Protokół Nr 32/2014 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia z dnia 20 maja 2014 r.

Protokół nr 32/2014 
Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia, 
Protokół nr 34 
Komisji Finansów i Gospodarki 
ze wspólnego posiedzenia, które odbyło się 20 maja 2014 r. 
 
Obecni według list obecności (5 osób – Komisja Polityki Społecznej  i Zdrowia, 4 osoby – Komisja Finansów i Gospodarki) oraz p. Zofia Łącka – Skarbnik Powiatu, p. Anna Toby – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, p. Mirosława Zakrzewska–Wołejko – Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, p. Aleksandra Myszka – Kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. 
  
Posiedzeniu przewodniczył pan Andrzej Myszkowski – Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia. 
  
Tematyka posiedzenia była związana z analizą materiałów sesyjnych. Na posiedzenie zostały zaproszone Panie Kierownik PCPR i SOWdOPwR oraz Przewodnicząca PZds.OoN. Pan Przewodniczący Andrzej Myszkowski poprosił Panie o zabranie głosu. 
  
p. A. Myszka – poinformowała, że w tym roku Ośrodek otrzymał zmniejszony budżet. Koordynatorem ośrodków jest Urząd Wojewódzki. Ośrodek oprócz pomocy ofiarom przemocy prowadzi również programy korekcyjne dla sprawców przemocy. 
p. A. Myszkowski – zapytał, czy Ośrodek zapewnia również wyżywienie dla osób w nim przebywających. 
p. A. Myszka – Ośrodek musi zapewniać całodobowe utrzymanie, ale jest to uzależnione od dochodu. Jest to oczywiście minimum. W ciągu roku w hostelu mieszkały 34 osoby w tym 1 mężczyzna i 18 dzieci. Z pomocy ośrodka skorzystały 224 osoby. Pracownicy Ośrodka korzystali ze szkoleń organizowanych przez PCPR. Co roku starają się też organizować szkolenia i konferencje dla służb, dyrektorów szkół itp. 
p. A. Myszkowski – zapytał, jak wygląda sprawa remontów w Ośrodku. 
p. A. Myszka – nie udało się pozyskać środków, chociaż wnioskowali o 90.000 zł. Wniosek zostanie złożony ponownie, a na razie łatają dziury. 
p. A. Myszkowski – zapytał, czy Ośrodek prowadzi jeszcze jakieś szkolenia. 
p. A. Myszka – prowadzone były szkolenia dla pielęgniarek środowiskowych, dla dyrektorów szkół. Jest kwestia wczesnego rozpoznawania przemocy wśród dzieci. Są problemy z karmieniem dzieci. 
p. J. Piechowiak – zapytał, czy nikt nie reaguje, np. sąsiedzi. 
p. A. Myszka – w stosunku do dzieci powinno to wyglądać inaczej. 
p. A. Toby – poinformowała, że jest realizowany projekt dla rodzin wielodzietnych. Takie rodziny zostały wybrane. Jednak widać manipulowanie dziećmi. 
p. A. Myszkowski – zaproponował, aby powstał może jakiś telefon zaufania dla dzieci, bo chyba nie można liczyć na mieszkańców. Dziecko nie przyjdzie do kogoś powiedzieć. Przykro, że te środki na funkcjonowanie są mniejsze. Może warto zwrócić na to uwagę Pani Wojewodzie. 
p. P. Mówiński – na poziomie szkoły można zaobserwować sytuacje przemocy. Często bierze się to z sytuacji rodzinnych. W województwie są dwa takie Ośrodki. 
p. A. Myszka – dodała, że ten budżet nie jest duży, biorąc pod uwagę to, że jest to placówka całodobowa. 
p. D. Tyda – zapytała, jak wygląda sytuacja z odzieżą. 
p. A. Myszka – jeżeli ktoś nie ma odzieży to kupują. 
p. A. Toby – poinformowała, że PCPR prowadził w ubiegłym roku kontrolę w Domu Pomocy Społecznej. Stan podopiecznych jest na bieżąco uzupełniany. W tej chwili są dwie osoby oczekujące. Jeżeli są osoby, którym nie zależy na tym konkretnym domu to kierują je gdzie indziej. Dom jest zabytkowy, więc nie można zrobić wszystkiego, ale funkcjonuje zgodnie ze standardami. W Domu Dziecka sytuacja się uspokoiła. W tej chwili jest komplet osób. 2 dzieci znajduje się w młodzieżowym ośrodku. Dzieci się usamodzielniają. 2 osoby z mieszkania chronionego mają być już usamodzielnione, pracują, uczą się. Były obawy, że mogą oni być przez społeczeństwo nieakceptowani, ale nie ma z tym żadnych problemów. Środki z PFRON są na poziomie 2012 r. W 2011 roku Powiat otrzymał dodatkowe środki. W 2013 roku już w czwartym kwartale środki się skończyły. Zawsze jest problem jak te środki podzielić. Pracownicy starają się jeździć na wywiady środowiskowe. Priorytetem jest, aby osobom w najgorszym stanie pomóc zlikwidować bariery w łazienkach. Jest to zazwyczaj likwidacja wanien, montaż uchwytów, niwelowanie progów. Z PFRON finansowano sport, turystykę , kulturę i rekreację. Wnioski były wybierane w ten sposób, aby każde stowarzyszenie dostało dofinansowanie do jednego zadania. Na turnusy złożono 507 wniosków. Pozytywnie rozpatrzono 97. W tym roku sytuacja wygląda tak samo. Zdecydowano, że dofinansowanie będą otrzymywały nie tylko dzieci, ale też osoby według daty wpływu ze stopniem znacznym i umiarkowanym. W ubiegłym roku na turnusy wydatkowano 66.694 zł. Na likwidację barier złożono 82 wnioski. Z tego 18 dotyczyło barier technicznych. 12 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie. Złożono 44 wnioski na bariery w komunikowaniu się. Priorytetem jest zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze. Bariery architektoniczne nie były realizowane. Na przedmioty ortopedyczne i pomocnicze w ubiegłym roku złożono 909 wniosków. Pozytywnie rozpatrzono 668. Na to zadanie przeznaczono 230.000 zł. PCPR realizuje też zadania związane z wyrównywaniem barier pomiędzy regionami. W ubiegłym roku zgłosiły się dwie jednostki: Gmina i zakład opieki zdrowotnej. W ubiegłym roku do centrów doszło nowe zadanie „Aktywny samorząd”. Są to protezy, wózki elektryczne, dofinansowanie dla uczących się. Złożono 68 wniosków. W budżecie otrzymali na ten cel 220.000 zł. Wydali 148.000 zł na 62 wnioski rozpatrzone pozytywnie. Pozostałe wnioski nie spełniały wymogów formalnych. Pracownicy starają się szkolić przy udziale środków pozyskanych z zewnątrz. PCPR realizował trzy projekty. Z projektu była zapewniona baza szkoleniowa dla pomocy społecznej, poradnictwo specjalistyczne. W tej chwili tych porad nie ma. Jest psycholog z innego projektu. Widać po zainteresowaniu, że jest potrzeba, aby na stałe był psycholog i radca prawny. Było duże wsparcie dla rodzin zastępczych. Na początku był opór, ale później 16 rodzin uczestniczyło w tym i do tej pory się spotykają. PCPR prowadził też projekt systemowy na kwotę 186.000 zł. W projekcie brało udział 39 osób, a 36 go ukończyło. Wszystkie osoby przeszły różne kursy zawodowe. Trzy osoby znalazły zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Trzeci projekt z Ministerstwa Polityki Społecznej pozwolił na odzyskanie połowy wynagrodzenia za zatrudnienie koordynatora rodzin zastępczych. Utworzona została jedna rodzina zastępcza zawodowa. Powstał Zakład Aktywności Zawodowej. Była bardzo duża potrzeba powołania takiej jednostki. Z trzech projektów pozyskano na ten cel łącznie 3.400.000 zł. W chwili obecnej jest realizowany projekt z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, dla osób zatrudnionych w ZAZ. Te osoby mają dodatkowo kursy zawodowe. Dotyczy to osób najbardziej aktywnych. Uważa, że ZAZ teraz dobrze funkcjonuje. Każda osoba pracująca ma inne schorzenia, ale oni chcą pracować. Najbardziej dochodowy jest catering i sala zabaw dla dzieci. PCPR stara się realizować programy w partnerstwie ze stowarzyszeniami, i innymi jednostkami. Teraz PCPR przystąpił do realizacji projektu dla rodzin wielodzietnych. Pracują nad modelowym wypracowaniem koszyka usług dla takich rodzin. Jak zostanie to wprowadzone ustawami to będzie łatwiej. 
p. A. Myszkowski – zapytał, ile łącznie środków zewnętrznych pozyskał PCPR. 
p. A. Toby – poinformowała, że jest to kwota ponad 4 milionów złotych. 
p. A. Myszkowski – stwierdził, że PCPR staje się liderem i tak to chyba powinno wyglądać. 
p. M. Zakrzewska-Wołejko – cieszy się, że funkcjonuje Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Powstał Zakład Aktywności Zawodowej i żeby mógł funkcjonować musi mieć osoby z orzeczeniami. Funkcja Zespołu jest czasem niedoceniana. Jednak Zespól to cały sztab ludzi. Trzeba tu szczególnie podziękować lekarzom. Zespół posiada pełną kadrę podstawową. Bez tych ludzi zespół by nie istniał. Osoby orzekające to nie są osoby przypadkowe. Te osoby co trzy lata zdają egzaminy. Ostatnio udało się pozyskać kolejnego lekarza chorób wewnętrznych. 
p. A. Myszkowski – zauważył, że dzięki pracy zespołu jest około 50 % miejsc pracy więcej. 
p. M. Zakrzewska-Wołejko – dodała, że w Powiecie nastąpił wzrost zachorowań na choroby nowotworowe. Nie wiadomo z czego to wynika. 
p. A. Myszkowski – pacjenci są dobrze diagnozowani. Wpływ mają też oddziaływania środowiskowe. 
p. M. Zakrzewska-Wołejko – poinformowała, że Zespół wydał w ubiegłym roku mniej orzeczeń, ale przypadki nie rokujące poprawy są wydawane na stałe. W ubiegłym roku złożono 224 odwołania od decyzji. Z tego uchylono 25 decyzji. W tych przypadkach Wojewódzki Zespół uznał, że zostały one za nisko orzeczone, a w 3 przypadkach, że za wysoko. 
p. A. Myszkowski – stwierdził, że przez te dwie kadencje, kiedy jest radnym ta opieka społeczna dobrze funkcjonuje. 

Radni nie mieli uwag do tej tematyki, dlatego Komisje przeszły do omówienia projektów uchwał. 
  
p. Starosta – poinformowała, że na sesji Zarząd Powiatu wprowadzi dodatkową uchwałę w sprawie ustalenia udziału Powiatu Tucholskiego w finansowaniu projektu pn. „Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej. Do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu została też dostarczona autopoprawka, która jest związana z tym projektem. 
p. Skarbnik – omówiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2014 r. Poinformowała, że zmiany budżetowe po stronie dochodowej wynikają  z urealnienia po okresie sprawozdawczym. W dziale 710 Działalność usługowa następuje zwiększenie o kwotę 250.000 zł w związku z podpisaniem umowy na wykonywanie prac geodezyjnych o udostępnianie danych. W dziale 852 Pomoc społeczna następuje zwiększenie dotacji dla Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w wysokości 10.000 zł. Po stronie wydatków również urealniono środki w paragrafach. Ponadto w dziale 750 w rozdziale 75095 dokonuje się zwiększenia o kwotę 202.000 zł. Są to środki, które będą leżały na koncie. 
  
Posiedzenie Komisji opuściła Pani Danuta Tyda – członek Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia. W posiedzeniu uczestniczy 4 członków tejże Komisji. 
  
p. M. Oller – w dziale 750 następuje zwiększenie wydatków. 
p. Skarbnik – poinformowała, że najpierw trzeba zapłacić podatek, a później otrzymać zwrot.  W dziale 710 Działalność usługowa 48 tysięcy złotych zostało przeznaczone na opracowania geodezyjne w związku z podpisaną umową. Pozostałe 202.000 zł będą na razie na paragrafie 4300. 
p. M. Oller – zapytała o różne opłaty i składki w wysokości 5.000 zł. 
p. Skarbnik – poinformowała, że to środki od Gminy Cekcyn na dofinansowanie dojazdów do Warsztatów Terapii Zajęciowej. 
  
W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2014 r. 
  
W wyniku głosowania Komisja Finansów i Gospodarki jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2014 r. 
  
W wyniku głosowania Komisja Finansów i Gospodarki jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie w sprawie ustalenia udziału Powiatu Tucholskiego w finansowaniu projektu pn. „Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej. 
  
p. Skarbnik  - omówiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIII/310/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2014. Zmiana zawiera przeniesienia między zadaniami w zakresie rehabilitacji zawodowej. 
  
Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIII/310/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2014. 
Komisja Finansów i Gospodarki  w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIII/310/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2014. 
  
Komisja Finansów i Gospodarki w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie przyjęła protokół z 33 posiedzenia. 
  
Na tym protokół zakończono.
 
Protokołowała: Elżbieta Damasiewicz   
 
 
                                  Przewodniczący Komisji                    Przewodniczący Komisji
                                  Finansów i Gospodarki                  Polityki Społecznej i Zdrowia
 
                                        Marek Boliński                               Andrzej Myszkowski

Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (20 maja 2014)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (18 września 2014, 11:55:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 636

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij