zamówienie na:

Dostawę środków dezynfekcyjnych.

zamawiający: Szpital Tucholski Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 22 grudnia 2006
wynik postępowania: Wybrano jako najkorzystniejsze oferty firm: Centrowet-Cezal Sp. zo.o. ul. Słoneczna 16f Słupsk - Pakiet I - 14141,84 zł, Pakiet II - 4294,50 zł, Pakiet Iv - 1531,49 zł, Pakiet V - 682,27 zł, Pakiet VII - 387,23 zł, Pakiet XI - 1944,55 zł FHU Antyseptyka ul Mickiewicza 33 Biskupiec - Pakiet III - 5200,20 zł Bialmed Sp. zo.o. ul. Konopnickiej 11a Biała Piska - Pakiet VI - 1023,89 zł Medan sp.j. ul. Morska 8 Bydgoszcz - Pakiet VIII - 1161,81 zł, Pakiet IX - 1421,33 zł, Pakiet X - 6307,15 zł 
NZOZ XII/19/06                                                                     Tuchola, 2006-12-14
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
 
Działając na podstawie art. 4a ust. 2 oraz art. 41  Pzp "Szpital Tucholski" Sp.z o.o.  zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
"Szpital Tucholski" Sp.z o.o.
Nowodworskiego 14-18
89-500 Tuchola
www.szpitaltuchola.pl
szpital@tuchola.pl
7:25 - 15:00
 
2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro
 
3)  Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.boppowiat.tuchola.pl
 
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego lub drogą elektroniczną.
 
4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia są dostawy środków dezynfekcyjnych.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 10 zadań.
Wspólny Słownik Zamówień: 244
 
5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
 
6) Termin wykonania zamówienia: 02.01.2007 - 31.12.2007
 
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Oferent musi spełniać warunki określone w SIWZ i ustawie Pzp
 
8) Informacja na temat wadium:
Oferent nie wnosi wadium.
 
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 
 Cena - 100%
  
10) miejsce i termin składania ofert:
 "Szpital Tucholski" Sp.z o.o.
Nowodworskiego 14-18
89-500 Tuchola
Pokój nr 1 - Sekretariat
 
do dnia 2006-12-22 do godz. 11:00
 
11) miejsce i termin otwarcia ofert:
 "Szpital Tucholski" Sp.z o.o.
Nowodworskiego 14-18
89-500 Tuchola
Pokój nr 7
 
dnia 2006-12-22 o godz. 11:05.
                         
12) termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2007-01-21
                          
13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Brak
 
14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Brak
 
15) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
brak
 
 
SIWZ (86kB) word Załącznik nr 1 (48kB) excel Załącznik nr 2 (39kB) word Załącznik nr 3 (39kB) word Załącznik nr 4 (23kB) word
 
 
Zamawiający informuje:
 
Pakiet IV
Pozycja 3 - wykreślona z pakietu IV - tworzy pakiet XI "Dezynfekcja powierzchni dużych 2"
 
Pakiet IX
Pozycja 1 i 2 - Zamawiający dopuszcza zaofsrowanie preparatów zawierających 2-propanol i dodatkowe składniki
 
Pakiet X
Pozycja 1 - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatów o ph≥5,5 i preparaty zawierające 2-propanol, 1-propanol
Pozycja 2 - wykreśla się zapis ph=5-6,0 oraz syntetyczne substancje myjące jako substancję czynną

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania preparatów w innych opakowaniach niż podane w "Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia"  z ilościowym przeliczeniem zamawianych preparatów.

Zamawiający iunformuje iż termin składania ofert w niniejszym postępowaniu został przesunięty do dnia 28.12.2006 do godziny 12:00. Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 12:05.

Pytanie 1
Pakiet 10 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści preparat na bazie 2-propanolu, 1-propanolu i siarczanu mecetroniumetylowego z dodatkami pielęgnującymi w postaci glicerolu.
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czasu ekspozycji 30 sek., czy Zamawiający pisząc to ma na myśli dezynfekcję chirurgiczną rąk ? Czy Zamawiający wymaga preparatu do chirurgicznej dezynfekcji rąk skutecznego w 1,5 min.?
 
Tak, Zamawiający dopuszcza preparat na bazie alkoholi (2-propanol,1-propanol) i siarczanu mecetroniumetylowego z dodatkami pielęgnującymi.
 
Tak do chirurgicznej dezynfekcji rąk.
 
 
Pytanie 2
Pakiet 10 pozycja 2
Czy Zamawiający przez sformułowanie sanitarne przedoperacyjne mycie rąk rozumie higieniczne i chirurgiczne mycie rąk, jeśli tak to czy Zamawiający wymaga emulsji myjącej bez substancji zasadowych i barwników i substancji zapachowych co minimalizuje powstanie odczynów alergicznych.
 
Tak, Zamawiający przez sformułowanie sanitarne przedoperacyjne mycie rąk rozumie higieniczne i chirurgiczne mycie rąk.
 
Tak, Zamawiający wymaga emulsji myjącej bez substancji zasadowych i barwników i substancji zapachowych co minimalizuje powstanie odczynów alergicznych.
 
Pytanie 3
Pakiet 10 pozycja 1, 2
Czy Zamawiający wymaga aby preparaty pochodziły od jednego producenta co minimalizuje powstanie odczynów alergicznych u użytkowników ?
 
Tak, Zamawiający wymaga aby preparaty pochodziły od jednego producenta co minimalizuje powstanie odczynów alergicznych u użytkowników.
 
Pytanie 4
Pakiet 9
Czy należy rozumieć iż dopuszczając 2-propanol i dodatkowe substancje Zamawiający dopuści produkt na bazie 2-propanolu, chlorku benzalkoniowego ? Czy przez czas ekspozycji Zamawiający rozumie działanie na HIV, HCV w 30 sek., wirus Rota w 15 sek., wirus Hermes simplex typu I w 30 sek., i MRSA/EHEC w 1 minutę ?
 
Tak, Zamawiający dopuści produkt na bazie 2-propanolu, chlorku benzalkoniowego.
 
Tak przez czas ekspozycji Zamawiający rozumie działanie na HIV, HCV w 30 sek., wirus Rota w 15 sek., wirus Hermes simplex typu I w 30 sek., i MRSA/EHEC w 1 minutę. 
 
 
Pytanie 5
Pakiet 3
Czy Zamawiający dopuści produkty na bazie alkoholu bez składników zapachowych dopuszczonych do powierzchni mających kontakt z żywnością ?
 
Zamawiający dopuszcza preparaty spełniające warunki określone w Załączniku nr 1 do SIWZ. Zamawiający preparaty opisane w Pakiecie 3 stosuje w oddziałach szpitalnych (położniczy, noworodkowy, OIOM) a nie tylko w kuchenkach oddziałowych.
 
Pytanie 6
Pakiet 2 pozycja 2
Czy Zamawiający wyłączy pozycję 2 z pakietu lub dopuści produkt, który oparty jest tylko na bazie aldehydu glutarowego ?
 
Zamawiający nie wyłączy z Pakietu 2 pozycji nr 2 i nie wyraża zgody na zaoferowanie  produktu, który oparty jest tylko na bazie aldehydu glutarowego.
 
Pytanie 7
Pakiet 2 pozycja 3
Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści produkt na bazie tenzydów, które są skuteczniejsze już w temperaturze pokojowej ?  
 
Tak Zamawiający dopuszcza w pozycji 3 produkt na bazie tenzydów.
 

metryczka


Opublikował: Rafał Landowski (14 grudnia 2006, 14:24:41)

Ostatnia zmiana: Rafał Landowski (30 stycznia 2007, 20:40:53)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1699