zamówienie na:

udostępnienie sprzętu wraz z obsługą do wykonania robót związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych, leżących na terenie powiatu tucholskiego

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 Euro
termin składania ofert: 28 września 2006
wynik postępowania: wybrano ofertę firmy Zakąłd Sprzętowo-Transportowy Czesław Pawłowski, ul. Towarowa 1, 89-500 Tuchola, która zaoferowała udostęnienie sprzętu we wszystkich zakresach, według cen jednostkowych. 
 

Tuchola, dni 12.09.2006 r.

 

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro na:

 

udostępnienie sprzętu wraz z obsługą do wykonania robót związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych, leżących na terenie powiatu tucholskiego..”

 

 1. Przedmiot zamówienia: usługa.
 2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola w godzinach 800 - 1500 pok. Nr 1 lub pobrać ze strony internetowej: www.bippowiat.tuchola.pl

      SIWZ__akcja zimowa.sprzęt.2006.ZDP.doc (224kB) word

     

 1. Opis zamówienia:

Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi posiada w swoim zarządzie łącznie 394,3 km dróg powiatowych, które przebiegają przez 6 gmin: Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo, Lubiewo, Tucholę i Śliwice, z czego 2,2 km występuje na terenie miasta Tuchola.

 

Zamawiający dla celów zimowego utrzymania podzielił sieć dróg powiatowych na pięć obszarów:

I OBSZAR     – Gminy Gostycyn i Kęsowo  

II OBSZAR    – Gmina Lubiewo                               

III OBSZAR – Gmina Cekcyn                                

IV OBSZAR – Gmina Śliwice

V OBSZAR    – Gmina Tuchola – Zamawiający utrzymuje we własnym zakresie.

 

W przeciętnych warunkach zimowych, sprzęt będzie pracował na terenie określonym             w SIWZ, ale w przypadku wystąpienia szczególnie trudnych warunków na drogach, Zamawiający zastrzega sobie możliwość skierowania sprzętu na teren innych obszarów, niż obszar określony w SIWZ.

Zamawiający potrzebuje do wykonania robót związanych z zimowym utrzymaniem dróg               w poszczególnych obszarach, następujący sprzęt wraz z operatorami:

 

 

 

OBSZAR

 

 

Sprzęt

 

I OBSZAR

 

87,8 km dróg powiatowych

Gmina Kęsowo i Gostycyn

Nośnik z piaskarką o ładowności nie mniejszej niż 6 ton, dodatkowo pług o parametrach nie mniejszych niż      PO–64

II OBSZAR

 

78,0 km dróg powiatowych

Gmina Lubiewo

Nośnik z piaskarką o ładowności nie mniejszej niż 6 ton, dodatkowo pług o parametrach nie mniejszych niż      PO–64

III OBSZAR

 

83,7 km dróg powiatowych

Gmina Cekcyn

Nośnik z piaskarką o ładowności nie mniejszej niż 10 ton, dodatkowo pług o parametrach nie mniejszych niż      PO–64

IV OBSZAR

 

64,0 km dróg powiatowych

Gmina Śliwice

Nośnik z piaskarką o ładowności nie mniejszej niż 8 ton, dodatkowo pług        o parametrach nie mniejszych niż      PO–64

 

Dokładny wykaz odcinków dróg powiatowych leżących w danym obszarze zawiera SIWZ.

 

Ponadto, Zamawiający potrzebuje:

 

 

OBSZAR

 

Sprzęt

 

I OBSZAR i

II OBSZAR

165,8 km dróg powiatowych

Gmina Kęsowo, Gostycyn i Lubiewo

Nośnik z pługiem o parametrach nie mniejszych niż PO–64

III OBSZAR i IV OBSZAR

147,7 km dróg powiatowych

Gmina Cekcyn    i Śliwice

Nośnik z pługiem o parametrach nie mniejszych niż PO–64

 

Sprzęt musi być gotowy do wykonywania robót z zakresu zimowego utrzymania dróg na dzień: 31.10.2006 r.

 

 1. Miejsce realizacji zamówienia: powiat tucholski.
 2. Oferty częściowe: dopuszcza się. Zamawiający przewiduje możliwość złożenia ofert na wybrany obszar lub obszary.
 3. Oferty wariantowe: nie dopuszcza się.
 4. Termin wykonania zamówienia: Zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg będą wykonywane w sezonie zimowym:    od 1 listopada 2006 roku do 31 marca 2007 roku.
 5. W przetargu mogą brać udział Wykonawcy spełniający następujące warunki:

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych,

-         spełniają warunki zawarte w art. 22 ustawy – Prawo zamówień publicznych,

-         spełniają i przedłożą wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a w szczególności:

a)      odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

b)      zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat,

c)      aktualne zaświadczenie z właściwego zakładu ubezpieczeń społecznych lub kasy rolniczego ubezpieczenia społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne.

 1. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): cena – waga 100%,
 2. Oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego do dnia 28.09.2006r. do godz. 1000- sekretariat, pok. Nr 1.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 28.09.2006r o godz. 1015 – świetlica.
 4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 5. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania zamówień uzupełniających.
 6. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:
  Magdalena Gocek, ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola w godzinach 800 - 1500,. tel. 052 55 90 112

metryczka


Opublikował: Tomasz Stybaniewicz (14 września 2006, 14:17:24)

Ostatnia zmiana: Tomasz Stybaniewicz (5 października 2006, 10:37:39)
Zmieniono: wprowadzono rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1540