15

Protokół nr 15/2013 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, 
które odbyło się 21 listopada 2013 roku 
 
Obecni według listy obecności (5 członków Komisji) oraz p. Zofia Łącka – Skarbnik Powiatu i p. Wojciech Kociński – członek Zarządu. 
  
Tematyką posiedzenia była analiza projektu budżetu na 2014 rok. 
  
Komisja zapoznała się projektem budżetu Powiatu Tucholskiego na 2014 r.i wysłuchała wyjaśnień Pani Skarbnik. 
  
Komisja wypracowała następującą opinię: 
  
Komisja dokonała analizy dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tucholskiego na 2014 r. Komisja zwróciła szczególną uwagę na podstawy tworzenia dochodów i wydatków oraz na zagrożenia, jakie mogą wystąpić podczas realizacji tego budżetu. 
Dochody budżetu Powiatu zostały ustalone w wysokości 52.409.697,33 zł w oparciu m.in. o: 
- przewidywaną przez Ministerstwo Finansów kwotę subwencji ogólnej, 
plan 2014 - 28.782566 zł przew. wyk. listopad 2013 - 29.009.981 
- pisma Ministerstwa Finansów o przewidywanej kwocie wpływów z tyt. udziału w pod. dochodowym od osób fizycznych, 
- przewidywane wykonanie pozostałych dochodów własnych 2013 r., w tym dochodów jednostek organizacyjnych Powiatu, 
- wstępne informacje o wielkości dotacji na zadania zlecone i własne powiatu oraz dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego, 
- prognozowany na 2014 r. wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjętych do projektu budżetu państwa, 
- przewidywane zmiany organizacyjne w jednostkach. 
Komisja widzi następujące zagrożenia związane z wykonaniem dochodów w planowanej wysokości: 
1)   wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości, 
plan zawiera dochód ze sprzedaży 13 działek w Rudzkim Moście w wysokości 548.885 zł działki te były przeznaczone do sprzedaży już w 2013 r., sprzedano 4 działki za kwotę 131.398,36 zł 
(uwaga - sprzedaż działek w 2013 r, stanowi dochód ponadplanowy) 
2)   wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, 
plan 2014 - 5.100.000 zł, przew. wyk. 2013 - 4.176.643 zł, wzrost o 22, 1 % 
3)  wpływów z opłaty komunikacyjnej oraz podatku dochodowego od osób prawnych 
planowane kwoty zostały ustalone w oparciu o przewidywane ponadplanowe wykonanie tych dochodów w 2013 r. 
4) wpływów z usług DPS rozdz. 85202, 
plan 2014- 1.494.905 przew. wyk. 2013 -1.057.009, wyk. 2012 - 990.531,8 zł 
5) niestabilnej sytuacji na rynku pracy. 
Komisję poinformowano, że nie powinny wystąpić przesłanki skutkujące obniżeniem się w 2014 r. planowanej obecnie kwoty subwencji oświatowej: plan 2014 - 21.809.233 zł, przew. wyk. 2103 r. - 22.039.824 zł 
  
Wydatki budżetu Powiatu zostały ustalone na kwotę 50.517.634,30 zł. Zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości 1.892.063,03 zł 
Wydatki zostały ustalone na podstawie szacunków, zgłoszonych potrzeb, planowanego wykonania roku 2013 r. oraz możliwości finansowych budżetu Powiatu Tucholskiego, realizującego Program naprawczy. 
W 2014 roku planuje się wydać na wynagrodzenia wraz z pochodnymi ( bez wydatków w Dziale 754 Bezpieczeństwo ) kwotę zł w wysokości 26.579.273 zł, tj. o 1.364.000 zł więcej, niż zostało założone w Programie naprawczym. 
Komisja podnosi, że w Programie naprawczym ujęto wydatki na zwrot opłaty za karty pojazdu, i tak: w 2013 r. była to kwota 840,4 tyś. zł ( wg informacji P. Skarbnik nie wykonanie tych wydatków stanowić będzie ponadplanowe dochody) w 2014 r. . jest to kwota 1.050,5 tyś. zł, przyjęto w budżecie 212,5 tyś. zł 
Komisja zauważa, że wystąpił wzrost wydatków w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego: 
wynagrodzenia bezosobowe - wzrost o 81,8 %, zakup materiałów i wyposażenia - wzrost o 36,4 %, zakup usług pozostałych - wzrost o 41,6%. 
Wg wyjaśnień P. W. Kocińskiego, Członka Zarządu Powiatu wzrost wydatków w tych paragrafach wynika z konieczności zabezpieczenia wkładu własnego w projektach mających na celu pozyskanie środków zewnętrznych poprzez stowarzyszenia. 
Komisja podnosi, że Powiat realizuje obecnie Program naprawczy. Komisja wnosi o podjęcie przez Zarząd Powiatu negocjacji ze Spółką "Szpital Tucholski" w sprawie rewaloryzacji czynszu dzierżawnego, tak jak ma to miejsce przy innych opłatach będących dochodem Budżetu (czynsze dzierżawne, opłaty za wieczyste użytkowanie). 
Komisja zwraca uwagę, że Zakład Aktywności Zawodowej ma zabezpieczone finansowanie wydatków z następujących źródeł: 
planowane na 2014 rok wydatki -  1.197.302,40 zł 
planowane na 2014 rok dochody - 1.197.302,40 zł, z tego: 
dotacja PFRON -           647.500,00 zł 
środki własne powiatu -        102.414,84 zł 
wpływy z usług -            447.387,56 zł 
Komisja wnosi o zwrócenie szczególnej uwagi na pozycję: wpływy z usług (i koszty im przypisane), aby te środki były wypracowane. 
  
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Tucholskiego na 2014 r. przy 3 głosach za, braku głosów przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się. 
 
Na tym protokół zakończono.
 
                                         Protokołowała:                                    Przewodnicząca Komisji
 
                                                                                                       Małgorzata Oller

Wytworzył: Małgorzata Oller (21 listopada 2013)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (1 października 2014, 14:52:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 722

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij