Kontrole


               Kontrole przeprowadzone w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej

Rok 2019

1. Kontrola Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy w dniu 06.05.2019r.
Kontrolująca:Elżbieta Budziak
Zakres kontroli: kontrola sanitarna w zakresie zagadnień higieny komunalnej
Protokół z dnia 13.05.2019r.

2. Kontrola Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy w dniu 12.06.2019r.
Kontrolująca:Agnieszka Sierosławska
Zakres kontroli: kontrola sprawdzająca wykonanie obowiązków wskazanych w decyzji PWIS w Bydgoszczy nr 221/2018 z dnia 10.05.2018r.
Protokół z dnia 12.06.2019r.

3. Kontrola Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi w dniach 05-13.09.2019r.
Kontrolujący: Anna Toby, Hanna Zielińska, Przemysław Zysnarski
Zakres kontroli: kontrola dotycząca zgłoszonego popełnienia przestępstwa na terenie DPS.

4. Kontrola Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniach 25-26.09.2019r.
Kontrolujący: Katarzyna Graszek, Sławomir Szuster
Zakres kontroli: kontrola doraźna
Protokół z kontroli z dnia 25.10.2019r

Rok 2018

1. Kontrola Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy w dniu 22.03.2018r.
Kontrolujące:Agnieszka Sierosławska, Anna Michalska
Zakres kontroli: kontrola sanitarna w zakresie higieny pracy, oceny warunków pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz dokumentacji pracowniczej.
Protokół z dnia 27.03.2018r.

2. Kontrola z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z Departamentu Organizacyjnego, Wydział Inwestycji Mienia Województwa, w dniu 18.04.2018r.
Kontrolujący: Zuzanna Śliwińska, Paweł Wietrzykowski
Zakres kontroli: kontrola wykonania projektu "Prace konserwatorsko-restauratorskie Budynku domu Pomocy Społecznej w Wysokiej V etap"
Sprawozdanie z dnia 18.04.2018.

3. Kontrola z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy, Oddział w Tucholi, w dniu 23.04.2018r.
Kontrolujące: Leontyna Szwemin i Danuta Kłosowska-Szocińska
Zakres kontroli: oznakowanie bulw ziemniaków(rozp. MRiRW z dn.25.04.2016r)i ocena fitosanitarna bulw(Dz.U. z 2017r.poz.2138 Ustawa o ochronie roślin)
Protokół z kontroli z dnia 23.04.2018r.

4. Kontrola z Starostwa Powiatowego W Tucholi, w dniu 10.09.2018r.
Kontrolujący: Jarosław Piotrowski Inspektor ds.BHP
Zakres kontroli: Kontrola archiwum zakładowego.
Sprawozdanie z dnia 10.09.2018r.

5. Kontrola problemowa w  Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej przeprowadzona przez Hannę Zielińską - Główny specjalista pracy socjalnej  PCPR w Tucholi.
Kontrola przeprowadzona została w okresie od26.10.2018 - 30.10.2018.

6. Kontrola przeprowadzona w dniu 30.11.2018 r. przez Sędziego Sądu Rejonowego
 w Tucholi Marcina Affelskiego za okres od listopada 2017r. do dnia kontroli.

7. Kontrola przeprowadzona w dniu 27.12.2018 r. przez Pana Marka Wolskiego z Starostwa 
 w Tucholi. Kontrola z zakresu realizacji w roku 2018 w jednostce zadań kontroli zarządczej i sporządzanej z tych działań dokumentacji.
Protokół z kontroli z  27.12.2018r.

Rok 2017

1. Kontrola Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy w dniu 20.04.2017r.
Kontrolująca:Krystyna Kwaśniewska z Oddziału Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi.
Zakres kontroli: kontrola sanitarna w zakresie zagadnień higieny komunalnej.
Protokół z dnia 25.04.2017r.

2.  Kontrola gospodarki finansowej przeprowadzonej w  Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej przez Jerzego Dercza.
Przedmiot kontroli -dokonywanie poprawek zgodnie z art. 25 ustawy o rachunkowości budżetowej.
Kontrole przeprowadzono  w dniach 20.07.2017r. r.
Protokół z dnia 20.07.2017 r.

