zamówienie na:

Dostawę leków.

zamawiający: szpital Tucholski Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 60.000 euro
termin składania ofert: 26 października 2006
wynik postępowania: Wybrano oferty fitm: PGF Bydgoszcz ul. Cicha 19/27 Bydgoszcz - pakiet I cena 286.626,05 zł, pakiet II - cena 20.423,09 zł, pakiet III - 3.352,34 zł. Sanofi - Aventis Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41 Warszawa - Pakiet IV - cena 30.372,49 
NZOZ XII/13/06                                                                     Tuchola, 2006-10-10

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Pzp "Szpital Tucholski" Sp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

"Szpital Tucholski" Sp. z o.o.

ul. Nowodworskiego 14-18

89-500 Tuchola

www.szpitaltuchola.pl

szpital@tuchola.pl

7:25 - 15:00

 

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 60 000 euro

 

3)  Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bippowiat.tuchola.pl

 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w siedzibie Zamawiającego

 

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków. Przedmiot został podzielony na 4 pakiety.

 

Wspólny Słownik Zamówień: 24.40.00.00

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

    Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych.

   

6) Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy

 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest spełnianie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP i SIWZ.

 

8) Informacja na temat wadium:

1. dla zadania nr 1:  8500 zł,

słownie: osiem tysięcy pięćset złotych

 

2. dla zadania nr 2:  500 zł,

słownie: pięćset złotych 00/100

 

3. dla zadania nr 3:  500 zł,

słownie: pięćset złotych 00/100

 

4. dla zadania nr 4:  500 zł,

słownie: pięćset złotych 00/100

 

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Cena – 100 %

 

 

10) miejsce i termin składania ofert:

 "Szpital Tucholski" Sp. z o.o.

ul. Nowodworskiego 14-18

89-500 Tuchola

Pokój nr 1 - Sekretariat

 

do dnia 2006-10-26 do godz. 11:00

 

 

11) miejsce i termin otwarcia ofert:

 

"Szpital Tucholski" Sp. z o.o.

ul. Nowodworskiego 14-18

89-500 Tuchola

Pokój nr 7

 

dnia 2006-10-26 o godz. 11:10

                         

12) termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2006-11-25

                           

13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Brak

 

14 informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Brak

 

 

15 informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Brak

 

 

SIWZ (99kB) word Formularz ofertowy (33kB) word Projekt umowy (39kB) word Pakiet 1 (59kB) excel Pakiet 2 (19kB) excel Pakiet 3 (17kB) excel Pakiet 4 (16kB) excel

 

 

 

Informujemy, że wpłynęły do Zamawiającego pytania dotyczące projektu umowy dołączonego do siwz:

 

1. W razie opóźnienia w terminie zapłaty ponad 30 dni Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji niniejszej umowy do czasu pełnego uregulowania wymaganych należności.

 

2. Strony zgodnie postanawiają, że na dzień podpisania niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu kredyt kupiecki w wysokości……………..
(w przypadku umowy na rok = 1/6 wartości umowy + 20% ) brutto i będzie uprawniony do wstrzymania dostaw w każdym przypadku, gdy łączna wartość zobowiązań Zamawiającego wobec niego przekroczy tę kwotę.

 

3. Czy Zamawiający zgodzi się na zamianę projektu umowy dołączonego do SIWZ i umieszczenie w przyszłej umowie przetargowej zapisu umożliwiającego waloryzację cen ze względu na zmiany cen urzędowych wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia?

 

4. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę projektu umowy dołączonego do SIWZ i umieszczenie w przyszłej umowie przetargowej zapisu umożliwiającego waloryzację cen ze względu na zmiany cen producentów oraz w wyniku zmiany cen kursu walut?

 

5. Wnosimy o uzupełnienie umowy o następujący zapis:

 

                  „Zakup miesięczny towaru nie może przekroczyć 1/12 wartości całej  umowy. W kolejnych miesiącach nowy limit uruchomiany będzie pod warunkiem zapłaty wymagalnych faktur.”

 

6. W razie nie odstawienia leku przez Wykonawcę zgodnie zawartą umową i w określonym terminie Zamawiający  może dokonać zakupu tego leku z wolnej ręki obciążając równocześnie różnicą ceny Wykonawcę. Zapisu tego nie stosuje się w przypadku braku możliwości dostarcza leku przez Wykonawcę z powodu : czasowo braku na rynku, wstrzymania, wycofania, zaprzestania produkcji.

 

7. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Wykonawcy.   

 

8. W  przypadku trzech nieterminowych dostaw lub złej jakości dostawy i nieuwzględnienia zgłoszonych reklamacji Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym i bez ponoszenia skutków prawnych. Zapisu tego nie stosuje się w przypadku braku możliwości dostarczenia leku przez Wykonawcę z powodu : czasowego braku na rynku, wstrzymania, wycofania , zaprzestania produkcji.

 

Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie powyższych zapisów w umowie (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8).

 

Punkt 3 - zapis występuje w projekcie umowy.

 

Pakiet I

 

Poz.    5 : Adrenalinum h/chlorcium 0,001g/1ml – wycenić 100 op. po 10 amp.

Poz.   38: Betaloc inj. Doż. 0,001g/ml, 5ml – wycenić 10 op. po 5 amp.

Poz.   53: Calcium Pliva amp. 10 ml – wycenić 20 op. po 10 amp.

Poz.   70: Corhydron 0,1g/1ml, 5ml - wycenić 400 op. po 5 fiolek

Poz.   96: Dormicum 15mg, tabl.- wycenić 10 op. po 100 tabletek

Poz. 114: Ferrum Lek i.m. 0,1g/2ml – wycenić 5 op. po 50 fiol.

Poz. 120: Folic 0,4g tabl. – wykreślić ze specyfikacji

Poz. 137: Halidor 100mg tabl. – wycenić 10 op. po 50 tabl.

Poz. 141: Helicid 40mg fiol. – wycenić 1200 fiolek.

Poz. 153: Kalium hypermang. – wycenić 10 op. po 5 g

Poz. 156: Ketonal 0,05 kaps. – wycenić 100 op. po 24 kaps.

Poz. 218: Paracetamol syrop 120mg/5ml 150 ml  

Poz. 264: Rytmonorm 70mg/20ml amp. – wycenić 5 op.po 5 amp.

Poz. 267: Sebidin tabl. – wycenić Sebidin Plus x 16  20 opakowań

 

 

1. Uprzejmie prosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 1 zapisu w brzmieniu: „Na wypadek zwłoki w zapłacie ceny zakupu ponad 90 dni licząc od terminu zapłaty, Dostawca uprawniony będzie do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych      dostaw leków do dnia zapłaty całości zaległych należności”.

Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie powyższego zapisu.

 

2. Czy załączone Pełnomocnictwo może być w formie odpisu aktu notarialnego?

Tak

 

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 7 ust. 1 pkt. 2 zmniejszenie kary z10% na 2% niezrealizowanej wartości umowy?

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

4. Czy Zamawiający zgodę na zaoferowania dłuższego terminu płatności tj. 90 dni od daty wystawienia faktury VAT?

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

5. Uprzejmie prosimy o uzupełnienie w § 2 ust. 2 umowy zapisu o zwrot: „Jeżeli wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy apteki szpitalnej dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie”

Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie powyższego zapisu.

 

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw leków z 24 godzinna 48 godzin?

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

7. Uprzejmie prosimy Zamawiającego o określenie jakich dokumentów wymaga by zostały dołączone do oferty.

Wypełniony i podpisany formularz ofertowy.

 

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pak.1 poz. 35 (Benzinum purum 1000ml) i utworzenie pakietu 1A co umożliwi nam założenie oferty konkurencyjnego

cenowo.

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

metryczka


Opublikował: Rafał Landowski (10 października 2006, 19:50:49)

Ostatnia zmiana: Rafał Landowski (17 listopada 2006, 12:16:13)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1408