zamówienie na:

Sterylizacja narzędzi, sprzętu medycznego, bielizny szpitalnej wraz z transportem od i do zamawiającego.

zamawiający: Szpital Tucholski Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 30 października 2006
wynik postępowania: Wybrano jako najkorzystniejszą oferę firmy "CitoNet - Bydgoszcz" S.A. z Bydgoszczy, cena oferowana 65.101,88 zł 
NZOZ XII/15/06                                                                     Tuchola, 2006-10-20

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Pzp "Szpital Tucholski" Sp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

"Szpital Tucholski" Sp. z o.o.

ul. Nowodworskiego 14-18

89-500 Tuchola

www.szpitaltuchola.pl

szpital@tuchola.pl

7:25 - 15:00

 

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro

 

3)  Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bippowiat.tuchola.pl

 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w siedzibie Zamawiającego

 

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Sterylizacja narzędzi, sprzętu medycznego, bielizny szpitalnej wraz z transportem od i do zamawiającego.

 

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

    Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.

   

6) Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy

 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest spełnianie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP i SIWZ.

 

8) Informacja na temat wadium:

Oferent nie wnosi wadium

 

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Cena – 100 %

 

 

10) miejsce i termin składania ofert:

 "Szpital Tucholski" Sp. z o.o.

ul. Nowodworskiego 14-18

89-500 Tuchola

Pokój nr 1 - Sekretariat

 

do dnia 2006-10-30 do godz. 11:00

 

 

11) miejsce i termin otwarcia ofert:

 

"Szpital Tucholski" Sp. z o.o.

ul. Nowodworskiego 14-18

89-500 Tuchola

Pokój nr 7

 

dnia 2006-10-30 o godz. 11:05

                         

13) termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2006-11-29

                           

14) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Brak

 

15) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Brak

 

 

16) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Brak

 

SIWZ (45kB) word Formularz ofertowy (24kB) word Formularz cenowy (24kB) plik Projekt umowy (119kB) word

 

 

 

 

W zwiazku ze zmianą formularza cenowego Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 02.11.2006 r. do godziny 11:00. Otwarcie ofert odbędzie się o godzinie 11:10 w siedzibie Zamawiającego.

metryczka


Opublikował: Rafał Landowski (20 października 2006, 14:45:09)

Ostatnia zmiana: Rafał Landowski (17 listopada 2006, 12:10:58)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1375