3. Kontrola Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Tucholi w dniu 21.09.2017r.
Kontrolujący: st. kpt. mgr Mirosław Januszewski st. specjalista ds. kontrolno-rozpoznawczych.
Zakres kontroli: kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w zakresie wyposażenia w gaśnice i sprzęt przeciwpożarowy, oznakowanie ewakuacyjne i informacyjne, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.
Protokół z dnia 21.09.2017r.

4. Kontrola z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w dniu 09.10.2017r.
Kontrolujący: Jacek Bazanowski, Magdalena Błaszak.
Zakres kontroli: kontrola trwałości projektu nr RPKP.02.03.00-04-019/10.
Raport z wizyty monitorującej z dnia 03.11.2017r. 

5. . Kontrola sprawdzająca Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy w dniu 09.11.2017r.
Kontrolująca:Krystyna Kwaśniewska z Oddziału Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi.
Zakres kontroli: sprawdzenie wykonania zaleceń na podst. decyzji PWIS w Bydgoszczy nr 272/2017 z dnia 31.05.2017r.
Protokół z dnia 09.11.2017r.

6. Kontrola przeprowadzona w dniu 13.11.2017 r. przez Sędziego Sądu Rejonowego
 w Tucholi Marcina Affelskiego za okres od listopada 2016r. do dnia kontroli.
 Sprawozdanie z kontroli z  18.12.2017r.

7. Kontrola przeprowadzona w dniu 20.12.2017 r. przez Pana Marka Wolskiego z Starostwa 
 w Tucholi. Kontrola z zakresu realizacji w roku 2017 w jednostce zadań kontroli zarządczej i sporządzanej z tych działań dokumentacji.
Protokół z kontroli z  20.12.2017r.


Rok 2016

1. Kontrola Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy w dniu 15.02.2016r.
Kontrolujące: D.Konieczko, A.Podolska.
Zakres kontroli: pobranie próbek ciepłej wody do badań laboratoryjnych w kierunku obecności bakterii Legionella.
Informacja pisemna z dnia 26.02.2016r., informująca o braku zaleceń.

2.  Kontrola gospodarki finansowej przeprowadzonej w  Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej przez Jerzego Dercza.
Przedmiot kontroli - Planowanie i realizacja budżetu oraz wybrane zagadnienia gospodarki finansowo-księgowej.
Kontrole przeprowadzono  w dniach 30.03-25.04.2016 r.
Protokół z dnia 25.04.2011 r.

3. Kontrola Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy w dniu 12.05.2016r.
Kontrolująca: K.Kwaśniewska.
Zakres kontroli: sprawdzenie wykonania zaleceń na podst. decyzji PWIS w Bydgoszczy nr 606/2015 z dnia 13.11.2015.
Protokół z kontroli nr 35/NHK/2016 z dnia 12.05.2016r.

4. Kontrola Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy w dniu 04.08.2016r.
Kontrolująca: K.Kwaśniewska.
Zakres kontroli: sprawdzenie wykonania zaleceń na podst. decyzji PWIS w Bydgoszczy nr 606/2015 z dnia 13.11.2015.
Protokół z kontroli nr 61/NHK/2016 z dnia 04.08.2016r.

5. Kontrola problemowa w  Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej przeprowadzona przez Hannę Zielińską - Główny specjalista pracy socjalnej  PCPR w Tucholi, działającą na postawie upoważnienia PC.1230.57.2016 z dnia 2016r. wydanego przez Kierownika PCPR oraz Annę Szaraficką - pracownik socjalny, działającą na podstawie upoważnienia PC.1230.56.2016 z dnia 20.10.2016 wydane przez Kierownika PCPR w Tucholi. Kontrola przeprowadzona została w okresie od25.10.2016 - 26.10.2016.
Protokół z 23.11.2016r.

6.Kontrola Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy w dniu 10.11.2016r.
Kontrolujące: M.Andrzejewska, K.Pszczólińska-Wełniak.
Zakres kontroli:kontrola kompleksowa, ocena stanu sanitarno-higienicznego zakładu żywienia zbiorowego, dokumentacji HACCP, GHPIGMP oraz realizacji postanowień ust. z dn.9.11.1995r., o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
Protokół z 15.11.2016r.

7.Kontrola przeprowadzona w dniu 25.11.2016 r. przez Sędziego Sądu Rejonowego
 w Tucholi Marcina Affelskiego za okres od listopada 2015r. do dnia kontroli.
 Sprawozdanie z kontroli z  08.12.2016r.

