zamówienie na:

dostawę żwiru wielofrakcyjnego

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 Euro
termin składania ofert: 16 października 2006
wynik postępowania: wybrano ofertę firmy Zakład Sprzętowo-Transportowy Czesław Pawłowski, ul. Towarowa 1, 89-500 Tuchola, która zaoferowała dostawę żwiru za cenę 9,76 zł./tonę brutto co na podstawie szacunkowej wielkości zamówienia 800 ton stanowi kwotę 7.808 zł. brutto. 
Tuchola, dni 05.10.2006 r.

 

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro na:

 

„dostawę żwiru wielofrakcyjnego.

 

 1. Przedmiot zamówienia: dostawa.
 2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola w godzinach 800 - 1500 pok. Nr 1 lub pobrać ze strony internetowej: www.bippowiat.tuchola.pl

SIWZ__żwir wielofrakcyjny.2006.ZDP.doc (134kB) word      

 1. Opis zamówienia:

Szacunkowa ilość mieszanki:    800 ton

Rodzaj mieszanki:

Cena jednostkowa za 1 tonę bez dostawy do Zamawiającego

(brutto)

[zł]

 

W tym podatek VAT

 

 

[zł]

Żwir wielofrakcyjny - uziarnienie kruszywa 0 – 63 mm

 

 

Zamawiający na terenie powiatu tucholskiego zapewni dowóz kruszywa we własnym zakresie.

 

 

 1. Miejsce realizacji zamówienia: powiat tucholski.
 2. Oferty częściowe: nie dopuszcza się.
 3. Oferty wariantowe: nie dopuszcza się.
 4. Termin wykonania zamówienia: 10.11.2006 r.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo, do zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 7 Prawa Zamówień Publicznych.
 6. W przetargu mogą brać udział Wykonawcy spełniający następujące warunki:

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych,

-         spełniają warunki zawarte w art. 22 ustawy – Prawo zamówień publicznych,

-         spełniają i przedłożą wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a w szczególności:

a)      odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

b)      zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat,

c)      aktualne zaświadczenie z właściwego zakładu ubezpieczeń społecznych lub kasy rolniczego ubezpieczenia społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne.

 1. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): cena – waga 100%,
 2. Oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego do dnia 16.10.2006r. do godz. 1000- sekretariat, pok. Nr 1.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 16.10.2006r o godz. 1015 – świetlica.
 4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 5. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania zamówień uzupełniających.
 6. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:
  Magdalena Gocek, ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola w godzinach 800 - 1500,. tel. 052 55 90 112

metryczka


Opublikował: Tomasz Stybaniewicz (5 października 2006, 09:55:14)

Ostatnia zmiana: Tomasz Stybaniewicz (30 listopada 2006, 09:13:11)
Zmieniono: wprowadzono rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1431