zamówienie na:

Dostawę opału (miału węglowego).

zamawiający: Szpital Tucholski Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 euro
termin składania ofert: 2 października 2006
wynik postępowania: wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy Kapost Sp. z o.o. ul. Parkowa 6, 89-400 Sępólno Kr. w cenie 118.440,oo zł 
 

 

NZOZ XII/12/06                                                                     Tuchola, 2006-09-21

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

 

Działając na podstawie art. 4a ust. 2 oraz art. 48 ust. 2  Pzp "Szpital Tucholski" Sp. z o.o.  zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

"Szpital Tucholski" Sp. z o.o.

Nowodworskiego 14-18

89-500 Tuchola

www.szpitaltuchola.pl

szpital@tuchola.pl

7:25 - 15:00

 

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro

 

3)  Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bippowiat.tuchola.pl

 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: pocztą lub drogą elektroniczną.

 

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy opału do kotłowni szpitalnej w ilości 360 ton.  

 

Wspólny Słownik Zamówień: 10100000-4

 

#5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

6) Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy

 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Spełnianie warunków art. 22 ust. 1 ustawy PZP i warunków określonych w SIWZ.

 

9) Informacja na temat wadium: Oferent nie wnosi wadium.

 

10) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100

10) miejsce i termin składania ofert:

"Szpital Tucholski" Sp. z o.o.

Nowodworskiego 14-18

89-500 Tuchola

Pokój nr 1 – Sekretariat

 

do dnia 2006-10-02 do godz. 10:00

 

  12)  Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bippowiat.tuchola.pl

 

12) miejsce i termin otwarcia ofert:

"Szpital Tucholski" Sp. z o.o.

Nowodworskiego 14-18

89-500 Tuchola

Pokój nr 7

 

dnia 2006-10-02 o godz. 10:10.

                         

13) termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2006-11-01

                          

14) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej

 

15) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie zamierza stosować dynamicznego systemu zakupów

 

16) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Brak

 

 

 

SIWZ (82kB) word Formularz oferetowy (24kB) plik Projekt umowy (32kB) word Przedmiot zamówienia (20kB) word

metryczka


Opublikował: Rafał Landowski (21 września 2006, 14:51:19)

Ostatnia zmiana: Rafał Landowski (23 października 2006, 13:31:59)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1463