zamówienie na:

dostawę jednorodnej mieszanki kruszyw z solą drogową do zimowego utrzymania dróg powiatowych

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 Euro
termin składania ofert: 28 września 2006
wynik postępowania: wybrano ofertę firmy Zakład Sprzętowo-Transportowy Czesław Pawłowski, ul. Towarowa 1, 89-500 Tuchola, która zaoferowała cenę 52,46 brutto/tonę mieszanki 10-12 % i cenę 40,26 zł. brutto/tonę mieszanki 3-5 % , a na podstawie łącznej wielkości zamówienia - 108.092,00 zł. brutto 
 

Tuchola, dni 12.09.2006 r.

 

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro na:

 

„dostawę jednorodnej mieszanki kruszyw z solą drogową

do zimowego utrzymania dróg powiatowych.

 

 1. Przedmiot zamówienia: dostawa.
 2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola w godzinach 800 - 1500 pok. Nr 1 lub pobrać ze strony internetowej: www.bippowiat.tuchola.pl

      SIWZ__akcja zimowa.mieszanka.2006.ZDP.doc (146kB) word

     

 1. Opis zamówienia:

Szacunkowa, ogólna ilość mieszanki (CPV: 28.81.39.10-6):   2200 ton

                  w tym:              1600 ton o zawartości wagowej soli w mieszance 10% - 12%;

                                           600 ton o zawartości wagowej soli w mieszance 3% - 5%.

 

Rodzaj mieszanki:

Cena jednostkowa za 1 tonę wraz            z dostawą do Zamawiającego

(brutto)

[zł]

 

W tym podatek VAT

 

 

[zł]

mieszanka 10% - 12%

 

 

mieszanka 3% - 5%

 

 

 

Wymagania stawiane dostawcy:

a)      Sól drogowa powinna spełniać wymagania normy PN – 86/C-84081/02. Zalecany skład soli drogowej to 96% NaCl + 2,5%CaCl2 + 0,2% K4Fe(CN)6.

b)      Kruszywo stosowane do mieszanki nie powinno być zbyt łamliwe i nie może zawierać zanieczyszczeń ilastych oraz gliniastych. Zawartość ziaren drobnych (<0,075 mm) powinna być minimalna (zaleca się do 3%), ponieważ ziarna te mogą zwiększać możliwość poślizgu. Ziarna nie mogą być spłaszczone i powinny mieć kształt regularny. Kruszywo powinno wykazywać dostateczną wytrzymałość na mechaniczne niszczenie ich przez ruch (nie mogą ulegać rozdrabnianiu). Nie powinny zawierać zanieczyszczeń mogących wzmagać korozję pojazdów i konstrukcji stalowych. Zamawiający dopuszcza do zastosowania w mieszance:

- piasek o uziarnieniu do 2 mm, wg PN–B–11113:1996

- kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4 mm, wg PN–B–11111:1996

- kruszywo kamienne łamane o uziarnieniu do 4 mm, w PN–B– 112:1996

 

Z każdej partii dostawy, bez względu na wielkość, będzie pobrana 1 próbka na 100 ton mieszanki.

 

Próbki będą pobrane komisyjnie w obecności Dostawcy i Zamawiającego, a następnie dostarczone przez Zamawiającego do specjalistycznej jednostki, jaką jest:

Laboratorium Drogowe

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział Bydgoszcz

Ul. Fordońska 6

85-085 Bydgoszcz

Tel. (052) 323 45 00, fax (052) 323 45 04

e – mail: sekretariat@bydgoszcz.gddkia.gov.pl

 

Koszt badań laboratoryjnych ponosi Dostawca.

Dostarczenie mieszanki o parametrach lub materiałach innych niż podane w umowie, będzie skutkowało nałożeniem na Dostawcę kary, której wysokość będzie równowartością 25% wartości dostarczonej mieszanki. Zamawiający wystawi notę obciążeniową. Zastosowanie kary wobec Dostawcy, nie zwalnia go od obowiązku dostarczenia mieszanki odpowiedniej jakości.

 

Zastosowanie materiałów innych niż podane w SIWZ będzie dopuszczalne, ale tylko za zgodą Zamawiającego.

 

Ze względu na brak możliwości określenia dokładnej ilości zamawianej mieszanki, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości zamówionego materiału. Przewiduje się udzielanie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 7 Prawa zamówień publicznych.

 

 1. Miejsce realizacji zamówienia: powiat tucholski.
 2. Oferty częściowe: nie dopuszcza się.
 3. Oferty wariantowe: nie dopuszcza się.
 4. Termin wykonania zamówienia: Zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg będą wykonywane w sezonie zimowym:    od dnia podpisania umowy do 31 marca 2007 roku.

Dostawca jest zobowiązany dostarczyć na dzień 31.10.2006 r.:

a)                 300 ton mieszanki 10% - 12%,

b)                 100 ton mieszanki 3% - 5%.

Terminy pozostałych dostaw: 1800 ton (szacunkowo) ustali Zamawiający według swoich potrzeb.

 

Mieszanka ma być dostarczona do Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi, ul. Przemysłowa 6, 89–500 Tuchola.

 

 1. W przetargu mogą brać udział Wykonawcy spełniający następujące warunki:

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych,

-         spełniają warunki zawarte w art. 22 ustawy – Prawo zamówień publicznych,

-         spełniają i przedłożą wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a w szczególności:

a)      odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

b)      zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat,

c)      aktualne zaświadczenie z właściwego zakładu ubezpieczeń społecznych lub kasy rolniczego ubezpieczenia społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne.

 1. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): cena – waga 100%,
 2. Oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego do dnia 28.09.2006r. do godz. 1000- sekretariat, pok. Nr 1.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 28.09.2006r o godz. 1030 – świetlica.
 4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 5. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania zamówień uzupełniających.
 6. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:
  Magdalena Gocek, ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola w godzinach 800 - 1500,. tel. 052 55 90 112

metryczka


Opublikował: Tomasz Stybaniewicz (14 września 2006, 14:21:51)

Ostatnia zmiana: Tomasz Stybaniewicz (5 października 2006, 11:02:03)
Zmieniono: wprowadzono rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1326