zamówienie na:

dostawa odczynników do oznaczeń immunologicznych metodą chemiluminescencji z jednoczesną dzierżawą nowego fabrycznie analizatora.

zamawiający: Szpital Tucholski Sp. zo.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: 130.000,00 zł
termin składania ofert: 22 sierpnia 2006
wynik postępowania: wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy BAYER Sp. zo.o. Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, cena oferty 166.239,72 zł 
NZOZ XII/09/06                                                                    Tuchola, 2006-08-04

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do oznaczeń immunologicznych metodą chemiluminescencji z jednoczesną dzierżawą  nowego fabrycznie analizatora.

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

"Szpital Tucholski" Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy

Nowodworskiego 14-18

89-500 Tuchola

www.szpital.tuchola.pl

szpital@tuchola.pl

7:25-15:00

 

2) Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony

 

3) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do oznaczeń immunologicznych metodą chemiluminescencji z jednoczesną dzierżawą  nowego fabrycznie analizatora.

 

Kod CPV : 24496500-2

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

4) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

5) Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy

 

6) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnianie warunków określonych w ustawie - Prawo zamówień publicznych i siwz.

 

7) Informacja na temat wadium: Oferent nie wnosi wadium.

 

8) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Waga

Koszt dzierżawy

10 %

Koszt materiałów eksploatacyjnych

10 %

Koszt zestawu odczynników

20 %

Koszt kalibratorów i odczynników dodatkowych

5 %

Parametry jakościowe odczynników

40 %

Koszt materiałów kontrolnych

5 %

Odległość i dyspozycyjność serwisu

10 %

 

9) miejsce i termin składania ofert:

"Szpital Tucholski" Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy

Nowodworskiego 14-18

89-500 Tuchola

Pokój nr 1 - sekretariat

 

do dnia 2006-08-22 do godz. 10:00

 

10) miejsce i termin otwarcia ofert:

siedziba zamawiającego dnia 2006-08-22 o godz. 10:10.

                         

11) termin związania ofertą: 30 dni       

 

specyfikacja (87kB) word załączniki (269kB) word   Tabela (23kB) excel projekty umów (74kB) word   formularz ofertowy (32kB) word      

 

 

 

 

1. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie analizatora o wydajności praktycznej 85 ozn./ godz. bez względu na konfigurację i rodzaj zleconych badań.

 

2. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na analizator gdzie odczynniki przebywają cały czas na pokładzie pod warunkiem, że gwarantuje on przydatność odczynników do dalszej pracy.

 

3. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie analizatora gdzie dostawianie i wymiana odczynników dokonuje się w trybie stand-by.

 

4. Zamawiający nie wyraża zgody aby oznaczenia HCV wykonywane były poza oferowanym aparatem.

 

5. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę sposobu wyliczania kosztów materiałów kontrolnych.

 

6. W tabeli (zał. nr 7) w kolumnie „oferowana liczba testów” należy wpisać liczbę testów wynikającą z ilości badań dla pacjentów powiększoną o ilość testów konieczną do wykonania kalibracji, rekalibracji i kontroli. 

 

metryczka


Opublikował: Rafał Landowski (4 sierpnia 2006, 14:16:30)

Ostatnia zmiana: Rafał Landowski (24 sierpnia 2006, 14:45:39)
Zmieniono: zamieszczono wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 826