8. Kontrola przeprowadzona w dniu 16.12.2016 r. przez Pana Marka Wolskiego z Starostwa 
 w Tucholi. Kontrola z zakresu realizacji w roku 2016 w jednostce zadań kontroli zarządczej i sporządzanej z tych działań dokumentacji.
Protokół z kontroli z  16.12.2016r.
.
Rok 2015

1. Kontrola okresowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy.
Kontrolujący Inspektor Kontroli ZUS Mariusz Małkowski, upoważnienie nr 0420150600051.
Kontrolę przeprowadzono w dniach 08.06.2015 r. do 16.06.2015r.
Zakres kontroli:
- prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubez. społ. oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
- ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu,
- prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,
- wystawianie zaświadczeń lub zgłoszenie danych dla celów społecznych.
Protokół  z kontroli z dnia 16.06.2015 r.

2. Kontrola Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy w dniu 10.06.2015 r.
Pracownicy upoważnieni do przeprowadzenia kontroli przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy  :
-        Maria Kamińska  - st. inspektor higieny Oddziału HŻŻiPU ( nr upoważnienia 10/K/2015),
-        Monika Kirkowska – mł. asystent w Oddziale HŻŻiPU ( nr upoważnienia 77/K/2015),
Zakres przedmiotowy kontroli:
Ocena stanu sanitarno-higienicznego zakładu żywienia zbiorowego zamkniętego oraz dokumentacji dot. GHP/GMP i systemu HACCP oraz realizacji postanowień ustawy z dnia 9 listopada 1995t. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych(tekst jednolity Dz.U z 2015r., poz.298).
Protokół z kontroli Nr 28/NHŻ/2015  z dnia15.06.2015r.

3.Kontrola sprawdzająca Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy w dniu 29.09.2015r.
Pracownicy upoważnieni do przeprowadzenia kontroli przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy  :
-        Maria Kamińska  - st. inspektor higieny Oddziału HŻŻiPU ( nr upoważnienia 10/K/2015),
-        Monika Macniak – mł. asystent w Oddziale HŻŻiPU ( nr upoważnienia 80/K/2015),
Protokół z kontroli Nr 40/NHŻ/2015  z dnia29.09.2015r.

4. Kontrola Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy w dniu 01.10.2015 r.
Pracownik upoważniony do przeprowadzenia kontroli przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy  : Krystyna Kwaśniewska asystent Oddziału Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi ( nr upoważnienia 106/K/2015.
Zakres przedmiotowy kontroli:  
- sprawdzenie utrzymania bieżącego stanu higieniczno-sanitarnego i technicznego w obiekcie, postępowania z odpadami medycznymi i komunalnymi, postępowania z bielizną,
- sprawdzanie przestrzegania zapisów ustawy o ochronie zdrowia nad następstwami nadużywania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995r.(tekst jednolity Dz.U z 2015r., poz.298).
Protokół z kontroli nr 55/NHK/2015 z dnia 12.10.2015r.

5. Kontrola przeprowadzona w dniu 02.11.2015 r. przez Sędziego Sądu Rejonowego
 w Tucholi Marcina Dobiesa za okres od listopada 2014r. do dnia kontroli.
 Sprawozdanie z kontroli z 23.12.2015r.

Rok 2014

1. Kontrola finansowa przeprowadzona w  Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej przez Jerzego  Dercza na podstawie upoważnienia- Zarządzenia Nr 14/2014 Starosty Tucholskiego   w sprawie przyjęcia planu kontroli na 2014 rok.
Przedmiot kontroli - Wybrane zagadnienia gospodarki finansowo-księgowej, za okres 2013, 2014r,  w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej.
Protokół z 25.08.20104r.

2. Kontrola przeprowadzona w dniu 16.11.2014 r. przez Sędziego Sądu Rejonowego
 w Tucholi Grażynę Kachlicką za okres od 16.11.2013r. do dnia kontroli.
 Sprawozdanie z kontroli z 19.11.2014r.

Rok 2013

1. Kontrola przeprowadzona w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej przez Mirosława Januszewskiego z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Tucholi, na podstawie upoważnienia Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Tucholi nr PZ-558/7/13.
Przedmiot kontroli - przeprowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych.
Kontrola przeprowadzona w dniu 04.03.2013r.
Protokół z dnia 04.03.2013r.

