Uchwała RP nr 14/2013 w sprawie aktualizacji Statutu PPP zgodnie z Rozporządzeniem MEN


UCHWAŁA nr 18/2014


Uchwała Rady Pedagogicznej 

Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej  w Tucholi 

z dnia 11.09.2014 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu PPP w Tucholi

uchwała, zmiany do statutu (27kB) word


UCHWAŁA nr 14/ 2013
 
Rady Pedagogicznej
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tucholi
z dnia  21.03.2013 r.
 
w sprawie: wprowadzenia zmian do Statutu PPP w Tucholi
 
§ 1.

Wprowadza się następujące zmiany:
 
Podstawa prawna:

W związku ze zmianą przepisów prawnych regulujących pracę poradni psychologiczno-pedagogicznych  zmianie ulega punkt 6; traci moc rozporządzenie MEN z dnia 17.11. 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych ( Dz. U. nr 228  poz. 1488 ).
 
Aktualnie punkt 6
otrzymuje brzmienie: Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013 r.  w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych ( Dz. U. nr     poz. 199 ).

Rozdział II  Cele i zadania poradni oraz sposób wykonywania tych zadań

§ 1 otrzymuje brzmienie:

Celem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tucholi jest:

 1. Udzielanie dzieciom od momentu urodzenia i młodzieży pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
 2. Udzielanie pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu.
 3. Udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej   związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży ich rodzicom  i nauczycielom. 
 4. Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań  dydaktycznych,  wychowawczych i opiekuńczych.

§ 2 otrzymuje brzmienie: 

Do zadań poradni należy:

 1. Diagnozowanie dzieci i młodzieży w celu:
  • określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych;
  • określenia indywidualnych  możliwości  psychofizycznych;
  • wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu;
  • wskazanie sposobu rozwiązania zgłaszanego problemu. 
 2. Udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:  
  • prowadzenie terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin; 
  • udzielanie wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • udzielanie pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 
  • udzielanie pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci;
  • udzielanie pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży; 
  • udzielanie pomocy rodzicom w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych; 
 3. Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych poprzez:  
  • udzielanie nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych  lub  specjalistom pomocy w:
   • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych  oraz możliwości   psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym w rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej,
   • planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
   • rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień
  • współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz  opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno - wychowawczych;  
  • współpracy, na pisemny wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki albo   rodzica dziecka niepełnosprawnego lub  pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego, w  określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków  dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne,   odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego,  niepełnosprawnego ucznia;
  •  udzielanie nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych oraz specjalistom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
  • podejmowaniu działań  z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i  młodzieży;
  • prowadzeniu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli; 
  • udzielaniu, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup  wychowawczych i specjalistom. 
 4. Organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych poprzez zaplanowanie i przeprowadzenie działań mających na celu poprawę jakości ich pracy w zakresie:  
  • wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej   państwa, ustalonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz  wprowadzanych zmian w systemie oświaty; 
  • wymagań stawianych wobec przedszkoli, szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji  wewnętrznej; 
  • realizacji podstaw programowych; 
  • rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania; 
  • analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych; 
  • potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków, o których mowa w pkt e; 
  • innych potrzeb wskazanych przez przedszkole, szkołę i placówkę.
 5. Podejmowanie innych zadań  wynikających z potrzeb lokalnego środowiska.

 § 3 otrzymuje brzmienie

 1. Pomoc jest udzielana w szczególności w formie:
  a)   indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży;
  b)   terapii rodziny;
  c)   grup wsparcia;
  d)   prowadzenia mediacji;
  e)   interwencji kryzysowej;
  f)   warsztatów;
  g)   porad i konsultacji;
  h)   wykładów i prelekcji;
  i)   działalności informacyjno-szkoleniowej;
  j)    organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli,  wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, którzy w zorganizowany sposób  współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń.
 2. Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek obejmuje:
  a)    pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;
  b)    ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;
  c)    zaplanowanie form wspomagania i ich realizację;
  d)   wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form 
        wspomagania. 

§ 4 otrzymuje brzmienie

 1. Poradnia realizuje zadania przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, 
         logopedów i doradców zawodowych.
 2. Zadania poradni, w zależności od potrzeb, mogą być realizowane przy pomocy innych specjalistów, w szczególności lekarzy, których udział jest niezbędny do efektywnego udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom;
 3. Poradnia realizuje zadania współdziałając z innymi poradniami, placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi  oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom. 
 4. Pracownicy poradni realizują zadania na terenie swojej placówki, na terenie placówek  oświatowych w rejonie działania poradni, na terenie instytucji wspierających rozwój dzieci i młodzieży, a także w środowisku rodzinnym dziecka. 
 5. Szczegółowe zadania poradni, sposób ich realizacji, terminy oraz zakres 
  odpowiedzialności za ich wykonacie ustalony jest w planie pracy poradni na dany rok  szkolny.  

 § 6 otrzymuje brzmienie

 1. Poradnia wydaje opinie w sprawach określonych w ustawie z 7 września 1991 r. 
  o systemie oświaty, w ustawie Kodeks pracy oraz w przepisach wydanych na podstawie tych ustaw.
 2. Poradnia może wydawać opinie także w innych sprawach niż określone w pkt  1, związanych  z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.
 3. Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodzica dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, w terminie nie dłuższym   niż 30 dni, a w szczególnie  uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku. 
 4. Wniosek można złożyć  w formie papierowej lub elektronicznej; powinien zawierać  uzasadnienie.  
 5.  Osoba, która składa wniosek. może dołączyć do niego posiadaną dokumentację  
  uzasadniającą wniosek , w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych,  pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, a w przypadku dziecka uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub placówki także opinie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej  w przedszkolu, szkole lub placówce.   
 6. Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, na wniosek  poradni rodzic dziecka przedstawia zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka, a pełnoletni uczeń zaświadczenie lekarskie o swoim stanie zdrowia. W takich przypadkach opinię można wydać w ciągu 7 dni od przedstawienia  zaświadczenia. 
 7. W celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych dziecka
   albo pełnoletniego ucznia poradnia może zwrócić się do dyrektora odpowiednio 
  przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza
  o wydanie opinii nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów, 
  informując o tym osobę składająca wniosek.  
 8. Na pisemny wniosek rodziców ucznia lub wniosek pełnoletniego ucznia poradnia   
  przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczeń uczęszcza.
 9. Na pisemny wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia, poradnia wydaje informację o  wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni. 
 10. Opinia poradni zawiera:
  a)   oznaczenie poradni;
  b)   numer opinii;
  c)   datę wydania opinii;
  d)   imię i nazwisko dziecka lub pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, jego numer  PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL serie i numer dokumentu potwierdzającego  jego tożsamość, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, nazwę i adres odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki oraz oznaczenie odpowiednio oddziału przedszkolnego, oddziału w szkole lub grupy wychowawczej w placówce, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza;
  e)   określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości  psychofizycznych dziecka albo pełnoletniego ucznia, w odniesieniu do problemu zgłaszanego we wniosku o wydanie opinii;
  f)   stanowisko w sprawie, której dotyczy opinia oraz szczegółowe jej uzasadnienie;
  g)  wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy z dzieckiem albo pełnoletnim uczniem;
  h)   wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem albo wskazania dla pełnoletniego ucznia, które powinien stosować w celu rozwiązania zgłaszanego problemu;
  i)   imiona i nazwiska oraz podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię;
  j)   podpis dyrektora poradni.

§ 2

Rada Pedagogiczna opiniuje pozytywnie zmiany do Statutu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tucholi.

§ 3

Uchwałę przekazuje do realizacji Dyrektorowi poradni.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z  zastrzeżeniem, iż treści zawarte w § 1.2 punkt 3 podpunkt h oraz punk 4 oraz w § 3 punkt 1 podpunkt j wchodzą w życie od dnia 01.01 2016 r.
 
 

metryczka


Wytworzył: Alina Słoniewicz (7 października 2013)
Opublikował: Alina Słoniewicz (7 października 2013, 21:27:03)

Ostatnia zmiana: Alina Słoniewicz (15 czerwca 2015, 20:28:03)
Zmieniono: Zmiany do STATUTU

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4154