Protokół Nr 26/2013 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia z dnia 17 czerwca 2013 r.

Protokół nr 26/2013 
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia 
które odbyło się 17 czerwca 2013 r. 
 
Obecni według listy obecności (5 osób) oraz p. Zofia Łącka – Skarbnik Powiatu.
 
Posiedzeniu przewodniczył pan Andrzej Myszkowski – Przewodniczący Komisji.
 
Tematyka posiedzenia:
1.      Opinia do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2012.
2.      Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
 
 
p. Przewodniczący – powitał zaproszonych gości. Zaproponował, aby posiedzenie Komisji rozpocząć od analizy materiałów sesyjnych. 
  
Ad. 2 
p. Skarbnik- omówiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2013. Zmiana uchwały wynika z pisma Powiatowego Urzędu Pracy, który prosi o przesunięcie środków finansowych PFRON między zadaniami rehabilitacji zawodowej. Wiąże się to ze zwiększeniem środków na sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym. Następuje również przesunięcie środków w zadaniach rehabilitacji społecznej. 
  
p. Przewodniczący – czy środki na te zadania są w tym roku mniejsze? 
  
p. Starosta- są na tym samym poziomie. W pierwszej kolejności przyznawane są środki na turnusy rehabilitacyjne dla dzieci. 
  
Komisja w wyniku głosowania 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2013. 
  
p. Skarbnik – omówiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2013. Poinformowała, że dochody i wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 183.956,63 zł. 
W dziale 600 Transport i łączność dokonuje się zwiększenia § 6300 o kwotę 100.000 zł. Ta kwota to poprzetargowa oszczędność, która za zgodą Ministerstwa została przeznaczona na przebudowę drogi w m. Wierzchlas. 
W dziale 710 Działalność usługowa zwiększa się § 2110 o 20.000 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjno-kartograficzne. 
W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono § 2110 o kwotę 22.800 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla ZSLiA w Tucholi. 
W dziale 851 Ochrona zdrowia dokonuje się zwiększenia § 0920 w kwocie 40 zł w związku z urealnieniem dochodów. 
W dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85201 Placówki opiekuńczo- wychowawcze dokonuje się zwiększenia w kwocie 5.400 zł w związku z urealnieniem dochodów. 
W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonuje się zwiększenia w kwocie 21.642,34 zł w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego do projektu pn. „Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego”. 
W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 12.000 zł. co wynika z dotacji otrzymanej od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy budynku Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej”. 
W dziale 921 Kultura i ochrona dokonuje się zwiększenia o kwotę 10.000 zł. w związku z dotacją od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Prace konserwatorsko-restauratorskie budynku Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej –II etap”. 
  
Komisja w wyniku głosowania 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2013. 
  
p. Przewodniczący – poprosił p. Skarbnik o wyjaśnienie dot. uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Tucholskiemu oraz jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg. 
  
p. Skarbnik – w 2009 roku zmienił się art. 59 ust. 1-3 ustawy o finansach publicznych i dlatego traci moc uchwała Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 grudnia 2007r. Projekt nowej uchwały został przedłożony do zaopiniowania przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a zastrzeżenia zostały w całości uwzględnione w projekcie uchwały. 
  
Komisja w wyniku głosowania 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Tucholskiemu oraz jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg. 
  
p. Przewodniczący – czy są uwagi do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy ogólnodostępnych aptek Powiatu Tucholskiego. 
Radni nie mieli uwag. 
  
Komisja w wyniku głosowania 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy ogólnodostępnych aptek Powiatu Tucholskiego. 
  
Ad. 1 
p. Przewodniczący- Komisja Rewizyjna wypowiedziała się pozytywnie na temat oceny wykonania budżetu za rok 2012. Czy są jakieś pytania do tego temat? 
  
Radni nie mieli pytań. 
  
Komisja w wyniku głosowania 3 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i 2 wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2012 wraz ze sprawozdaniem finansowym. 
  
Radni nie mieli dalszych pytań i uwag. 
  
Komisja nie wypracowała żadnych wniosków. 
  
p. Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z 25 posiedzenia Komisji, który został przyjęty 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 
 
Na tym protokół zakończono.
 
Protokołowała:                                                                                  Przewodniczący Komisji
 
Dorota Słupińska                                                                                Andrzej Myszkowski
 

Wytworzył: Dorota Słupińska (17 czerwca 2013)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (23 września 2013, 10:49:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 920

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij