą zgłaszać się po wsparcie osoby porzucone przez męża? 
  
p. A. Myszka- tak. Taka rodzina kwalifikuje się do rodzin zagrożonych przemocą. 
  
Radni nie mieli pytań, dlatego Przewodniczący podziękował Pani Kierownik za przybycie i zamknął ten punkt porządku posiedzenia. 
  
Ad. 1. 
p. Przewodniczący – poprosił Panią Hanna Zielinską oraz Panią Annę Liegmann– pracowników PCPR w Tucholi o przedstawienie informacji. 
  
p. H. Zielinska- jako jednostka pozyskujemy środki w ramach realizowanych projektów. W grudniu 2012 r. zakończono realizację projektu systemowego pn. „Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego”. 
Przystąpiliśmy jako jednostka do pilotażowego projektu pn. „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”. Całkowita wartość projektu wynosi 320.00,00 zł. W ramach tego projektu będą świadczone usługi specjalistycznego poradnictwa prawnego, psychologicznego i rodzinnego dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Odbędą się również szkolenia dla pracowników jednostek pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych z terenu powiatu. W naszym województwie ten program realizuje jeszcze tylko Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu. 
Jeżeli chodzi o realizację zadań wynikających z ustawy o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych to w ubiegłym roku ze względu na dużą ilość środków wszystkie wnioski były pozytywnie rozpatrzone. W tym roku środki zostały pomniejszone. 
W roku 2012 PCPR w Tucholi przystąpiło do programu pn. „Aktywny samorząd”. Będzie on również realizowany w roku bieżącym. 
Powiat Tucholski w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” zakupił mikrobus dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tucholi. 
  
p. A. Liegmann – z dniem 1 stycznia 2012r. weszła w życie ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która wprowadziła nowe uregulowania dot. rodzin zastępczych. Ustawa mówi o obowiązku wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, którym zostało PCPR w Tucholi, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, a także o zatrudnieniu asystenta rodziny, którym nie może być pracownik socjalny. 
  
p. D. Tyda- czy są już zatrudnieni tacy asystenci? 
  
p. A. Ligmann- tak. W Gminie Lubiewo i Tuchola. Koordynator pieczy zastępczej jest finansowany do końca listopada z programu pilotażowego pn. „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”. 
  
Radni nie mieli pytań, dlatego Przewodniczący podziękował Paniom za przybycie i zamknął ten punkt porządku posiedzenia. 
  
Komisja nie wypracowała żadnych wniosków. 
  
Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z 24 posiedzenia Komisji, który został przyjęty 4. głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 
  
Radni nie mieli dalszych pytań i uwag. 
  
Na tym protokół zakończono. 
  
Protokołowała:                                                                          Przewodniczący Komisji
 
Dorota Słupińska                                                                          Andrzej Myszkowski
 

Wytworzył: Dorota Słupińska (15 kwietnia 2013)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (20 czerwca 2013, 14:10:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1089

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij