zamówienie na:

Przedmiotem zamówienia są usługi prania bielizny i odzieży roboczej szpitalne

zamawiający: Szpital Tucholski Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 11 grudnia 2006
wynik postępowania: Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy "Pralnia Pomorska" Sp. z o.o. z Mielna. Cena oferty 106.981,80 zł 
NZOZ XII/16/06                                                                     Tuchola, 2006-11-29
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
 
 
Działając na podstawie art. 4a ust. 2 oraz art. 41  Pzp "Szpital Tucholski" Sp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
"Szpital Tucholski" Sp. z o.o.
Nowodworskiego 14-18
89-500 Tuchola
www.szpitaltuchola.pl
szpital@tuchola.pl
7:25 - 15:00
 
2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro
 
3)  Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bippowiat.tuchola.pl
 
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać  w siedzibie Zamawiającego lub pocztą elektroniczną.
 
4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia są usługi prania bielizny i odzieży roboczej szpitalnej.
 
Wspólny Słownik Zamówień: 93100
 
5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
 
6) Termin wykonania zamówienia:
02.01.2007 - 31.12.2007
 
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Oferent musi spełniać warunki określone w SIWZ i ustawie Pzp
 
8) Informacja na temat wadium:
Oferent nie wnosi wadium
 
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 
Nazwa kryterium
Cena 100 %
  
10) miejsce i termin składania ofert:
"Szpital Tucholski" Sp. z o.o.
ul. Nowodworskiego 14-18
89-500 Tuchola
Pokój nr 1 - Sekretariat
 
do dnia 2006-12-11 do godz. 11:00
 
11) miejsce i termin otwarcia ofert:
 
"Szpital Tucholski" Sp. z o.o.
ul. Nowodworskiego 14-18
89-500 Tuchola
Pokój nr 7
 
dnia 2006-12-11 o godz. 11:05.
                         
12) termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2007-01-10
                          
13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Brak
 
14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Brak
 
15) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Brak
 
 
SIWZ (89kB) word Załącznik nr 1 (26kB) word Załącznik nr 2 (25kB) word załącznik nr 3 (38kB) word Załącznik nr 4 (23kB) word
 
 
 
W związku z pytaniami Zamawiający informuje:
 
1. Zakład pralniczy powinien spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 r. w sprawie wymagań jakimi powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.
2. W formularzu cenowym ( załącznik nr 2 do SIWZ) należy podać cenę oferowaną netto i brutto za cały przedmiot zamówienia.
 
 

metryczka


Opublikował: Rafał Landowski (29 listopada 2006, 11:14:10)

Ostatnia zmiana: Rafał Landowski (21 grudnia 2006, 12:05:04)
Zmieniono: zamieszczono wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1775