zamówienie na:

dostawę kosiarki bijakowej z wysięgnikiem

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 Euro
termin składania ofert: 28 listopada 2006
wynik postępowania: wybrano ofertę firmy "Teknamotor" sp. z o.o.,27-400 Ostrowiec Św., ul. Świętokrzyska 2A, która zaoferowała dostawę kosiarki za kwotę 20.252,00 zł. brutto. 
Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 euro na:

 

„dostawę kosiarki bijakowej z wysięgnikiem”

 

 

 1. Termin realizacji zamówienia : 28 dni od udzielenia zamówienia.
 2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można odebrać
  w siedzibie zamawiającego, ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola –  g. 8.00 – 15.00 lub pobrać ze strony
  www.bippowiat.tuchola.pl
  SIWZ_kosiarka bijakowa.2006.ZDP.doc (115kB) word
 3. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę kosiarki bijakowej z wysięgnikiem bocznym o następujących  minimalnych parametrach technicznych:

-         maksymalny wysięg kosiarki na bok – 180 cm;

-         maksymalna szerokość głowicy koszącej – 135 cm;

-         maksymalna waga kosiarki – 470 kg;

-         możliwość pracy głowicy koszącej w wychyłach na skarpach i rowach min. 600 w dół i 800w górę;

-         możliwość wyposażenia w noże młoteczki lub w noże „Y”;

-         możliwość rozdrabniania gałęzi o maksymalnej średnicy do 5 cm;

-         możliwość sterowania hydraulicznego z kabiny;

-         możliwość współpracy z ciągnikiem Ursus 3512;

-         możliwość współpracy z ciągnikiem z dwoma wyjściami hydraulicznymi;

-         wraz z kosiarką powinien być dostarczony odpowiedni wał przekaźnika mocy;

-         na maszynę musi być wystawiona Deklaracja Zgodności z normami CE;

-         min. 12 miesięczna gwarancja oraz pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny;

-         termin realizacji – do 28 dni od daty zamówienia; dostawa wraz z profesjonalnym odbiorem; połączonym ze szkoleniem pracowników w zakresie obsługi i bezpieczeństwa pracy;

CPV 29.33.10.00-8

 

 1. Oferty należy składać do dnia 28 listopada 2006 r. do godz. 1000
  w sekretariacie Zamawiającego.

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 28 listopada 2006 r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego – świetlica

 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
   
 4. W przetargu mogą brać udział wykonawcy spełniający warunki zawarte
  w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ.

Zamawiający celem potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, żąda załączenia do oferty następujących dokumentów:

1)      Odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

2)      Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego,

3)      Zaświadczenie z właściwego oddziału zakładu ubezpieczeń społecznych lub kasy rolniczego ubezpieczenia społecznego

 1. Wadium nie jest wymagane.

 2. Kryteria wyboru oferty jest :

- cena za wykonanie zamówienia         -          100 %,

           

11.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

12.  osobą do kontaktów w sprawie zamówienia jest Zenon Poturalski – Dyrektor ZDP, ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola , tel. (52) 55 90 112.

 

 

 

W związku z wnioskiem jednego z Wykonawców, który złożył zastrzeżenie do kryteriów oceny ofert zawartych w SIWZ wyjaśniam co nastęuje:

 

Wniosek Wykonawcy:

1. wniosekujemy io zmianę zapisu SIWZ dotyczącego sposobu oceny ofert kryterium II - ocena techniczna 30 % na kryterium cena - 100 %. Zamawiający w SIWZ dokładnie okreslił parametry sprzętu i niezrozumiały jest dla nas fakt ponownego, subiektywnego porównywania oferowanego sprzętu. SIWZ jednoznacznie wskazuje czego oczekuje Zamawiający, a Oferent musi spełnić te wymagania. Wobec tego wnioskujemy o zmianę kryterió na kryterium cena = 100 % lub w przypadku utrzymania kryterium ocena techniczna = 30 % przedstawienie jednoznacznych, nie budzących wątpliwości przy ocenianiu danych technicznych, które będą porównywane oraz soisobu ich punktacji (np. co i jak będzie punktowane w przypadku gdy kosiarki rówżnych oferentów będą posiadały wymagane przez SIWZ noże bijakowe, szerokośc kosiarki, czy napęd poprzez WOM).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z wnioskiem Wykonawcy Zamawiający dokonał zmiany SIWZ poprzez ustalenie wyłącznie kryterium ceny = 100 %.

metryczka


Opublikował: Tomasz Stybaniewicz (20 listopada 2006, 18:20:41)

Ostatnia zmiana: Tomasz Stybaniewicz (30 listopada 2006, 09:06:43)
Zmieniono: wprowadzono rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1211