zamówienie na:

udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wys. 600.000 zł. ze spłata w okresie 36-miesięcy

zamawiający: Zarząd Powiatu Tucholskiego
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 Euro
termin składania ofert: 8 listopada 2006
wynik postępowania: wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nordea Banku Polska S.A., ul. Kielecka 2, 81-303 Gdynia, który zaoferował realizacje zamówienia za kwotę 41.284,56 zł brutto 
Zarząd Powiatu Tucholskiego

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 euro na:

 

„udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 600.000 zł”

 

 1. Termin realizacji zamówienia : udzielenie kredytu do 30.11.2006 r. ze spłatą w terminie 36 miesięcy.

 2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można odebrać
  w siedzibie zamawiającego, Plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola – sekretariat g. 7.00 – 15.00 lub pobrać ze strony
  www.bippowiat.tuchola.pl 

3. Przedmiot zamówienia obejmuje udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 600.000,00 zł. (sześćset tysięcy złotych 00/100) na następujących warunkach:

·        Kredyt powinien być postawiony do dyspozycji Powiatu Tucholskiego w jednej transzy  od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2006r. na wskazany rachunek bankowy w  banku obsługującym Starostwo Powiatowe w Tucholi. Do obliczenia kosztu kredytu
należy przyjąć jako dzień uruchomienia kredytu 30 listopada 2006r.

·        Spłata kredytu:

-         w 36 ratach miesięcznych (kapitał i odsetki) począwszy od dnia uruchomienia środków,

-         raty płatne na ostatni dzień miesiąca,

-         spłata I raty nastąpi na ostatni dzień miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu.

·        Zabezpieczenie kredytu będzie stanowić weksel in blanco.

·        Zamawiający przewiduje możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat

·        Kredyt przeznaczony będzie na pokrycie deficytu budżetowego.

·        Kredyt powinien być udzielony w oparciu o zmienna stopę procentową na podstawie
stawki WIBOR 3M plus marża banku, stawka WIBOR 3M – na dzień 6.11.2006
 

 1. Oferty należy składać do dnia 08.11.2006 r. do godz. 1000
  w sekretariacie Zamawiającego.

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.11.2006 r. o godz. 1015  w siedzibie Zamawiającego – pok. 305.

 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
   
 4. W przetargu mogą brać udział wykonawcy spełniający warunki zawarte
  w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ.
   

Zamawiający celem potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, żąda załączenia do oferty następujących dokumentów:

1)      Odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

2)      Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego,

3)      Zaświadczenie z właściwego oddziału zakładu ubezpieczeń społecznych lub kasy rolniczego ubezpieczenia społecznego

 1. Wadium nie jest wymagane.
 2. Kryteria wyboru oferty jest :

 

            cena – waga 100%

 Ilość punktów zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem:

 

Koszt najniższy                   x 100 pkt. X 100 %

Koszt proponowany

 

11.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

12.  Osobą do kontaktów w sprawie zamówienia jest:

 

 -   w sprawach merytorycznych: Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola, nr pok. 23  tel. 52 5590700

 - w sprawach proceduralnych: Tomasz Stybaniewicz - Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tucholi , Plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola , nr pok. 202,  tel. 52 5590700

 

SIWZ__kredyt.2006.doc (101kB) word

uchwała w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2006

uchwała Rady powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu

prognozowane kwoty długu na 2006 r. i lata następne

uchwała składu orzekającego RIO w sprawie wyrazenia opinii o projekcie budżetu na 2006 r..pdf (230kB) pdf

uchwała składu orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2005 r..pdf (241kB) pdf

uchwała składu orzekającego RIO w srawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu.pdf (127kB) pdf

sprawozdanie o nadwyżce.deficycie na dzień 30 czerwca 2006 r..pdf (140kB) pdf

sprawozdanie o stanie należności na dzień 30 czerwca 2006.pdf (181kB) pdf

sprawozdanie o stanie zobowiązań na dzień 30 czerwca 2006 r..pdf (387kB) pdf

metryczka


Opublikował: Tomasz Stybaniewicz (17 października 2006, 15:33:45)

Ostatnia zmiana: Tomasz Stybaniewicz (24 listopada 2006, 10:40:54)
Zmieniono: dodano rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1868