2. Kontrola przeprowadzona w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej przez Elżbietę Budziak z Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w Bydgoszczy - nr upoważnienia 29/K/2013 wydanego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.
Przedmiot kontroli - utrzymanie czystości i porządku w obiekcie, postępowanie z odpadami medycznymi i komunalnymi, postępowanie z bielizną oraz sprawdzenie przestrzegania zapisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z 9 listopada 1995r.(Dz.U.z 1996r. Nr 10, poz. 55 z poźn. zm.)
Kontrola przeprowadzona w dniu 22.03.2013r.
Protokół z dnia 22.03.2013r.

3. Kontrola finansowa przeprowadzona w  Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej przez Jerzego Dercza na podstawie upoważnienia- Zarządzenia Nr 22/2013 Starosty Tucholskiego z dnia 27.03.2013 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli na 2013 rok.
Przedmiot kontroli - Wybrane zagadnienia gospodarki finansowo-księgowej, w okresie IX-XII 2012r. i I-VI 2013r. w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej.
Kontrole przeprowadzono  w dniach 23.07.- 05.08.2013r.
Protokół z 5.08.20103r.

4. Kontrola przeprowadzona w dniu 06.11.2013 r. przez Sędziego Sądu Rejonowego
 w Tucholi Grażynę Kachlicką za okres od 16.11.2012r. do dnia kontroli.
 Sprawozdanie z kontroli z 06.11.2013r.

5. Kontrola problemowa w  Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej przeprowadzona przez Annę Toby - Kierownik PCPR w Tucholi, działającą na postawie upoważnienia Starosty Tucholskiego oraz Annę Szaraficką - pracownik socjalny, działającą na podstawie upoważnienia Kierownika PCPR w Tucholi. Kontrola przeprowadzona została w okresie od 04.11.2013r. - 25.11.2013r.
Protokół z 24.12.2013r.

Rok 2012

Kontrola finansowa przeprowadzona w  Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej przez Jerzego Dercza na podstawie upoważnienia- Zarządzenia Nr 3/2012 Starosty Tucholskiego z dnia 31.01.2012 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli na 2012 rok zmienionego Zarządzeniem Nr 7 Starosty Tucholskiego z dnia 24.02.2012 r..
Przedmiot kontroli - Realizacja wydatków w okresie IX-XII 2011r. Planowanie i realizacja budżetu wydatków od I-VIII 2012 r. Wybrane zagadnienia gospodarki finansowo-księgowej
w 2012 r.
Kontrole przeprowadzono  w dniach 03.09-18.09.2012 r.
Protokół z dnia 18.09.2011 r.
 
 
Rok 2011
 
1. Realizacja zadania audytowego – audytor wewnętrzny przeprowadzający badanie Emilia Niklas –  posiadane uprawnienia  ( zaświadczenie MF nr 1843/2005).
Okres objęty audytem 1.11.2010 r. do 18 .01.2011r.
Temat zadania audytowego :
- Analiza prawidłowości realizacji Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Projekt „Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko     -Pomorskiego na lata 2007-2013 Priorytet 2, Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działanie 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Sprawozdanie z dnia 21.01.2011 r.

2. Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tucholskiego w dniu 30 maja 2011 roku , działająca na podstawie § 42 ust.3 Statutu Powiatu.
Skład kontrolującej komisji Rewizyjnej:
-         Anna Ziegler
-         Piotr Mówiński
-         Andrzej Myszkowski
Tematem kontroli była:
Ocena działalności Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej.Realizacja zadań statutowych.Realizacja ustaw:
a)      o zamówieniach publicznych,
b)     o finansach publicznych.
Protokół z kontroli nr 7  z dnia 30 maja 2011 r.
 
3. Kontrola Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy w dniu 29.08.2011 r.
Pracownicy upoważnieni do przeprowadzenia kontroli przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy  :
-         Elżbieta Budziak  - asystent ( nr upoważnienia 278/11),
-         Karolina Grochowska – asystent w Oddziale HŻŻiPU ( nr upoważnienia 306/11),
-         Małgorzata Tylmann – stażysta w Oddziale HŻŻiPU  ( nr upoważnienia 311/11),
-         Magdalena Szyfer – młodszy asystent ( nr upoważnienia 309/11),
-         Łukasz Sikorski  - stażysta
Zakres przedmiotowy kontroli:
Ocena stanu sanitarno-higienicznego zakładu żywienia zbiorowego zamkniętego oraz dokumentacji dot. GHP/GMP i systemu HACCP.Ocena realizacji ogólnych wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy.Utrzymanie czystości i porządku w obiekcie.Postępowanie z odpadami medycznymi i komunalnymi.Postępowanie z bielizną.
Protokół z kontroli Nr 37/NHK/11  z dnia 02.09.2011r., Nr 20/NHP/11 z dnia 01.09.2011 r. oraz Nr 32/NHŻ/2011 z dnia 02.09.2011 r.
 
4.Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy Inspektor Pracy w Bydgoszczy.
Kontrolujący Starszy Inspektor Pracy mgr Dariusz Lewandowski.
Kontrolę przeprowadzono w dniu 02.09.2011 r.
W czasie kontroli stwierdzono, co następuje: Ustalenie okoliczności i przyczyn śmiertelnego wypadku przy pracy, jakiemu w dniu 18 sierpnia 2011 r. uległ Andrzej Bąkowski – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej. Ocena realizacji postanowień rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 01.07.2009 roku w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.
Kontrola informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe za 2010 rok.
Protokół Nr rej. 02111-5303-K052-Pt/11 z kontroli z dnia 02.09.2011 r.

5. Kontrola gospodarki finansowej przeprowadzonej w  Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej przez Jerzego Dercza na podstawie Zarządzenia Nr 15/2011 Starosty Tucholskiego z dnia 30.III.2011 r. w sprawie planu kontroli na 2011 r.
Przedmiot kontroli - Planowanie i realizacja budżetu oraz wybrane zagadnienia gospodarki finansowo-księgowej.
Kontrole przeprowadzono  w dniach 20.09-29.09.2011 r.
Protokół z dnia 29.09.2011 r.
 
 
 
Rok 2010

1. Kontrola problemowa – kontrola miała za cel sprawdzenie zaleceń pokontrolnych
    wskazanych w protokole z 2009 r. – kontrolujący kierownik i pracownik socjalny PCPR
    Tuchola z upoważnienia  Nr OR.0015-10/10/K z dnia 27.04.2009 r. Starosty Tucholskiego.
    Protokół z dnia 20.05.2010
 
2. Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy –Inspektor 
    kontrolujący Waldemar Urowski posiadający legitymację służbową nr 02141 na podstawie
    upoważnienia nr 040000-0954-1068/2010,  wystawionego  dnia  12.05.2010 r.  
    Kontrolę przeprowadzono  w dniach 24,25,31,.05.2010 r. oraz 01.06.2010 r
     Zakres kontroli obejmował :
    - Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenia
    społeczne oraz innych składek i wypłat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz
    zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego.
   - Ustalanie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego i
    wypadkowego, wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu oraz  
    sprawdzanie prawidłowości obliczania przez płatników składek kwot wyrównań zasiłków oraz
    odsetek od kwot tych wyrównań i ich rozliczania w ciężar składek na ubezpieczenia
    społeczne w wyniku realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21.06.2008 r.
    - Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
    - Prawidłowość wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń
     społecznych.
     Protokół z kontroli ZUS z dnia 01.06.2010 r.
 
3. Kontrola przeprowadzona w dniu 14.06.2010 r. przez Sędziego Sądu Rejonowego
    w Tucholi Grażynę Kachlicką.
 
4.  Kontrola dotycząca – Planowania i realizacji budżetu w 2010 roku oraz gospodarowanie
     rzeczowymi składnikami majątku  – kontrolujący Jerzy Dercz z upoważnienia
     Nr OR-0015-10/K z  18.03.2010 r. Starosty Tucholskiego.
     Kontrole przeprowadzono  w dniach 14.09-24.09.2010 r.
     Protokół z dnia 24.09.2010 r.
 
5. Kontrola przeprowadzona w dniu 19.11.2010 r. przez Sędziego Sądu Rejonowego
    w Tucholi Grażynę Kachlicką.
    Sprawozdanie  z dnia 19.11.2010 r.
 

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Bronikowska (21 września 2011)
Opublikował: Wioleta Pastwa (15 lutego 2011, 09:31:38)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Bronikowska (6 listopada 2019, 11:52:50)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7281