zamówienie na:

„Opracowanie dokumentacji projektowej sieci dróg w miejscowości Stobno”

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP 272-ZPU-8-2019
wartość: poniżej kwot okr. w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 9 lipca 2019  09:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp 
Informacja o unieważnieniu postępowania
Informacja o unieważnieniu postępowania (423kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert (332kB) pdf

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej sieci dróg w miejscowości Stobno” zostało opublikowane  w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 1 lipca 2019 r. pod numerem 567540-N-2019, wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 1 lipca 2019 r.
 treść ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu (2352kB) pdf
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (443kB) pdf
 
Załączniki do SIWZ:
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (19kB) word
Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (24kB) word  
Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (52kB) word
Załącznik nr 4 Wykaz wykonanych usług (16kB) word  
Załącznik nr 5 Projekt umowy (231kB) pdf  
Załącznik nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (1770kB) zip  
Załącznik nr 7 Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (17kB) word  

metryczka


Opublikował: Anna Piłat (1 lipca 2019, 14:03:32)

Ostatnia zmiana: Anna Piłat (12 lipca 2019, 11:21:17)
Zmieniono: Informacja o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 314