zamówienie na:

Odbudowa drogi powiatowej nr 1008C Legbąd - Woziwoda od km 0+360 do km 2+355 oraz od km 2+405 do km 4+780 realizowana w ramach Funduszu Solidarności Unii Europejskiej”

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.1.2.2020
wartość: poniżej kwot okr. w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 20 lutego 2020  09:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (715kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert (444kB) pdf

Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 13.02.2020 r.
Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 13.02.2020 r. (1325kB) pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540026865-N-2019 z dnia 13.02.2020 r. (113kB) pdf

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 12.02.2020 r.
Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 12.02.2020 r. (485kB) pdf

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 10.02.2020 r.
Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 10.02.2020 r. (316kB) pdf

Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 05.02.2020 r.
Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 05.02.2020 r. (433kB) pdf
Załącznik
Specyfikacje techniczne D-05.03.26a (147kB) pdf

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 04.02.2020 r.
Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 04.02.2020 r. (314kB) pdf

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 1008C Legbąd - Woziwoda od km 0+360 do km 2+355 oraz od km 2+405 do km 4+780 realizowana w ramach Funduszu Solidarności Unii Europejskiej” zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych  w dniu 31 stycznia 2020 r. pod numerem 507633-N-2020, wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu  31 stycznia 2020 r.
 treść ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu (2353kB) pdf
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (455kB) pdf
 
Załączniki do SIWZ:
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (80kB) word
Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (21kB) word  
Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (18kB) word
Załącznik nr 4 Wykaz robót budowlanych (54kB) word
Załącznik nr 5 Wykaz osób (54kB) word
Załącznik nr 6 Projekt umowy (345kB) pdf
Załącznik nr 7 Dokumentacja techniczna
Cz. I (3895kB) zip
Cz. II (6780kB) zip
Cz. III (5346kB) zip
Cz. IV (5890kB) zip
Załącznik nr 8 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (653kB) pdf  
Załącznik nr 9 Przedmiar robót (15kB) excel

metryczka


Opublikował: Anna Piłat (31 stycznia 2020, 12:29:28)

Ostatnia zmiana: Anna Piłat (13 marca 2020, 11:11:38)
Zmieniono: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 922