5


Protokół nr 5
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 13 września 2011 r. 
w Starostwie Powiatowym w Tucholi, ul. Pocztowa 7
 
Obecni według listy obecności. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyła p. Zofia Reszka – Sekretarz Powiatu i p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu.
 
Tematyka posiedzenia:
  1. Ocena wykonania budżetu za 6 miesięcy 2011 r.
  2. Przeprowadzenie kontroli. Temat kontroli: Analiza uchwał Zarządu Powiatu za I półrocze 2011 r.
 
Ad. 1.
p. Skarbnik – omówiła sprawozdanie z realizacji budżetu za I półrocze 2011 r. Poinformowała, że planowany ostatecznie budżet Powiatu Tucholskiego po stronie dochodów na 30.06.2011r. w kwocie 68.319.629,85 zł, został wykonany w I półroczu 2011r. w kwocie 31.085.567,98 zł tj., w 45,50 % planu. Dochody bieżące zostały wykonane w 55,03%, a dochody majątkowe w 20,35%. Po stronie wydatków planowany budżet został wykonany w 39,40 % planu. Wydatki bieżące zostały wykonane w 51,21%, a wydatki majątkowe w 13,69%.  Z ogólnej kwoty  wykonanych wydatków, wynoszącej 27.249.646,31 zł, 89,04 % stanowią wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 24.265,987,96 zł , a 10,95% stanowią wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 2.984.258,35 zł. Większość inwestycji jest w trakcie realizacji lub na ukończeniu. Analiza realizacji dochodów budżetowych w I półroczu 2011 roku w porównaniu z I półroczem 2010 roku  wskazuje, że kwotowo wykonanie jest wyższe o 5.016.407,67 zł, a wykonanie wydatków jest wyższe o 3.561.682,47 zł. Uchwalony budżet po zmianach zaplanowany został z deficytem w kwocie - 850.000,00 zł. Wykonanie  budżetu na dzień 30 czerwca 2011r. to nadwyżka w kwocie 3.835.921,67 zł. Uzyskanie dochodów  poniżej 50 % w I półroczu wynika  między innymi z niskich wpływów środków z Unii Europejskiej, które nie zostały zrefundowane przez Urząd Marszałkowski po wykonaniu zadań.  Dochody własne planowane do osiągnięcia w 2011r. w kwocie 10.743.826,00 zł zostały wykonane w I półroczu 2011 roku na sumę 5.135.168,29 zł tj. w 47,79% planu.  Dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych środków zagranicznych planowane na rok 2011 w kwocie 13.993.365,26 zł, wykonano w 19,11%.  Z analizy wynika że wysokość wykonanych dochodów i wydatków nie powinna zagrażać realizacji budżetu roku 2011. Zarząd prowadzi działania w celu ograniczenia wydatków bieżących zarówno w Starostwie jak i w podległych jednostkach organizacyjnych. Przychody zaplanowane w kwocie 3.950.000,00 zł wykonano w 33,32 %. Zaciągnięcie kredytu w kwocie 3.100.000,00 zł nastąpi w II półroczu 2011r. Rozchody zaplanowane w kwocie 3.100.000,00 zł, zostały wykonane w I półroczu 2011 roku w 35,73% w kwocie 1.107.794,96 zł.  Na koniec czerwca 2011 roku, nie występowały zobowiązania przeterminowane. Dodała, że nie spływają środki z tytułu realizacji zadań z udziałem środków unijnych. Nie wpłynęły środki za realizację dróg w Żalnie i w Raciążu. Powiat powinien otrzymać około 3.000.000 zł, a wpłynęło 691.000 zł za drogę w Cekcynie. 2.652.485 zł wpłyną z gmin na realizację tegorocznych zadań inwestycyjnych po zakończeniu inwestycji. Na 30.czerwca nie wpłynęły też żadne środki z tytułu realizacji Labiryntów natury i ścieżki rowerowej Tuchola – Świt – Tuchola. W stu procentach wpłynęło dofinansowanie dotyczące termomodernizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących. W Zespole Szkół Licealnych i Technicznych realizowany jest projekt związany z doposażeniem i również nie wpłynęły żadne środki unijne. Na inwestycję w ochronie zdrowia wpłynęło 40,85 % środków. Te środki spływają regularnie. Na zakończone zadanie dotyczące termomodernizacji w DPS w pierwszym półroczu wpłynęły środki w wysokości 134.926 zł czyli około 77 %. W rozdziale Pozostała działalność na projekty realizowane przez Starostwo i PCPR wpłynęło 24,71 % środków. Na projekt pod nazwą „Borowiackie Szlaki” do dnia dzisiejszego nie jest podpisana umowa i nie wpłynęły żadne środki.
p. Sekretarz – dodała, że na „Borowiackie Szlaki” jest złożona dokumentacja, jednak umowa nie jest jeszcze podpisana.
p. P. Mówiński – zapytał, czy nie jest w związku z tym zagrożony harmonogram tego projektu.
p. Sekretarz – koordynator projektu zapewnia, że nie ma na razie zagrożenia.
p. Przewodnicząca – zauważyła, że w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej jest duża różnica pomiędzy planem, a wykonaniem dochodów.
p. Skarbnik – poinformowała, że w tej sprawie jest pisemne wyjaśnienie dyrektora. Różnica wynika ze spadku sprzedaży wyrobów gotowych w Polsce i Unii Europejskiej. Ma to ulec zmianie w II półroczu, bo TCEZ podpisał umowę na prowadzenie szkoleń ze Stowarzyszeniem Progres. Gromadzone środki wykorzystywane są tylko na niezbędne surowce i materiały. W ubiegłym roku już została część środków na płace przekazana. W planie jest 200.000 zł wpływów, które na koniec roku mają być przekazane do budżetu Powiatu.
p. Przewodnicząca – zauważyła, że subwencja oświatowa wyrównawcza i równoważąca maleją. Zawsze mówiło się, że płace mają tendencję wzrostową. Malejąca subwencja jest spowodowana coraz mniejszą liczbą uczniów.
p. Skarbnik – dodała, że wraz ze wzrostem pensji minimalnej wszystkie wskaźniki wzrosną.
p. P. Mówiński – stwierdził, że była propozycja przyjęcia polityki kadrowej, polegającej na dawaniu nadgodzin, aby w momencie spadku demograficznego nie trzeba było zwalniać nauczycieli.
p. A. Ziegler – dodała, że dzięki temu, że są nadgodziny nie ma dopłat dla nauczycieli. Tam gdzie jest mniej uczniów będą tylko gołe etaty. Jednak bez względu na ilość dzieci koszty stałe się nie zmienią.
p. Skarbnik – poinformowała, że jest realne zagrożenie dla budżetu, jeżeli nie pozyskamy środków od Marszałka z tytułu zrealizowanych projektów.
p. Przewodnicząca – dodała, że jest jeszcze sprawa inwestycji w szpitalu. Jeżeli nie będzie zrealizowany zakres rzeczowo-finansowy, to Powiat nie otrzyma dotacji z Urzędu Marszałkowskiego. Termin zakończenia inwestycji był przesuwany. Ma mieszane uczucia, ponieważ należy tu operować rokiem budżetowym.
p. Skarbnik – są zapisy, że zakończenie inwestycji odbędzie się w tym roku. Szpital jest najłatwiejszą inwestycją jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków. Dotacja może zostać rozliczona, bo więcej i tak Powiat nie otrzyma, niż jest zawarte w umowie.
p. P. Mówiński – stwierdził, że dotacja na kubaturę nie pokrywa całości tej kubatury i rozliczenie będzie możliwe.
p. Przewodnicząca – zapytała, jakie są wskaźniki celu, bo jeżeli one nie zostaną osiągnięte to dotacja będzie musiała zostać zwrócona.
p. A. Myszkowski – dodał, że w tym roku rozpoczynają się konkursy na nowy okres kontraktowy trzyletni. Jeżeli inwestycja nie będzie skończona, to nie będzie można ubiegać się o większy kontrakt.
p. Przewodnicząca – stwierdziła, że może należałoby przeanalizować wszystkie zadania i skomasować środki na dokończenie inwestycji w Szpitalu. Nie wiedziała, że jest to również związane z kontraktem na kolejne 3 lata.
p. P. Mówiński – również uważa, że należy skalkulować całą inwestycję kosztem innych zadań, zakończyć to i rozliczyć. Może warto odpuścić jakąś inwestycję drogową, aby skończyć Szpital i mieć możliwość podpisania nowego kontraktu. Pani Starosta informowała, że zleciła wykonanie audytu inwestycji.
p. Przewodnicząca – zapytała o przetarg na audytora i jaki koszt tego audytu będzie.
p. Sekretarz – kwota z przetargu wyniosła 28 tysięcy złotych za audyt labiryntów natury, dróg i projektu na wyposażenie.
p. Przewodnicząca – zapytała, czy z mocy prawa powinien w Starostwie być audytor wewnętrzny.
p. P. Mówiński – stwierdził, że musi być audytor, ale nie musi być na umowie o pracę.
p. A. Myszkowski – było spotkanie z Wójtami i Burmistrzem, na którym prezes Szpitala zapewniał, że weźmie kredyt na dokończenie inwestycji. Były rozmowy z Panią Starostą. Była mowa też o zmianie terminu na październik.
p. Sekretarz – poinformowała, że złożono do Marszałka cztery wnioski o płatność dotyczące Labiryntów Natury. Są tam korekty dotyczące procedur przetargowych. Czekamy za oceną dwóch wniosków.
p. Przewodnicząca – stwierdziła, że poziom inwestycji jest wyższy niż w roku ubiegłym, a nie jest poukładana największa inwestycja. Żeby móc przedłużyć termin, muszą być ku temu powody.
p. P. Mówiński – cały czas była mowa, że jest to spowodowane brakami w dokumentacji.
p. M. Boliński – uważa, że do projektu, który był na początku nie powinno zostać wydane pozwolenie na budowę.
p. Przewodnicząca – rok temu coś się zaczęło źle dziać. Jakie kroki ostrożnościowe w związku z tym podjął Zarząd Powiatu?
p. P. Mówiński -  od zimy ubiegłego roku odbywały się cykliczne spotkania, wstrzymywano płatności. Były wezwania do inwestora o zmianę podwykonawcy. Inspektorzy nadzoru robili więcej niż to wynika z umowy. Na braki dokumentacji zwracał uwagę już dwa lata temu. Jednak do wydania pozwolenia na budowę wystarczy to co zostało złożone. Na wezwania Zarządu prezes spółki Techand się stawiał.
p. Przewodnicząca – stwierdziła, że audyt nie powie jak skończyć inwestycję. Jeżeli wszyscy mają cel, aby ten Szpital skończyć, to dlaczego nie robi się wszystkiego, aby to zakończyć.
p. P. Mówiński – usłyszał wypowiedzi, że główne koszty wynikają z tego, że zdecydowano o tym, aby było więcej łazienek niż to było opracowane. Był pomysł, aby zrobić więcej pionów kanalizacyjnych, bo to nie będą duże koszty. Były różne pomysły, ale nie było na to wspólnego porozumienia.
p. A. Myszkowski – spółka wzięła kredyt na wyposażenie.
p. Skarbnik – nie wyobraża sobie, aby spółka brała kredyt na dokończenie inwestycji, bo byłaby to inwestycja w cudzych środkach trwałych. Ponadto spółka nie może odliczyć podatku VAT.
p. A. Myszkowski – zapytał, czy w takim razie Powiat nie może być inwestorem i zakończyć tej inwestycji.
p. P. Mówiński – poinformował, że w przedostatnim protokole z Zarządu poprzedniej kadencji jest wniosek o zmianę inwestora.
 
Komisja wypracowała następujące stanowisko: Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała informację z wykonania budżetu oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego za I półrocze 2011 r. z następującym wnioskiem:
Komisja Rewizyjna wnosi do Zarządu Powiatu o taką  realizację budżetu w II półroczu, aby w zakresie realizacji inwestycji w Szpitalu Tucholskim  zapewnić utrzymanie celowości środków pozyskanych z Regionalnego Programu Operacyjnego oraz spełnić warunki do ubiegania się o środki w ramach nowego trzyletniego okresu kontraktowania usług w Narodowym Funduszu Zdrowia.
 
Komisja przeanalizowała również uchwały znajdujące się w materiałach sesyjnych. Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową i projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Tucholskiego na 2011 r.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała powyższe projekty uchwał ( 5-0-0).
 
Na tym protokół zakończono.
 
Protokołowała:                                                                   Przewodnicząca Komisji
 
Elżbieta Damasiewicz                                                            Małgorzata Oller

Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (13 września 2011)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (8 maja 2012, 08:45:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1109

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij