zamówienie na:

Dostawę sprzętu jednorazowego użytku.

zamawiający: Szpital Tucholski Sp .z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 20 grudnia 2006
wynik postępowania: Wybrano jako najkorzystniejsze oferty firm : Centrowet-Cezal Sp. zo.o. ul. Słoneczna 16f Słupsk - Pakiet I - 27800,74 zł, Pakiet III - 2910,62 zł Zarys Sp.zo.o. ul. Pod Borem 18 Zabrze - Pakiet II -38990,80 zł, Pakiet IV -3685,76 zł, Pakiet VI - 4429,80 zł Bialmed Sp. z.o.o. ul. Konopnickiej 11a Biała Piska - Pakiet V - 36235,53 zł 
NZOZ XII/18/06                                                                     Tuchola, 2006-12-08
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
 
Działając na podstawie art. 4a ust. 2 oraz art. 41  Pzp "Szpital Tucholski" Sp.z o.o.  zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
"Szpital Tucholski" Sp.z o.o.
Nowodworskiego 14-18
89-500 Tuchola
www.szpitaltuchola.pl
szpital@tuchola.pl
7:25 - 15:00
 
2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro
 
3)  Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.boppowiat.tuchola.pl
 
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego lub drogą elektroniczną.
 
4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia są dostawy sprzętu jednorazowego użytku.
Przedmiot zamówienia został podzielony na sześć zadań.
Wspólny Słownik Zamówień: 244
 
5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
 
6) Termin wykonania zamówienia: 02.01.2007 - 31.12.2007
 
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Oferent musi spełniać warunki określone w SIWZ i ustawie Pzp
 
8) Informacja na temat wadium:
Oferent nie wnosi wadium.
 
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 
Nazwa kryterium
Waga
Cena
100
#70
 
 
 
10) miejsce i termin składania ofert:
   w siedzibie zamawiającego "Szpital Tucholski" Sp.z o.o.
Nowodworskiego 14-18
89-500 Tuchola
Pokój nr 1 - Sekretariat
 
do dnia 2006-12-20 do godz. 11:00
 
11) miejsce i termin otwarcia ofert:
 "Szpital Tucholski" Sp.z o.o.
Nowodworskiego 14-18
89-500 Tuchola
Pokój nr 7
 
dnia 2006-12-20 o godz. 11:05.
                         
12) termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2007-01-18
                          
13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Brak
 
14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Brak
 
15) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
brak
 
 
SIWZ (84kB) plik Załącznik nr 1 (74kB) plik Załącznik nr 2 (32kB) word Załącznik nr 3 (39kB) word Załącznik nr 4 (23kB) word
 
 
 
W związku z pytaniami do SIWZ Zamawiający informuje:
 
Pakiet II Pozycja 10 -  Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rękawic lateksowych z zewnętrzną warstwą antypoślizgową o innej strukturze niż faktura plastra miodu, np. kratka, oczka.
 
Pakiet VI Pozycja - szczoteczki umożliwiające pobranie w rozmazie jednocześnie komórek z szyjki macicy, kanału szyjki i sfery transformacji.
Szczoteczki sterylne.
 
Pakiet IV Pozycje 19 - 26 - Prosimy wycenić zgłębniki żołądkowe z medycznego PCV a nie lateksowe.
 
 
Informujemy, iż termin składania ofert w niniejszym postępowaniu został przesunięty na dzień 22.12.2006r na godzinę 12:00, otwarcie ofert o godzinie 12:05.
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Rafał Landowski (11 grudnia 2006, 09:36:35)

Ostatnia zmiana: Rafał Landowski (30 stycznia 2007, 20:55:49)
Zmieniono: dodano wynik postepowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1640