zamówienie na:

dostawę rębaka do gałęzi

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 Euro
termin składania ofert: 28 listopada 2006
wynik postępowania: wybrano ofertę firmy "Teknamotor" sp. z o.o.,27-400 Ostrowiec Św., ul. Świętokrzyska 2A, która zaoferowała dostawę rębaka za kwotę 41.114 zł. brutto 
Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 euro na:

 

„dostawę rębaka do gałęzi”

 

 

 1. Termin realizacji zamówienia : 14 dni od daty udzielenia zamówienia..

 2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można odebrać
  w siedzibie zamawiającego, ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola –  g. 8.00 – 15.00 lub pobrać ze strony
  www.bippowiat.tuchola.pl
  SIWZ_rębak.2006.ZDP.doc (116kB) word
 3. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę rębaka do gałęzi o następujących   parametrach technicznych:

-         średnica rozdrabnianych gałęzi – do 120 mm;

-         sposób podawania – podajnik hydrauliczny wyposażony w dwa wałki napędzane hydraulicznie;

-         ilość noży tnących – 2 (oraz 2 noże podporowe);

-         typ silnika –diesel; czterosuwowy;

-         moc silnika – min. 25 KM;

-         rodzaj chłodzenia – powietrze;

-         rozruch – elektryczny;

-         licznik motogodzin,

-         możliwość holowania przez samochód osobowy, dostawczy (zaczep kulowy) lub ciężarowy oraz ciągnik rolniczy z przyczepą (zaczep oczkowy);

-         rębak musi być wyposażony w hamulec najazdowy oraz postojowy;

-         możliwość rejestracji przyczepki – rębak musi posiadać Homologację Ministerstwa Infrastruktury;

-         na maszynę musi być wystawiona Deklaracja Zgodności z normami CE;

-         rura wylotowa z możliwością regulacji obrotu o 360o oraz wysokości wyrzutu do ładowania urobku;

-         co najmniej 12 miesięczna gwarancja oraz pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny;

-         ewentualne naprawy dokonywane u Zamawiającego;

-         termin realizacji – do 14 dni od daty podpisania umowy;

-         dostawa we wskazane przez Zamawiającego miejsce przeprowadzana przez producenta wraz z profesjonalnym odbiorem; połączonym ze szkoleniem pracowników w zakresie obsługi, konserwacji i bezpieczeństwa pracy;

CPV 29.52.31.2-2

 1. Oferty należy składać do dnia 28 listopada 2006 r. do godz. 1000
  w sekretariacie Zamawiającego.
 2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 28 listopada 2006 r. o godz. 1030 siedzibie Zamawiającego – świetlica
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. W przetargu mogą brać udział wykonawcy spełniający warunki zawarte
  w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ.

Zamawiający celem potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, żąda załączenia do oferty następujących dokumentów:

1)      Odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

2)      Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego,

3)      Zaświadczenie z właściwego oddziału zakładu ubezpieczeń społecznych lub kasy roniczego ubezpieczenia społecznego

 1. Wadium nie jest wymagane
 2. Kryteria wyboru oferty jest :

- cena za wykonanie zamówienia         -          70 %,

- ocena techniczna parametrów technicznych
               i użytkowych urządzenia                             – 30 %.

11.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

12.  osobą do kontaktów w sprawie zamówienia jest Zenon Poturalski – Dyrektor ZDP, ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola , tel. (52) 55 90 112.

 

metryczka


Opublikował: Tomasz Stybaniewicz (20 listopada 2006, 18:26:04)

Ostatnia zmiana: Tomasz Stybaniewicz (30 listopada 2006, 09:07:57)
Zmieniono: wprowadzono rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1480