zamówienie na:

Przedmiotem zamówienia są dostawy płynów infuzyjnych.

zamawiający: Szpital Tucholski Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 18 grudnia 2006
wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy Bialmed Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska. Cena oferty 50.763, 74 zł 
NZOZ XII/17/06                                                                                               Tuchola, 2006-12-05
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
 
 
Działając na podstawie art. 4a ust. 2 oraz art. 41  Pzp "Szpital Tucholski" Sp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
"Szpital Tucholski" Sp. z o.o.
Nowodworskiego 14-18
89-500 Tuchola
www.szpitaltuchola.pl
szpital@tuchola.pl
7:25 - 15:00
 
2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro
 
3)  Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bippowiat.tuchola.pl
 
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać  w siedzibie Zamawiającego lub pocztą elektroniczną.
 
4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia są dostawy płynów infuzyjnych.
 
Wspólny Słownik Zamówień: 244
 
5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
 
6) Termin wykonania zamówienia:
02.01.2007 - 31.12.2007
 
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Oferent musi spełniać warunki określone w SIWZ i ustawie Pzp
 
8) Informacja na temat wadium:
Oferent nie wnosi wadium
 
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 
Nazwa kryterium
Waga
Cena
100
#70
 
 
10) miejsce i termin składania ofert:
"Szpital Tucholski" Sp. z o.o.
ul. Nowodworskiego 14-18
89-500 Tuchola
Pokój nr 1 - Sekretariat
 
do dnia 2006-12-18 do godz. 11:00
 
11) miejsce i termin otwarcia ofert:
 
"Szpital Tucholski" Sp. z o.o.
ul. Nowodworskiego 14-18
89-500 Tuchola
Pokój nr 7
 
dnia 2006-12-18 o godz. 11:05.
                         
12) termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2007-01-18
                           
13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Brak
 
14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Brak
 
15) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Brak
 
 
SIWZ (88kB) word Załącznik nr 1 (20kB) excel Załącznik nr 2 (25kB) word Załącznik nr 3 (36kB) word Załącznik nr 4 (23kB) word
 
 
W związku z pytaniami do SIWZ Zamawiający informuje:
 
Addamel N -  Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatu o takim samym zastosowaniu klinicznym tj. Decaven 40 ml x 25 w ilości 4 op.
 
Aminomix 1  2000 ml - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatu o takim samym zastosowaniu klinicznym tj. Clinimix N17G35E    2000 ml
 
Kabiven Peripheral 1920 ml - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatu o takim samym zastosowaniu klinicznym tj. Clinomel N4-550   2000 ml.
 
Kabiven Peripheral 2400 ml - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatu o takim samym zastosowaniu klinicznym tj. Clinomel N4-550   2000 ml.
 
Zamawiający nie wyraża zgody na podział przedmiotu zamówienia na mniejsze pakiety.
 
Intralipid 10% 500 ml - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatu o takim samym zastosowaniu klinicznym tj. Ivelip 20%  500 ml.
 
Soluvit N - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatu o takim samym zastosowaniu klinicznym tj. Cernevit.

metryczka


Opublikował: Rafał Landowski (7 grudnia 2006, 10:01:09)

Ostatnia zmiana: Rafał Landowski (3 stycznia 2007, 11:39:00)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1909