zamówienie na:

„Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej 1026C w Cekcynie na odcinku od km 8+785 do km 9+775”

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP 272-ZPU-3-2019
wartość: poniżej kwot okr. w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 8 kwietnia 2019  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (826kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert (698kB) pdf

Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 29.03.2019 r. (119kB) pdf

Załączniki w nowym brzmieniu:
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (19kB) word
Załącznik nr 2
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (24kB) word
Załącznik nr 3
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (52kB) word
Załącznik nr 4
Wykaz wykonanych usług (16kB) word
Załącznik nr 7
Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (17kB) word

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540061577-N-2019 z dnia 29.03.2019 r. (554kB) pdf


Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej 1026C  w Cekcynie na odcinku od km 8+758 do km 9+775” zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28 marca 2019 r. pod numerem 530651-2019, wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 28 marca 2019 r.
 treść ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu (8447kB) pdf
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (382kB) pdf
 
Załączniki do SIWZ:
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 4 Wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 5 Projekt umowy (162kB) pdf
Załącznik nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (108kB) pdf
Załącznik nr 7 Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

metryczka


Opublikował: Anna Piłat (28 marca 2019, 10:33:16)

Ostatnia zmiana: Anna Piłat (25 kwietnia 2019, 10:57:13)
Zmieniono: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 471