zamówienie na:

dostawę soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 Euro
termin składania ofert: 28 września 2006
wynik postępowania: wybrano ofertę firmy Zakład Sprzętowo-Transportowy Czesław Pawłowski, ul. Towarowa 1, 89-500 Tuchola, która zaoferowała cenę 219,60 zł. brutto/tonę, a na podstawie łącznej wielkości zamówienia - 100 t - 21.960,00 zł. brutto 
Tuchola, dni 12.09.2006 r.

 

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro na:

 

„dostawę soli drogowej

do zimowego utrzymania dróg powiatowych.

 

 1. Przedmiot zamówienia: dostawa.
 2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola w godzinach 800 - 1500 pok. Nr 1 lub pobrać ze strony internetowej: www.bippowiat.tuchola.pl

      SIWZ__akcja zimowa.sól.2006.ZDP.doc (135kB) word

     

 1. Opis zamówienia:

Ilość soli drogowej:      100 ton

                 

Sól:

Cena jednostkowa za 1 tonę wraz z dostawą do Zamawiającego.

(brutto)

[zł]

 

W tym podatek VAT

 

[zł]

sól drogowa

 

 

 

Wymagania stawiane dostawcy:

a)      Sól drogowa powinna spełniać wymagania normy PN – 86/C-84081/02. Zalecany skład soli drogowej to 96% NaCl + 2,5%CaCl2 + 0,2% K4Fe(CN)6.

 

 1. Miejsce realizacji zamówienia: powiat tucholski.
 2. Oferty częściowe: nie dopuszcza się.
 3. Oferty wariantowe: nie dopuszcza się.
 4. Termin wykonania zamówienia: Zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg będą wykonywane w sezonie zimowym:    od 1 listopada 2006 roku do 31 marca 2007 roku.

Dostawca jest zobowiązany dostarczyć na dzień:

a)                 10.12.2006 r. – 25 ton soli drogowej,

b)                 20.12.2006 r. – 25 ton soli drogowej,

c)                 15.01.2006 r. – 25 ton soli drogowej,

d)                 10.02.2006 r. – 25 ton soli drogowej,

 

Ponadto, Zamawiający zastrzega sobie prawo, do zamówienia dodatkowo piątej dostawy soli drogowej w ilości 20 ton, jeśli zaistnieje taka potrzeba, jako zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 7 Prawa Zamówień Publicznych.

Sól ma być dostarczona do Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi, ul. Przemysłowa 6, 89–500 Tuchola.

 

 1. W przetargu mogą brać udział Wykonawcy spełniający następujące warunki:

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych,

-         spełniają warunki zawarte w art. 22 ustawy – Prawo zamówień publicznych,

-         spełniają i przedłożą wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a w szczególności:

a)      odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

b)      zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat,

c)      aktualne zaświadczenie z właściwego zakładu ubezpieczeń społecznych lub kasy rolniczego ubezpieczenia społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne.

 1. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): cena – waga 100%,
 2. Oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego do dnia 28.09.2006r. do godz. 1000- sekretariat, pok. Nr 1.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 28.09.2006r o godz. 1045 – świetlica.
 4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 5. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania zamówień uzupełniających.
 6. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:
  Magdalena Gocek, ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola w godzinach 800 - 1500,. tel. 052 55 90 112

metryczka


Opublikował: Tomasz Stybaniewicz (14 września 2006, 14:24:56)

Ostatnia zmiana: Tomasz Stybaniewicz (5 października 2006, 11:03:22)
Zmieniono: wprowadzono rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1374